Igice cya (61) cy’ubuhanuzi

July 15, 2017 Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,urutonde rwa za magigiri umaze gushyira ahabona wakoze ishyano.Kuko abashyizwe kuri urwo rutonde bahagaritse umutima bikomeye cyane!!!Kuko bamaze kubona amarembera y’ingoma ya abega ko ibyayo byarangiye kandi bari bayizeye yuko idateze kuzavaho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeye cyane kurusha uko umuntu yabitekereza kuko ingoma ya abega igeze mu bihe bikomeye cyane kandi ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikaba rigiye wihesha icyubahiro kugirango ibyavuzwe nubuhanuzi bisohoze umurimo wabyo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

      Iherezo
      Ikoti

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rimbwira iby’ingoma y’ikinyoma ya Abega,uko ibyayo bigiye kugenda.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu hagiye kubaho ibihe bikomeye cyane muri gakondo ya bakiranutsi,kandi ukuri nikinyoma bigiye kuvangura kugirango bimenyekane yuko ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo ari ryo riyobora gakondo ya bakiranutsi kandi umwuka w’ikinyoma uzaba ugeze ku iherezo muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Igice cya (60) cy’ubuhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara duhuriye mu iduka ricuruza za kositimu,mu gihe ngiye kumugurira SUIT,arantanga arayingurira hamwe ni shati yayo.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara yambuwe imirimo yakoraga arayigusigiye nkuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabivuze uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bajya kugambana uburyo nakwamburwa ubwene gihugu bw’ibabylon,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu nukwitonda cyane kuko abega bariye karungu kandi ngo; barashaka ko wamburwa ubwene gihugu kugirango babone uko bakugeraho cyangwa uko bakwirukanisha muri icyo gihugu maze bagucishe igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore mu minsi iri mbere bagiye kwirukanisha impunzi zituye mu gihugu cy’ibabyloni,ariko kandi igihugu cy’ibabyloni kizirukana na banyarwanda basanzwe bakorera muri icyo gihugu batari impunzi.Ndetse na baturutse mu gihugu cy’Isamariya nabo bazirukanwa mu gihugu cy’ibabyloni basubizwe mu bihugu byabo batarutsemo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umucyo mwinshi cyane unzaho,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umucyo w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ukujeho nkuko Uwiteka yabigusezeranije kugirango umenye yuko ar’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ibyo yagusezeranije atazabura no kubisohoza uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa INKA (umudayimoni) yoherezwa mu gihugu cy’ubutayu ngo ijye kurisha ibyatsi kuko igihe cyuwo mudaimoni usigaye acirirweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi muri gakondo ya bakiranutsi nyura murutoki rufatanye numurima w’ibigori(Urutoki bisobanura umurimo w’Imana)(naho umurimo w’ibigori bisobanura ibigeragezo byatewe mu murima byamaze gukura bigiye guheka) mpasanga abagabo babili bahagarariye amatora y’umukuru ndababaza ngo ni hehe hari kubera amatora.Baransubiza ngo nta matora ahali!

Ijambo ry’Uhoraho  Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti mwana w’umuntu dore uko ijambo ry’Uwiteka (ubuhanuzi) ryavuze,ninako bizaba nta matora ahali nubwo barimo kwiyamamaza ariko nta matora ahari biriya numuhango wa matora.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,urutonde rwa za magigiri rwateje ikibazo gikomeye cyane mu ngoma ya bakagara.Kuko abakoraga uwo murimo w’ubumagigiri bashyizwe ahabona none babuze amahoro babuze aho bakwirwa kuko ibyari ibanga byashyizwe ahagaragara nkuko byanditswe muri Matayo ibice 24 yuko ibyakorewe mu ibanga bitazabura gushyirwa ahabona ndetse nibyavugiwe murwongorerono byose bizashyirwa ahabona uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 16, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ndimo kubwiriza ingabo na ba police mu bigo byabo ijambo ry’Uwiteka Imana.(Bibiliya) twahereye mu itangiriro uburyo Abraham yizeraga Uwiteka,akanamwiringra,tugeze ahantu heza ngo babwire ijambo ryiza ryitwa “Inter CONNECTION” hagati y’Imana n’umuntu,barahaguruka barirukanka ngo hari ibyo bagiye kureba basize badatunganije.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta rubanza rukuriho,kuko wakoze inshingano zawe nkuko bikwiriye,kandi ingabo nta bwo zizabona uko zizisobanura imbere y’Uwiteka,kuko iyo mirimo nawe wigeze kuyikoraho bizagorana kwizobanura cyane niyompamvu ingabo zitakira agakiza zitazabura guhura nimanza zibaciraho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ishyaka rya Jubilee mu gihugu cy’ibabylon,bajya kwiyamamaza maze abitwa ko babashyigikiye,bakajya kwiyamamaza hakaza abantu benshi cyane bambaye imyenda cyangwa ibara rya ryumutuku ari ryo rya jubilee.

Nuko numva babili bavugana ngo,tuzajya twacyira amashillingi 500 baduha twemere tuyafate bigaragare yuko turi muri Jubilee,ariko ntibizatubuza gutora NASA kuko twemera (BaBa RAILA ODINGA) ninawe twifuza ko yasimbura UHURU KENYATTA watwicishije inzara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo nkomeza gutambagizwa mwisi ya bazima,ngera ahantu nsanga umuvugabutumwa “ESTHER MUREBWAYIRE MARIE” alimo acururiza imigati hasi kubutaka.Yayishyize kurubaraza arangije yigira mu nzu kwikorera imirimo ye,ariko muri iyo migati,halimo ibice by’umugati yafunze ibice bice.

Mbona haje umugabo wihutaga ariko akaba yashakaga kugura umugati,yinjira mu gikari asanga aho Marie Esther ari,amufata mu ngoto amubaza impamvu acuruza imigati ayirambitse hasi,aho kuyishyira hejuru muri shevu zayo ubusanzwe ari naho imigati ishyirwa.Mbona hatungutse Umuhanuzi Mukuru aramukiza abuza wa mugabo kumuca igihanga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,Marie ESTHER MUREBWAYIRE,akomeje kwigira umuvugabutumwa,kandi amafunguro atanga yiby’umwuka ntabwo ayubaha kuko yamaze kurihindura igicuruzwa atubaha,nyamara ubusanzwe iyo ukora umurimo ugutunze,urawubaha ndetse ukawitaho,nuko rero kuko yigize intumva,nawe niyompamvu azarira kumiziro kugirango nawe azacirweho iteka nijambo yigisha cyangwa abwiriza kandi we bizamworohera kumucira urubanza kuko akora ibyo azi,nta bwo ari impumyi kuko iyo aza kuba impumyi,nta cyaha yari kuba afite uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 17, 2017  njyanwa mu iyerekwa mbona urufi runini kandi rule rule cyane rufite uburebure bwa metero zigera kuri 30,urwo rufi ni urwo bwoko bw’INKUBE,rwali ruryamishijwe mu kidendezi cya mazi afite uburebure bwa metero zigera kuri 40,mu gihe duhagaze dutangazwa nurwo rufi,mbona Gen.Kayumba Nyamwasa atahatungutse,aza yitwaje INKOTA yo gusaturamo kabiri urwo rufi kugirango bagabanire hagati ubwami bw’uRwanda butware uruhande rumwe,na RNC (Gen.Kayumba Nyamwasa) nawe atware urundi ruhande

Njyanwa mu iyerekwa nuumva mbwira Gen.Nyamwasa ngo,nta burenganzira afite bwo kugabanyamo urwo rufi ibice [2];ahubwo genda uhe iyo NKOTA Umuhanuzi kuko ari we ufite ubwo butware (Moral Authority) yo kugabanyamo urwo rufi runini kandi rule rule mo kabiri.

Nyamwasa araza ampereza INKOTA yarafite mu ntoki (ijambo ry’ubuhanuzi) ndayakira maze nshyira murutamiko rwa kanwa k’urufi ntangira kumanura ya NKOTA mfashe mu ntoki maze inkota iramanuka igenda isaturamo kabiri ariko ikajya isa naho yikoresha kuko yarifite imbaraga umuntu atamenya aho zituruka igegena agace gatoya kagera kuri 30% by’urwo rufi uwo akaba ari wo mugabane wa Gen.Nyamwasa na RNC.

Ufashe uwo mugabane 30% ukawugabanya RNC,nabonaga bingana na 3% by’imyanya bazahabwa muri plolitike y’ubwami bugendera ku itegekonshinga buzaba buyoborwa n’Umwami YUHI VI Bushayija Emmanuel,hamwe n’umwiru mukuru Chancellor Benzinge Bociface.

      Gen.KN
      Isezerano
      Rwasili

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwami busubiranye bene bwo,kandi Umwami YUHI VI niwe uzayobora ubwami bw’uRwanda nimirimo yose yubwami afatanije na Chancellor mukuru w’ubwami  bw’uRwanda Benzinge Boniface.

Ubwami nibwo buzagenera abanyapolitike imyanya mfatakibanza muri leta y’inzibacyuho,ntabwo Gen.Kayumba Nyamwasa azaba afite imbaraga zo guhakana cyangwa zo kwemeza imikorere y’ubwami bw’uRwanda.Ahubwo ibyo Uwiteka yavugiye mukanwa k’Umuhanuzi ninabyo bizabaho kugirango ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryubahirizwe m’Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara afite ubwoba bwinshi cyane bw’ibyahanuwe.Kandi siwe wenyine ahubwo abanyarwanda bose bari mu gihugu ndetse na bari hanze yacyo bashyigikiye ubwami bw’Umwakagara nabo bafite ubwoba bukomeye kuba ubwami bwabo bari biringiye bugiye gusenyuka no gukurwaho maze bagahinduka ingabo za bihehe kuko biringiye imbaraga z’umwana w’umuntu,bakirengagiza imbaragaz’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo(ubuhanuzi)none baciriweho iteka n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umunyapolitike wo mu gihugu cy’ibabylon witwa RAILA Odinga atsinda amatora y’umukuru w’igihugu,ndetse abasha kubona imyanya myinshi mu butegetsi kurusha ishyaka cyangwa ihuriro riri kubutegetsi rya Jubile Alliance Party (JAP) ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo Uwiteka yavuze kubikora ntazabura kubikora kuko azubahiriza ijambo kugirango yiheshereze icyubahiro muri we(Ijambo) kugirango abatizera ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bamenye yuko ajya avuga agakora kandi ko ajya aca imanza zitabera uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ari mu kinyabiziga,cyamaze gufata icyerekezo,ariko mbona umugore ahagaze kumuryango asa nurimo kumuganiriza.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore itorero rya Kristo riranezerewe cyane kubwo gushyira ahabona inzira z’ubutayu bugufiya wacishijwemo.

