Ifatwa ry’umurwa mukuru wa Kigali,uko rizagenda!

Sept 29, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona umwe bahoze arabashinga mateka,ku ngoma y’umwakagara,mbona afunguye ishyaka ritavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Umwakagara,abagize iryo shyaka cyangwa umutwe wa politike,bakaba arabanyarwanda benshi bo mu bwoko bw’Abahutu.

Uwo mutwe wa politike umaze kuvuka,mbona rya shuri ryubakiwe kwigisha abatutsi kubaha Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranuktsi.Mbona naryo ryagura amarembo abaturage bahaturiye mbona bimurwa kugirango haboneke umwanya wo kongera kubaka amashuri yo gushyiramo abantu bamaze kwiyongera bashakaga kujya kwiga iryo shuri ryitirirwe abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyarwanda bo mu gihugu cy’Ubuhollande bagiye gufungura umutwe wa politike,ariko bazagambanirana hagati yabo kuko intego n’umugambi bafite batazabigeraho uko niko Uwiteka Uhoraho Nyiringabo avuga.

Dore Umwakagara yari yarababuze none abonye aho azafatira kugirango abanyanyagizemo intonorano ziatuma bagambanirana muri bo hagati yabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Nuko rero shyira ahagaragara ubwo butumwa,kugirango ubusoma abwitodere kugirango batazavuga ko baguwe gitumo niko Uwiteka avuga.

Ubu abashaka gushinga amashyaka bizabagora kuko Umwakagara ariho akorera cyane,kandi abo yabuze akaba ariho ababonera.Kuko bagiye kwinjira mu ndryane zikomeye no kugambanirana kuko muri bo,hari abadafite umutima wo kurwana ishyaka rya kigabo,ahubwo bibabera iturufu yo gucuruza ubugambanyi niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Dore ugiye gufungura iryo shyaka azigira nk’aho ataririmo,ariko mu by’ukuri niwe uzaba urishinze,ariko kubera umutekano mu cye afite,akaba adashaka ko,yarigaragaramo kugirango bitamuteza ikibazo nyamara ahubwo nibwo ibibazo bigiye kuba ibibazo bikomeye uko niko Uwiteka avuga.

Umwuka w’ikinyoma ucirwaho iteka!

dead goatSept 30,20166 ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ikinyoma waruboshye bene so uciriweho iteka.Umwanzi yabateje umwuka wo gushidikanya kuri gahunda y’Uhoraho yifuza kubagirira,bituma bumvira umwuka w’ikinyoma kuko umwanzi yamenye neza yuko ijambo ry’Uhoraho rigiye kubasohozaho,maze ateza umuvugurungano bituma hazamo gushidikanya kuri gahunda y’Uhoraho none uwo mwuka uciriweho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Umwami w’uRwanda atungurwa!

KingIjambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,ryavugiwe mukanwa kawe,rirasohoye!Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa,yimye ingoma,kandi bibaye vuba bitunguranye ku buryo yaba Umwami,cyangwa ibisonga bye,bose bazatungurwa,uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirakomeza rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi y’ikibi wiita umubikira ‘Dorocella’yihishe mumfuruka z’ubwami bw’uRwand.yarakubagambaniye,kandi abikora abigambariye,ariko babihishe Umwami w’uRwanda nta bwo Nyir’uRwanda abizi,none mbere yuko umushyira ahagaragara,banza usabe Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa,ko yaguha ubutabera,kuko ajya aca imanza zitabera.Ikibazo cyawe aragikemura uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Naramuka akurangaranye,ubone kubashyira ahagaragara niko Uwiteka avuga.

Dore kuva yakugambanira,yahise atangira kwitwara neza imbere y’Umwami w’uRwanda, amwereka imirimo myiza kandi ko amwitayeho cyane,kugirango aburizemo amakuru azamuvugwaho,ariko iyo mirimo yita myiza, ikaba ikorerwa ikambere ahakorewe amabi ajyanye nubugambanyi bwakorewe Umuhanuzi Majeshi Leon.Nuko rero umenye ubwenge ntube umwana,ahubwo umenye icyo Uhoraho agushakaho kugirango ubashe kumunezeza nawe azaguha ubutabera bwuzuye kuko niwe mucamanza utabera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa abasaza bahunganye n’Umwami,bakimara kumva yuko,umwakagara akuwe ku ngoma,bahita babona kwizera ijambo ry’Uhoraho ryavugiwe mukwanwa kawe.Maze batangira kujya kumusura Umwami w’uRwanda kuko babonye ko agiye kwima ingoma. Harimo na bari baramutereranye bazi yuko yacirirweho iteka,abo nabo mbona batangiye kuza guhakirizwa kandi bari baramukuyeho amaboko, kuko babonaga nta cyizere cy’uko azongera kuba Umwami w’uRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Umuhanuzi ahinduka umucamanza wa bari mu isi

LawIjambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,ryongera kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nakugize umucamanza w’ubwoko bwanjye kubijyanye nubugingo bwabo.None ntukemere guhishira inkozi z’ikibi kuko iyo uzihishiriye,bituma zikomeza gukora ibikorwa bibi kuko zibikrera mu mwijima.None ntugasinzire,ntukaryamye ngo ubone ibitotsi, igihe cyose uzaba uzi ibikorwa birimo gukiranirwa bikorerwa mu mwijima ngo uruhuke utabishyize ahagaragara niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nongera kwerekwa inzoka ndende kandi nini cyane,mbona ije kumira Umuhanuzi,ariko itaramugeraho,ukuboko k’Uhoraho kuramanuka gucamo ibice bigera kuri [2] igihimba cyo hejuru gihita kimanuka cyerekeza mu gihugu cy’ubutayu,maze mbona Uhoraho arambuye ukuboko kwe,na cya gihimba kirekire agicamo ibice bindi [2] maze mbona ihise irimbuka burundu.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,iyo nzoka ubonye,n’umwuka w’ubugamanyi warumaze gushing imizi mu bwami bw’uRwanda ukaba ukorera mu mubikira witwa Dorocella wihaye gucumbika mumfuruka z’ubwami bw’uRwanda niko Uwiteka avuga.

