Daily Archives: November 17, 2020

Umuhanuzi hamwe n’umuterankunga we,mubihorere bagende bajye muri iryo ijuru ryabo barinangiye baguma kuriya Imana yabo!!!

Sept 5, 20  ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane, maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga,dore nzaguhera umugisha mu gihugu na kujyanyemo.Kandi abagituye bose bazamenya ko uri umunyamugisha kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka imana yawe yaguhamagaye mu izina uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar