Gen.nyamwasa n’Umwakagara bahaganye n’ijambo ry’ubuhanuzi!

April 26, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona igisirikare cy’uRwanda RDF,ko kirimo kugenda gisobanurira abasirikare bafunze bari muri za gereza za gisirikare,impamvu y’intambara bagiye kurwana na Uganda UPDF,mbona batanze umwanya wo kubaza ibibazo ariko habura numwe wabaza ikibazo kubera gutinya ko nyuma ya komisiyo ishinzwe kuzenguruka muri za gereza isobanura impamvu y’intambara ko bahita bamugirira nabi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,erega mwana w’umuntu,umwakagara ararushwa nubusa kuko ingabo zititeguye kurwanira ingoma y’Abega kuko bategetse nabi bica abantu babaziza ubusa.Ikindi kandi bakaba baragize uruhare mu bwicanyi bwa genocide yakorewe mu Rwanda bamara abatutsi bari mu gihugu kugirango bibe impamvu yo gufata ubutegetsi.

Nuko rero kuko barwanije ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,ntakabuza ijambo ry’Uwiteka ibyo ryavuze ninabyo bizasohoza umurimo wabyo,kuko Uwiteka adashobora kwivuguruza ahubwo azakora ibyo gukiranuka mu bwoko bwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore Uhoraho yabateze umutego badashobora gusimbuka, nibarwana na Uganda bazakuraho hehe inzira yo guhunga kandi ko amahanga azahita ateranira k’Umwakagara akamurasa urufaya,bazerekera he?Niko Uwiteka abaza!Yemwe bene data basigaye muri gakondo murabe abanyabwenge ntimube abana ahubwo mukore ibyo Umwami Mana ashaka kugirango muzabashe kurindwa kumunsi mubi niko Uwiteka avuga.

Mbona ko Umwakagara ahuye nikibazo cy’imiti ya gisirikare,ndetse nibyokurya byabasirikare,ubukungu bw’igihugu mbona busubiye inyuma cyane bikomeye noneho inzara ikomeza kurushaho gukomera cyane ku buryo inzara ubwayo yatumye atsindwa intambara ntayaba agikomeza kurwana intambara atsindwa urugamba ruhenu kubera kurwanya Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Mbona itangaza makuru ryigenga hamwe nabakorera leta ntabwo ryali rigishobora gukora umurimo waryo kuko ubutegetsi butemereraga itangaza makuru kuba ryashyira amakuru y’intambara ahagaragara kubera ubutegetsi bw’igitugu bwa FPR.

Nerekwa society ikora ibinyobwa izwi cyane ku izina rya Cocacola ihomba  ku buryo bukomeye cyane ntiyaba igishobora gukora ubucuruzi bwayo isanzwe ikora yatangiye mu mwaka wa 1886 niho iyo society yatangiye ikaba iciriweho iteka kubera gukora ibinyobwa binyuranye nimibereho ya bantu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibiraro bihuza intara zose z’uRwanda numurwa mukuru wa Kigali kugirango Umwakagara abe atagishobora guhuza izo ntara cyangwa ngo abe yashobora kuzikoreramo uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara akuwe ku ngoma kandi yambuwe ubuteegetsi ndetse yambuwe nubuzima bwe n’ ijambo ry’Uwiteka Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kuko yarwanije ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo anakula izina ry’Imana mu itegekonshinga ry’igihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa inteko zo mu Ijuru zishinzwe Finance ziterana vuba vuba kugirango zohereze umushahara w’Umuhanuzi AINESHA Leon.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Ijuru rirateranye kugirango ryohereze umushahara wawe kuko hashize igihe udahembwa neza uko bikwiriye.Mbona barimo gutunganya amazina bari banditse nabi no kwandika check kugirango bayoherereze Umuhanuzi AINESHA Leon ukiri ku nkengero zo mu butayu uko niko Uwiteka ategetse!

Nerekwa havugwa amagambo menshi cyane kubera ijambo ry’ubuhanuzi bwuyu munsi kubera Gen.Nyamwasa Kayumba ukomeje guhinduka nkuruvu akaba ashaka gukomeza ubutegetsi bwikinyoma nigitugu.Mbona abanyarwanda bitotomba cyane kuba Nyamwasa kuba ari mu mahanga nta cyo bimubwiye ikindi akaba ntaho atandukaniye n’Umwakagara ukomeje kwicira abantu kugahera.Kuko iyo Gen.Nyamwasa aza kuba ababajwe nabanyarwanda,yakabaye yumvikana nubwami bw’uRwanda bwemewe namategeko bagakuraho Umwakagara ku ngoma.