Kugirango abanyetorero babashe gutandukanya ijambo ryitwa ubutayu(gusengera mu butayu,no gucishwa mu butayu)abantu benshi cyane ntabwo bazi ubutayu icyari cyo,ni uko risobanurwa,kuba wabashyiriyeho filme mbarankuru wagize neza kuko abatinyaga ubutayu,babonye yuko umuntu wese uhisemo kugendana n’Uwiteka Nyiringabo,adashobora kumutererana ahubwo ko bumufasha kwizera Uwiteka Imana yawe mwagendanye mu butayu bugufiya.Uyu munsi ukaba uri umugabo wo kubihamya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 17, 2017 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo riza kuri mwene data ukorera kandi akaba atuye kumugabane w’UBURAYI ajyanwa mu mu iyerekwa maze yerekwa ibi bikurikira:Njanwa mu iyerekwa mbona  igiti kinini cyane kitagira amashami  cyari ahantu, maze mbona umuntu araje atema cya giti. Maze kuko cyari ahantu ku gasozi kamanuka cyane, uwo muntu arambwira ngo ninigireyo kitangwira.

Maze mbona aragitemye maze kiramanuka kiragenda kigwa mu kabande kigwira umurima nabonaga ari umurima urimo imigozi imeze nk’imigozi y’ibijumba.

 

Nuko ijambo ry’Uhoraho rirambaza riti,mwana w’umuntu,muri bariya bantu bari mu murima,ntawe cyaba cyagiwiriye? Ndasubiza nti,simbizi reka ngende mbaze uwatemye kiriya giti niwe wabitubwira neza! hanyuma wa muntu watemye cya giti, yaje kumanuka akimara gutema icyo.

Kuko harimo intera hagati yanjye nawe kugirango agere mu kabande aho cyagwiriye kandi nanjye akaba ariho narindi,mubaza niba nta muntu cyaba kishe,ariko ambwira ko ngo hariho abishwe ndetse bakanakomeretswa namashami yacyo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona aragiye afata ishoka aatangira gusaturamo cya giti imyase  ngo ayizamukane  ayijyane murugo, arambwira ngo byamunaniye gutwara iyo myase iraremereye cyane ntashobora kuyitwara murugo ariko sinashoboye kumenya uwo muntu uwari we!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambaza riti,mwana w’umuntu,waba wamenye ibyo weretswe?Ndasubiza nti oya!Nabibwirwa niki ntasobanuriwe?Ndabwirwa ngo,ngaho rero tega amatwi ngiye ku kubwira ibisobanuro bya byo weretswe.

Kiriya giti wabonye kitagira amashami,gisobanura perezida w’uRwanda Paul Kagame utakigira abantu bashyigikiye ubutegetsi bwe.Abantu bose bamuvuyeho abo asigaranye yabagize ingwate,ningaruzwa muheto,baramutse babonye uko bamucika nta numwe wamusigaraho.

Asigaranye abantu kumashusho gusa,ariko mu mutima nta muntu numwe asigaranye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uriya mulima wabonye bisobanura igihugu cyawe (gakondo ya bakiranutsi) akaba ariho kiriya giti utitegereje neza aho giteye,niho gihagaze!Uriya murima urimo ibijumba ni umuvumo uri mu butegetsi bw’Umwakagara bugiye gukurwaho n’ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo  ryahanuwe n’Umuhanuzi ‘AINESHA.”

Kiriya giti giteye ahamanuka,bisobanura aho ubutegetsi bwa bega bugeze kumutelemuko hamanuka,kuburyo kiriya giti wabonye(ubutegetsi bwa bega)bugeze aharindimuka nibugwa ntabwo buzagira rutangira ahubwo buzasenyuka rwose kandi ntibuzagira gitangira namba kuko butazongera kwibukwa ukundi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kiriya giti cyagwiriye uriya mulima bisobanura yuko igihugu kigiye kugwirwa na kaga gakomeye cyane kigiye gucurama igicuri.

Iriya myase wabonye wabonye bisobanura ko abazashaka gusahura nta bwo bizabashobokera kuko igihugu kizaba kigeraniwe cyane kandi indege zizaba zimena umuriro wurufaya kuburyo abazashaka guhusahura bitazabakundira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko rero burira abanyagakondorero yuko muri gakondo ya bakiranutsi,igushije ishyano kandi abatizeye byukuri ijambo ry’ubuhanuzi  bazagwisha ishyano kuko bazaba badafite umutaka ubatwikira imvura igiye kugwa mu minsi ya vuba uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 18, 2017 njyanwa mu iyerekwa rikomeye cyane,nerekwa imigambi ya za magigiri na bega,bagambana uko bari buntegere mu murwa mukuru w’ibabylon.Nerekwa niga mu ishuli rya kaminuza ya padiri,ariko sinabasha kwinjira mu ishuli nka bandi banyeshuli rya kaminuza (ikigeragezo cya Abega) ahubwo nibuka yuko hari ikote ryanjye nasize manitse ku giti(imilimo ntarangije ubwo ejo nari kumurwa mukuru w’ibabylon) maze nsubira inyuma kujya kurizana ubwo ibyo kwinjira mu ishuli birangiriraho.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zagutegeye kumurwa mukuru w’ISHUSHAN,zirategereje kubwibyo ntugire aho ujya kugirango utagwa mu maboko uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona impfizi y’ikimasa cyimvange ni MBOGO,gitegereje Umuhanuzi ngo kimwivugane.Ni uko mbona Umuhanuzi nawe afata INKOTA ye, azamuka umusozi w’IZION,wa mudayimoni usigara hasi ushakisha aho Umuhanuzi yaba aherereye ntiyaba ikimubonye niko Uwiteka abitegetse,kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona impunzi za Barundi zihura na kaga gakomeye cyane,mbona izo mpunzi zihungira mu gihugu cya Uganda hamwe n’impunzi z’abanyarwanda bose mbona bambuwe ubuhunzi babuzwa amahoro epfo naruguru.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu gihugu cy’ibabylon umuriro ugiye kwaka kandi kuzawuzimya bizagorana kuko impunzi zahungiye muri icyo gihugu zigiye kongera guhunga zihunga akaga kintambara gashobora kuzaterwa nabanyapolitike bo muri icyo gihugu barimo Uhuru Kenyatta uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa gakondo yabakiranutsi yuzuye umuvumo ahantu hose umuntu ashobora gukandagira,kandi mbona uruzi rwamazi menshi mbona abanyarwanda bagendagenda muri ayo amazi.Ndetse Umwami YUHI VI mbona yuko yimye ingoma,ariko mbona umuryango nawe unyuzwa muri urwo ruzi rwabase gakondo ya bakiranutsi (umuvumo wazanywe na Abega muri gakondo ya bakiranutsi)

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwami agiye kwima ingoma,ariko gakondo ye izaba iriho umuvumo watewe na bega bamennye amaraso menshi cyane atagira ingano.

None bwira Umwami Nyir’uRwanda yuko namara kwima ingoma azashaka Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe hamwe n’Umuhanuzi “AINESHA”basengere gakondo ye,n’ubwami bwe,kugirango bakureho umuvumo wa bega kugirango ubwami bwe buzabe ubwami bw’umugisha niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Naramuka atabikoze gutyo,gakondo izaba gakondo yumuvumo,kandi ubwami bwe,buzaba nkubwami bwa bega,izaba ingoma irenganya abaturage be,hazabaho inzara ibyago,akaga na makuba rubanda rwe,ruzinubira ubwami bwe,bavuge yuko butaturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kuko Umwami wimitswe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,gakondo ye iba gakondo y’umugisha uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona umucyo mwinshi usa n’izuba umanuka hasi uza aho Umuhanuzi ari,uwo mucyo uraza uramurikira ukuraho umwijima wari wazanywe ni nkozi z’ibibi z’umwijima maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zamaze kugota ubugingo bwawe,ariko Uhoraho nawe amanuye umucyo mwinshi nkuko yabigusezeranije yuko ukwezi nizuba atari byo bizakumurikira.

Ahubwo ko,umucyo w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ariwo uzakumurikira kandi ukuboko kwe ari byo bizagutwarira kugirango abatuye mwisi ya bazima bamenye yuko Uhoraho yagukunze akakubera umucyo mu gihe cy’umwijima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 20, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.James Kabarebe arikumwe na n’Umwakagara mbona bahagaze balimo gukora  inama ya basirikare b’Abega gusa,mbona kandi ndetse numva ko  babaha amabwiriza y’ukuntu bagomba kwica abanyarwanda batari abega.Maze mbonamo bamwe mu basore b’abasirikare babaza ibibazo impamvu bahawe amabwiriza yo kwica abaturage bashinzwe kurindira umutekano kandi ari nabo barwaniriye.

