Ihunga ry’ubwami bw’Abega uko rizagenda!!!

Nov 27, 2016 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora vuba gahunda uzirangize kuko igihe cyagiye kandi ibyahanuwe bigeze kumuryango wabyo kugirango bisohore niko Uwiteka avuga.dore ibikomeye biraje kubafite umubiri muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi ababigiraga ibikinisho,noneho bagiye kubyumviha amatwi kandi babirebeshe amaso yabo kugirango bazabe abagabo bo kubihamya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inka (abadayimoni) babatererano bashinzwe kwangiza gahunda zijanye n’umugisha.Mbona turabisikana bajya aho mvuye kandi bagenda biguru ntege.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zikozwe nisoni kuko Uhoraho Uwiteka nyiringabo Imana yawe,ya ISSAC,YAKOBO,na Abraham yihisheje icyubahiro yikoreye umurimo kuko wamwiringiye.

Dore abadayimoni bakozwe nisoni hamwe na bashebuja babo,kuko Uwiteka akoreye mu gihe cye,kandi birirwaga bakugenza ngo barimbure ubugingo bwawe niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.Nuko rero ugire umwete wo gutunganya ibidatunganye,kuko Uhoraho azakoresha ubwoko bwe,kugirango bugukenure kubikenewe byose,kugirango ukurwe ku nkengero z’ubutayu kandi usage Umulinzi Mukuru wa masezerano nawe umukuye mu gihugu cy’ubutayu kugirango usige afite umutekano uhagije cyane yuko uzi yuko inkozi z’ibibi zihiga ubugingo bwe kugirango zibe amasezerano ya bakiranutsi mbere yuko binjira muri CANNAN uko niko Uwiteka avuga.

Naho bariya badayimoni wabonye bagiye kurisha ibyatsi kuko batsinzwe nurubanza rw’Uhoraho Uwiteka Imana.Kuko umugisha bari barahagaritse,Uhoraho yamaze kuwurekura kugirango abakurwanya bamenye yuko ukorera Uwiteka Imana ifite ubutware nububasha nimbaraga niko Uwiteka avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kuba ku bwami bw’Abega buyobowe n’Umwakagara mukuru Paul Kagame Rutagambwa.Mbona habayeho guhunga gukomeye ariko nta nintambara ibaye kubera gutinya ko,intambara izabasanga batarahunga ngo basahure igihuga gakondo ya bakiranutsi.Nerekwa abagize inzego zose za leta y’ubwami bw’Abega,mbona buri muntu afashe ibishoboka byose ashoboye bijyanye nibyo yifuza mu gihugu cy’abakiranutsi,dore ntawabatangaga imbere.

Buri wese amaze gufata icyo azahungana,mbona bafashe urugendo rujya gusa nurwo Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa yagiyemo.Nabo mbona bamwe baramukurikiye ariko bo amahirwe bagize bari bamaze kwitegura urwo rugendo bari bagiyemo mbona binjiye mu gihugu cy’ubutayu.

Nuko ijmabo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,reba kandi witegereze uko,abagize ubwami bw’Abega b’Akagara uko bagiye gukora amasiganwa mu butayu bugufiya bahunga ubwami bwabo ni ngoma yabo,kandi nta w’ubikrukanye,kandi baravuze yuko ntaho bazanyura haba muri politike nta nzir ihari,haba muri demokarasi naho nta nzira ihari,ndetse haba no mu ntambara naho nta nzir ihari.None se buriya barahunga iki?Nuko numva mbuze icyo nsubiza umwuka w’Imana,kuko mu byukuri nta ni cyintu nakimwe nabonaga bahunga kuko nta muntu warubari inyuma abirukankana nagerageje kwitegereza sinagira icyo mbona nkeka ko bahungaga umuyaga!?

Numva bamwe bavuga ngo,uriya musazi ngo nzamahanuzi matindi Majeshi Leon,adukozeho!Ubuhanuzi bwe,nibwo butugejeje ahanga!Undi aravuga ngo,umwita se umunyamakuru yabyize hehe,maze ndabwirwa ngo,mbasobanurire yuko,mu gihugu cy’IBABYLON,ntabwo nirirwaga mpunga birukanka gusa,ahubwo naho nahagiye ibyo ntari kwigira muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi igihe nahamaze cyari gihagije kugirango nshobozwe kwiga ibyo nifuzaga kuhiga,kuko njya kuva muri gakondo sinabuze kwitwaza impapuro zose za noteri wa leta ziriho umukono we,kuko narinzi yuko ngiye mu butayu kandi nzabumaramo igihe kirekire ndetse cyinini kuko ntarinzi igihe nzahamarayo.

