Daily Archives: November 27, 2016

Ihunga ry’ubwami bw’Abega uko rizagenda!!!

Nov 27, 2016 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora vuba gahunda uzirangize kuko igihe cyagiye kandi ibyahanuwe bigeze kumuryango wabyo kugirango bisohore niko Uwiteka avuga.dore ibikomeye biraje kubafite umubiri muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi ababigiraga ibikinisho,noneho bagiye kubyumviha amatwi kandi babirebeshe amaso yabo kugirango bazabe abagabo bo kubihamya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Raila Odinga crowned as Luo warrior; bestowed with power to contest 2017 presidential elections

Ubuhanuzi bwasohoye mu gihugu cya Kenya!!!

Icyahujwe n’Imana,ntihakagire ugitandukanya!Bishatse kuvuga iki?!

Abakiristu benshi bafunzwe ni byanditswe byera kubera kutabisobanukirwa,ibyanditswe  byera biravuga ngo,inyuguti irica ariko umwuka atanga ubugingo 2 Corinthisn 3:6 He has enabled us to be ministers of his new covenant. This is a covenant not of the written laws, but of the spirit. The old written covenant ends in death; but under the new covenant, the spirit gives life abantu benshi batekereza yuko ibyanditswe byera,uko byanditswe ari nako bisobanurwa.Ariko umugaragu w’imana intumwa Paul wanditse ibitabo byinshi mu isezerano rishya.

Translate »
Skip to toolbar