Ako kanya Gen.James Kabarebe ahita yirukana abo basirikare cyangwa ingabo,bari baje muri iyo nama ya Abega.Mbona n’Umwakagara nawe ababwiye nabi abacyaha impamvu badashobora kumva yuko ibyo babwirwa bari bakwiye kuba babyumva kuko ubwami ari ubwa bega.Ariko ibyo izo ngabo ntabashije kumenya niba ari abega cyangwa ari bakazitereramo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa uruhanga rw’umugore mwiza cyane, kiza mu muyaga mbona cyinjiye mu nzu y’Umuhanuzi (Urutare) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore “NYAMPINGA” araje byihuse kandi vuba cyane.Kuko aje agusanga mu butayu bw’ibabylon aho azaza akuzaniye amaturo aturutse mu ndiba y’umugisha nuko rero ubyitegure kugirango ubashe kumwakira kugirango azamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we Mana yawe uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’abagore (bisobanura abarozi Kazi) bo mu bwoko bwa banyamurenge,na bagore b’abatutsi Kazi baturutse Uganda.Ariko hakaba halimo na bandi batutsi Kazi bavuye Uganda bamaze kujya mu butayu kwinginga Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango babashe kurindwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ububyutse bumanuka buza kuri ba mayibobo (Street Kids) mbona aribo bahawe kuzana ububyutse mwisi ya bazima (Insuzugurwa) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ububyutse buraje kandi bumanukiye abatoranijwe n’Uwiteka Nyiringabo.Abo nibo bazakoreshwa imirimo ikomeye cyane kugirango bamareho imiruho ya satani na badayimoni niko Uwiteka abitegetse1

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bajyanwa mu butayu (Wildness and JUNGLES) ariko ubwo butayu bwari bukomeye cyane kandi budasanzwe kuko ari ubwa mbere mbubonye.Kuko bwasaga nigishanga cy’inyanja cyamaze kuma hagasigara ari ubutayu bwo nyine.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bakuwe ku ngoma,kandi dore boherejwe mu butayu kugirango bajye guhanirwa ahataba abantu kugirango bamenye yuko Uwiteka ari we waremye Ijuru nisi uko niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nerekwa imodoka yo mu bwoko bw’IJEEPE yaririmo abagabo [2]; umwe ari we uyitwaye,naho undi amwicaye iruhande.Mbona abasore [4]; bahagaze bategereje iyo modoka yabasanze ku nkengero z’ubutayu bugufiya.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwami butangiye imilimo yabwo mishya yo gucyura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuze!

Ariko muri abo basore bari bahawe imilimo y’ubwami,mbona bamwe muri bo,basa nabagira ubwoba batinya gutangira imilimo yabo bahawe nubwami kubera gutinya Umwakagara na za magigiri.Mbona babakomeza bababwira yuko badakwiye gutinya Umwakagara kuko nawe ni muntu nkantwe.

Nerekwa umunyapolitike witwa RAILA Odinga uhagarariye ihuriro ryitwa NASA,mbona atsinze amatora y’umukuru w’igihugu cya Kenya.Mbona amahanga nimiryango yigenga (International Community) bashima uwo munyapolitike uburyo yitwaye mu matora bijyanye no kwiyamamaza,ndetse mbona n’Umuhanuzi nawe amushimira kuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryasohoje umurimo waryo nkuko ryahanuwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa ikizamini cyo gukora kugirango ahabwe akazi!Mbona Umuhanuzi akora ikizamini aragitsinda.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uhawe imilimo mishya nkuko byahanuwe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bivugiwe mukanwa k’Umuhanuzi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyamadini bo muri gakondo ya bakiranutsi,mbona baciriweho iteka n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abanyamadini baciriweho iteka mu isi ya bazima,kandi gusenga kwabo nta bwo kuzigera kugera imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango babashe gukizwa icyo gikombe cyuzuye umujinya w’Uwiteka uturutse mu Ijuru niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo uri mu nzu ifunze hose nta muryango cyangwa idirishya bifunguye.Mbona inyanja izana umwuzure mwinshi uraza winjira muri ya nzu yaririmo wa mwuka w’Inzika y’Inzigo,urimo gushakisha aho wanyura ngo usohoke mu nzu,ariko ubura ho wanyura ngo usohoke uhunge.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibintu byakomeye cyane,ku buryo hagiye kubaho akaga gakomeye cyane muri gakondo ya bakiranutsi kugirango bimenyekane yuko Uwiteka ariwe Mana ikiranuka muri byose uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona icyegera cy’umukuru w’igihugu cy’ibabylon witwa Samuei William RUTO,agiye gukora ikizamini,ariko ntiyagikora.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore ibyari ikibazo cy’icyegera cy’umukuru w’igihugu ibabylon ikibazo yarafite gikuweho ibyari ikigeragezo bihhindutse igisubizo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 21, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona igiti kirekire kidafite amashami,abantu bari munsi yacyo bashaka ku cyurira,ariko mbona Umuhanuzi mukuru aburizamo uwo mugambi wabo kugirango baturira icyo giti.Abandi nabo barimo bagura ibyo kurya byinshi mbona abifite barimo kugura ibyokurya byinshi kuko ibyitwa amatora bishobora kuzavamo amatongo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igiti biringiye nta bwo kigifite ibyringiro byo gukomeza kuba igiti cy’inganza marumbo,kandi nta bwo kigifite amashami yo kugamo izuba kuko kimaze gusaza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ubutabera mpuzamahanga butangira gutegura urubanza rwa matora yo muri gakondo ya bakiranutsi,hamwe na matora yo mu gihugu cy’ibabylon kuko ibyo bihugu bysvuzwe mu ijambo ry’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona ko habaye intambara maze abarwanashyaka ba RPF,mbona bashyizwe kurutonde rwabashakishwa nurukiko mpuzamahanga kubera gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide nkuko babikoze muri genocide yubushize 1994.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeje umurimo waryo,kandi Uhoraho akomeje kuririnda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwanzi na Satani agambirira gufata ubugingo bwa benshi,umugenzi twarikumwe murugendo,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rimuzaho maze riramubwira riti,mwana w’umuntu,dore mu bantu umwanzi ateganya gufata ubugingo bwa benshi,nta bwo ubw’Umuhanuzi burimo kuko burinzwe n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga.

Nuko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,uburire ubwoko bw’Uwiteka Nyiringabo bube maso cyane,kandi bwirinde kuko umwanzi ari mu minsi ye ya nyuma.Kandi imigambi ye yose ikaba ikomeje kuburizwa n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Kuko igihe cye cyarangiye kandi akaba amaze kubona yuko yamaze gucirwaho iteka,kandi abakozi be,bakaba bagenda bacirwaho iteka n’ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo (ubuhanuzi) niyompamvu ahisemo guteza intambara zikomeye kugirango niba bishoboka na bakiranutsi bazazigenderemo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,ongera uburire ubwoko bw’Uwiteka Nyiringabo bwite cyane kubihanurwa kugirango butazacirwaho iteka n’ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo,kandi baraburiwe igihe kitari gito,Uwiteka Imana ya bakiranutsi akaba yarimanukiye kuza guca imanza zitabera mwisi ya bazima niko Uwiteka Imana yanjye abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda ujye mu murwa w’ibabylon,urangize imilimo y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko za magigiri uyu munsi batari buze mu murwa.Ndahaguruka ndagenda njya kumirimo y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ngaruka amahoro nkuko ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo yabivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon haba amatora RAILA Odinga atsinda amatora kumajwi 57%,naho Uhuru Kenyatta abona 36%,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Kenyatta azatsindwa amatora,ariko nta bwo azemera ibizava mu matora y’umukuru w’igihugu bikazamuzanira gukorwa nisoni imbere ya mahanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 22, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona inyamaswa ndende imeze nka “GIRAFFE”, iyo nyamaswa yari mu rwobo rwalimo amazi.(ibigeragezo birimbura ubutegetsi)nkomeza kwitegereza cyane ngo ndebe amaherezo yiyo nyamaswa(ubutegetsi)maze mbona izamura ijosi ryayo,ishakisha uburyo bwose uko yava muri urwo rwobo.

Nerekwa mbona haza umugabo ntamenye aho yaturutse ateragura imigeri iyo nyamaswa ntiyashirwa noneho afata inkoni (ubutware) arayikubita cyane kugeza ishizemo umwuka irapfa.Mbona haje undi mugabo washakaga gutabara iyo nyamaswa y’IJOSI rilerile cyane nawe wa mugabo wishe iyo GIRAFFE aramufata nawe aramwica.Iyo nyamaswa mbere yuko ishiramo umwuka yabanje kumara igihe kirekire muri rwa rwobo yarabuze uwayikuramo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,iriya nyamaswa wabonye,nubutegetsi bw’Umwakagara umwana w’Umwega umaze igihe kirekire mu bibazo bikomeye yabuze uko yabyikuramo kuzageza igihe azarimbukira kuko yasuzuguye ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kandi akaba yarigize akagirwamana cyangwe se ikinanira mana na bantu.

Igihe kiraje kandi kirageze ngo ubwami bwa bega bamenye yuko mu Ijuru har’Imana ijya yumva gusenga kwa bakiranutsi.Kandi ko Uwiteka Imana Nyiringabo ya Abraham na Issac na YAKOBO,ijya itabara ubwoko bwayo yishimira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona urutoki rwiza ariko rwabuze uwarukorera kuko rwali rufite amashara menshi cyane.Hakenewe uruhabyo rukuraho amashara.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda urebe kandi witegereze ibyurwo rutoki.

