Igice cya (62) cy’ubuhanuzi

Aug 1,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona Umwami uzasimbura Umwami YUHI VI wasimbuye Umwami Kigeli V Ndahindura nawe akurwa mu butayu maze yima ingoma asimbura Umwami YUHI VI.Nerekwa Umuhanuzi mukuru aza gusiga amavuta Umwami wimye ingoma wasimbuye Umwami YUHI VI.Numva Umuhanuzi Mukuru amwise izina rya NyiruRwanda.

 

 

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwami uzasimbura Umwami YUHI VI ahawe izina ry’ubwami azitwa NyiruRwanda kandi azaba akomoka mu nzu y’Umwami DAVID mu muryango wa bayuda uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi niko abivuze!

Nerekwa umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe abaza Umuhanuzi Mukuru impamvu uwo Mwami ahawe iryo zina rya nyir’uRwanda kandi atari yima ingoma.Numva Umuhanuzi Mukuru asubiza ati,mwana w’umuntu,ubajije neza kuko iryo ari ryo zina rijya rihabwa Umwami wese wimye ingoma kuko ari ko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabitegete uko niko abvuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imbata(bisobanura abadayimoni burutoto)baturuka ku butaka bw’umye binjira mu Nyanja,ibyo byana by’imbata bimaze kugera mu Nyanja ako kanya bihita birakura ziba imbata nkuru zitangira gukurira muri iyo Nyanja.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore abadayimoni bahora bagutoteza bavuye mu isi yubutaka baje kwisi yabazima kugirango bahangane nawe kuko ijambo ry’ubuhanuzi ku gihugu cy’ibabylon yuko Uhuru Kenyatta azamburwa ubutegetsi akazasimburwa na RAILA Odinga bugiye gusohora kuko Kenyatta Muigai adateze kuzatsinda amatora y’umukuru w’igihugu nkuko yayatsinze mu mwaka wa 2013 akaba yari yavuzwe mu buhanuzi yuko ari we uzaba umukuru w’igihugu none ubuhanuzi bwamushyizeho,ninabwo bumukuyeho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bahagarika umutima bikabije cyane kubera abanyagakondorero bakurikiranye ijambo ry’ubuhanuzi ari benshi cyane kurusha iyindi minsi yose ishize!Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,ngaho tera akajisho urebe abantu bakurikiranye ijambo ry’ubuhanuzi uwo munsi taliki ya 31 nyakanga,2017.

Igice cya (61) cy’ubuhanuzi

 

 

Ndareba nsanga hamaze kugeraho ibihumbi 2o,500 bya bantu basomye ijambo ry’ubuhanuzi,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yateje umwuka wo gusoma ijambo ry’ubuhanuzi mu bantu kugirango bamenye ibigiye gukorerwa muri gakondo ya bakiranutsi niyompamvu abega bahagaritse imitima bikabije bakaba bakajije umurego wo kuguhiga kugirango baguce igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zitegura umugambi wo kubamba Umuhanuzi niziramuka zimufashe ndetse banategura inkota ni mbunda bazamwicisha kubera umujinya mwinshi bamufitiye.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,abantu bakomeje kwiyongera ku kinyamakuru inyangeNews gakondo y’Umuhanuzi bakurikirana iby’ubugingo kugirango bamenye icyo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yavuze kubijyanye na gakondo ya bakiranutsi,ndetse banamenye icyo umwuka w’Uhoraho Nyiringabo yavuze kumatora yo muri gakondo ya bakiranutsi.

None abega bahagaritse umutima bikomeye cyane kuba abanyagakondorero bakomeje kwiyongera ku kinyamakuru kandi bakaba bemera ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo ku bega akaba ar’ikibazo gikomeye cyane niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona manurwa mu butayu ndongera mbukurwamo ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore agahe gatoya ujyanywe mu butayu,ariko mu kandi gahe gatoya urahita ubukurwamo.

Maze kandi nerekwa yuko abanyaKenya batazagira intambara ishingiye kumatora y’umukuru w’igihugu kuko Uhuru Kenyatta yamaze gutsindwa amatora kandi batari bayageramo kuko yirukanywe ni jambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kandi ari ryo ryamushyizeho akaba yarakoze kandi agikomeje gukora nabi amena amaraso atariho urubanza niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndongera nsubizwa mu butayu bugufiya nsangayo abantu baguzeyo ibibanza cyangwa za (plot) uwabaheye ibibanza abahindurira ibibanza abajyana gutura ahandi hantu hatari mu butayu ariko mbona bamwe mu bari batuye aho mu butayu banga kuhava.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore ubutayu burarangiye kubanyagakondorero batutse muri gakondo ya bakiranutsi.Ariko abamennye amaraso bakanga kwihana nta bwo bazataha muri gakondo nshya yavuzwe n’ijambo ry’ubuhanuzi bwahanuwe n’Umuhanuzi Majeshi Leon”AINESHA”uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuze!

Nkiri aho mu butayu mbona itorero naryo ryali rimaze igihe kirekire mu butayu naryo ryibukwa n’Uwiteka Nyiringabo,maze naryo mbona rizamuka ryerekera muri gakondo ya bakiranutsi nkuko Uwiteka yabitegetse niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa abantu benshi babaye mu butayu bugufiya kandi bakaba barahindutse abakozi b’ubutayu,mbona Ijuru ritegeka yuko abo bantu babaye mu butayu bakabukorera yuko bishyurwa ibihe byose babaye muri ubwo butayu bugufiya.Ijambo ry’Uhoraho rimaukaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ugizwe umukuru w’ubutayu kandi buri muntu ufitiwe ideni nubwo butayu.

Akwiye kwishyurwa igihe cyose yaba yaramaze mu butayu kandi niwowe uzajya ubishyuriza kubashinzwe (FINANCE) kwishyura abantu babaye muri ubwo butayu,kandi mbere yuko ubishyuriza bazajya babanza kuguha advance ya mashillingi kugirango ubone uko wahamagara abashinzwe kwishyura (Finance) kandi nibamara kwishyurwa,bategetswe ko bazajya baguha percentage ishingiye kuyo bishyuje kugirango batazagibwaho umuvumo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse,kandi ni uko abivuga.

Nerekwa inyamaswa yo mu bwoko bw’INGWE yinjira murutoki (Uruzabibu) umurimo wa data maze ijya gutegererezayo Umuhanuzi kugirango naza gukorera uruzabibu imugwe kugakanu.

Mbona hari umukobwa w’Umulinzi Kazi,wagenzuraga iyo Ingwe (za magigiri z’Abega) maze kuza ngo ntangire nkorere urwo ruzabibu,wa mukobwa arambwira ati rero uyu munsi ntukorere uruzabibu kuko ya INGWE yamaze kwinjira hejuru mu giti igutegereje ngo ikugwe kugakanu none dore ibonye uje ihise imanuka kugirango utayibona yinjira mu mwobo.

Akomeza ambwira ati,ahubwo ishobora kwica ziriya hene (umwuka w’ikinyoma) kuko nubundi yikundira ihene uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ubwo sinaba nkigiye gukorera uruzabibu nisubirira inyuma.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi yateze hirya no hino kubera kubabazwa cyane na bantu bagukurikira kuri gakondo yawe (ikinyamakuru).

None ibikorwa byo kujya mu murwa waba ubyihoreye kugirango babanze bananirwe kuko batajya bagira kwihangana kandi bakaba batazi naho uza guturuka maze ubone kujya mu murwa mukuru w’ibabylon niko Uiwteka abitegetse,kandi ni uko abivuga.

