Daily Archives: July 2, 2016

Igice cya (35) cy’ubuhanuzi

June 30, 2016 Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho ubwo nari ndangije igice cya (34) cy’ubuhanuzi maze kugipfundikira,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore wa muntu mwahuye arijye umukoherejeho,waramusengeye mukorera ibitangaza none yarenze kumabwiriza wamuhaye yuko atazagira uwo abwira ko wamusengeye none urusengero asengeramo yongoreye umwe muri bo ko yahuye n’Umuhanuzi aramusengera mukorera ibitangaza.

Niwubaha Uhoraho,uzaba mu mahoro atangaje abandi batagira!

Bakundwa bene data nongeye kubasuhuza mu Mwami Mana akaba na se wa Yesu Kristo,Umwami wa bakiranutsi watwitangiye kumusaraba akatubera incungu y’ubugingo bwacu,kugirango abazamwizera bazakizwe nayo maraso yamenekeye inyabihanga kubwabenshi bazamwizezwa nimilimo yakoreye I gorigotha.

Ineza yawe Mana ntigira iherezo!!!

Uwiteka Mana witwa Uhoraho kandi uzahoraho koko iteka ryose kuko ari ko wahoze,ikaba na kamere yawe.Nkundira ngusingize nkuratire inkozi z’ibibi uburyo wambereye Imana y’iteka ryose ukankura mu makanwa kabanzi banjye bari bagambiriye kurimbura ubugingo bwanjye.

Translate »
Skip to toolbar