Ndagenda nditegereza nsanga rwarabuze uwarukorera,maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,umurimo wanjye muri gakondo ya bakiranutsi wabuze abagaragu barukorera.None kubera izo mpamvu ngiye kwitunganiriza umurimo wanjye kugirango nshake uzajya awitaho,kuko abigize abakozi barukorera banyura hejuru none urwili rwamaze kwangiza urutoki rwanjye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona turi mu cyumba cyamasengesho,dusengana na bakobwa benshi hamwe na bagore,ariko icyo cyumba nta muyobozi cyari gifite,kandi nanjye ntabwo nifuzaga kubabera umuyobozi kubera icyizere mu bana b’abantu cyamaze kunshiramo.Ako kanya mbona umwana w’umukobwa arahagurutse arahanura,aravuga ati,Uhoraho Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo,hagati muri twe,ahagurukijemo Umuhanuzi kandi amuhaye imodoka ndetse anamwubakiye urugo.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uzakore umurimo wanjye,nzaguha abashumba muzakorana umurimo kuko ndabizi neza yuko utizera abantu kandi nibyo koko abantu bamaze kuba babi cyane.Ariko uhereye muri icyo cyumba niho nzahagurutsa umurimo wanjye mwiza kandi ukomeye cyane!Hagati muri bo nzishakishirizamo uzayobora icyo cyumba uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkiri muri uwo mwuka nerekwa abega bohereza za magigiri za Abega Kazi,bo mu bwoko bwa bagambanyi na barozi,ngo bajye mu byumba bya masengesho bajye gutata uko ubwoko bw’Imana busenga busaba Imana yuko yakuraho ubwami bwa bega.Nimara kumva uko basenga batenge raporo maze bohereze ingabo za bega zize guca ibihanga abanyamasengesho none uburire ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,basengane nabo bazi kandi bizera bataza kugwa mu mutego w’umwanzi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga,kandi niko ababuriye.

July 23, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona abanyarwanda baremerewe cyane kurusha uko babyizeraga.Mbona igikuta cy’igihugu cy’uruhande rumwe kigiye kubagwira,ariko mbona Umuhanuzi Mukuru aturuka iburasira zuba agifatisha ukuboko ku iburyo nticyabagwira.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutegetsi bw agatsiko ka bicanyi bibwiraga yuko bagiye kurimbura abanyarwanda igihugu bakagisiga ar’umusaka none ntabwo bizagenda uko babitekerezaga kuko Uhoraho Nyiringabo ahinduye imigambo yabo  niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa ndimo kubwiriza ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryitwa “KRISTO W’IMANA”,mbona abantu benshi baranezerewe cyane,maze abari imbohe barabohoka.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ringarukaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,iryo jambo rya “Kristo w’Imana” ribohora ababishye,rikaruhuka abarushye,abari barahahamutse bakaruhuka kandi imitima yabo igakizwa niryo zina ryuzuye imbaraga zidasanzwe zitanga ubugingo buhoraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa njyanwa gukora ikizamini ariko umwalimu warufite ikizamini arakinyima,kugirango ntagikora (ikigeragezo gikomeye) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwanzi Satani yari yateze imitego none Uwiteka ayikuyeho kugirango utagwa mu migambi ya za magigiri zari zateze uko niko Uiwteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa icyegera cy’umukuru w’igihugu cy’ibabylon WILLIAM Ruto,yamburwa umwanya wo kuba cyangwa kwitwa Spokesman waba Kalenjin,maze uwo mwanya uhabwa umwana w’umusore urangije kaminuza.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo musore uhawe uwo mwanya uzamubera ikigeragezo gikomeye kuko ajyanywe kwiga muri kaminuza yari yararangije kandi akaba ahise ahabwa gukora ikizamini muri iyo kaminuza niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona manurwa kumusozi muremure ngeze hasi yawo,haza umwe mu bagore nzi bari kuri uwo musozi aza yirukanka arambwira ngo,za magigiri zarimo kunshakira hasi kutambura,ngo none ninjye kubikinga babanze banyureho.

Ngeze munsi yawa musozi,mpasanga abanyeshuli abana b’abakobwa baturutse mu gihugu cya Tanzania bambaye uniform ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore Umwakagara agiye kwica no kurimbura abanyarwanda baturutse mu gihugu cya Tanzania ngo kuko bakunda ubwami bw’uRwanda n’Umwami w’uRwanda YUHI VI niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nibuka yuko iri jambo ryo kuzaca ibihanga ryali ryaravuzwe mu bice by’ubuhanuzi byabanje,none kandi rikaba rigarutse!Ndabwirwa ngo,dorre abega bakora umurimo w’ubucuruzi ni bamwe mu bagambanira bene wabo b’abanyarwanda bavanye Tanzania ngo baregwa kuba badakunda ubwami bwa bega akaba ariyo mpamvu bashaka kubaca ibihanga niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nubwo bimeze gutyo,abo bacuruzi nabo,bamaze gutegura utwabo bashaka guhunga kuko babizi neza yuko ubwami bwabo bugeze ku iherezo!

Ariko nubwo bahunze,dore umuvumo bavumwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo hamwe ni nkoma mashyi zabo,ntuzabura kubakurikira ngo bawugendane aho bazajya hose kugirango bazamenye yuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryali ukuri kwaturutse mu Ijuru kandi icyo gihe bazamenya umwuka w’Uhoraho waruri mu Muhanuzi w’Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa inkozi y’ikibi yitwa Uwimana Ernest,aza kunsaba yuko nasengera umugore Marceline,uboshwe numuvumo hamwe n’umugabo we,maze ndamuhakanira mu bwire yuko abo Uwiteka yavumye nta bwo mfite ububasha bwo kubavumura.Cyeretse babanje kwihana Uwiteka akabagirira imbabazi akaba ariwe utanga uburenganzira bwo kubavumura.Bitaba ibyo,jyewe ubwnjye nta cyo nabasha kubikoraho niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwimana Ernest,yasomye ijambo ry’ubuhanuzi rimuvugaho kuko yaguhumanije kandi wowe waramugiriye neza,ariko kubera ishyali agatinyuka kurambura ukuboko kwe,akaguhumanya akaba ariyompamvu yahuye numuvumo uturuka k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko yaguhaye ubutabera.

Umuvumo rero ukaba umumereye nabi akaba alimo kwifuza uwawumukuraho.Nuko rero nabanze yumve uko kugira nabi bimera kuko iyo utifuriza mugenzi wawe ibyiza,nawe ntuba ukwiye guhabwa ibyiza niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’ubwami na repubulika y’uRwanda yongeye guhaguruka cyangwa kuzikuka,mbona bahangana bikomeye cyane,maze Inzika yabarepubulike iratsindwa agatsiko kabicanyi ba RPF karatsindwa kirukanwa mu gihugu cya gakondo ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore agatsiko kabicanyi na abega hamwe ni inkoma mashyi zabo ziciriweho iteka n’Uwiteka Nyiringabo, kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho ryahanuwe n’Umuhanuzi “AINESHA”kugirango ibyahanuwe bisohoze umurimo wabyo bimenyekane yuko muri gakondo ya bakiranutsi hari Imana itabara kandi ica imanza zitabera.

Dore amahanga yose azaza kuhashaka ubutabera ndetse numugisha kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,azahahandura kuba gakondo y’Uwiteka Nyiringabo kandi isi yose ikazamenya yuko habonetse Umuhanuzi wabonetswemo n’umwuka w’Imana zera.Kubera izo mpamvu,isi yose ikazaza kuhashakira umugisha utarimo amazi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kungarukaho ku nshuro ya kabiri,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Abega barahunze byihuse,kandi ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rizabaremerera cyane,kuko ukuboko k’Uhoraho kutazahinwa,ahubwo kuzahora kubaramburiwe hejuru kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yawe,ya Abharam,Issac,na YAKOBO Imana ya bakiranutsi niko Uwiteka abivuze!.

July 24, 2017 Njyanwa mu iyerekwa mbona umutwe wa politike wa FPR ya cyera ya yoborwaga na Gen.Fred Rwigema,wazimiye ndetse nibitekerezo byawo na byo birazimira.Mbona ko hasgayeho abayobozi [5]; nuko mbasaba yuko twashyiraho abayobozi nibura [3] bagateganyo kugirango uwo mutwe wa politike wongere uzahuke.

Ijambo ry’Uhoraho  Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cyagiye kandi kirasohoye,none burira abayobozi ba Rwandese Democratic Monarchy (RDM) bongere bashyireho ubuyobozi bw’ishyaka kuko Uwiteka agiye gutanga gakondo ya bakiranutsi ho umugabane kugirango ntibazatungurwe kandi ijambo ry’Uwiteka ryavugiwe hagati muri bo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe igihe cye kigeze ngo,atangire imilimo yahamagariwe kuko Umuhanuzi agiye gusanga Umuhanuzi Mukuru mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kuko yamaze guhabwa indi milimo mishya agiye gukora,bivuze ko,iyo yakoraga Umulinzi w’Ibyasezeranijwe ari we ugiye kumusimbura akajya ayikora uko niko Uwiteka abitegetse!

Nerekwa igihugu cy’ibabyloni bahimba ibyangombwa (ID) bagiye guha abanyamahanga kugirango bazabashe gutsinda amatora.Nerekwa ko bazanahagarika imbuga nkoranya mbaga abantu bakurikiraniraho ibyavuye mu matora y’umukuru w’igihugu (Twiteer,Facebook,Whatsup) kugirango babone uko bafunga amakuru yose yo kwiba amatora ashobora gushyirwa kuri nkoranyambaga niko Uwiteka avuga.

Nerekwa za magigiri zikorana inama na bategetsi b’ibabylon,dore bavuze yuko bagufata bakagushyira mu nzu yimbohe kugirango uzahere mu munyururu kuko badafite uburenganzira bwo kugukura muri iki gihugu kandi ufite ubwene gihugu bwabo,ariko basaba yuko wahera mu munyururu bakagukatira burundu uko niko Uwiteka abihishuye kandi niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bahoze mu gisirikare,basubizwamo kugirango bajye kulinda ingoma yabo igiye kurimbuka.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abega bahisemo guhangana n’ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo,kandi birukanye abasirikare benshi kugirango basimburwe na abega babo bahoze mu ngabo baje kuzivamo ubwo bari bataramenya ikijya mbere kugirango bagumane ingoma bamaze kwamburwa nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa maze mbona muri gakondo ya bakiranutsi,hinjira inkoko zirimo amasake menshi cyane.(Imandwa ziturutse mu benegitore) mbona zinjiye murutoko (gakondo ya bakiranutsi,n’umurimo wa data cyangwa uruzabibu rwa data) ni uko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore imyuka y’intambara no kurimbura gakondo ya bakiranutsi irazamutse kandi yinjiye muri gakondo aho igiye kurimbura ingoma yabo ya bega kuko basanzwe bayishyigikiye.

