WHATSUPP niya ILLUMINATI,bakontrola umuntu wese uyikoreraho!!!

 

OCT 29, 2016 Njyanwa mu iyerekwa,mbona Umwakagara ko,agiye gukoresha uburiganya bwo kongera gucamo umutwe ukaba nihuriro rya politike nyarwanda.Mbona ashatse umugore umwe w’umunyapolitike uri muri RNC,ahabwa intonorano zo kugirango ave muri RNC,kandi avemo atwaye na bayoboke cyane cyane urubyiruko rwa RNC.

Mbona amaze gufata intonorano,ahaho abagomba kumukurikira cyane urubyiruko,ariko ubwo igihe bamuhaga intonorano,ninako Umwakagara nawe barium kumutegurira gucibwa igihanga.Ubwo mbonako impunzi z’abanyarwanda ziba mu mahanga zigiye kwidagadura mur’izo ntonorano zari zivuye muri RNC,bagiye kubwirwa uburyo uwo mugore agiye kwiyamamariza umwanya w’umukuru w’igihugu,ariko yamara kugerayo,agahita ashyigikira Umwakagara mu kwiyamamaza kwe.

Igihe bagiye kwishimisha mu ntonorano,mbona  na bandi batavuga rumwe n’Umwakagara mbona bagiye nabo kwishimira ko Umwakagara yaciwe igihanga!Abaro bashyigikiye RNC,nyuma bagakurikira uwo mugore,ntabwo bari bamenye yuko Umwakagara yaciwe igihanga.Mbona ibirori bisa naho ikorerwa ahantu hamwe ndetse bissa naho byegeranye.

Abenshi bar’urubyiruko,barimo bishimira ko,Umwakagara yaciwe igihanga,ndagenda njya kureba nditegereza mbona abagabo benshi na basore benshi barimo kwinezeza bishimira yuko Uwiteka abakijije Umwakagara wari yarabaremereye akabagira impunzi.Nibaza icyo wa mudamu azajya gukora kandi Umwakagara atazageza mu matora ya 2017,biranyobera.

Nuko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umuntu wese wemera kurya intonrano,kugirango asohoze umugambi w’ubugizi bwa nabi(ubugambanyi) aba yiciriyeho iteka.Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Banyarwanda,Barundi,muba muri group ya Barundi ba ILLUMINATI bakorera kuri whatsupp,nimutavao muzabona ishyano ndetse muhure nakaga gakomee cyane,kuko umwanzi agambiriye kubagirira nabi,akoresheje imbuga ngurukana bumenyi cyangwa nkoranyambaga:

OCT 30, 2016 Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo riraza rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari GROUP ya ILLUMINATI igizwe n’ABARUNDI bakorera kuri WHATSAUPP bashinzwe kwandika ibijya gusa na magambo yo muri bible,ariko ayo magambo bandika na magambo yo kuyobya abantu kuko bandika ibijyanye n’integenke gusa berekana yuko Uwiteka Imana imikorere ye,ari nk’iy’abana b’abantu.

Ikimenyetso cyabo,babwira abantu ngo,aya magambo uyoherereze abantu [7] cyangwa se [12] bene iyo mikorere niyasatani ntabwo ar’imikorere y’Uwiteka Imana Nyiringabo.Burira abantu uti,Uwiteka aravuze ngo,umwanzi arimo gukoresha imbuga nkoranyambaga mukuyobya abantu.Iyo Group y’Abarundi igizwe na bantu [3] umugore umwe,na bagabo [2] umurimo wabo nuwokwirirwa bandika amagambo yo kuyobya abantu b’Imana.Burira ubwoko bw’Uwiteka,umuntu wese uri muri iyo group y’Abarundi,aivemo byaba atar’ibyo,bazabura ubugingo kuko bashinzwe kurwanya Uwiteka bakoresheje imbuga nkoranya mbanga cyangwa ngurukana bumenyi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkimara guhishurikirwa yuko iyo group ar’iy’Abarundi,nerekwa turwana cyane ariko ndabenesha,nerekwa ko,uwo murimo bawuhawe na “Headquarters” cyangwa ikicaro gikuru cya ILLUMINATI mur’Africa gifite ibiro bikuru mu murwa mukuru w’IBABYLON umurwa mukuru w’ISHUSHAN.Mbona ko nkimara gushira ho ubu butumwa bw’Uwiteka,Abarundi bakorera Satani bakoresheje ubwo buryo,mbona bataze report yabo Nairobi,bavuga yuko nabavangiye.

Maze nerekwa izo nkozi z’ikibi,zihaguruka kundwanya ariko zirampiga ziramburwa.Kuko Uhoraho yarandindiye munsi ya mababa ye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.Izo nkozi z’ibibi nzandika mu KIRUNDI no mu GIFARANSA kugirango bayobye bamwe mu bantu bize kuko bizera yuko bakoresha ubwenge kurusha gukoresha umwuka.Kandi buri muntu uri mur’iyo group yabo barundi,izo nkozi z’ibibi zibasha kubakntorola bakoresheje imbaraga z’umwijima nta cyintu na kimwe ushobora kugeraho kuko babasha gukontora imibereho yawe.

Bafata ubwenge bwawe bakabuhindura nk’aho butari ubwawe,ntushobora gutekereza ibikugirira umumaro,ahubwo bafata ubwenge bwawe bakabuhindura ukundi,ugahorana “STRESS” za buri gihe,isengesho ryawe babasha kurikurikiranira hafi,kuko wamaze kuba umunyamuryango wabo kuri whatsapp bigatuma muri wowe udashobora gutekereza ijambo ry’Imana ngurishyikire uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunganiriza maze rirambwira riti,mwana w’umutu,tegematwi wumve icyo umwuka w’Uwiteka avugana nawe.Maze ntegamatwi numva mbwirwa ngo,hari abantu barimo gukorera ubugambanyi mu ibanga,kandi niwowe bari kugambanira,ariko mu minsi micye bose barashyirwa ahagaragara kugirango ubamenye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abakambwe b’abatutsi baremerewe n’Umwakagara cyane,ukuboko kwekwarabaremereye cyane kurusha amabuye,maze mbona bifuza ko Uhoraho yabakiza ukuboko kwe,ariko bakabura uwakubakiza!

Nerekwa ko bakurikirana ijambo ry’Uhoraho Imana ya bakiranutsi,bizera ko ibyo ijambo ryavuze ar’ukuri,kandi ko,ari byo bizasohora.Nerekwa ko Umwakagara ahetse imitwaro ameze nka PUNDAMILIYA,kandi ko aremerewe cyane akaba adafite uwamuruhura.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,Umwakagara araremerewe cyane kandi ntafite uwamuruhura imiruho yose yateje abanyarwanda iri ku gahanga na kagongo ke,none abuze amahwemo.