Nerekwa umwuka wurukoza soni nawo umanuwe nabadayimoni uraza ungeraho,ariko usanga bwije cyane hatabona,ku buryo nta muntu washoboraga kureba ngo amenye yuko nakozwe nisoni.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uhumure izo soni nta bwo zigaragarira abantu ndetse nta nuwamenya yuko wakozwe nisoni,kandi mu gihe kitari kinini Uwiteka arahita ashyiraho ishyerezo ryabyo uko niko Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zitegatega hirya no hino ngo zitegereje Umuhanuzi,mbona zikoresha abagore ngo bantegereze mu nzira,ariko mbona ko Umuhanuzi yabatahuye yinyurira muzindi nzira izo yajyaga anyuramo arazihorera arigendera abandi basigara bamutegereje ngo barebe yuko bamuca iryela ariko abaraheba uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abasore [4] bo mu bwoko bwa batutsi bamanurwa mu butayu bugufiya,ariko ubutayu bwanga yuko babwinjiramo maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abatutsi batafatanije na bega kumena amaraso abo ntabwo bazajyanwa mu butayu ndetse nabazabakomokaho ntabwo bazahura numuvumo wo kumena amaraso atari ho urubanza niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa bongera barazamuka bajyanwa muri gakondo ya bakiranutsi,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abasore na bagabo batigize biyandurisha intonorano z’Umwakagara ntaa bwo bazareka gutaha muri gakondo ya bakiranutsi kuko imitima yabo itishama kandi bakaba batarigeze bacirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha wamaze gutegurwa hasigaye ko wa koherezwa k’Umuhanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha wamaze gutegurwa kandi uwo mugisha ugiye kuza uzaza amaharakubiri kugirango umenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ariwe Mana ukorera niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa uwigeze kuba umushumba wanjye witwa Pastor William Budederi azanwa mu gihugu cya Kenya,akurwa muri America aho yaramaze imyaka [15] ariko kuko ijambo ry’Uwiteka ari ryo ryamwirukanyeyo nta kundi yari kubigenza byamusabye kwemera afunga imizigo yerekeza mu gihugu cya Kenya aho Umuhanuzi akorera umurimo mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 2,2017 Nerekwa za magigiri zigerageza uko zamenya cyangwa zikabona aho Umuhanuzi yaba aherereye ngo zimute muri yombi zimuce igihanga.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,wirinde cyane muri iki gihe cya matora  y’umukuru w’igihugu yegereje mu gihugu cy’ibabylon.

Kuko Umwakagara arekereje cyane kumva yuko za magigiri zaguciye igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona idini rya ADEPR,umuyobozi wasimbuye Rwagasana wajyanywe mu nzu y’imbohe mbona azamutse umusozi wubatsweho ishuli ryigisha ubwoko bwa batutsi kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Nerekwa amanuka umusozi amanukana n’umushofeur warutwaye iyo modoka (ubuyobozi) maze mu gihe barangije umusozi batangiye kwinjira mu butayu bugufiya bwa SIN.Numva umushofeur abwira uwo muyobozi ati,nyakubahwa reka tunyure ibumoso bw’ikibaya cy’ubutayu bwa butayu bugufiya bwa SIN,kuko niho ubutayu bugufiya bwacu duhita turabungiza vuba.

Uwo nyakubahwa asubiza umushofeur ati,Oya!Ahubwo katisha ikinyabiziga iburyo kugirango abanyamasengesho bari kumusozi bazawumanuke vuba,kugirango Bazibwire yuko intambara zirangiye kandi ahubwo aribwo zirangiye kugirango batazajya bakomeza kutwerekwa cyane bityo intambara zikarushaho kutubana nyinshi kandi ari bwo bakiduha ubutegetsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko nibaguma kumusozi,bazagirango turacyahangana nibisigisigi bya RWAGASANA wasize ashegesho idini ryacu ryiza twikundira ryaduhaye intonorano zaba iz’umwuka cyangwa izumubiri uko niko Uwiteka nyiringabo abihishuye.Ubwo natwe tuzaboneraho kwikuriramo ayacu,sakindi izaba ibyara ikindi,bizajya kumenyekana twaracyuye igihe manda yacu irimo kurangira dusimburwa na bandi ku buryo ntawuzabitubaza!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ADEPR yavomeye murutete,kuko bibwiye yuko babonye umuyobozi mushya,naho babonye ibigeragezo bishya.

Kuko uwasimbuye Rwagasana azaba mubi cyane kurusha Rwagasana,kuko we azi iby’umwuka niby’umubiri,naho Rwagasana we yari umupagani ndetse yari yaje kuri misiyo ya gatsiko kabicanyi ka STANI (RPF) kashakaga gusahurira mu nduru umutungo wa ADEPR idini ryitirirwa Imana nyamara ari idini ry’abafarisayo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 3,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona nzamuka wa musozi wubatsweho ishuli rishinzwe kwigisha ubwoko bwa batutsi kubaha Uwiteka Nyiringabo.Mbona abana batoya nabakuze bo muri gakondo ya bakiranutsi,bari kuri uwo musozi barimo gukina muri ka kanya kitwa BREAK TIME.

 

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu minsi iri mbere itari myinshi,hagiye kubaho akaga gakomeye na makuba atarigeze kubaho mu isi ya bazima muri gakondo ya bakiranutsi,kugirango bimenyekane yuko mu Ijuru har’Imana ikiranuka ivuga bikaba yategeka bigakomera uko niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nerekwa injangwe [3] ziza muruzabibu rw’Uhoraho Nyiringabo,ubwo zari zije guhumanya uruzabibu rw’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,fata ubuhiri maze wice ziriya njangwe.Mfata ubuhiri ndazica mbwirwa yuko ngo ari imbaraga z’umwijima abega bari boherereje abantu bose bakunda gusoma ijambo ry’ubuhanuzi kugira ngo babuzinukwe ntibakongere gusoma ubuhanuzi ariko bagira ibyago imyuka yabo icirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Aug 4,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’igihugu cy’ibabylon (Uhuru Muigai Kenyatta) agenda na maguru,mbona yinjiye muri Kaminuza yamwigishije ajya mu nzu gushakamo ibigori byokeje kuko yarashonje afite inzara.Agezemo asanga bamaze kotsa ibigori barabimuha atangira ku birya maze yoherereza na nyina waruri mu nzu hamwe n’Umuhanuzi barimo baganira amwibutsa ibyo yamubwiye akabisuzugura none bikaba bimusohoreyeho.

Mbona umugaragu wo murugo nawe aje yirukanka azanira ikigori nyina wa Kenyatta witwa MaMa NGINA,amuha ikigori cyokeje nawe atangira ku kirya kuko amafunguro bari batetse yari yatinze gutunganywa maze niko gufata ikigori cyokeje atangira ku kirya ategereje yuko yamafunguro ategurwa.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umukuru w’igihugu cy’ibabylon Uhuru Kenyatta atsinzwe amatora y’umukuru w’igihugu ku buryo bwihuse,kandi nkuko ubuhanuzi bwavuze yuko azatsinda manda ya mbere,kuya kabiri akazakorwa nisoni imbere ya mahanga uko niko bibaye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abazimu bo mu bwoko bw’imbata baturuka kubutaka bw’umye,binjira mu mazi y’ inyanja.Izo mbata zimaze kugera muri iyo Nyanja zihita zikura ako kanya ntizaba zikiri imishwi,ahubwo zihinduka imbata nkuru.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zakwiragijwe ahantu hose mu murwa w’ibabylon aho zategetswe kuguhigira hasi no hejuru kuko bakameje guhagarika umutima cyane kubwa bantu barushejeho kwiyongera ku inyangenewss.com

Nerekwa Pastor NGARAMBE Albert urusengero rwe rutatana rushiraho burundu,maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore NGARAMBE Albert yongeye gukora urusengero,kandi insengero ze nyinshi yagiye afungura nagiye nzihagarika akabyitirira abadayimoni,nyamara nashakaga yuko ankorera ariko kubera ubuiji bwibere muri we,no guhora yumva yuko yakoreshwa n’Imana biturutse mu mbaraga cyangwa mu maboko ya bana b’abantu.