Ariko iyo Uwiteka yayitegetse kwisubirana uwo yari ishyigikiye,niko ibigenza igenda idakoza amaguru hasi kujya gusohoza umugambi w’Imana data nyiringabo.

Nuko rero burira abari muri gakondo bamenye yuko imvura yageze hasi buri wese yifatire umutaka we,kugirango atanyagirwa,kuko uriburangare ari bunyagirwe kuko hamanutse imvura y’umuhindo ishobora kuzagwa iminsi [3];itarahita.Ubwo rero abatari mu isezerano,bashobora kuzatwarwa nimivu yayo bakisangira basogukuruza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyamaswa isa nurusamagwe ije kundwanya,ndwana nayo nyifata amaboko yayo,ibura uko yakoresha amaboko yayo isigaza amaguru na kanwa byonyine.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,fata inkotabyawe iri kwitako ujya ugendana uyifatishe ukuboko kumwe maze uyijombe mukanwa kurwo rusamagwe uyihinguranye mu irungu irahita ishiramo imbaraga zayo ihite ipfa ireke ku kurwanya.

Mfata inkota yanjye mbigenza uko ijambo ry’Uwiteka rintegetse maze nyijomba mukanwa kayo irahinguranya mbona ihise ipfa!Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,unesheje za magigiri kandi uzinesheje ijambo ryo kwizera(Inkota)riturutse mu Ijuru kuri data wa twese uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 25, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona manuka umusozi uri hejuru cyane ndamanuka ngera hasi mu itaba,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho Uwiteka Nyiringabo agukuye kumusozi warumazeho ibihe bibili nigice.Ibyo abikoreye kugirango umenye yuko ariwe Mana Uwiteka waguhamagaye ndetse akakumenya mu mazina kugirango ukomere kandi wizere kurushaho yuko ari we ufite imbaraga nububasha mu isi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abasore na bagabo bahunze gakondo ya bakiranutsi nabo bamanuka umusozi (kurangiza ikigeragezo) bamwe nabonaga bari bagiye kwinjira mu ishuli ngo bakore icyiciro cya [3] cya kaminuza (Masters).

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore muri gakondo ya bakiranutsi abagabo na basore cyane abaturutse mu gihugu cy’Ubufilisitiya barahunze babaye bibusanyije aho bagiye kuba indorerezi zibigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi bibereye hakurya ya gakondo ya bakiranutsi.

Ndabwirwa ngo,abo babaye abanyabwenge cyane kuko babashije gukiza ubugingo bwabo,bakamenya icyo ijambo ry’ubuhanuzi ryavuze bakaba bakijije amagara yabo kuko batizeye cyangwa ngo biringire uburiganya bwa bega bashaka kumena amaraso ya benshi ngo bayatangeho ibitambo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko icyo kizamini cyari giteganirijwe abo bagabo nabasore bakuyemo akabo karenge,mbona nanjye ikizamini cyanjye kiri kuruhande ndagifata ngikura mu bindi bizamini kuko ntabwo nari niteguye gukora master’s kuko iki atari cyo gihe cyo gusubira mu ishuli uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abakobwa baturutse mu gihugu cya Tanzania bajyanwa mu ishuli,ariko nubwo bavuye Tanzania numvaga bavuga igihima cyangwa ikinyankore.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gahunda uribujyemo uyu munsi uramenye ntukoreshe communication iyariyo yose,kuko za magigiri zavuzwe mu ijambo ry’ubuhanuzi yuko igihe kizagera zigakoresha telecommunication yo mu gihugu cy’ibabylon.

Kugirango zishobore gukurikiranira hafi abo zishaka kwivugana abatavuga rumwe na leta ya gatsiko kabicanyi nuko rero umenye ubwenge kugirango umenye uko wigenza kugirango utagwa mu mutego wabanzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hari ikigo kigiye gutanga isoko ryo kugura amaziko yo gutekeraho,mbona abazanye amaziko ya kijyambere abazanye ayo maziko abenshi bari abagore nanjye nzana amaziko yanjye bayarebye basanga nimeza kurusha ayabandi bose bari bazanye maze komisiyo yarishinzwe kugura ayo maziko bahitamo ibicuruzwa byanjye!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,iyo tender weretswe yavuzwe mu ijambo ry’ubuhanuzi kenshi none umwuka w’Uwiteka Nyiringabo wongeye gushimangira ibyo nubundi wari waravuze,none dore Uhoraho Uwiteka Imana yawe umugiriyeho umugisha kuko yakumenye mu izina aguhaye umugisha kandi utagabanyije kuko wemeye kumvira ijambo rye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mu masaha ya nimunsi ubwo nari nirambitseho gatoya kuko narimvuye mu murimo wa data kumurwa mukuru w’ibabylon,ariko kandi narimfite nibyishimo bikomeye kuko Uwiteka yari yahiriye urugendo rwanjye!Njyanwa mu iyerekwa mbona ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo burimo kugabana ubuyobe (ubunyobwa).

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yuko iki gihe ar’igihe cyo guhabwa umugisha no kwinjira mu masezerano kubarikomeje kirasohoye ntibanyuranye nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

July 27, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona  umwuka w’ikinyoma(Ihene)mbona uwo mwuka umanuwe mu gihugu cy’ubutayu  bugufiya.Mbona uwo mwuka ufite amabondo uhaze cyane,ariko uko wagendaga umara iminsi mu butayu niko ya mabondo yagendaga arangira gahoro gahoro.Bisobanura uko nyuma yo kwinjizwa mu butayu bugufiya,umuhago wabo cyangwa umurengwe wabo uzarangizwa nubutayu niko Uwiteka abitegetse!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ingoma ya Abega hamwe nimbaraga z’inkozi z’ikibi za bega nizindi zose zinjijwe mu butayu bugufiya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Dore z’ikinyoma zikorera muri gakondo ya bakiranutsi ziciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzoka iza isanga Umuhanuzi kugirango imugirire nabi,ariko mbere yuko imugeraho,ihita irapfa!Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hariho gahunda z’ubugambanyi zirimo gukorwa ndetse zamaze gutunganywa kugirango ugirirwe nabi,nuko rero ube maso cyane kandi wirinde kuko umwanzi wawe aciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa umuryango wa “ABASHINGWE” bacirwaho iteka kubera gukiranirwa kwabo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore umuryango wa banyarwanda bitwa abashingwe bamaze igihe kinini bakorera umwanzi Satani na badayimoni none dore baciriweho iteka kuko banze kwihana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuryango wa “BASINGA”bagiye kugambanira Umwana w’UMWEGA’ (Umwakagara) Abasinga bakaba nabob amaze igihe kinini bakiranirwa bakora imilimo y’umwijima none bakaba baravumwe ndetse bakaba baciriweho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’umuhungu utwaye mukinyabiziga Umuhanuzi amwinjiza muri Garage kugirango ikinyabiziga (imodoka) kibanze gitunganywe neza (bisobanura umurimo w’ubuhanuzi utunganywa itorero rya Kristo) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore iryo garage ubonye rifite amarembo[2];ayo marembo nta bwo azakingwa kumanywa na ninjoro kuko Uwiteka azajya yohereza abantu be ngo baze basengerwe babone ubwiza bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona Dr.Charles Muligande atangaliza amahanga yuko Umwakagara yaciwe igihanga.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara aciwe igihanga kandi agambaniwe nabaasinga,kubera iyo mpamvu intambara ikaba igiye kongera gutangira ikazahitana abantu benshi cyane nkuko byahanuwe mu gice cya mbere kugeza kucya gatatu (1-3) cy’ubuhanuzi www.egretnews.com aho niho mwabusanga Uwiteka abagirire neza niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imilimo wakoraga ugiye kuyikomereza kuri radio inyange,kuko igihe umaze aho ngaho mu butayu bugufiya mu gihugu cy’ibabylon kirahagije.None imilimo wakoraga irasa naho iharangiye ukaba ugiye kuyikomereza mu gihugu cy’isezerano wasezeranijwe na data wo mu Ijuru kugirango umenye yuko Uwiteka atavugagusa,ahubwo ko,ashobora no gukora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru wo mugihugu cy’ibabylon ko arimo gushakisha uburyo bwo kwiba amatora ariko bikaba bitazamuhira kugirango yongere ategeke icyo gihugu kuri mandate ya kabiri akaba yarirukanywe kubuyobozi bw’umukuru w’igihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibyumba [2] byamasengesho ariko bikaba bitegeranye ariko byombi bikaba biyoborwa n’Umuhanuzi,ibyo byumba uko ari [2] kimwe cyarutaga ikindi,ariko imbaraga zabiyoboraga zari iz’ubuhanuzi.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nugera muri gakondo ya bakiranutsi uzatangirana ni byumba [2] byamasengesho,ariko ikizatanga ikindi kizagira imbaraga zikomeye kuko niho uzaba uri,hanyuma kubera abandi bazaba baturuka kure nabo bazasaba ko wabatangirira icyumba cya masengesho.