Dore afite amayira [2] imwe nurupfu,akaba yakwiyahura kuko yamaze kubona ibye bimaze kuba bibi kurusha uko yabitekerezaga.Iyindi nzira ni uko yifuza ko hatangira intambara nibura akagwa mu ntambara ariko akaba atifuza gufatwa matekwa kugirango atanyuzwa mu bitangaza makuru ngo bimenyekane yuko yafashwe bugwate.Ntabwo yifuza gufungwa,kuko abanze be,bamwishima hejuru.Izo nzira zombi,niko Uwiteka azazubahiriza namara guhitamo iyo ashaka Uhoraho azahita asohoza ibyifuzo bye kugirango atazavuga ko Uwiteka adakiranuka maze amenye yuko ajya aca imanza zitabera uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho arekuye umugisha wawe nyuma yo kumvira ijambo rye,dore umugisha uraje,ugure ibifungurwa ukore stock kuko ishyamba siryeru mu gihugu cy’IBABYLON kugirango uzabashe kurwana intambara zikomeye zikuri imbere uko niko Uwiteka avuga.Ikindi kandi uzahite utunganya ibidatunganye vuba bishoboka kugirango umwanzi atazabona urwitwazo niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa urubyiruko rw’Abatutsi rwahungiye mu gihugu cy’America,mbona ko,barimo kwiga muzika bari mu ishuri kugirango nibarangiza bahite batangira umurimo wa muzika ngo babe abastare bamenyekane cyangwa babe celebrate,ariko mbona bamwe batsinzwe amasomo ya muzika,ndabwirwa ngo,urubyiruko Tutsi,rurashaka gukira vuba vuba babinyujije muri muzika kandi barashaka kumenyekana cyane nk’uko Black American bamenyekanye.Ariko ikibazo bafite ni uko bashaka gusimbuka intera bumva yuko bagomba guhita bakira kandi bakiri batoya ndetse nimyaka yabo ikaba itabibemerera bitewe nimitekerereze yabo kuko banze kwiga ahubwo bigira mubibahesha amadollar vuba na vuba ariko iyo baza kumenya ubwenge bakabaye biga bakamenya ubwenge kuko batazi impamvu yatumye bajyanwa kumugabane w’America uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abagore bajyanwa mu ishuri(abarozi-kazi) ariko babonye ko bagiye kujyanwa mu ishuri,barahunga bajya kwihisha mu nzu yindi yari iruhande rwa rya shuri.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanura uti,aho muzajya hose ijisho ry’Uhoraho n’ukuboko k’Uwiteka Nyiringabo ntakabuza ntikuzabura kubageraho,kandi kuzabaremerera kugirango mu menye yuko mwagenje nabi mukaryanya ubwoko bwoko bw’Uhoraho mwibwira ngo murarwanya Uwiteka ahari ngo muzatsinda.

None uyu munsi nimuntege amatwi,uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga,dorre mwahisemo umugabane wo gukiranirwa,nk’uko ESAU yahisemo umugabane winda,akagurisha umunani we,kubera inzara no kwihangana gucye,kuko yaramaze kubona isupu itukura.Uko niko namwe mwabaye mwabonye ibitukura maze mwihutira kugurisha umugabane w’ubugingo buhoraho kugirango mubeho akanya gato muzarama hano ku isi,ariko mukazababara iteka ryose.

Ariko se nide wabaroze!?mutekereza mute,kugugrisha ubugingo bwose kubera akamanu kumutsima?Ese iyo mubuze ubwenge,munanirwa no kugisha inama?Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi ababaza!Dore mu isi yose Uwiteka afitemo abakiranutsi bagera kuri miliyoni imwe gusa,ariko bamaze kwiyongeraho bacyeya kubera gusoma ijambo ry’Ubuhanuzi,none mwebwe mwakwihannye mukareka imirimo mibi mukorera munsi y’juru maze mukareba yuko mutababarirwa igihe cy’imbabazi kigihari?Niko Uwiteka abagira inama.

Nuko rero dore muhawe igihe kingana na kimwe cya gatatu mu maze ku isi mukora ibyo gukiranirwa,kugirango mube mwihannye,mwaba mutabikoze,mukazacirwaho iteka kuko bizaba bitagishoboka yuko mwihana kuko mwanze kumvira umwuka w’Imana.Ntihazagire uzavuga yuko Uwiteka yamurenganije uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Jyewe Umuhanuzi Majeshi Leon,maze kumva yuko Uwiteka ahaye abarozi kwihana numva ndababaye cyane,kubera ukuntu bishe abantu b’Imana kandi Uwiteka abireba,none ngo abahaye akanya ko kwihana?Buriya se koko bazihana!Uwiteka Mana ushimwe kuko ukiranuka kandi uca imanza zitabera,simbabujije kwihana ariko nta nubwo mbyizeye yuko bazihana,ariko nibasaba imbabazi abo bahemukiye,uzababarire ejo batazabona urwitwazo uko niko Umuhanuzi abisabye Amina.

Ibikorerwa ahihishe,bigiye gushyirwa ku karubanda!

