Daily Archives: August 20, 2018

Uburiganya hagati y’ihererekanya ry’ubwami bw’uRwanda,n’ubwami bw’Uwiteka Imana Nyiringabo!!?

Aug 15, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona urubyiruko nyarwanda rujyanwa muri kaminuza ikomeye cyane bajyanywe kwigamo.Ariko ayo mashuli bajyanywemo ya kaminuza yarakomeye cyane kurusha andi masomo yose bari barize ntaho byari bihuriye.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburire urubyiruko nyarwanda uti,mugiye guhura na kaga gakomeye cyane kandi bizamara igihe kirekire cyane.Nuko rero mushake mu maso h’Uhoraho Nyiringabo Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Urutare mu nyanja y’ubuhanuzi bogamo

Igice cya (43) cy’ubuhanuzi

Translate »
Skip to toolbar