Kandi ibyo byumba bizaba nibyo bizaturukamo umurimo ukomeye Uwiteka yasezeranije kuzatangira muri gakondo ya bakiranutsi,hanyuma yibyo byumba nibwo itorero rya Kristo rizatangira kandi rizagirira abantu benshi umumaro kuko rizabamo impano z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo aho imbaraga z’umwijima zitazongera kugirango uruhare mu buzima bw’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kandi amahanga azaza kureba ibimenyetso nibitangaza bizakorerwa aho hantu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse,kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona intumwa ziturutse mu gihugu cy’ISAMARIYA (Burund) zizanywe no gukeza Umwami YUHI VI amaze kwima ingoma bamushimira ndetse banashimira ubwami bw’uRwanda ko bwagaragaje imbaraga zidasanzwe gusubizaho ubwami bugakuraho repubulika yikinyoma itemewe namategeko.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwami YUHI VI yimye ingoma,kandi amahanga azamukeza kubwo kugarura ubwami bw’uRwanda muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa amakipe abiri akina ariko ikipe y’Umuhanuzi itsinda iyo byakinaga maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugiye kubwirwa ibitari bushoboke kandi birarangira utsinze kuko ibyo uri bubwirwe nta bihali uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hali umwana w’umukobwa wahumanijwe na bagizi ba nabi (Inkozi z’ibibi) zamuhumanirije murusengero na bagore basenganaga bamubuhoye mu gicumbi (ahadaturwa) mu itongo,nta bwo ashobora gushaka cyangwa kuba umunyamugisha,niyompamvu Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ashyizeho iherezo ry’ibyo yakorewe akaba ahawe ubutabera n’Ijuru kugirango amenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari we Mana itanga ubutabera mw’isi ya bazima niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ubwo narinirambitse nguye agacuho ko mw’isi,mbona ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bumanuka kubazima na badayimoni bo mu murynago wa bashambo.

Maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abashambo nabo ubwabo baciriweho iteka kuko banze Uwiteka Imana yo mu Ijuru,ahubwo bakarwanya umwuka w’Uwiteka Nyiringabo,none igihe cyabo cyo gukorera mw’isi ya bazima kirarangiye kuko barwanije umwuka w’Uhoraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuze!

July 28, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona amabanga akomeye ya repubulika itemewe na mategeko,ndetse nibyakozwe n’ubwami bw’uRwanda bwemewe namategeko,bugendera ku itegekonshinga (Constitution Monarchy) nerekwa imihango nimitsindo byakozwe n’ubwami bw’uRwanda bwagenderaga cyangwa bwitwaga (Absolut Monarchy) bwakoze mbere yuko buhinduka (Constitution Monarchy)

Bakoze imitsindo nimihango ku buryo ari ubutegetsi butari ubwami bushobora gutegeka muri gakondo ya bakiranutsi.Ngo ubwo butegetsi buzapfe bubonye amahoro.Iki nikibazo cyaguye ingoma ya bw’ubwami bw’Abega,aho bifuje gusimbura abanyaginya ku ngoma ariko bikaba bitazashoboka ko babigeraho.

Impamvu nyamukuru badashobora kuba babigeraho:

Repubulika iriho nta bwo yemewe na mategeko,ibayeho ikoresha agatuza nigitugu cya gisirikare,ibyo ngibyo ubwabyo,nimwe mu mpamvu zitakwemerera ingoma ya bega kuramba ku butegetsi.

Indi mpamvu ni uko ubwami bw’uRwanda bwemewe na mategeko bukaba bugendera ku itegekonshinga,kandi repubulika zose zasimbuye ubwami zikaba zarakoresheje ikinyoma mu gihe kigera ku myaka [58] bategekesha igitugu bitanyuze mu bushake bw’abaturage ngo batore umuyobozi binyuze mu nzira za demokarasi.Kugaza ubu,ubwami mu mwanzuro wabwo wa ONU,umwanzuro wa 1580,1579,1605,ONU yemeza ko (REP) y’uRwanda itemewe namategeko.

Indi mpamvu ni uko haje Umuhanuzi mu isi ya bazima,byaba imitsindo ya bega baoresha kugeza ubu,ikaba idashobora gukomeza kuba yagira imbaraga muri gakondo ya bakiranutsi,kuko ijambo ry’ubuhanuzi ryaje mw’isi ya bazima kandi Umuhanuzi akaba ariwe wahawe guca imanza zitabera.

Yaba imandwa za banyiginya nazo nta bwo zizongera gukorera imirimo yazo kubutaka bwa gakondo ya bakiranutsi,igihe cyose Umuhanuzi azaba akiri muri gakondo ya bakiranutsi,cyangwa ari ku isi ya bazima kuko niwe ufite dossier ya gakondo bakirnautsi.Kandi niwe ushinzwe guca imanza zitabera nkuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,witegereze cyane urebe bariya bantu baje kugurisha amabuye ya gaciro baturutse mu gihugu cy’ISAMARIYA,baje gushakisha imbaraga (amafaranga) bo bazana ayo mabuye ya gaciro yitwa COLTAN,kuko igezweho muri iki gihe,ariko dore nta bwo ariyo ahubwo n’amabuye yitwa “CASSETTELITE” kandi igiciro cyayo,kiri hasi cyane yigiciro cya COLTAN.

ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo riza k’Umuhanuzi  riramubwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutegetsi bwa NKURUNZIZA Peter bugereranywa na “CASSETTELITTE”ariko ubutegetsi bwa NKURUNZIZA bwo buzi yuko iyo Cassettelitte ari Coltan ariko mu byukuri nta bwo ari colta ahubwo ni cassettelitte.

Ayo mabuye rero agereranywa ni jambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,ariko ubutegetsi bwa Nkurunziza rero bugereranywa na cassettelitte bivuze ngo,nta bwo ubutegetsi bwe bwashyizweho ni jambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ahubwo ubutegetsi bwe ni ‘fabrication’bwagiyeho mu mwuka w’uburiganya kuko igihe cye cyararangiye akaba alimo gukoresha imbaraga z’umubiri kugirango yemeze yuko ubutegetsi bwe ko bwaturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imitsindo ya Abega na Abanyiginya bakoze bakiri ku ngoma yubwami bw’uRwanda.Nerekwa ko abega badafite ububasha n’ubudahangarwa imbere yabakurambere b’ubwami bw’Abanyiginya (abazimu) mbona abega bahabwa amabwiriza yo gufata gakondo y’ubwami bw’uRwanda kugirango babyiyitirire ndetse baniyitirire abakurambere b’abanyiginya kugirango babashe kubemerera gukomeza ingoma yabo ya bega ariko bayitirira ko ar’iya banyiginya nyamara atari abanyiginya bategeka ahubwo ari abega.

Nerekwa abasazi [2] b’Abagabo bashinzwe kulinda gakondo ya abega (aho bakorera imitongerero imandwa zabo) imbere yahoo gato hakaba hari itongo ry’ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro bukaba bumaze imyaka [58] hanze ya gakondo ya bakiranutsi.

Ngirango muribuka ijambo ry’ubuhanuzi ryavugaga uko abega basabwaga gushaka umusazi w’umugore kugirango babashe gutsirika umuzimu w’ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro uko niko Uwiteka Nyiringabo yabihishuye.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwuka w’Inzika y’Inzigo muri gakondo ya bakiranutsi ikomeje kuzamuka cyane kandi igeze ku iherezo.

Dore izo mandwa zose zigiye gusakirana zirwanira ubutegetsi cyangwa ingoma,ariko ntabwo izo mandwa zose zizabasha kongera gusubira ku ngoma,ahubwo hazima Umwami YUHI VI wahanuwe ni jambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Umwami akaba atazakorana niyo myuka mibi ya badayimoni ahubwo azayoborwa n’umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo wamwimitse kuko abizi neza yuko atarazi neza yuko azaba Umwami wa gakondo ya bakiranutsi usibye ubuhanuzi bwamuvuze kugirango azamenye yuko yimitswe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana yanjye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyahanuwe bigeze mu irango rya marembo ya gakondo ya bakiranutsi,kugirango ibyavuzwe n’Umuhanuzi AINESHA bisohoze umurimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bariya basazi [2] b’Abagabo wabonye nabasimbura abasazi [2] b’Abagore bahambwe muri gakondo ya bakiranutsi kugirango repubulika zizashaka gusimbura ubwami bitazabakundira.Niyompamvu abega batwaye gakondo y’ubwami bw’uRwanda kugirango biyiyitirire maze nibazajya bahamagara abakurambere biyitirire ko arabanyiginya kandi ataribo,ahubwo arabega bananiwe gutegeka gakondo kuko batujuje ibyo basabwa na bakurambere(abazimu)kuko baramutse bavuze ibisekuruza byabo,nta bwo abakurambere babemera kuko batazwi nimandwa z’ubwami bw’uRwanda bwasize muri gakondo ya bakiranutsi.

Niyompamvu baciye igihanga Umwami Kigeli V Ndahindurwa,kugirango bajye bajya kuragurisha amazina ye,bavuga ko,bamucyuye muri gakondo ya bakiranutsi ubwami bwatashye bwavuye ishyanga maze basabe abakurambere kubaha ituze babeshya ko ubwami bwagarutse nyamara ari repubulika yihishe mu bwami kandi itemewe namategeko.

Nerekwa yuko iyo myuka yose itagifite imbaraga kuko Umuhanuzi yaje mw’isi ya bazima,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore amahoro bashakira mu bazima nta bwo bazayabona kuko amahoro aturuka k’Uhoraho Uwiteka Nyirngabo.Kandi Umuhanuzi akaba yaraje mu isi guca imanza zitabera mwisi ya bazima.Niyompamvu Uhoraho agiye gukora ibikomeye cyane muri gakondo ya bakiranutsi kugirango yaba abega cyangwa abanyaginya bose bamenye yuko Uwiteka Nyiringabo aca imanza zitabera uko niko Uhoraho abivuga.