Ariko kuko nawe yemera imitegekere y’ikinyoma,niyompamvu adashaka yuko repubulika yikinyoma itavaho kuko ashyigikiwe nababiligi akaba yumva yuko nawe yakwitwa perezida(umukuru w’igihugu)ariko ijambo ry’ubuhanuzi rigitangira ntabwo ryigeze rimuvuga nkumwe uzasimbura Umwakagara,ahubwo bwavuze yuko ubwami bw’uRwanda aribwo buzasimbura Umwakagara naho Nyamwasa akazarwana intambara bivuzeko azaba umusirikare nkuko asanzwe ari we kuzageza igihe azava mugisirikare akajya muri politike akaziyamamariza umwanya wa minisitiri w’intebe kuko ariwo mwanya uzaba uriho icyo gihe uko niko Uwiteka Nyiringabo yabitegetse!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore iminsi yose watwawe ni nkozi zabadayimoni niyo wamaze uri mu butayu Uwiteka arayikuragaruriye.Kandi umubiri wawe awuhaye itoto ry’umwana w’ingimbi ufite imyaka  [15] kugirango umenye yuko Uwiteka aca imanza zitabra kandi ko ajya agaruza imibiri ya bantu nuruhu rwabo rwiza yabaremanye batwawe numwanzi wo gukiranuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abiivuga.

April 27, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ibikorerwa mu isi yabazima bitaboneshwa amaso ya bana b’abantu.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihugu cya Australia Uhoraho ahateje umwuzure kubera gukiranirwa kwicyo gihugu gikora ibinyuranye namategeko Uwiteka yashyizeho agenga ikiremwa muntu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ntugire ikindi ukora kitari “JUST TRACKING AND REPORT,NO CONTACT”kuko ibihe bikomeje kuba bibi kandi umwanzi yaguteze imitego nudutego kugirango uzaze uyigwemo.Koresha ikoranabuhanga na P.O.BOX ntusabwa guhura n’umuntu utizeye kandi utazi ndetse nabo basabwa ko bakugeraho baturutse ahantu wizeye kandi havuzwe nijambo ry’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ndi ahantu mu butayu hubatse utuzu tumeze nkinzu zibyatsi cyangwa inzu z’abararo bagishije inka mu mashyamba yakure ariko ahongaho hari ubwatsi bwo mu butayu bugufiya hameze nk’ikibuga cy’indege aho niho nabonaga indege zigera muri [4]; ariho zahagurukiraga zirekeza muri gakondo ya bakiranutsi zigiye gukora umurimo w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore indege zihagurukijwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo zerekeje muri gakondo ya bakiranutsi zigiye gusohoza ijambo ry’ubuhanuzi ryahanuwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo binyuze mukanwa k’Umuhanzi AINESHA Leon(Majeshi) none burira ubwoko bw’Uwiteka uti,uku niko Uwiteka avuga,uwezwa yezwe ukiranirwa akomeze gukiranirwa kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ashyizeho iherezo ryabafite imibiri bose muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Abashaka mu maso h’Uwiteka Nyiringabo bahashake bigishoboka yuko bahabona kuko ibyari ibyuya byaba bigiye guinduka amaraso abatizeye byukuri babone kurimbuka kugirango bimenyekane yuko muri gakondo ya bakiranutsi yigarurirwe n’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,dore indege zamaze kugera aho zizahagurukira kuko zizaturuka mu burengerazuba bw’uburasirazuba aho niho izo ndege zamaze kugera ninaho zizaturuka zigiye gukuraho Umwakagara dore hamaze kugera indege zigera muri ennye[4];nizo zamaze kuhagera ariko inyuma haracyari nizindi zirimo gutunganywa kugirango nazo nizimara gutunganywa neza zibone gufata ikirere zize kunganira izindi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nongera kwerekwa mu Kristo Kazi aza ansanga ku nkengero z’ubutayu aho nibereye mpamaze imyaka [8];ntegereje isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona aje aherekejwe na byiringiro ukundwa cyane n’umukambwe.Nuko mbona uwo mukambwe ampereza ukuboko ansaba kutamuratsa nka byiringiro ujya amuramutsa gisore kandi ageze mu za bukuru ariko byiringiro ntabwo ajya amenya yuko umukambwe ageze muzabukuru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore uwo niwe uzakuruhura umutima waruhijwe ni nkozi z’ibibi zagambiriye kumena amaraso yawe bagambirira kuguca igihanga.Dore Uwiteka yohereje  MuKristo na MuKristo Kazi kugirango barahure umutima wawe kandi abo muzakorana umurimo wa data uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