Ibyo byatumye ananirwa kwizera cyangwa kwiringira Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bimuzanira ubuyobe ntiyaba akigendera mu nzira z’ukuri,ahubwo asigara agendera kumategeko ya bantu bimuzanira kurimbuka no gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa amafarasi amanuka aturutse ava mu Ijuru,agwa muri gakondo ya bakiranutsi,izo FARASI zari zitwaye inkota zika umuriro.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,wandike ibyizo FARASI kuko zimanuwe gutegura intambara ikomeye igiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi yahanuwe n’Umuhanuzi AINESHA uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi murutare ahantu hiherereye,nerekwa urwo rutare rwatobotse amazi alimo kuva hanze yinjira murutare.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zilimo gukoresha icyitwa “ Network Map Of Communication kugirango zirebe aho uherereye naho zaguhigira zikakubona zikaguca igihanga uko niko Uwiteka Nyiringabo akuburiye kandi ni uko abvuga.

Nerekwa manuka kuri wa musozi wubatsweho amashuli yigisha abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umusozi waruriho urawumanutse kuko ibihe birimo kwihuta kugirango ukurwe mu rutare ujyanwe ahagutse nkuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabivuze uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zishyirwaho igitutu ngo zihige Umuhanuzi,zigerageza gukora ibishoboka byose,zigahamagara telephone yanjye kureba nimba yaba irimo gukora,nanjye nkajya mbarebera aho nibereye kugirango menye imigambi yabo nanjye mbona uko nikorera umurimo wa data wa twese wo mu Ijuru.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzu yo muri gakondo ya bakiranutsi (igihugu) mbona yarabomotse ifite imiryango ahantu hose.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gakondo yamaze gusenyuka,abibwira yuko bayubatse,baribeshya ahubwo igihe cyayo cyo gusenyuka kugirango Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abone uko azayisana ubwo azaba amaze kuzana ubwoko bwaheze ikantarange uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkomeza kwerekwa umuryango wa Abasinga,maze nerekwa mbona abasinga baje kwiba umugisha murutoki,bambonye bahita bagira ubwoba bariruka baragenda barahunga.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira ngo,mwana w’umuntu,dore abasinga bamaze kumenya yuko baciriweho iteka bari munsi yumuvumo,none dore baje gushakira umugisha ku Mana data wa twese kandi batari bihana imirimo yabo.Niyompamva badateze kuzababarirwa kuko bakoze ibyangwa na maso y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Nerekwa abadayimo bo mu bwoko bw’Abajiji biteguye ko rwambikana muri gakondo ya bakiranutsi.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,hanura uvuge uti,yemwe mwabajiji mwe,mwateje amakuba na kaga gakomeye muri gakondo ya bakiranutsi.Uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Kuko mwarwanije umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo ndetse mukanarwanya ijambo ry’Uhoraho,niyompamvu muciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Dore numero yurubanza rwanyu kugirango mu menye yuko muciriweho iteka rizahora. Nº0035/0007/0017 uko niko Uwiteka Nyiringabo aca imanza zitabera kandi niko abivuze!

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ongera uciriho intumwwa ya SATAN PAUL GITWAZA ukomeje kwigira umwibone umwicanyi,umusambanyi,n’umuteka mutwe wigize ko akorera Uwiteka kandi ahubwo ashinzwe kuyobya ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Yewe mwana wo kurimbuka Gitwaza Intumwa yaba SATANI dore numero yurubanza rwawe ko uciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Nº0036/0007/0017 ahasigaye ujye ahabona wiyerekane yuko ukorana na Satani Umwanzi wabakiranutsi kugira ngo isi yose imenye yuko uri umwe mu nkozi z’ibibi niko Uwiteka abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ahitwa ku kicukiro abagore baho hafi ya bose barahindutse indaya kubera inzara iri muri icyo gihugu.Nerekwa abo bagore bajya kumihanda akaba ariho biyuhagirira kugirango babonwe na bahisi nabagenzi.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abagore ba KICUKIRO ndetse nabafite abagabo basigaye bigurisha ngo barebe yuko babona ibyo bararira kuko ya nzara yitwa NZARAMBA yarambye mu gihugu ibageze ahaga kuko banze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa umuryango w’impunzi witwa HCR ko ugiye gutwara impunzi nyinshi hanze,cyane izaturutse muri DR Congo,ndetse mbonamo nabanyamurenge benshi nabo batwarwa hanze ariko bagenda bafite umuvumo kuko banze kwihana imirimo yabo mibi bakorera imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Nerekwa urukiko rwa ICC THE HAGUE rwakira abantu imfungwa nyinshi cyane ziruta izo bari barakiriye mu bihe byashize.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagiye gufungwa abantu benshi bazira politike no kwitwara nabi kubera kurwanira ubutegetsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Kandi abo bantu bazaba balimo bamwe mu bakomeye mu isi ya bazima.

Ijambo ry’Uwiteka Imana rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye ahihereye maze usome ubuhanuzi bwo mu gice cya (24) ukuremo ibyitwa ubuhanuzi wahawe n’Umwami Kigeli V Ndahindurwa bwaturutse muri Kiliziya gatolika kuko atari ubuhanuzi bwavuye k’Uhoraho Uwiteka Imana yawe.Ahubwo bukaba bwaraturutse mu badayimoni bajya biyitirira kuba ngo ar’Umwami Yezu wababonekeye cyangwa BIKIRAMARIYA.

Ndagenda ndiherera nsangamo ubuhanuzi bw’uwitwa Daphroza uvuga ko,yavuganye n’Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo ndabuhanagura mbukuramo kuko butari bwaturutse k’Uhoraho,kandi nyir’ubwite akaba ari we wabyivugiye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,byuka wandike ko RAILA Odinga agiye kuba umukuru w’igihugu wa [5] mu gihugu cy’ibabylon.Kandi mugenzi we Uhuru Kenyatta akaba agiye kurya ibigori ku buryo bwihuse na ndetse akazakorwa nisoni mu marembo ya mahanga niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa mpura nabadayimoni benshi cyane kandi bakomeye, mbona ko boherejwe mu butayu bugufiya,ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,abadayimoni bari bateganijwe kuzakoreshwa mu matora azaba 08 08,2017 mu gihugu cy’ibabylon boherejwe mu butayu kugirango bakorwe nisoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwitwa Nsengiyumva RENOVAT twasenganye ndetse yaranafite impano yo guhanura muri we,mbona ari kumwe nundi witwa Pastor Ndayizeye LAURENT ,nerekwa bacirwa ho iteka amasezerano bari barahawe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yuko azabakoresha ibikomeye arangira nyuma yo guhabwa igihe gihagije ngo bihane cyangwa bikosore ariko igihe cyose bahawe nta bwo bigeze bagira wa mutima wo kwihana maze bacirwaho iteka nijambo ry’Uwiteka Nyiringabo.

Mbwirwa kubaha numero yuko baciriweho iteka kubera kutumvira no gukunda ibyisi uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Dore umubare wurubanza rwabo rwaraye rubereye mu Ijuru ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Nº0037/0007/0017 uko niko abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zoherezwa mu gihugu cy’ibabylon kuza gutegereza ibya matora kugirango niharamuka habaye intambara bahite bajya mu mpunzi za banyarwanda ziba mu gihugu cy’ibabylon zibace ibihanga maze bizitirirwe leta yo mu gihugu cy’ibabylon.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira bene data bari muri icyo gihugu kubs maso kugirango bamenye icyo bakwiye gukora batazagubwa gitomo batazi imigambi ya Abega babateguriye bazabashe kwirwanaho igihe icyari cyo cyose habaye hagize igihinduka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 5,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’inzika hagati ya leta na banyarwanda bo mu bwoko bwa batutsi baturutse mu gihugu cya Tanzania bimwa akazi,ndetse nabari bagasangwanywe barakamburwa ngo bazira Umuhanuzi AINESHA Majeshi Leon,ngo no kuba bakunda ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka [58] mu buhungiro uko niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Aug 6,2017 Njyanwa mu iyerekwa mbona “NYAMPINGA”wahanuwe n’ubuhanuzi,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Maze mbona aza kureba uzamubera umutware amusanga mu butayu bugufiya,kanzi aza aherekejwe na musaza we,kuko bavukana ari babiri gusa (2) munda ya se na nyina.