Dore ingabo za bahutu ziri muri RDF, zigiye kwicwa urupfu rubi rwagashinyaguro,urwo bishe ubwoko bw’Uwiteka Imana nabo nirwo bagiye kwicwa.Kandi urupfu bazicwa na Abega,ninarwo abega nabo bazicwa kuko bamaze gucirwa ho iteka n’Uwiteka Nyiringabo Imana yabakiranutsi ukorera yaremye Ijuru nisi uko niko Uhoaho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mwana w’umuntu,uburire ingabo zitari iz’Abega zikore ibishoboka byose zirinde kuzamena amaraso agiye kumeneka ari menshi cyane,kuko ayamenetse mbere byari udutonyanga,ubu hagiye kumeneka imivu ya maraso azajya atemba nkamazi y’umugezi kugirago Uwiteka ahore inzigo na mabi yose yakorewe muli gakondo kugirango haboneke ubutabera buturutse k’Uhoraho kuko ajya aca imanza zitabera niko Uhoraho Uiwteka Nyringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.Patrick Nyamvumba abega barimo gutegura kuzamusezerera mu gisirikare cyabo (KDF,RDF) bakazamwirukana hamwe nundi musirikare umwe kugirango bitazagaragara nabi yuko yirukanywe wenyine kuko batamushira amacenga batinya yuko yabakura ku ngoma.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,icyo gihe Gen.Nyamvumba Patrick azatagara cyane kandi azumirwa uburyo yakoreye abega bakaba bamwituye kumwirukana mu ngabo nkaho ar’umwicanyi cyangwa umuhemu uko niko Uiwteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zitangatanga imihanda yose bakeka yuko Umuhanuzi bashobora kuba bamubonamo,kugirango bamuce igihanga areke gukomeza guhanura no kwandika ubuhanuzi kuko abanyarwanda bose bamaze kubwemera kandi bakaba bayoborwa nabwo.

Nerekwa Umwakagara arangiza umuhango w’inkinamico bise amatora,hasigara ko arahira,ariko umunsi w’irahira mbona ingabo za bega zihagaritse umutima cyane zikeka ko ashobora kumwica.Nkomeza kwitegereza amaherezo yibyo bintu,ariko sinigeze mbona arangiza kurahirira manda ya lll maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntabwo Uwiteka ajya akora ashingiye kumitekerereze ya bana b’abatu,kuko igihe batekereza uko agiye gukora,nta bwo akora.Ariko igihe batekereza ko yananiwe niho asohoza ibyo yavuze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uiwteka rinzaho ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,imilimo wakoreraga mu gihugu cy’ibabylon,igiye kwimurirwa kuri radio inyangenews.com,kandi dore abafunze amarembo ngo udasohoka,ninabo bazayafungura kugirango umenye yuko nd’Uhoraho Uwiteka Imana yaremye Ijuru nisi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo uhagurutse ariko ugeraho urananirwa,mbona unzaniye intonorano mu butayu bugufiya.Mbona ndetse bokeje ni nyama zikeje neza impande zombie(ubugambanyi bwamaze gutunganywa)maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika uraje kandi niwowe uhagurukiye ariko ntugire ubwoba kuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ingabo zagiye DR Congo zigarurwa muri gakondo ya bakiranutsi ngo kuko Umwakagara atizeye umutekano kandi intambara ikaba yamaze kunuka muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona izo ngabo zigeze ku nkiko za gakondo ya bakiranutsi,mbere yuko zambuka babanza kuziha amafunguro kugirango zibone kwambuka zisubire iwabo aho zaturutse uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko ingabo zo mu bwoko bwa batutsi zaturutse muri Tanzania ko bagiye kuzirukana mu gisirikare cya bega,ngo bazira yuko babaziho gukunda ubwami bw’uRwanda,ngo no kuba Umuhanuzi aturuka muri Tanzania bakaba ngo bashobora kuba bemera cyangwa bizera ubuhanuzi bwandikwa n’Umuhanuzi Majeshi Leon uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abihishuye kandi ni uko abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona tugeze mu gicumbi cya bashambo mpasanga hariho bene data bamaze gucika intege bari biringiye yuko Umwakagara akurwaho muri aya matora,ariko bamaze kubona yuko atagiciwe igihanga kuko asigaje iminsi micye cyane ngo abeshye isi nabayituye yuko yatowe nabaturage.

Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira, riti,mwana w’umuntu,burira abantu bose bizera ijambo ry’ubuhanuzi yuko uzadohoka akava mu byizerwa,atazahabwa kubyasezeranijwe ubwoko bw’Uhoraho uwiteka Nyiringabo muri gakondo ya bakiranutsi.Nyamara abazagaragaza kwizera no kudacika intege abo nibo bazagororerwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa imilimo mishya yo mu bwoko bwa ‘telecommunication’nerekwa ko,magigiri wafunze imiryango ngo simve mu gihugu cy’ibabylon,ari nawe uzakingura imiryango na marembo kugirango ninjire mu isezerano nasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,nzakoresha za magigiri zikoherereze umugisha kugirango imiryango bakinze ikwinjiza mu isezerano ikinguke niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,usigaje iminsi micye cyane,kandi imilimo yose wakoreraga mu gihugu cy’ibabylon,warangije 90%,usigaje 10% ngo uyirangize ni uko rero tangira witegure kuko Uwiteka Nyiringabo agiye kwikorera umurimo we kandi akazagutungura cyane bityo rero byaba byiza witeguye mbere y’igihe kugirango ntuzatungurwe uko niko Uhoraho Nyiringabo akuburiye kandi ni uko abivuga.

July 29, 2017 njyanwa mu iyerekwa maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyamurenge abakobwa babo bakomeje gukora umwuga w’uguhumanya abantu b’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bitwaje amasengesho kandi iyo baje gusenga baza bavuga yuko baje gushaka mu maso h’Uwiteka Nyiringabo.ibyo nta kindi kibitera kitari umwuka w’ishyali aho babona bamwe mu basore beza bahawe umugisha n’Uwiteka Nyiringabo,bagashaka yuko babarongora,batabarongora bagahitamo kubahumanya uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona turimo dukina umupira hamwe nindi kipe zari ebyeri,turakina mbatsinda igitego kimwe kubusa.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uriya mupira mwakinaga na macenga mwacenganaga,nizamagigiri washyize ejo ahabona zari zifite umugambi wo kugutega umutego w’intonorano ubishyize ahabona bituma bareka kohereza intonorano niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uiwteka Nyiringabo ringarukaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye umuntu wese usengera mu banyamurenge ubwoko bwa batutsi bwihinduye bukigira irindi hanga kandi ar’ihanga rya batutsi,basohoke murizo nsengero kuko abaziyobora bananiwe kwirukana inkozi z’ibibi zihasengera zazanywe no guhumanya ubwoko bw’Uwiteka Nyiringabo nibatava murizo nsengero nta bwo bazigera bakurwaho uwo muvumo niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuryango wa Abashambo batuye ku irembo rigana mu butayu bugufiya,ariko mbona gakondo batuyemo ko bagiye kuyirukanwamo kuko badashobora kuyikorera kandi igihe cyabo Uhoraho yabacumbikiye muri iyo gakondo kikaba kirangiye!Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,hanura ijyanwa ryo mu butayu kumuryango wa bashambo ubohereze mu butayu kuko bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse kandi niko avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mw’isi ya bazima ko amazi agiye kubura mwisi yose,nabonaga abantu bamanuka amataba bakazamuka imisozi bajya gushaka amazi (ijambo ry’ubugingo) ariko bagaheba.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,tangariza isi yose yuko ijambo ry’ubugingo rigiye kuba ikibazo gikomeye cyane mu isi ya bazima.

Bityo buri muntu agumane ayo yivomeye kugirango igihe cy’iki kiigye kuza hatazagira uzabura amazi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi gusengera umugore w’umusazi ariko ntiyakira,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,imbaraga zo gusengera ibisazi nta bwo urazihabwa nuko rero abazakuzanira abasazi ngo ubasengere ntuzabasengere kuko izo mbaraga utari wazihabwa ntuzabasengere kuko batazakira nuramuka ubasengeye ukikoza isoni z’ubusa niko Uwiteka abivuga.

Nongera kwerekwa za magigiri dukina umupira,maze ndabwirwa ngo dore za magigiri waziburijemo kandi zari zigiye kohereza ibihumbi (500,000) ubashyira ahabona none uwo mugambi bagiye kongera kuwusubiramo ariko noneho ubihorere kuko Uwiteka azaguha uburyo uzakira izo ntonorano zabo kandi ntibagufate bakaruhira ubusa nkabasambanyi niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Nyiringabo yaguhaye kuba umucamanza zitabera,none uce imanza za bagabo nabasore batoboye amatwi ubacireho iteka kuko bakoze ibinyuranye nitegeko ry’Uwiteka Mana Nyiringabo Imana ukorera.

Nuko mfata umero z’ubucamanza ndeba umubare naringezeho,nsanga ari  Nº0033/0007/0017,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,nuko rero mwana w’umuntu utangarize abagabo nabasore batoboye amatwi ndetse bakabambara amaherena (earnings)  yuko baciriweho iteka n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo muremure unyicaye imbere,maze arambwira ati,mwana w’umuntu,ndabizi neza yuko unaniwe cyane,ndetse nukuboko kwawe kurananiwe ariko ihangane kigabo ukore umurimo wa data kuko ndabona ndimo nguhishurira ntiwandike kandi ibyo nkubwira ari ibyingenzi bifitiye umumaro abatuye isi kugirango bamenye yuko ubutabera bw’Uhoraho bwamaze kugera mwisi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko ndasubiza nti,rwose iminsi [2] yose nkora ntaruhuka,none ndumva naniwe yaba umutwe cyangwa umubiri wose!Uwo mugabo aransubiza ati,urananiwe kandi ufite abashyitsi mu nzira baje kugusura?

Ambara imbaraga witegure abashyitsi,ndetse urutare rwawe urukorere amasuku (Gusiga irangi) kugirango bazaze basanga hasukuye kuko arabshyitsi bicyubahiro,kandi nawe bakaba bakubaha cyane akaba ariyo mpamvu banaturutse muburengera zuba bw’isi baje kugusura bakuzaniye impano idasanzwe umaze igihe wifuza mu mutima wawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nkomeza kujyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu murwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi (Jerusalem) nerekwa mbona za rukurutu (ingabo za Abega) zizanwa mu murwa kulinda umutekano,ariko wabonaga ari bashyashya batazi no kulinda umutekano bivuze cyangwa bisobanuye.

