Nta muryango ubura ikigoryi!Kuki se utagira umunyabwenge?

Bene data bakundwa ndibwira yuko,mwese muzi umugani wa gipagani uvuga ngo,NTAMURYANGO UBURA IKIGORYI!?Ariko se uyu mugani waturutse kuki?Ninde waba azi,imvo n’imvano yawo?Reka mvuge mari macye nca amarenga,hari abantu benshi cyane basheshe akanguhe bakoreye satani mu buryo bw’ibanga.Bakoreshaga imbaraga z’umwijima,aho wasangaga bafata umwana umwe mu muryango bakamugira igicumbi cy’abadayimoni kugirango inaka zabo zigwire cyangwa zororoke kubwinshi.

Ugasanga uwo mwana baramugize ikigoryi!Ariko bikagirwa ibanga rikomeye cyane ku buryo kubitahura byabaga bigoye.Maze uwo mugani uramamara cyane,ukwira hose hirya no hino muri rubanda rw’Uwiteka Imana Nyiringabo.Burya rero abatabizi bicwa no kutabimenya kuko abantu bamaze igihe kirekire babayeho mu bujiji no mu muvumo!?

Ese ningombwa yuko,buri uryango ubyara ikigoryi?Ijambo ry’Imana mu kuva rivuga ko,abakorera Uwiteka azabaha umugisha,kandi akazabarinda ubugumba uburwayi,ubwari bwo bwose!Umuvumo wo kubyara umuvumo uturuka hehe?Ese kuki babyemeye ko nta muryango ubura ikigoryi?Kuki se batavuze nta muryango ubura umunyabwenge?!

Ariko kubera imirimo y’umwijima bakoreraga ahihishe,nicyo cyatumaga baca iyo migani baca iyo migani kugirango bajijishe abantu babinyujije muri philosophy yo guca imigani kugirango abantu bumve yuko ar’ibintu bisanzwe bibaho.Ariko mu by’ukuri byabaga bifite icyo bivuga.

Ugasanga umuryango runaka ufite umwana w’umuhungu,cyangwa w’umukobwa bagize ikigoryi,ugasanga abana bandi babyaye babayeho neza,ariko umwe gusa bamugize ikimara gicira inkunda.Kugirango ababere igicumbi cy’abadayimoni maze abo avukana nabo,babashe kubaho neza!

Ubushyo bwinka bukiyongera,umuryango ugatengamara,bakeza imyaka mu mirima yabo,ariko wowe muturanye ibyo wabibye bikarumba cyangwa bikire umusaruro ugayitse kandi mwese mutuye kumusozi umwe.Ubutaka ar’ubumwe,ndetse mwese mutunze inka mufumbira ifumbire y’umwimerere ariko ibyo muhinze bikanga kwera,na amtungo akabyara aramburura ayandi agapfa agashira mu gihe umuturanyi wawe we;akomeje kongererwa umugisha udafite ibisobanuro byaho ukomoka.

Ababaye mu giturage ibi mvuga barabizi,muzakurikirane muzasanga imiryango myinshi ikize,ifitanye isano nibi mvuze,cyangwa mbandikiye.Ariko mu byukuri umugisha uturuka ku Mana ntabwo hazamo umubabaro,kuko imigisha yose ikomoka kuri data wa twese,kandi iyo aguhaye umugisha aguha atitangiriye itama!

Bene data bakundwa mukwiye kuba maso cyane,kandi musubize amaso inyuma kugirango mwibuke ibyahise,bityo bibafashe gusobanukirwa kahise kanyu,kugirango bibafashe kwibuka ibyakorewe mu isi y’umwijima bityo,mubone inzira mwanyuramo kugirango mutazakomeza kugendera mu butamenya.

Icyo nshaka kuvuga ni uko inkozi z’ikibi zitabayeho uyu munsi,ahubwo zabayeho kuva cyera,ariko zikajya zikorera mu ibanga rikomeye,ariko noneho igihe kirageze ngo,ukuri kujye ahagaragara maze abari mu mwijima bashyirwe mu mucyo.Inyungu zo gutangaho igicumbi bifasha inkozi z’ibibi kudahora batanga ibitambo bya hato na hato kuko abadayimoni babahaye ubutunzi babona aho kwibera kuko ubusanzwe batagira ibyicaro mu iyisi ya bazima.

Akenshi iyo wirukanye abadayimoni bagusaba kutabohereza mu butayu cyangwa ikuzima,ahubwo bakisabira ko wabohereza ahandi hantu hatari hamwe muri aho twavugaga hejuru.Kubaha igicumbi biberamo uba ubagiriye neza ariko nawe bikagufasha gukomeza kwibonera ubutunzi maze ukanezererwa muri iyisi utegereje kuzacirwa urubanza.Ubwo abavuka muri bene iyi miryango,mukwiye kumenya aho ibyanyu bipfira maze mugashaka mu maso h’Uwiteka kugirango abashe kubakiza uwo muvumo wabababyeho akarande.

Save

Translate »
Skip to toolbar