Nyampinga yarafite inyota nyinshi kubera urugendo rule rule,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uje kugusura mu butayu,uwo niwe uzakubera umufasha wawe,kandi uwo,niwe Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yaguteguriye.azubahwa na mahanga yose yo mu isi,kandi utazamwubaha,azaba asuzuguye Uhoraho Nyiringabo uko niko uhoraho Nyiringabo abivuze,kandi niko abitegetse!

Ariko rero mwana w’umuntu,uramenye ntushyire umuryango we akomokamo ahagaragara kuko umwanzi arimo gushakisha uwo muryango ngo awurimbure awugirire nabi.Nyamara Uwiteka akoeje kurinda uwo muryango ku buryo budasanzwe kandi bari mu mutekano ukomeye nubwo umwanzi akomeje kubagenza ariko nta bwo ateze kuzababona kuko bari mu bwihisho bw’Uwiteka Nyiringabo usumba byose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Dore Uhoraho yamaze kubaganiriza ababwira yuko bohereza Nyampinga kuza kugusura mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,no kugirango baguhumurize bakubwire yuko murikumwe kandi yuko biteguye kugutera ingabo mu bitugu nuko rero ukomere kandi ushikame kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari kumwe nawe kugirango umenye yuko ari we waguhamagaye mu izina,ndetse akakwita izina ryiza rya AINESHA risumba ayandi mazina kugirango umenye yuko Uwiteka yakubereye umucyo mwisi yabazima.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gahunda zose zari zarahagaze,kwari ukubera ko,igihe cyazo cyari kitaragera.None dore igihe kirasohoye kandi kirageze kugirango ibyari byarazambye bizahurwe maze urangize gahunda zose Uwiteka Imana yawe yakubwiye gukora kugirango werekeze mu gihugu cy’isezerano Uhoraho yagusezeranije uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njyenda urugendo rulerule rwamaze amasaha [48] twari muri bus,aho najyaga ntabwo narimpazi.Ariko nari nabwiwe yuko,ningera aho nabwiwe nyobowe n’umwekeza w’ikinyabiziga,kandi ari bumpe za telephone zo guhamagara abaza gusanganira umuntu w’Imana.

Nuko ndagenda rwa rugendo ndarurangiza,ndeze aho nagombaga kwakirwa nsanga abagombaga kuza kunyakira nta bahari.Cyakora mpasanga abandi bantu baranyobora,banyuriza ubwato bwitwaraga bwonyine maze ntsukira hakurya ndezeyo nta muntu numwe nahasanze nibwo mbaririza inzira ingeze aho bandangiye banyereka umusozi ndawuzamuka ndawurangiza nsanga hari igiti kirekire nsabwa kurira kuko iyo nzira yanyuraga muri icyo giti kirekire cyari gifite imigozi umuntu azamukiraho kugeza arangije kucyurira.

Ariko icyo giti,cyari kirinzwe ningabo za Abega (bamagigiri) ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo za magigiri zirashonje none aho kugirango baze ku kubaza ibibazo byinshi bakubuze gukomeza urugendo kandi warurangije,kuramo ibihumbi[3000]by’ibabylon ubibahe kugirango barindagire batirirwa bashaka ku kumenya maze wikomereze.

Nkuramo ibihumbi [3000] ndabibaha barabyakira,barangije kubyakira,baranyemerera nurira cya giti,ndakizamuka nkigera mu bushori shori bwacyo ndagiza urugendo rwanjye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyoni ijya gusa ni nkoko,ariko kandi ikongera gusa ni nyoni,ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,fata iyo nyoni uyice igihanga kuko ar’umudayimo(umuzimu)woherejwe ni nkozi z’ibibi.Ndayifata mfata INKOTA narimfite mu ntoki nyicyegeta ijosi.Ariko hagati mu Ijosi harimo umutsi wabanje kugorana gucika,mpindura ya NKOTA ityaye impande zombi nkata wa mutsi ijosi riracika.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mudayimoni uciye igihanga,yari yaritambitse imbere y’umugisha none aciriweho iteka n’ijambo ry’Uhoraho none umugisha uraje uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nuko ndongera nkiri muri iryo yerekwa noneho mbona umugisha mwinshi umanuwe uturutse mu Ijuru ungeraho kuko uwawubuzaga kungeraho yari yamaze gucirwaho iteka n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu gice cya (4) cy’ubuhanuzi,hari aho utatunganije neza,none soma icyo gice ahari udukosa maze udukosore maze abasoma bashobore gusobanukirwa ibyahanuwe niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

IGICE CYA (4) CY’UBUHANUZI.

Aug 8,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha umanuka uturuka mu Ijuru,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho nyiringabo amanuye umugisha uturutse mu ijuru kugirango urangize gahunda zose zari zisigaye gukorwa ngo zirangire mu gihugu cy’Ibabylon uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 9,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’inzika y’Inzigo,wongeye guhaguruka ku buryo bukomeye cyane,maze umwuka w’Uhoraho unzaho urambwira uti,mwana w’umuntu,inkozi z’ibibi zimeze nabi kuko zirimo kugambirira ibidahesha Uwiteka icyubahiro ariko umenye ubwenge umenye uko ugenza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu isi y’umwuka ntega amatwi numva neza ibihakorerwa kuko isi y’umwuka ariyo itegeka iyumuburi.numva abanyarwanda bose bitotombera RPF,bavuga ko batayishaka kandi ko igiye kubazanira akaga gakomeye kintambra itari ngombwa.

Bavugaga uko FPR ifata abantu ikabaha akazi ibabeshya ko ibahaye akazi,ariko bagasanga ariyo bakorera bo nta mu maro na mucye ako kazi ubagirira,ahubwo bakirirwa batanga imisanzu ni bya cumi kandi aribo bakoresha amaboko yabo aho usanga igihugu ntaruhare bagifiteho kuba har’icyo cyabamarira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore amatora y’umukuru w’igihugu yarangiye kandi RAILA niwe watsinze amatora nyamara ibyavuye mu matora ntabwo biribwemerwe kuko habayeho kwiba bakoresheje ikoranabuhanga ariko bizarangira RAILA Odinga ariwe ubaye umukuru w’igihugu niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko umugore wa NGARAMBE Albert (Pastor) akorana ni nkozi z’ibibi bamugiriye inama yo guhumanya Ngarambe Albert kuko ngo atacyumvikana na mdamu we.

Mbona umwe mu bagore basengana agira inama uwo mudamu (idini) ngo bahumanye Ngarambe,maze mbonako uwo mugambi bawugezeho baramuhumanya Ngarambe Albert acirwaho iteka gutyo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore Ngarambe yanze kumvira umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo none dore aciriweho iteka kubera kutumvira ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu iyerekwa mbona hagiye kuba umutingito ukomeye mwisi yabazima,mbona unyeganyeje isi ku buryo  bukomeye cyane.Mbona ugeze kubatuye isi yose usibye aho Umuhanuzi yarali.ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho agiye kurekura umutingito ukomeye kubera gukiranirwa kwabo niko gutumye hagiye kubaho umutingito ukomeye kugirango asenye imbaraga z’umwijima zamaze gushinga imizi mwisi yabazima uko niko uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwo mutingito ugiye kuba vuba cyane,kugirango bimenyekane yuko Uwiteka Nyiringabo ariwe Imana yaremye Ijuru nisi.Kandi imbaraga z’umwijima zigomba gusenyuka kandi Uwiteka akihesha icyubahiro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa agatsiko kishyize ku ntebe ka FPR,n’Umwakagara,bashakisha umuntu wese waba uzi Muhanuzi Majeshi Leon “AINESHA”,kugirango bacibwe ibihanga bacirweho iteka.Ndabwirwa ngo,bagiye kwica abanyarwanda bose baturutse muri Tanzania cyane ababa baziranye n’Umuhanuzi Majeshi Leon “AINESHA”uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona icyumba cyamasengesho gikomeye cyari cyuzuye abantu umwanya kumwanya kandi cyari cyuzuyemo abakristu babaye muri ADEPR.Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti mwana w’umuntu Uwiteka aguhaye itorero rya ADEPR kugirango uzariyobore kuko harimo umugeni wa Kristo kandi umwanzi yararirwanije niyompamvu Uhoraho abimuriye mu itorero rya Kristo aguhaye kugirango umwigishirize ubwoko bwe bwahuye na kaga gakomeye maze bazabone aho bazaruhukira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugabo wigikwerere ukuze kandi ukunda Uwiteka Imana Nyiringabo,uwo muntu w’Imana,mbona ko yibwe impano ye yo gukorera Uhoraho Uwiteka Nyiringabo wamuhamagaye (mbona ko ahumanijwe numwe wiyita mwene se) kubera kumugirira ishyari kubera impano y’Imana Uwiteka Nyiringabo imurimo.

Ndabwirwa ngo,mubwire yitandukanye na bantu bose yaba akorana nabo umurimo witwa ko ari umurimo w’Imana.Kugirango abashe kuramira ubugingo bwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,uwo muntu w’Imana atuye kumugabane w’Uburayi kandi akunda Imana cyane,ariko inkozi z’ibibi zitwaje urukundo akunda abantu b’Imana barashaka kumuhumanya kugirango atazinjira mu isezerano yasezeranijwe na data wo mu Ijuru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 10, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ihuriro rya politike Jubilee riyobowe na Kenyatta uburyo bafashe impunzi za Barundi zivugana nabo kugirango bazazikoreshe mu ntambara yari guturuka mu matora y’umukuru w’igihugu,ndetse mbona babahaye indangamuntu [ID] ya Kenya kugirango bazatore ihuriro rya jubilee.Mbona babahaye ubwoko bwa bakalenijini.

Mbona babohereje mu gihugu hose hamwe na baGanda ahantu hose hari abantu benshi b’Ihuriro rya NASA kugirango bazatore jubilee ibone uko itsinda amatora.Ndetse nahagira indwano zaduka bazahangane na banyamuryango b’Ihuriro NASA b’abanyaKenya babice uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa izo mpunzi za bahutu b’Abarundi bahabwa ikiraka n’Umwakagara gushakisha Umuhanuzi Majeshi Leon”AINESHA”bahabwa amabwiriza yo kwigira abakristu bashaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona bandikira Umuhanuzi ngo basaba yuko basengerwa kubohoka (deliverance)

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi z’impunzi zo mu bwoko bwa Barundi (Abahutu) bagiye kwigira abashaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kugirango bagufatishe baguhe Umwakagara kuko yamaze kubaha intonorano zijyanye nubugambanyi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibyo mbona birabananiye maze baca ruhinga nyuma bashakisha abanyaRwanda biyita abanyaUganda,kugirango nabo bigire abakristu maze basabe Umuhanuzi abasengere babone uko bamuta muri yombi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zigize abanyaUganda kandi arabanyakadomo,baje ku kugigira ngo babone uko bagucisha igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo barundi bagiye kwigira nka ROMAIN Bernald utuye muri CANADA wagambiriye ku kugigira ariko akaza kubinanirwa nyuma yuko umwimye telephone zawe kugirango azitange muri za magigiri z’Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abatuye isi,yuko INKOKO za kizungu (broillers) zitera Cancer hamwe na Fanta yitwa COCACOLA byombi bitera concer idakira niyompamvu iyo ndwara ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu isi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 11,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ibiti byatemwe bishyirwa hasi kumusozi bitegereje benebyo.Maze mbona Umuhanuzi araje afata igiti akajya agenda akimanura kuri wa musozi,mbona abo mu muryango wabashambo hamwe na Abasinga bayobowe na Abega badashaka yuko ibyo biti byamanurwa mu manga  kuri uwo musozi.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutware bwa banzi bawe bahiga ubugingo bwawe buciriweho iteka ntabwo uzongera kubabona ukundi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,abanzi bawe baguhagurukiye bikomeye,ariko kandi Uwiteka nawe akulinze bikomeye cyane niyompamvu Imana igiye kwihesha icyubahiro kugirango yiyerekane yuko ariwe Uwiteka Nyiringabo utegeka ibintu byose mwisi ya bazima niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ihuriro rya NASA ryabanyapolitike bo muri Kenya,biteguye kurwana intambara ikomeye kubera bashaka kubiba amajwi ariko komisiyo ya IEBC nayo ifite ubwoba bukomeye cyane kubera baramutse batangaje ko Kenyatta Uhuru yatsinze byahita biteze intambara ikomeye kandi bakazabibazwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwwa abega bategura umugambi wo gushyira Umuhanuzi mu nzu y’imbohe,mbona abega bakoresha abagore (inkozi z’ibibi) kugirango zigambanire kandi zishyire mu maboko y’umwakagara acirwe igihanga.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta bwo bishoboka yuko Umuhanuzi yakongera gushyirwa mu maboko y’inkozi z’ibibi kuko ibyo Uwiteka yamaze kubishyaraho ishyerezo niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa umugozi w’inkubirane ucikamo kabiri,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abari inshuti baratandukanye kuko batazongera guhura ukundi kubera gukunda intonorano za bakagara akirengagiza ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo icyo ryamuvuzeho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndyamanye na bagabo [2] ndetse uwagatatu yari uwo mu bwoko bw’Inzika y’Inzingo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore inkozi zibibi zamaze kugota agace uherereyemo.Nuko rero umenye ubwenge umenye uko ugenza kugirango utagwa mu maboko yabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.


Nerekwa barimo gukora Tracking ya modem kuko telephone bayibuze,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntiwongere gukoresha modem ndetse uyireke ahubwo ukoreshe bwa buryo bundi kugirango umwanzi akomeze kurindagira niko Uwiteka abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa Dr.Rudasingwa Theogene ahamagarwa kujya I Kigali ashyirwa muri government nshya y’Umwakagara itegereje kurimbuka.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igisambo cya politike Rudasingwa agiye gushyirwa ahabona n’Umwakagara kugirango ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ibyo ryamuvuzeho rishyirwe mu mwanya waryo uko riri niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa Uhuru Kenyatta yicaye hasi alimo kurya pilipili hoho abantu bamuzengurutse bareba ibyo alimo,maze atuka Umuhanuzi AINESHA ngo yamuhanuriye nabi ngo kuki atavuze ibyo ashaka ngo amuhanurire neza.Umuhanuzi amusubiza yuko bitari gushoboka ngo kuko nyina MaMa NGINA yasuzuguye Umuhanuzi icyo nicyo gihano bahawe n’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona banjyana mu ishuli(High school)ariko nanga kwinjira muri iryo shuli ahubwo nigira mu butayu bugufiya.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyago byari bigutegereje bikuweho n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abanzi b’ijambo ry’ubuhanuzi baciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka avuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona urwobo rulerule cyane bacukuye rumaze igihe kinini rwateguriwe Umuhanuzi,mbona barimo kurukubura.Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore rwa rwobo bongeye kurukubura rwali rwaruzuyemo umusaka none bamaze kugira ikizere yuko bari bugute muri yombi niyompamvu ruriya rwobo bongeye kurusibura kugirango bakujugunyemo uko niko Uwiteka Nyiringabo akuburiye.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara yashatse Former CIA wahoze anakorera MSADI inzego z’ubutasi amuha ikiraka cyo kuguhiga.Umenye rero ko,uhanganye na bagabo bakomeye nawe ntube umwana ahubwo umenye uko ugenza kuko Uwiteka Nyiringabo arikumwe nawe kandi niwe mulizi wawe ndetse niwe Mana yawe yo kwiringirwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 12,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiraanutsi,hakoreshejwe inama y’ikuba gahu yiswe inama ya rukokoma.Iyo nama yariyobowe n’Umwakagara,kandi yari yuzuyemo abega benshi cyane.Balimo biga kumutekano wabo kuko ngo bafite amakuru yuko ingoma yabo yaba igiye gukurwaho na rutuka wabahaye ubutegetsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa umwakagara atumiza umugabo umwe muremure cyane ndetse w’inzobe,ngo amuzanire ubuhanuzi bwahanuwe n’Umuhanuzi Majeshi Leon”AINESHA”buvuga k’Umwakagara.Mbona uwo mugabo agenda asoma ubuhanuzi bwose buvuga k’Umwakagara arangije abusohora muri Computer.

