Agatinze kazaza,na menyo yaruguru!

Nov 30,2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona muri gakondo ya bakiranutsi,kuri STADE, amahoro abantu ari urujya nuruza,baturuka mu muhanda uturuka mu murwa rwagati,basa naberekera kuri Station ya Police ya Remera.Nabonaga abadamu bambaye imyenda mu bwoko bwimishanana bavuga ko ngo bagiye mubukwe.Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyarwanda mu minsi ya vuba,bagiye kwambara imyenda ya mabara,kandi bazizihizirwa cyane kuko bagiye guhuzwa n’Umwakagara igiye gutanga ubutegetsi abatabishaka ariko kuko igihe cyarangiye ntakundi byagenda akwiye kubisa abandi nabo bakinjira mu gihe cyabo nk’uko ijambo ry’Uwiteka ryabitegetse niko Uwiteka Nyiringabo avuga!

Dore Uwiteka agiye kuruhura abanyarwanda nubwo bagiye guhura nibikomeye,ariko ntakundi byagenda kuko barushye cyane kurusha uko bakomeza kuruha umwakagara atavuye ku ngoma.Kandi igihe cye cyararangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Dore bagiye kwakira umubabaro uzaba uvanze numunezero,kandi byose bizaba bikenewe kuko ntakizasiga ikindi niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abacuruzi bo mu bwoko bw’Abahinde bavuga ururimi rw’ikinyarwanda,mbona bacuruza imyenda ya chagua,maze haza abagabo bamabandi batangira kubambura ya myenda bacuruzaga.Ndetse mbona bazanye na ma modoka kugirango bayagurshe bunguke,ariko nayo abura abaguzi!Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imirimo yose ijyanye n’ubuyobozi ndetse nubucuruzi bya leta yose iciriweho iteka kuko igihe cy’umwakagara cyamaze guhumuza kugirango asimburwe nundi muntu ijambo ry’Uwiteka ryavuze niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

dead goatNkomeza kwerekwa ibigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,mbona inzu yacu yo muri gakondo(igihugu)isenywa n’umugore uvukana na basaza be,maze basaza be Babura aho bakinga ahubwo hahinduka itongo ryiberamo inkoko(abazimu) b’abaterekerano hamwe n’Ihene(umwuka w’ikinyoma)

Ndabwirwa ngo”mwana w’umuntu”,dore gakondo ihindutse isenga ry’abajuru n’amabandi nabicanyi, kuko imaze gusenywa kuko inkozi z’ibibi zibonye ziciriweho iteka zigahitamo kuyisenya kugirango hatazigera abandi bantu bigera bayibamo niko Uwiteka avuga.Nk’uko ijambo ry’ubuhanuzi ryahanuwe kugirango risohoze umurimo waryo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko mbona abatuye muriyo nzu,bakwiye imishwaro,babuze aho berekera bakorwa nisoni kumanywa y’Ihangu.Maze mbona Abega bitotomba cyane bavuga ngo,umwanzi wabo n’Umuhanuzi w’Uwiteka wabahanuyeho ibyago bikabije,ariko bibagirwa ko,nabo bateje akaga gakomeye cyane mu bwoko bw’Uwiteka Imana.Kandi ko birukanye abanyagakondorero bagakwirwa imishwaro amahanga yose batagira naho kwikinga.Mbona iyo nzu yarabomotse imyirango yambi,uwimbere nuwinyuma,nta masengesho ahari yakiza igihugu!

