Daily Archives: May 6, 2017

Inyanga guhanwa ntizabura guhanwa!!!Ababatijwe umubatizo wo kugahanga bazarimbuka!

May 5, 2017 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,tangariza abantu bose batabatijwe mu mazi menshi batabatijwe umubatizo wa Kristo Umwami wabakiranutsi,ubabwire uti,uwo mubatizo mwabatijwe ntabwo wemewe n’Ijuru,kandi ni byanditswe byera ntabwo biwemera kuko kubatizwa mu mazi menshi bisobanura gupfana na Krito Yesu Umwami wabakiranutsi uwo ari wo wemewe kuko ibyanditswe byera bihamya ko,arukugera ikirenge mu cya Kristo ugapfana nawe ukazukana nawe uko niko umwuka w’Uwiteka abihamya kandi nuko avuze!

Translate »
Skip to toolbar