Araza arabumuhereza,yari yabushyize muri envelop Umwakagara akimara kubushyikira cyangwa kubwakira,yahise ahagarika iyo nama mbona agiye kwiherera ngo abusome maze yumve icyo Umwami Mana Uwiteka Nyiringabo yaba yaramuvuzeho.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara ahangayikishijwe ni jambo ry’ubuhanuzi Uwiteka Nyiringabo amanura buturutse mu Ijuru.Ngo arashaka kumenya icyo bwavuze ngo hanyuma abone uko agenza aho buvuga ko azarwana intambara agatsindwa nawe amenye uko agiye kubyifatamo kuko yemera ijambo ry’ubuhanuzi mu buryo buri negative.

Kuko niwe wa mbere urwanya ijambo ry’ubuhanuzi cyane kuko butuma adasinzira nubwo atajya abona ibitotsi kuko atagira amahoro muri we,kubera amaraso yabantu benshi amaze guhitana cyangwa amaze kwirenza niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon hagiye kuba intambara ishingiye kumatora y’umukuru w’igihugu yabaye taliki 08 08,2017.Mbona abantu bahunga bava mu murwa mukuru w’ibabylon berekeza mu duce twaho bavuyemo.

Mbona harimo inkozi z’ibibi zari zirimo guhiga ugingo bwanjye,ndazihunga ndahunga ngera ahantu hari agahuru nihishamo Babura aho mbacikiye.ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagiye kuba intambara mu gihugu cy’ibabylon ariko wowe ho,Uhoraho azarinda ubugingo bwawe kugirango umenye yuko Uhoraho Nyiringabo yagukunze kandi akaba akwitayeho niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ingabo za Kenya defense Force KDF zitegura intambara kurwanira Uhuru Kenyatta wibye amatora,ariko banga kumurwanirira.ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore akaga amakuba ibyago byahanuwe kuri icyo gihugu yuko kizahura nibyago bikomeye(Yeremiah 8:3) biraje byihuta kandi birasohoye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu butayu bugufiya,mbona Uwimana Ernest ajyanwa mu butayu bugufiya,kubera kurwanya umuntu nijambo ry’ubuhanuzi ryahanuwe na Majeshi Leon.Nerekwa ajya mu bapfumu maze bamubwira yuko ngo yaciriweho iteka n’Umuhanuzi AINESHA,maze bamuha inzoka yo koherereza Umuhanuzi kugirango wa mugisha yari yaratwaye yongere awusubirane.

Ndagenda mpura nawe maze ampereza inzoka ambwira ngo n’umwana babyaye!Akimara kumpereza uwo mwana akimara kugera mu biganza byanjye ahinduka inzoka,ndayica irapfa maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Ernest yagiye mu nkozi z’ibibi ngenzi ze ajya gukoresha icyitwa “SPIRITUAL TRANSFER OF THE BLESSINGS’ ariko izo mbaraga bakoherereje zamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon icyegera cy’umukuru w’igihugu William RUTO asaba gusengerwa kubera ibikomeye bigiye kubera muri icyo gihugu.Ijambo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu gihugu cy’ibabylon ibintu bigiye gukomera cyane kurusha ibindi bihe.

Kandi dore amagambo ababye menshi cyane abantu barimo guhwihwisa ibihuha by’intambara igiye kuba muri icyo gihugu cy’ibabylon.Nyamara nta kizahinduka niyo basenga kuko bananiwe gusenga mbere yuko hafatwa umwanzuro none dore byarangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi muri gakondo ya bakiranutsi,mbona gakondo y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,yarabaye umusaka ndetse ni nzabibu zaho zarabuze uwazikorera.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,gakondo yanjye hamwe na gakondo yawe,byabaye umusaka.

Niyompamvu nzayigarurira hanyuma nkishakira umugaragu wanjye uzajya ku nkorera uruzabibu rwabuze gikorera kuko rwararaye rwuzuyemo amahwa ibiti umusaka ndetse inzabibu zose nateyemo nzazirumbura kuko zarumbijwe ni uko zabuze ifumbire hamwe na gikorera iyo niyompamvu nyamukuru izatuma nsenya gakondo yabakiranutsi na bayirimo bose nibirimo byose kugirango izongere kubakwa bundi bushya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa bya byuma bishinzwe kubaka amazu maremare mbona bihazanwa kugirango bibe birangaho,bitegurirwa gukora Umurimo w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona gakondo z’inkozi z’ibibi zirimo abega,abengitori,abashambo,abasing mbona baciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Mbona gakondo zabo bazamburwa maze zihabwa Umuhanuzi Mukuru kugirango zimubere gakondo kuko atigeze ahabwa umugabane we muri gakondo ya bakiraanutsi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona urusengero runini cyane ruyoborwa n’Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe,mbona rwuzuyemo abantu benshi cyane kugeza ubwo Babura aho bicara.

Abantu bajyagayo gusenga bazaga ari benshi cyane,ku buryo budasanzwe,maze Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe abwira Umuhanuzi Majeshi Leon kujya hanze gushakisha udutebe twimbaho abantu abantu bajya bicaraho kugirango abahagaze babone aho bicara.Ariko biranga habaho gukorwa nisoni kuko abantu ari benshi cyane kandi bakaba badafite aho bicazwa kandi baje gushaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiribihe byose abivuze.

Aug 12,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona hacukurwa ibinogo bya toilet (kubohwa) cyangwa guhumanywa.Mbona bacukuye ikinogo cya [3] maze mu gihe batari bakirangiza,bya bindi [2] bitobokamo isooko ya mazi bihita byuzura batari batangira kubikoresha nka toilet.Na cya cyindi cya kabili bashakaga kurangiza nacyo bahita bakireka.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi nta ko zitagira ngo zikoreshe imbaraga zabo zose(abega)kugirango baguhumanye ariko byabananiye kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo arikumwe nawe kandi amaso ye ahora ari maso ntajya ahunikira kuko ahora ari maso kubera wowe n’umurimo yagushinze niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora amasengesho yo kwiyiriza kuko ibintu birakomeye kandi bimeze nabi kuko ibihe bitameze neza.Kandi ayo masengesho uyakore amasaha [24] kugirango Uwiteka Nyiringabo arimburane imizi nimiganda imbaraga z’umwijima abega bakomeje gutongera no gutegatega hirya no hino wagirango ninyamaswa bateze itagira ubwenge kugirango igwe  mu mutego  bayifate bayice igihanga niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igitangaza makuru cya mashusho cya NTV gishyira video ya RAILA odinaga bemeze ko yibwe amajwi ariyompamvu hadutse intambara muri icyo gihugu cy’ibabylon.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibintu bigiye gufata indi ntera mu gihugu cy’ibabylon kandi intambara igiye kurushaho gukomera cyane kuko ibyo ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryavuze nibyo bizasohoza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uhuru Kenyatta, addresses the crowd after he was declared the winner in the presidentail race at the Centre in Bomas, Nairobi, Kenya, Friday, Aug.11, 2017. (AP Photo/ Sayyid Abdul Azim)

6 Oct 2012  Jeremiah 8:3 And the people of evil nation who survive who live in the places where I’ve scattered them will prefer to die rather than to go on living.I the Lord spoken. It will be a great famine in five yrs. (5) even in the world wide, the tribalism will go up, and they will take advantage to destroy the churches of Kenya. It will be different disasters in some places, a lot of accident, and death will come surprised. I the Lord spoken.

 Ezekiel 3:4 Then he said to me son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them, For you are not sent to a people of unfamiliar speech and of hard language but to the house of Israel.