OCT 31, 2016 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda uhindure amatara(barb)unakinge amadirishya,kuko hagiye kuza umuyaga mwinshi ukinjira mu nzu yawe ariko ubanze utunganye inzu yo hejuru kugirango hamurike mu nzu yo hasi ubone umucyo kuko mu nzu yo hasi kandi hakaba har’umwijima niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Mbikora nk’uko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse,natsa amatara yose,kandi ntunganya amadirishya yose,umuyaga winjiraga uragabanuka.Mpindura amatara (barb) zakaga nabi,maze munzu hazamo umucyo.Maze kubikora gutyo,mbona abagabo [2] bari bihishe muri wa mwijima,maze baza bigira nk’aho bari baje kumfasha gutunganya amatara kandi bari bihishe mu nzu.

Ndabihorera sinabereka icyabazanye ko bari baje kubukira ubungingo bw’umwana w’umuntu.Umuyaga uzana imbaraga z’umugisha maze batangira kurwanira umugisha utari uwabo,ariko kuko utar’uwabo,ukaba wari uwanjye,mbona ko,umugisha ugeze mu biganza byanjye.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyari mu mwijima bigiye gushyirwa mu mucyo,kandi bijye ahagaragara kugirango hakurwemo urujijo kuko Uwiteka adakorera mu bwihisho kugirango umenye gutandukanya umucyo n’umwijima bikorera mu bwihisho bw’uburiganya niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndikumwe na ba Rwasiri [2];tugiye gusenga kurusengero,uwabwirizaga asoma ibice [25]; mu ijambo ry’Imana mu gitabo runaka.Nibuka ko nasize bibiliya yanjye,nsubirayo kuyifata,ngarukana na ba Rwasiri babandi [2];tugeze ahantu ahantu hari abantu benshi,hasi mpabona amadollar $1000,ndayatora maze Rwasiri umwe arayanyambura ndayamuha ariko nsigarana ayandi macyeya mu ntoki,ako kanya hasi aho twari duhagaze kubutaka hazamukamo INTOZI (ingabo z’Uhoraho) buri wese anyura ukwe nundi ukwe kuko zari nyinshi cyane,ariko jye aho nakandagiraga zagendaga zigabanuka ndinda ncika ba magigiri bashakaga kunca igihanga.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwabugambanyi nakubwiraga nguburiya bugiye gushyirwa ahagaragara kugirango ibyo Uhoraho yavuganye nawe birusheho kugusobanukirwa uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi abivuga.Bamaze igihe bacura umugambi wo guhitana ubugingo bwawe,nuko rero urabe maso kandi umenye ubwenge kugirango utagwa mucyico,reka abagambana bagambane kuko ibyabo bizashyirwa ahagaragara hanyuma kandi bikazabakururira murubanza kugirango bazacirweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ubugambanyi ukomeje gukorera mu ibanga,ariko uko watangiye ninako uzarangira.Nerekwa inzoka iza yomboka ngo undume kugitsinsino maze nyifata umutwe n’umurizo ndayiniga nyyica igihanga niko Uwiteka avuze!Nerekwa abagore,abagambanyi,abarozi,inkozi zibibi ziri mu mugambi w’ubugambanyi na none ariko bisama basandaye maze mbona bakozwe nisoni nk’uko Uwiteka yabivuze niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zigiye kugabana amafaranga y’ubugambanyi ari busanguke niyo bari bukoherereze kugirango akubere umutego ukugusha mu kigozi cy’umurimbuzi ariko ubihorere ubigenze kwa kundi ujya ugenza maze urebe ko badakorwa nisoni niko Uwiteka avuga.

Nerekwa imbata [2] zibundikiye umwuka w’uburiganya,mbona ukuboko k’Uhoraho kuraza gufata inkota gucamo kabiri za mbata zitangira kuribwa nibkoko maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti dore umwanzi wawe ari hafi yawe ntabwo azaturuka kure niko Uwiteka avuga.

Nerekwa impeta [2] za bene data ziri hasi ku butaka zavuye ku mibiri yabo zisa nizifatanye imitwe,mbona haje umuyaga uraje urazihuha ziratandukana mbona imwe iragiye itwawe numuyaga yerekeza mu Nyanja maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu dore bene so nta rugo bafite nubwo bakomeza kwihatiriza babeshyana ngo barakundana, ariko ikinyoma hagati yabo kigeze ku iherezo niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

 

Translate »
Skip to toolbar