Daily Archives: January 13, 2017

Komera kw’ibanga,uzenguruke IYERIKO bucece

      Jerico

Bakundwa nshuti z’Imana,reka mbandikire uru rwandiko kugirango imitima yanyu irusheho guturiza mu Mwami wacu Yesu Kristo.Uru rwandiko ndwandikiye abanyaBURAYI,bamaze igihe batwigamba hejuru yuko isanduka y’isezerano twayambuwe ikajyanwa muri gakondo ya bakiranutsi iyoborwa nabafirisitiya.

Translate »
Skip to toolbar