The world prophecy 29 Aug 2013,that the day I went in the spirit of the prophecy, and the holy spirit spoken to me, and told me that I’m the Lord almighty, Am going to do great things in this world wide, I’ll starting with the country of Kenya. I’ll make sure that every creature will know that I’m the Lord almighty, I’m the one who killed and gives life, nothing men can help you: I want to shake the world, every pillar that people has been built up themselves, I’ll make sure that I’ll let them down

Deut:32:39 I the Lord spoken Prov 8:13 ,tell my people to be in the prayers, to be clean and repent themselves so that when you pray I’ll hear your prayers. People will cry for me, but I will not hear from them because of their sins, I’ll hide their sources that time their pride will be over. Every creature will know that I’m the Lord almighty spoken.

And the people of evil nation who survive who live in the places where I’ve scattered them will prefer to die rather than to go on living .I the Lord spoken. It will be a great famine in five yrs. (5); even in the world wide, the tribalism will go up 85%, and the will take advantage to destroy the churches of Kenya. It will be different disasters some places, a lot of accident, and death will come surprised. I the Lord have spoken.

14 Feb,2013 .Lord spoke to me and said He is going to send calamities to country of Kenya, there will be hunger in the whole country and Mr. Ruto will be jailed. Kikuyu community will be killed because other tribes will be against them and another reason will be because the Kenyatta government has gotten the country into illegal war

Feb 24, 2013 God for the second time, revealed that after a five-year-old presidential mandate, if he does not yield way to his colleague, WILLIAM RUTO, to compete for the next Republican Presidency in Kenya, that this situation shall cause their splitting, and that UHURU Kenyatta will have called forth a cursing upon himself by acting wickedly against his colleague! God declared that if he chooses to behave in that manner, He [God] is to curse him, and turn him into an object of scorn and a byword in the face of all nations.

Mar 01, 2013, God revealed UHURU KENYATTA winning the presidential election, and I foresaw him calling forth a big feast to celebrate his victory.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amahanga atewe inkeke nyinshi cyane ni ntambara irimo kubera mu gihugu cya Kenya kubera kwiba amatora y’umukuru w’igihugu.Ibi bikaba byarahanuwe mu myaka [5] ishize ubuhanuzi bwicyo gihugu bukaba bugeze ku iherezo kuko ntabundi busigaye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mfite umufuka wuzuye ibigori,ariko uwo mufuko warumeze nk’isaho nyura ku mugabo n’umukobwa bari bantegereje nsanga barimo gukina urusimbi ndabasuhuza mbanyura ndigendera basigara bakina urwo rusimbi ndazamuka nyura murugo rumwe ngo njye kotsa ibyo bigori,nsanga bamaze kuryama kuko hari mu Ijoro bwije cyane.

Maze ijambo ry’uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore baguhagurukiye ariko ibigeragezo bari bakuzaniye nta bwo biribukugereho kuko Uwiteka Imana yawe ari maso kugirango arinde ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nerekwa manurwa mu butayu bugufiya nsangayo umwuka w’Inzika y’izigo mbona za magigiri ziraje zidusanga ndi kumwe na wa mwuka w’Inzika y’Inzigo turimo tuganira unsaba kuza kunsura.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri ziciriweho iteka zijyanywe mu butayu bugufiya kuko zakubuze zitashoboye kubona uburari nicyerekezo cyawe ngo ziguce igihanga niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri amasasu zajyaga zikoresha yazirangiranye nta bwo ziribushobore gukomeza kurwana urugamba.Nuko rero ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi alinze ubugingo bwawe kurusha ibintu byose yaremye mwisi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi Umwakagara asigaje iminsi igera kuri [5] ngo acibwe igihanga.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara agiye gucibwa igihanga gahunda zo kumukura ku ngoma zarangiye.Kuko yahawe umwitangiriza kugeza akoze ibyo yifuza byose akabigeza kwiherezo kugirango atazitwaza yuko haba hari ibyo yaba atarakoze kubera kudahabwa umwanya uhagije n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Nuko rero abari muri gakondo bakeneye kumenya ikigiye gukurikiraho,dore ko mwigize abanyabwenga ngo muzajya murebesha ijisho ngo mumenye ibihe aho bigeze ngo mubone guhunga.Ngaho rero mubwiwe ibanga ry’iryo mwibwira ejo mutazagira icyo mwitwaza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,mu gihugu cy’ibabylon birakomeye cyane kuko intambara igiye gufata iyindi ntera niba ntacyo abanyagihugu bakoze ngo bikiranure.Bitaba ibyo,ikiremwa muntu kizicuza icyo cyavukiye kwisi yabazima niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

14 August 2017 bakundwa bene data,mbasuhuje mu izina rya data wo mu Ijuru,umwana w’umwuka wera.Umwami wabakiranutsi ahabwe icyubahiro Uwiteka Nyiringabo ashyirwe hejuru iteka niteka ryose Amen.Ubuhanuzi bw’uyumunsi ndibanda cyane gutanga ibisobanuro bijyanye nimiryango nyarwanda yakoreye ibigirwamana ilimo abasinga,abega,abashambo,abashingwe,abenegitori.

Iyi miryango mvuze haruguru niko yose twari duturanye.Imana yakomeje kujya imbwira ibyiyi miryango,ikancira amarenga simenye ibyari byo.Naje kumenya ibyayo hashize imyaka [12] kuko buri gihe nabaga nibanda kumuryango wanjye(Family)mvukamo ntitaye kuyindi miryango nyarwanda natekerezaga ko,buri muntu akwiye kwirwariza kuruhande rwe,bijyanye nibibazo byimiryango nyarwanda iri hanze aha.

Uyu munsi ndibanda cyane gutanga ubusobanuro kumuryango wa Abasinga kuko ariwo nongeye gusobanukirwa ibyawo ahari wenda abagize uyu muryango bashobora gufashwa bakaba bakiza ubugingo bwabo.Abasinga babaye abanyamugisha mu myaka [58] ishize,bashobora kuba ari abcye cyane.

Ariko jyewe abo nabonye cyangwa abo twaturanye,nababonye bari abanyamuvumo kugeza nubwo abashatse mu basinga bafite umugisha wabarangiranye bagasigara amara masa!Nuko ndabingingira gushaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango mubashe gukiza ubugingo bwanyu mu gihe gisa nk’iki.

Umusinga wese wibona nkumunyamuvumo,ntabwo yibeshya,kuko igisekuruza cyanyu,cyakoreye satani,cyasenze ibigirwamana,bimura Uwiteka Imana Nyiringabo,kabone naho batari bazi Imana bihagije,ariko nta nubwo bagize umwete wo gushaka mu mas ohayo.Kuko igisekuruza cyabo bakiurikiye imandwa na satani umwanzi w’Imana Nyiringabo hamwe na bakiranutsi bose muri rusange.

Iyi miryango mvuze haruguru yamaze gucirwaho iteka,umujinya w’Imana ubari kumutwe ubahoraho ibihe byose,kandi uzabahoraho kuzageza igihe umujinya w’Uwiteka uzacururuka niba bizabaho usibye nta kizere igihe cyose abagize uyu muryango cyangwa iyo miryango navuze haruguru niba batihannye imirimo yabo mibi cyangwa imirimo yabasekuruza babo nababyeyi babo.

Reka rero tujye kubuhanuzi bw’uyumunsi nyirizina

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuryango wa basinga baraciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,mbona gakondo yabo yaravumwe ishyirwamo umuvumo kugirango icyo bazajya bahinga cyangwa batera cyose mu mulima wabo,ntikizaragarike ngo babone umusaruro.

Mbona iyo gakondo bayamburwa ihabwa umuryango ufasha impunzi witwa (PAM) ubundi uzwi nka World Food Programmme (WFD) mbona kandi ko,muri gakondo yabo hadutse umuriro utwika buri cyintu cyose kimera gifite ubuzima.Maze mbona iyo gakondo bayigabiza IHENE (umwuka w’Ikinyoma) zinjiramo ariko zibura icyo zahabona cyo kurisha ngo zishire inzara.

Bisobanura yuko umwuka w’ikinyoma ukorera mu basinga wamaze gucirwaho iteka n’ijambo ry’ubuhanuzi umwuka w’Imana yamanuye mu isi ya bazima.Kandi na none bisobanura yuko uwo muryango ufite umuvumo wo gusabiriza kuzageza igihe cyose umujinya w’Imana uzacururuka akaba ariho bazabone agahenge ko kuzabona umugisha.