Nerekwa muri uwo murwa abanyarwanda bo mu bwoko bwa batutsi,ndabwirwa ngo,ubutegetsi bwa bega bwabimye imilimo ngo kuko abenshi banze gutahuka ubwami butarasubira ku ngoma,ndabwirwa ngo,umwana w’umwega afitiye inzika abatutsi baturutse Tanzania ngo kuko banze kuza mu ngoma ye ngo bamubereye abagaragu,none nawe yabimye akazi kandi arategura kuzabaca ibihanga mu gihe hazaba habaye intambara mbona ufite akazi keza akora kuri photocopies afotora za kopy za bantu bashaka za copy za madossier yabo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye butuze kuko ubwami nimara kubugarura butazabura kugubwa neza,ahubwo ubabwire bashake inzira bahunge Umwakagara kuko agiye kubarimbura uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

July 30, 2017 njyanwa mu iyerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo,hamwe na ruyoka na Satani,baraza bansanga aho nirambitse kugisasiro,ntangira kwibaza isano riri hagati ya Satani n’umwuka w’Inzika y’Inzigo.Mbona urwo ruyoka rwali runini cyane rushakisha uko rwancocomera,ariko rurambura kuko rwarebaga umutwe w’Inzika y’Inzigo,uwanjye ntirubashe kuwubona.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,inkozi z’ibibi za bega zagerageje gukora ibishoboka byose ngo zishake uburyo bwose zakubonamo zitwaje ko zigiye kohereza intonorano,ariko umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uba muri wowe uba wabiteye imboni ubushyira ahagaragara.

Ubwo gahunda zabo ziba ziburijwemo nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Dore bamaze iminsi mu Manama bibaza uko bagutega umutego w’intonorano ariko ubuhanuzi burabihanura yuko bagiye gutega imitego y’intonorano.Bamaze kubona yuko ubishyize ahabona,gahunda zabo ziba ziburijwemo n’ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo (Ubuhanuzi)

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kungarukaho,rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukwiye gucira urubanza umugore witwa SUZANA Thomas wahumanije umwana w’umuhungu w’umugabo witwa ALIAS,yamugize umusazi amuhindura igicumbi cyabadayimoni,akaba uwo mu bene gitori.

None ukwiye kumucira urubanza agahbwa ubutabera bumukwiriye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Mfungura ibitabo by’ubucamanza nshakishamo numero yurubanza maze nsanga naringeze kuri Nº0034/0007/0017.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,uwo mu byeyi yarahemutse cyane nta bwo arabo gusa yahumanije ni benshi yagiriye nabi kandi abana be bose barize baguwe neza,ariko nabo ubutabera bwayo bwayigezeho.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi kumwe na bana b’abasore biyita abahanuzi,banjyana ahantu bajya basengera kandi bahanurira hali igishanga cya mazi.Tuhageze batangira kumpanurira yuko ngo Imana impaye umwana bavuga nibindi byinshi biterekeranye,ariko nyine bari babanje kureba uko nsa kuko nasanga n’umuntu umaze igihe yinywera inshyushyu,bityo babona yuko nshobora kuba mfite uburyo mpagaze,nibwo batangiye guhanura ibyuranije nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Ijambo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore muri gakondo ya bakiranutsi hamaze kugwira abahashyi biyita abahanuzi kandi ibyo bahanura byose nibinyoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Burira abantu bose birinde utwo dusore twigize ibyo batari byo,kuko umwuka ubarimo ar’umwuka winda gusa,nta mwuka w’Imana wigeze uba muri bo ndetse nta nuteze kuzababamo kuko atariwo murimo bahamagariwe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore musengerwa na masega atarahamagawe na data wo mu Ijuru,niyompamvu ibyifuzo byanyu bidashobora gusubizwa!Igihe cyose uzasengerwa nuwahamagawe mu mulimo wa data byanze bikunze uzasubizwa kuko ijambo rya data riba muri we igihe cyose,kandi iyo ahamagaye mu Ijuru,ririmva ndetse rigasubiza kugirango data yiheshe icyubahiro mu mwana we niko data Nyiringabo abivuga.

Nsubizwa mu iyerekwa mbona nohererejwe imvitation iriho LOGO y’igihugu runaka,kandi izo imvitation zari [2];maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uhawe ubutumire bwo kujya mu ishyanga rikomeye cyane kandi ryavuzwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.Nuko rero rangiza ibisigaye utaratunganya kugirango ubwo butumire nibuza buzasange witeguye kugirango utazabuzwabuzwa ni gihe niko Uwiteka abivuze!

Nkiri muri iryo yerekwa nongera kubona umwuka w’Inzika y’Inzigo uciriweho iteka,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore inkozi zikibi zari zaguhagurukiye ziciriweho iteka n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango zimenye yuko mu Ijuru har’Imana ikiranuka muri byose niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

SONGS OF SONGS

Ubushize twagarukiye mu gitabo cy’umubwiriza cyanditswe n’Umwami Solomon,akaba umwe mu banyabwenge babayeho babuhawe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Umwaka igitabo cyandikiwemo nta bwo wamenyekanye,ariko bikekwa ko,yaba yaranditse izi ndirimbo akimara kwima ingoma aba Umwami wa Yerusalem mu gihugu cya Israel.

Nd’umukunzi,kandi uwo mukunzi nijyewe jye nyine.Ngayo amagambo Umwami Solomon yatangiye avuga,muri izi ndirimbo havugwamo umushenemo kazi,hamwe naho Umwami Solomon yaratuye(palace) amagambo asa naho yaciweho akarongo (Key People) abantu bavugwamo cyane n’Umwami Solomon n’inshuti ze.

Reka dukomereze mu gitabo cya ISAIAH cyanditswe n’Umuhanuzi ISAIAH cyangwa YESAYA,umwana wa Amoz,iki gitabo cyandikiwe ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo(Jehova)yahamagariraga ab’Israel kugaruka k’Uwiteka Imana Nyiringabo kuko bari barataye Uwiteka bigira muzindi mana zabanyamahanga ababurira yuko muri bo hazavukamo umukiza uzabakiza igitugu cya mahanga(agakiza)

Iki gitabo cyanditswe mu mwaka wa [700]kuko babaraga bamanuka ariko we yabaye Umuhanuzi nyirizina mu mwaka wa [760] mbere yo kuza kwa Kristo umukiza wa bari mw’isi(Israel)

Iki gitabo cy’uyu Muhanuzi gifite chapter’s hagati ya [40-66] ariko ngo yaba yaracyanditse mu mpera z’umwaka wa 681 asa naho amaze gusaza ubuzima bwe burimo bucyendera bwerekera kwa basogukuruza.Bivuze ko umulimo wo guhanura yawukoze imyaka [19] uko niko bibiliya ya bigisha ibigaragaza.

Akenshi ISAIAH aho yakundaga gukorera umurimo we wo guhanura,ni mu murwa mukuru wa Jerusalem,yaravugaga ndetse akanandika ibyo abwiwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Niwe wahanuye yuko tuzahabwa umwana w’Imana uzitwa Imana ikomeye kandi ubutware bwe bukazaba kubitugu bye.

Akazitwa umujyanama,Emmanuel (Imana irikumwe natwe)amarira ye,akaba ariyo kuduhanagura ayo twarize cyangwa twari kuzarira.Yakubiswe inkoni nyinshi nimibyimba myinshi kugirango dukizwe! (53:5)

Yesaya yarafite abana babili gusa[2]umwe yitwaga Shear-Jashub,undi nawe yitwaga Maher-hash-baz.

Uhoraho Uwiteka Nyiringabo arera kandi ni umunyambaraga,arakiranuka muri byose,ntabwo ajya yihanganira ibyaha bikorwa bigambiriwe,ariko kandi agira imbabazi nyinshi ni mpuhwe nyinshi cyane kubashaka kwihana no kuva mu byaha ajya yibuza kubitura uburakari bwe kugirango niba babishaka kandi babikunze bahindukire bave mu byaha no munzira zabo,kuko atanezezwa no kurimbuka k’umwana w’umuntu.

Uwiteka yifuza yuko buri wese yajya atanga ubutabera kuruhande rwe,nkuko wifuza kugirirwa neza,uko abe ari ko nawe ugirira abandi neza,kuko wifuza ibyiza,kandi ibyo byiza bikaba bituruka mu bantu ubana nabo,bityo rero nawe ukwiye gutanga ibyiza kuri babandi uzakeneraho yuko bazaguhesha ibyiza (Justify).

Kuko hazabaho ubucamanza,dukeneye umukiza n’umucunguzi waducungura mu butabera butwegereye,nta muntu uzashobora kwiza umutabera (JUDGEMENT) bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bwatangiye taliki ya 01 01,2013 mu gihugu cy’ibabylon mu murwa mukuru w’ISHUSHAN ubu hashize imyaka [5] ubutabera bw’Uhoraho bwaratangiye mu nzu y’Uwiteka Nyiringabo.

Uwiteka Nyiringabo yohereje umwana we kuza gucungura abantu mw’isi ya bazima,ariko abantu banze kwakira agakiza.Umugambi w’Imana ni uko yamaze gushyiraho ubwami bwe buyobowe na Kristo w’Imana,abatazemera ubwo bwami bazarimbuka kuko bazaba baburwanya.

Abantu benshi batuye ku isi barwanya ubwami bw’Imana,kugendera mu nzira zo gukiranirwa,ukikorera ibyo wishakiye utita ku ijambo ry’Imana,urumwe mu bantu batemera kandi barwanya ubwami bwa Kristo nyamara reka nkwibutse yuko Uhoraho yadusezeranije kuzaduha ubwami butazigera buhanguka bukazabaho iteka niteka ryose amen.

nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar