Muhige Umuhanuzi mu muce gihanga ataraducika!

 

Nov 28, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona ibitarebeshwa amaso y’abantu,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyirirngabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za Magigiri z’Umwakagara zimeze nabi cyane,zarunguriwe cyane kubera ijambo ry’Uhoraho watangaje ugashyira ahagaragara ryababujije amahwemo!

None urabe maso kuko bohereje magigiri Nyagasaza Innocent FRUIT wakugambaniye muri Uganda kuza gukora Tracking and Report.Dore ari kumwe nundi ukora nk’umunyakamuru bazajya bahererekanya amakuru kugirango bamenye umihagurukire yawe nimiryamire yawe uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kungarukarukaho inshuro ya kabiri,na none rinsobanurira neza uko ryambwiye mbere kuko ntari nasobakiwe neza ryongera kungarurira Nyagasaza Innocent Fruit mu Iyerekwa noneho ndasobanukirwa ibyo nabwiwe mbere uko biteye.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,kora amasengesho iminsi [2] urebe ko umwuka w’Imana utabatumura bakerekera mu butayu, uko basanzwe batumuka Uwiteka akabatwara mu butayu kugirango ubashe kubona inzira unyuramo uko niko Uwiteka avuga.Nuko nerekwa njya kuvoma amazi ariko igikoresho narimfite ndakibura,ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwo ubona udafite ikibindi cyo kujya kuvoma amazi,bivuze yuko,gahunda warugiyemo uyihorera nicyo bisobanuye kandi niko Uwiteka avuga.

spy2Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho maze rrambwira riti,erega mwana w’umuntu,hirya no hino,uzengurutswe na banzi.Ahubwo ukwiye kuba maso cyane kuko umwanzi amerewe nabi cyane kandi ahagaritse umutima bikomeye cyane! Kurusha ibindi bihe byose byabayeho.Kuko noneho amerewe nabi bitewe na gakondo yawe wahaweho ku kubera umwandu wawe.Ukaba ugenda ushyira ahagaragara imikorere y’umwanzi,kandi gahunda zose akoze Uwiteka akaziburizamo maze abicanyi be akoresha bagakorwa nisoni hamwe na bambari be,ubu rero bakaba bahisemo kongera ku kugigira kuko umugambanyi akaba numwicanyi Mukashema Esperance kuva yagambanira Umwami w’uRwanda ukamushyira ahabona,byatumye acirwaho iteka maze haduka izindi za magigiri zishinzwe ku kugigira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko uhumure cyane kandi uhumurike kuko Uwiteka Imana yawe muri kumwe kandi akwitayeho kurusha ibibaho byose byo mu isi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nuko ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza maze rirambwira riti,dore abagambanyi baraje,kandi bazahora baza,kuzageza igihe cyategetswe n’uwiteka Imana ya bakiranutsi,bagakurwa ku ngoma,aho niho uzabona agahenge kuko batazaba bakiri ku ngoma kuzageza igihe cyategetswe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga

Dore banyanyagije mu murwa mukuru w’IBABYLON,ngo ntibarye kandi ntibanywe,kugeza bakubonye bakaguca igihanga niko Uwiteka avuga.Nuko rero mwana w’umuntu,wigumire  murutare rwawe,kuzageza igihe Uwiteka ari bukubwire ukavamo ukajya gukora umurimo w’uwiteka Imana Nyiringabo.Dore batewe ubwabo cyane nuko washyize ahagaragara ihunga ryabo,kandi abaturage bakomeje gutegereza wa munsi wavuzwe n’Uwiteka Imana Nyiringabo kuko bafashwe bunyago n’Abega b’abakagara,nibyo ijambo ry’Uwiteka ryababwiye mbere y’igihe yuko utazakiza ubugingo bwe hakiri kare,ntakabuza yuko bizamugora kuzatabarwa n’Uwiteka Imana akurwa muri gakondo igiye kwaka umuriro.

None ubu niko bimeze abaturage bakomeje gutegereza yuko bacirwaho iteka,ariko uko bizagenda kose,nibo bazaba biciriyeho iteka,kuko Uwiteka nta cyo atakoze ngo,ababurire,ariko banga kumva iyo ivuga yo mu Ijuru,bica amatwi,none dore bararimbutse!Dore nta mahirwe nta n’inzira zisigaye banyuramo kuko ahantu hose Umwakagara yarahafunze.Baraburiwe babifata minenengwe,bagirango nti bizasohoza umurimo wabyo,none reba karabaye baciriweho iteka niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze  riramabwira riti,mwana w’umuntu dore umwuka w’urukoza soni ukujeho,ariko nubwo bawuhereje,ntaho uri buhurire nawo,wowe ugenze kwa kundi ujya ugenza,ahasigaye ubareke bakomeze kuridagirira mu migambi yabo mibi, kuko bamaze gucirwaho iteka,kandi bakaba arabanyamuvumo,kandi umunyamuvumo buri gihe nta bwo ajya ahirwa,ibyo akoze byose biburizwamo kugirango atagira icyo ageraho uko niko Uwiteka avuga.

Iyo utaza kubaciraho iteka,bari kuba abanyamugisha bakazaguta muri yombi,ariko kuba baraciriweho iteka,bisobanura yuko,badateze guhirwa mu byo bakora byose,ahubwo bazarushaho gukiranirwa cyane.Nerekwa abatutsi-Kazi,barushaho kugira irari ry’ubusambanyi cyane,wagirango barinyuye mu mazi cyangwa mu mata.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abatutsi-Kazi,irari ryo gusambana rirushijeho kubatera icyaka cyinshi kugirango barusheho gukiranirwa cyane,maze ibyahanuwe bibasohozeho umurimo wabyo.

Banze kumvira ijambo ry’Uhoraho,ahubwo bayoboka imana z’Umwakagara bajya kuzitambira ibitambo,biga umwuga wo kuroga,kandi bakomoka mu bwoko bw’Uwiteka Imana ikiranuka.Niyompamvu Uwiteka atazigera abarebesha ijisho ryiza ry’imbabazi,ahubwo azabima mu maso he;kugirango gukiranirwa kwabo guhwane n’imirimo yabo bakoze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore w’umurundi Kazi,wahumanije bene data akoresheje umwenda wo kwambara kugirango bazahorana ubukene iminsi yose yo kubaho kwabo.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzanira urwandiko rwanditsemo ibaruwa ndende ariko ijambo nabashije kumenyamo ni rimwe ryali ryanditsemo ngo”IBANGA”ndabwirwa ngo,ibyo yakoze byose yabikoze mu ibanga rikomeye kandi yarazi yuko batazapfa babimenye uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari umugore uherereye aho ujy’ujya gukorera umurimo w’Uwiteka,uwo mugore yashatswe n’umunya IVORY COST,uwo mugore akaba yaratandukanye nuwo mugabo,kandi akaba akomoka Uganda ntabwo ar’umunya BABYLON,arashaka kuzagusuhuza yamaze kwisiga ibyo kuguhumanya,maze ugahita uhumana kuko yamaze ku kurarikira.Aho hantu ntuzahasubire kandi ntuzamusuhuze cyangwa ngo uvugane nawe uko niko Uwiteka avuga.

Erega mwana w’umuntu,isi yamaze kwangirika,nta bantu bayibamo bubaha Imana,ahubwo yuzuyemo inkozi z’ibibi gusa,zirirwa zihiga ubwoko bw’Imana na bantu b’Imana badafite Imana,kugirango babahindure imbohe za Satani,maze ibikorwa byabo bitere imbere babeshya ngo n’Uwiteka Imana wabahaye umugisha kandi barawuhawe na Sekibi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kkunzaho cyane,maze rirmabwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri ziravumwe ndetse nimyenda bambaye nayo iravumye iriho umuvumo ku buryo umuntu wese ubakozaho ikiganza azajya atwara uwo muvumo.Nerekwa bajya kumesa imyanda yabo Bambara cyane cyane imyenda yimbere (VEST) cyangwa agasengeri kimbere mbona mu maha yuwo mwenda harimo ibibara bisa nubuki bameshe banga kuvaho.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,biriya bintu ubonye byo mukwaha n’umuvumo wamaze gufata imyenda yabo ya za magigiri,bagerageje kwihana ngo Imana ibagirire imbabazi,ariko biranga.

Baburire ubabwire uti,ntabwo umuvumo uteze kuzabavaho,mwarishe abantu kandi mubahoye ubusa,ikindi nntabwo mwigeze mujya kwihanira abo mwahemmukiye kugirango mugirirwe imbabazi.Nuko rero kuko mwakoze imirimo yo gukiranirwa no kumena amaraso,kandi mukaba mwarabikoranye ubugome,nta nimbabazi mwigize mubagirira,namwe muravumwe mubaye ibicibwa mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga. Mwana w’umuntu wirinde abana b’abantu kuko ataribeza!Kuko umugambi wabo atarimwiza ku bana b’Abantu kuko bahora bagambirira ibibi kugirango basohoza ibyifuzo byo mu mitima yabo byubugizi bwa nabi babishyire mubikorwa abo nibo nakubwiye bamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo bakiri mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga.

euroIjambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore magigiri uri mu gihugu cy’UBUTALIANI wiyita NKUSI JAMES,yohereje ama Euro €20 kugirango nujya kuyafata bahite baguta muri yombi.None byuka ujye kureba e-mail bohereje urahita umenya uko bimeze.