April 28, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi y’ikibi y’Umurundi twigeze kubana Gisenyi yitwa Uwimana Ernest,asubira gushakisha imbaraga z’umwijima zo guhangana n’Umuhanuzi kugirango arebe yuko yagaruza umugisha we yari yaramwambuye ariko ntiyahirwa biramwangira kuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryamaze kumuciraho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho riragaruka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagiye kuza isha yiyoberanya yigira nkimpongo,ubundi ikigira nkimparage ariko wowe uyhorere kuzageza igihe cyategetswe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango ikorwe nisoni imenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari we Mana yo mu juru yaremye Isi n’Ijuru niko Uhoraho Uwiteka Nyiringao abivuga.

Nsubira mu iyerekwa mbona za magigiri ni nkozi z’ibibi zongera guhaguruka zishakisha uko zakoresha uburiganya zikangeraho.Mbona zongera gukoresha abantu batandukanye hirya no hino ku isi ariko nabwo bibabera imfabusa.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,umenye uko ubyitwaramo kuko za nkozi z’ibibi zongeye guhaguruka zikurwanya kandi zikaba zateguye andi mayeri akomeye ariko umutego mutindi wica nyirawo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Pastor Kazimiri usanzwe akorera umurimo w’Imana ku KIBUYE,mbona ahura ninshuti ze,maze zimujyana mukabali bajya kunywa ku nzonga anywaho icupa rimwe ahita ahinduka umusinzi maze amafaranga yarafite bahita bayamwiba.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwahoze ar’inshuti yawe Kazimiri yahuye nabariganya babashumba bakorana umurimo w’Imana baramuyobya bamumaramo kwizera kose yarafite imbaraga ze zose barazitwara asigara ar’umusinzi (Kuvangirwa)Ubuntu bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bumushiraho.

Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ndabizi yuko ushobora byose,kandi ufite imbaraga zitagira akagero cyangwa zitagira aho zigarukira,nsengeye Kazimiri warufite umutima wo gukiranuka kugirango umugirire neza kuko yakundaga gukiranuka kandi akumvira ijambo ryawe maze umugarurire umutima nubwenge byo gukiranuka kugirango azabone ubugingo.Data nzi neza yuko ujyu unyumva kandi nizeye nubu unyumvise tabara mwene data umugirire umumaro umukize abadayimoni kuko kujya kwiga theology nibyo bimukuyemo Ubuntu bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo mbisabye mu izina rya data,umwana,n’umwuka wera Amina.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’Ababrozi muturanye zigiye kwimuka kubera zimaze kunanirwa guhangana nawe.Bararoze bageraho bararambirwa bayoberwa imbaraga zigukoreramo none bibateye kwimuka bakaba bagiye kure cyawe ho gatoya niko Uwiteka avuze!

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho maze rirmabwira riti,mwana w’ubuntu,dore aho inkozi z’ibibi zari zarakuboshye ngo ntuzongere kuba umunyamugisha Uwiteka arakubohoye,dore wakiriye umugisha wawe kandi mwinshi nyamara mu muryi havuyemo uburyohe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntujye kumurimo mbere ya 10:10 kuko ibintu bitameze neza,ugende ukore isaha imwe kugeza saa 11:10 ube urangije akazi kawe kari buende neza uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Nerekwa inkozi z’ibibi zabicanyi nabagambanyi zikorera mu gihombo,kandi mbona zinyujijwe mu nzira yahindutse ikidendezi,ndabwirwa ngo,bariya bagore ubonye bagendera mukidendezi,na Bega Kazi bari bagamiriye kuroga no kumena amaraso ariko imigambi yabo iburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ndibaza nti,ariko se abega ntibajya baruhuka gukora nabi?Harya ngo nta mugome ugira konje!Ahaa nzaba ndebe ibya Bega n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Nyiringabo kuko maze kumva bandambiye kubandikaho ariko kuko igihe cyabo kitararunduka burundu nta kundi nabigenza ubu bwoko bwagomeye Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kandi bwanze kwemera yuko Uhoraho ariwe mugenga wa byose ahubwo bigaruriwe nabadayimoni bemeza yuko ngo bazarwanya Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi bakayinesha wagirango Ijuru nisi nibo babiremye ahaa nzaba ndebe ngayo nguko ibya Bega n’Uwiteka nukubitegereza tukareba uwo mupira aho uzarangirira uko niko Uwiteka abivuga.

 

Save

Save

Save

Translate »
Skip to toolbar