Monthly Archives: November 2022

Abega naho mwatumbagira mukagera mu bushorishori bw’inyenyeri nzabakurayo!!!

Sept 15, 2021 Njyanwa mu iyerekwa mbona isekurume ebyeri (2) bisobanura imyuka (2) y’ibinyoma,mbona zisubiranamo cyane zirwana zombi zari zifite amahembe maremare «ibinyoma byo kurwego mpuzamahanga»

In Kenya Nairobi national park remain one ostrich as you can see

Giraffe face drought a big disasters in Kenya it’s remain 2,others died

Again Monkey stolen my cake because of drought

Drought in Kenya it’s so horrible Monkey stolen my cookies check what happened

Translate »
Skip to toolbar