Nuko mfungura e-mail nsanga koko James Nkusi yohereje ama euro €20 kugirango bayamfatireho,nerekwa hari magigiri bakorana kuri telephone uri mu gihugu cy’IBABYLON,bakwiragiye kuri za bank,na za western union.Numva ntangajwe cyane na za magigiri umuntu wohereje ama euro 20 ngo muhamagare arashaka kuvugana nanjye!ashaka kuvugana nanjye se,ngo bigende gute?Yambwiye ko ngo YUSUF All Mugenzi ukorera bbc,ngo yifuza kuvugana nanjye.

Ariko se mwana w’umuntu,Mugenzi ntabwo azi uburyo yakubona,cyangwa afite umuvugizi?Uwo ntawundi ni Mukashema Esperance kuko wamubwiye ubuhanuzi bwa All Yusufu Mugenzi btwaje Mugenzi bibwira yuko wakwifuza kuvugana nawe?Niko Uwiteka abaza!wibuke yuko ibi byose bije nyuma yo gushyira hanze Mukashema Esperance nibwo za magigiri zahise zitagira gushaka kuvugana nanjye kuko uwo zari zarashyizeho Uwitka yaramutahuye amushyira ku karubanda none nibwo batangiye kukwandikira nyuma y’igihe kitari gito batavugana nawe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nov 29, 2016 njyanwa mu mwuka nerekwa imirimo ikorerwa mu isi, itagira umumaro,nerekwa umugore wakoreraga za magigiri utuye kumugabane w’UBURAYI,sinzi impamvu abanyarwanda batarumva yuko gukorera Satani bigira ingaruka banze bikunze!Mbona za magigiri ziroga uwo mugore zikoresheje Chemical Product.

Nerekwa uwo mugore abyimba mu myanya ndangagitsina,uhereye murukinyerero kumanura hasi.Nerekwa uwo mugore(magigiri) bamuroga kugirango atazigera amena amabanga yabo yibyo bamukoresheje akabishyira ahagaragara,mbona uwo mugore yararwaye atagishobora kuva hasi,kandi abazaga kumushungera,bashaka kumuhagurutsa,ninabo bongeragamo ibirozi kumubiri we,bashaka kugirango ahite yisangira basekuru iwabo wa twese atamennye amabanga yabo uko yagiye akorana na za magigiri.

Nuko numva ndatangaye cyane,uburyo za magigiri zigira amarozi ya moko yose,nuburyo abazikoreye bajya barangiriza mukaga no mukangaratete.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo niwamuvumo wavumye uwo mugore wagambaniye umwuka w’Imana wera,none utangiye kumugiraho ingaruka zerekana umuntu wavumwe n’umugaragu w’Uwiteka kugirango batazajya bakinisha umuntu w’Imana (Bamenya) bajye bubaha umuntu w’Imana kandi bamutinye ndetse bamwubahe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko nkomeza kwerekwa ubugome bwazamagigiri uburyo zimaze kubona neza neza ko adashobora gukira,zahise zikubura zirigendera,ntizaba zikigaruka kumureba zimushinyagurira kuko zari zimaze kwikorera umurimo wazo.Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara uk akora,abanyarwanda banze kwizera ijambo ry’Uwteka,ariko noneho bizeye iry’Umwakagara ubarimbura,banga kwizera iry’Uwiteka ubaha ubugingo,none bararimbutse uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ndabwirwa ngo,bene abo,ntibakwiye kuririrwa kuko banze kumvira umwuka w’Imana ukorera muri wowe,ahubwo banezezwa no kugambana no kumena amaraso,yabatariho urubanza!Ibyo nibyo bihembo bakwiriye guhembwa kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Reka ibyo bibabeho kugirango batinye umwuka w’uwiteka kandi bamwubahe kugirango bimenyekane yuko mu Ijuru hari Imana ikiranuka kandi ica urubanza rubera niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,riza kuri bene data,maze rirababwira riti,dore Umulinzi Mukuru wa masezerano,abohewe n’Uwiteka Imana Nyiringabo.Nyuma y’igihe kirekire yabaye imbohe y’igifungo cyo kugisasiro cyo mu butayu,Uwiteka aramwibutse,kandi amuhinduye imbohore kugirango atangire gukorera Uwiteka kuko amaze kwigishirizwa mu gihugu cyo mu butayu bugufiya,kandi ko igihe cye gisohoye niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

 

Save

Save

Save

Translate »
Skip to toolbar