Daily Archives: December 29, 2015

Umwali Nkumburwa igice cya 4/4

Umuvugowa H.Thomas Sankara avugira Umwali Nkumburwa gakondo yabakiranutsi ari nawo wa nyuma!Reka InyangeNews ishimire umuhanzi H.Thomas Sankara kuba yongeye gukumbuza gukumbuza ubwoko bw’Uwiteka gakondo yabakiranutsi,no kubamenyesha iby’amateka batari bazi.

Dore umwaka wa 2015 urangiye nibura mu menye inkomoko yanyu yaho mukomoka nuko rero mwiringire iyo ivugira mu muhanzi w’umuhanuzi uhanurira mu marenga kugirango abarenga batarengera bakarenga amategeko y’Umwami Mana kandi ariwe rugira ugira byose!!!

Abanywa itabi baragabishwa ku nkorora idashira!

Abanywa itabi bahanuwe ko batofata minenerwe inkorora kuko ishobora kuba ari ikimenyetso c’ingwara mbi cane ishobora gutera ingorane nyinshi amagara y’abanywa itabi.

Umwali Nkumburwa igice cya (3) gakondo yabakiranutsi

Thomas Sankara aravuga umuvugo w’Umwali Nkumburwa igice cya (3) aho avugira umuvugo gakondo  yabakiranutsi.Igihe kiregereje ngo tujye kureba Umwali Nkumburwa.

 

 

Uwiteka agiye kubamara umururumba wo mu isi,agiye gukuba inshuro 100% kubamutegereje kugirango mumenye yuko ar’Uwiteka Imana yabakiranutsi!

29th Dec,2015 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso y’abana bab’abantu.Mwana w’umuntu,dore igihe cyo kuba hanze ya gakondo y’abakiranutsi kirarangiye.Kuko ngiye gucyura ubwoko bwanjye nkabuzubiza mu rw’uri aho zizarisha ubwatsi bunetse kandi butohagiye hanyuma zamara guhaga nkazishyira muruhongore kuko nabonye abashumba benshi bazitererana niyompamvu mpisemo kwiragirira umukumbi wanjye kuzageza igihe nzabonera abashumba bameze nk’uko nshaka uko niko Uwiteka avuga.

Kuvuga ubutumwa s’Ubuhanuzi!Gusenga s’Ubuhanuzi!?Ese ibyo avuga byarabaye?

Abantu bigize abahanuzi ku ngufu za leta,ubutunzi bwaraguye mu isi yose!Ese ibyo yavuze byarabaye?Ese ibicaniro koko byarasanwe?Ese urusengero bibiliya ivuga ko urusengero ari inyubako cyangwa urusengero n’umutima w’umuntu?1Abakorinto 3:16  ibi mubitekerezeho.Abanyamurenge bataye Imana none basigaye bakoreshwa nakamere zabo.Ese kokohabayeho ububyutse?Ibi ntaho bihuriye nubuhanuzi.Ese Catholic yabatije mu mazi menshi?

Translate »
Skip to toolbar