Nuko Iijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubonye umwuka w’uburiganya uvanzemo nubugome,yuko uwo mwuka ugeze mu irimbukiro?Nanjye ndasubiza nti,yeeee!!! Nabibonye.Ndabwirwa ngo,uwo mwuka w’ubugambanyi, n’uburiganya, no kubeshya  wiyoberanya,uzashaka kwirwanaho kugirango urebe ko wakomeza kwibera mu bwihisho bw’ubwami bw’uRwanada,ariko ntabwo bizakunda kuko iki ar’igihe cy’ubutabera bw’Uwiteka Imana ya bakiranutsi,ibikorerwa mu mwijima bikaba bigiye gushyirwa ahabona uko niko Uwiteka avuga.

Umwakagara acibwa igihanga,umurwa mukuru urafatwa!

Devil2Njyanwa mu iyerekwa mbona umwakagara mukuru aciwe igihanga ku buryo butunguranye cyane.Ako kanya hahita haduka intambara yo kurwanira ubutegetsi.Mbona Police y’umwakagara ihamagaza inama vubavuba huti huti yigitaraganya,iyo nama yarigizwe na ba Police bungirije umukuru wa Police cyangwa commissioner of Police,kandi bose bakaba baraturutse Uganda. Mbona bakoze inama kureba uburyo batega za bomu umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi witwa Kigali. Yaba mu mihanda nyabagendwa,cyangwa inzira nutuyira kugirango barebe yuko umurwa utafatwa wose kandi bakiwurimo babone uko bahunga bakahugana nutwabo nibyo basahuye!

Ariko biraga mbona bibaye kuruhira ubusa umurwa mukuru wa Kigali urafatwa.Mbona Police y’Umwakagara ihunga masiga mana kibuno mpa maguru,maze za bomu zatezwe na ba Police bakuru baturutse Uganda,mbona zitangiye guturukana abantu cyane urubyiruko.Maze abantu bacika amaboko na maguru,abandi batoboka inda kandi ntibapfa!Ndabwirwa ngo «izo bomu ntabwo ari bomu original kuko nizo baguze mu gihugu cya CHINA,irashwanyuka igasiga yangije ibice by’umubiri w’umuntu,kandi ako kanya agatangira kubora yumva»

Nkomeza kwereka ibikomeye bigiye kubaho muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona ko abaririmbyi bakwiye gufata imyenda yabo bakayijyana muri dry cleaner kugirango itunganywe kuko igihe cyo kumurika ibikorwa bya buri muntu kigeze.Kumesa imyenda bisobanura kwihana ugatunganya imirimo yawe.

Ndabwirwa ngo,abantu benshi barimo abitirirwa izina ry’Uhoraho,bagiye kuzamurwa bacurwe mu Ijuru,kuko isi ya none batayishobora.Iryo akaba ari ryo gare ryabo rigiye kubacyura mu Ijuru,kuko iy’Isi,ar’iy’intwarane kuko intwari zitaka zinyinyiriwe uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Kwilinda kuzasengera mu nsengero za Pastor baturutse Uganda mu gihe cya FPR

rwandamura_2Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore agatsiko kabicanyi baturutse Uganda bibumbiye mu cyitwa FPR,nibamara gusenyerwa ubwami bwabo,bazahita bigira abarokore batangire gushinga aamdini cyangwa insengero kubera gukorwa nisoni maze batangire kwigisha ijambo ry’Imana kandi bamaze kumara ubwoko bwanjye.Dore umugambi wo kurimbura ubwoko bwanjye ufatanijwe na leta y’Umwakagara hamwe na ba BISHOP na ba PASTOR baturutse Uganda,kandi barawushyigikiye!Umuntu uzasengera mu nsengero zabo biyita abashumba kandi aramasega aryana,bazahura numuvumo w’ubufatanya cyaha kandi ntabwo bazabona uzawubakuraho kuko banze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana ya bakiranutsi niko Uwiteka avuga.

Nuko rero babwire uti,dore intambara irabaye kandi irarangiye,kuko bigiye gukubita bitunguranye,ariko abafite ipeti guhera kuri Major bazapfa batihannye kubera ko bazaba bafatanije umugambi wo kuimbura umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi (Kigali) kubera ubwo bufatanye,bazapfa batihannye kandi bamaze gucirwaho iteka niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo rikomeza kumbwira riti,mwana w’umuntu,aba Police batoya bo,bashobora kwihana bakababarirwa kuko ntabufatanya cyaha bwo gucura umugambi wo kurimbura ubwoko bwanjye bagizemo uruhare.Nuko rero babwire babe maso kuko igihe kisarura kigeze kandi gisohoye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Bene data bakundwa muzagire urugendo rwiza na mahezo meza kuko aha mu isi siho iwacu,ahubwo iwacu ni mu Ijuru muzadusuhurize abatubanjirije basinziriye bafite kwizera ijambo ry’Uhoraho muri bo.Mu babwire ko natwe dusigaye dukora umurimo wa data wo gukiranuka kandi ko igihe nikigera natwe muzatubona ibihe byiza hamwe nabera bose bakunze gukiranuka k’Umwami wacu Yesu Kristo amen.

 

Save

Translate »
Skip to toolbar