Mbona abanyashuri twiganye ikoranabuhanga muri KIST,mbona nabo bafungafunga utwabo tworoshye,ariko bon ta cyo bashoboye kwibikaho uhereye igihe cyose bamaze mu gihugu kuva twahunga gakondo ya bakiranutsi duhunga inkozi y’icyuma y’umwakagara,uko nabasize ninako nababonye bahunganye ibidashobor akubakiza cyangwa kubagirira umumaro mu butayu bugufiya mbona nabo barahunze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,biriya ubonye nibyo barimo bakora,kuko bamaze igihe bahunga mbere yuko intambara ibasanga muri gakondo ya bakiranutsi,ninayompamvu igihugu gikennye cyane,kuko bagisahuye mbere yuko intambara ibasatira kuko ninayompamvu itazabura kuzababaho kandi ibatunguye ubwo bazaba bibwira ko itakibaye uwo niwo munsi izahita iba.Kuko bamaze kubyizera barabyemera ko intambara izababaho mu gihugu cyabo.

Maze bahitamo kwisahurira ubwami bwabo kugirango bazabone impamba ni byo bazakoresha kuzarwanya ubwami buzaba bumaze kubasimbura.Ariko bibagirwa yuko bazahunga basize bakoze genocide icyo gihe bazaba bahigwa bukware na mahanga uko bahize interahamwe,nabo niko bazahigwa kuko amateka atajya abur kwisubiramo kugirango Uwiteka aavangire abanyabwenge abereke yuko ubwenge bwabo arubusa niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bakimara kubona uko ubwami bwabo busenyutse,bahise bahungana inzego zose za leta kugirango batagira umwanda wo gukiranirwa usigara mu murwa mukuru no mu gihugu cy’Uwiteka Imana yahayeho abayikunda kubabera umwandu!Nuko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore imikorere y’inkozi z’ibibi burya yose irasa,uko MRND yahunze,ninako na FPR,uko bahunganye leta,nabaturage ninako bahunganye ibisigazwa bya genocide bamaze gukora,bahunganye amaradio bahunganye za bank,mbese bahunganye imanda yose bari bariteguriye kandi idashobor akuzagira icyo izabamarira kuko ibyo baunganye byose bitazagira icyo bizabamarira ahubwo abanyamahanga bazabibaka babyitwarire kuko bazaba babigurisha ubusa kugirango bashobore kugura inzira babone aho banyura bahunga hanyuma bikazababera imfabusa niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Yewe numva ndatangaye cyane,mbona ko,ibyisi nta nyirabyo bigira,kandi ko,kwirirwa uruhira ibyisi,bisa no kuruhira ubusa ibitagira umumaro mu isi ya bazima.Nsanga abatibye Imana bagaherekezwa mu mahoro,baruta abahungana ubwinshi bw’ubutunzi butarimo gukiranuka na mahoro nabyo nsanga ar’ukwiruka inyuma y’umuyaga!!!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za “KAGAME DEFENSE FROCEKDF/RDF,mbona zihunga zinyuze muri Congo,ariko zishaka kujya Uganda ku mwana w’UMUSITA,ariko zigeze kumupaka uhuza igihugu cya Congo na Uganda,UMUSITA yanga ko zinjira.Mbona ko yacyira abasivilian gusa,ariko abasirikare yanga kubaha ubuhungiro kuko yabafashije kubona igihugu none gutegeka bikaba bibananiye.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ingabo z’umwakagara za KDF/RDF,zishakire inzira aho zizanyura kuko nta nzira zizabona ubwo Umwami wazo azaba akuwe ku ngoma.Dore isi izababana ntoya,uko abo bahize yababanye ntoya,nabo niko bizabagendekera kuko bo izababana ntoya kurushaho kuko amahanga azishimira cyane ikurwa ry’Umwakagara ku ngoma uko niko Uwiteka abivuga.Ubwo rero uwaba umuhanga cyane yahita akuramo ake karenge kugrango bizajye gucika yambutse ubwo kandi urabe wumva birenge niwowe ubwirwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa umudamu witwa Marie FIATI akaba umudamu wa FIATI ukorera umunyemari cyangwa umuherwe Tirbert AYABATWA Rujugiro,na madame we,akaba murumuna wa madame RUJUGIRO,nerekwa ajya gufungura idini mu murwa mukuru w’IYERUSALEM,uwo mudame yasengeraga muri Restoration Church ku Gisenyi ndabwirwa ngo,dore madame FIATI agiye gushaka akadini gafite integenke za mafaranga kugirango bavange idini maze ababereye umuyobozi kugirango azabe umyobozi wiryo dini ariko ntibizaba biturutse k’Uwiteka Nyiringabo,ahubwo niwa mwuka wubucuruzi bw’ijambo ry’Imana wateye mu bihe bisa nkibi?Uko niko Uwiteka avuze!

 

Translate »
Skip to toolbar