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,icyo umuntu abibye ninacyo asarura,babibye kurutare,none basaruye umuyaga!!!Ibyo bakoreye abandi nibyo nabo bakorewe,reka bumve uko Umwami agira neza mu guca imanza zitabera azicira ubwoko bwe,kuko benshi muri bo,barimo abatagira shinge na rugero kandi babuze kivurira niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

churchNdabwirwa ngo”mwana w’umuntu”umugore wabonye n’Itorero ry’iyitirira ko rihagarariye Kristo Umwami wa bakiranutsi,ryanze kugendera mu nzira z’Uwiteka Imana Nyiringabo,ahubwo ryemera kugendera mu nzira z’Umwami-Kazi Jezebel Nyiramongi wazuwe nuburiganya ubwicanyi,nikinyoma kugirango akomeza kwikorera imirimo yo gukiranirwa no kurwanya umurimo w’Uwiteka muri gakondo ya bakiranutsi niko Uwiteka avuga.Abafarisayo barwanije umugambi w’uwiteka bifatanya n’umwuka w’ikinyoma kugirango bakomeze kuramira intonorano zabo zidahungabanywa,niyompamvu Umwami Mana atazabura kubagororera ibihwanye n’imirimo yabo kugirango bamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we Mana waremye Ijuru n’isi avuga bikaba yategetaka bigakomera uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kubera mu isi ya bazima,numva impunzi z’abanyarwanda zivuga ko,icyemezo cyamaze gufatwa bidasubirwaho,ko umwakagara agomba gukurwa ku ngoma kuko igihe cye cyo gutegekesha abanyarwanda carangiye.Mbona za magigiri zari zsihinzwe kugigira abanyarwana bimpunzi bazifata zose uko zakabaye buri magigiri yakizwaga ana maguru ahunga ngo badarimbura ubugingo bwe nk’uko zarimbuye ubwa bandi.

Mbona habaeho gutumanaho kwihuse cyane hagati y’impunzi hirya no hino ku isi.Nerekwa ko byamaze kurangira kuko Ijuru ryamaze gutegeka.Kandi ko ryamaze gufata icymezo cya nyuma yuko Umwakagara akwiye kwirukanwa ku ngoma kuko yategetse abanyarwanda hamwe n’ubwoko bw’Uwiteka akoresheje imbaraga z’igitugu no gukiranirwa benshi akaba yarabishe,abandi abashyira mu nzu zimbohe na bugingo nubu.

Numva ijwi ry’Umuhanuzi rirangururra mu hagati y’isi n’Ijuru,rivuga mu ijwi rirenga cyane ngo”Uwiteka Imana Nyiringabo”arakomeye!Ijabo ry’Uhoraho rirongera riravuga ngo”Uwiteka Imana Nyiringabo”arakomeye kuko ibyo yavuze,no kubikora azabikora kuko atajya abshya cyangwa yisubireho ku byo yavugiye mukwana k’umugaragu we,ahubwo abihoresha gukiranuka kuzuyemo imbaraga nyinshi nurukundo rwinshi cyane kugirango bimenyekane yuko Uwiteka ari we Mana uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ikibanza kimaze igihe kirekire cyaraguzwe (gahunda yo gutaha) ariko abakiguze bananirwa kucyubaka.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,tangariza bose ubabwire uti,igihe cyo kubaka icyo kibanza,kirageze kandi kirahoye kugirango ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bubone aho guhisha umusaya uko niko Uhoraho uwiteka avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngaho fata umuriro utwike umurima w’ibigori byasaruwe hagasigaramo ibisigati.Nuko mfata imvumba narimfite ndayatsa ntwika uwo murima w’ibigori maze umuriro uraka ndigendera.Mbona igihugu cyose kirafashwe cyaka umuriro maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwwana w’umuntu,ubwo umaze kwatsa umuriro igendere ariko usige ubwiye ubwoko bw’Imana bukuremo akarenge kabo!Uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa umugabo washatse umugore ariko Babura urubyaro,maze mbona uwo mugore ajya kuzana umwana wa mukuru we,kugirango abantu bazajye bavuga yuko ar’umwana wabo.Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu sengera bariya bantu kugirango Uwiteka abahe urubyaro.Nuko ndasenga mbwira Uwiteka Imana ya bakiranutsi nti data wa twese wo mu Ijuru ndakwinginze ngo ugirire uriya mugabo umuhe urubyaro nk’uko ijambo ryawe ryabitegetse uko niko Uwiteka avuga.

 

Save

Save

Translate »
Skip to toolbar