Bivuze ngo,gukurwaho uwo muvumo biragoye cyane!Ariko kandi byaterwa na banyirubwite ubusabane bagirana n’Uwiteka Nyiringabo.Gushaka mu maso h’Uhoraho bakihana imilimo yabo mibi no gusenga ibigirwamana ahari yaba ariyompamvu Uwiteka akomeje kuzana ihishukirwa kugirango abahe uburyo bwo kwihana ibyaha by’imiryango yabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyarwanda bo mu bwoko bwa batutsi baturutse mu gihugu cy’Isamariya,mbona bagerageza gusahura muri gakondo ya bakiranutsi nyuma yuko Umwakagara akuwe ku ngoma.Ariko Babura amafaranga basahura kuko icyo gihugu Umwakagara yamaze kugihindura ubutayu ku buryo nta cyintu Wabasha kuhabona kijyanye ni feza nizahabu.

Mbona bihitiyemo kwisahurira ibitanda byo kuryamaho,hamwe ni ntebe nziza zo kwicaraho,ariko mukanya ko guhumbya gusahura bisa naho bihagaze,abantu ntibaba bagishoboye gusahura kubera ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kwabaremereye cyane Babura uko bakomeza kuvuyarara mu bisahurano ni byibano.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara akuwe ku ngoma,kandi abatutsi bavuye isamariya bazakwirwa umurwa wose basahura gakondo ya bakiranutsi,ku buryo bazajya bambura nabagenzi babo babatanze gusahura ibyibano icyo gihe abazakora ibyo,bikazababara umuvumo kuko bazaba basahura ibyashinganishijwe n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,niba amatora adasubiwemo mu gihugu cya Kenya(kubara ibyavuye mu matora bundi bushya)hazabaho intambara zikomeye kandi zitazigera zibona abazazihagarika.Ariko nibakunda igihugu cyabo,bakemera gushyira ahabona ibyavuye mu matora,igihugu kirakurwaho umuvumo na kaga gakomeye kabategereje mu isi ya bazima.

Nibo bafite guhitamo icyo bagomba gukora,bahitamo umugisha cyangwa umuvumo,kuko icyo umuntu yifuza ari cyo ahabwa.Kandi icyo umuntu abibye aricyo asarura uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta bwo SONKO MIKE MBUVU yatsize kumwanya wa Governor,kandi nta nubwo azayobora uwo murwa mukuru w’ibabylon kuko Uwiteka yabihakanye mbere yuko bibaho nuko rero hanura uvuge uti,SONKO inkozi y’ikibi umwanzi wa bakiranutsi nta bwo uzayobora uwo murwa mukuru w’ibabylon uko niko Uwiteka Nyiiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gahunda zawe zisigaye ngo zitunganywe,haraburaho igihe gitoya ngo zishyirwe mu bikorwa.Kandi igihe cyageze ndetse kirasohoye kugirango bishyirwe mu bikorwa nk’uko Uhoraho Nyiringabo yabivuze niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadamu [2] banzaho ngo nitirirwe kubabera musaza wabo,umwe yari yarize,undi atarize ariko afite ubutunzi bugereranije ariko muri bose nta numwe warutunze ikinyabiziga (imodoka) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari amadini[2] alimo gushakisha uko mwazakorana kuko ijambo ry’ubuhanuzi ryamaze kogera mwisi ya bazima.

Abakiliya babo bemera ubuhanuzi kuruta uko bemera inyigisho zabayobozi babo.Kugirango rero babashe kulinda umugati wabo,bazashaka kwitirirwa umurimo wakozwe n’Umuhanuzi kugirango byitwe ko bakorana uramenye ntuzabyemere kuko bazaba arabariganya bashaka kwitirirwa icyubahiro cy’Uwiteka batakoreye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abakobwa [5] bashaka kandi bakifuza kurongorwa n’Umuhanuzi MajeshiLeon”AINESHA”,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu bakobwa bari ku isoko(market) nta numwe wawe ubarimo,niyompamvu uzategereza igihe cyawe Uwiteka Nyiringabo yakugeneye kuko uwo yagennye nta bwo ari ku isoko rya ba Nyampinga.

Ahubwo arindiwe mu gikari cy’Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi ukorera kuko uwo niwe wateguwe kuzakubera umufasha “NYAMPINGA” uzahiga benshi akazakubera inking y’urukundo rw’ubuzima,kandi akazagushyigikira mu murimo aho kuzaguca intege,ahubwo azakubera imbaraga kugirango akomeze amaboko yawe atazatentebuka niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibyo mbikubwiye kuko hagiye kuza uwiyita Nyampinga nyamara utariwe,kuko bashaka igihanga cyawe,azaba ar’umukozi wa Abega bifuza ko bagushyikiriza ibiganza byabo kandi bidashoboka niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Abandi bamaze kubona yuko ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rihanurirwa mu kanwa kawe ar’ukuri,none  batangiye kwifuza kuba bakubera umwe mu bo muzabana niko Uwiteka Nyiringabo akuburiye kandi niko abivuze!

“gideon (The Presence)”

Gideon is the lover of Samara and is sort of the rival of Zach. He is stalking, or shadowing, Zach from the moment he starts talking to Sam. Gideon is also a proffesional soldier that has served for his country back home in the Middle East. He is a  couple of years older than Samara, but their relationship wasn’t really based on true love. Rather that Sam felt like she needed protection after her mom got killed. Gideon therefore used her insecurity to get inside information about USA.

“Samara”

Samara is the mayors daughter. She is very intelligent and pretty, while she shows huge interest in politics as well. Sam, which is her nickname at school, is also a well reflected girl who challenges Zachs abilities of being good with reading people. She is by far, the hardest one to read out of all the previous targets Zach has had. In addition to this, Zach struggles with her being so seductive. She easily messes around with his emotions and thoughts, which is very unusual for him. Samara is in many ways, the female version of himself.

Aug 15,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso ya bana b’abantu,nerekwwa abega ni ingabo zabo,hamwe na banyarwanda baturutse mu gihugu cya Tanzania,bamanurwa mu bugufiya cyane kurusha ubundi bwose buherereye hafi ya Nyanja iri mu majyepfo yuburasira zibu bw’Africa yuburasirazuba.

Mbona ko bageze muri ubwo butayu bagezeyo bahasanga umwalimu(professor)w’umuzungu alimo abategurira amasomo bagiye kwigishwa muri ubwo butayu bugufiya bwashyiriweho kwigishirizwamo intumva zirwanya ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa komisiyo ya IEBC yo mu gihugu cy’ibabylon nayo imanurwa muri ubwo butayu bugufiya bwegereye ya Nyanja yo mu burasira zuba bwa Africa.Mbona na bakoze biyo komisiyo nabo balimo bakinira muri ubwo butayu bugufiya abandi nabo balimo basubiramo amatora y’umukuru w’igihugu kugirango bavuge neza uwatsinze amatora y’umukuru w’igihugu ntawubahagaze hejuru ngo abashyireho iterabwoba uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umudayimoni wo mu bwoko bw’uruyongoyongo rwitwa KAROLI rufite umunwa muremure,mbona haje ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo gufashe inkota mu ntoki[sword];gutamika icyo gisiga mu kanwa kacyo maze ya nkota imanukana hagati yumunwa na kanwa kacyo kugeza igiciyemo kabiri.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umuzimu winda nini uciriweho iteka,kuko washatse kwiharira ariko bikaba bidashoboka.Kuko binyuranye ni jambo ry’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka nyiringabo abivuze.

Kiriya kiyongoyongo cyitwa KAROLI ni Ihuriro rya Jubilee Aliance Part rigiwe kwamburwa ubutegetsi kuko ridashobora kwambura ubutegetsi kumanywa yihangu ngo bizabaundire.

Kandi ubwo butayu wabonye bugufiya bwamanuwemo abashinzwe amatora mu gihugu cy’ibabylon,hamwe na KANINI NI KEGA,hamwe na ABEGA,igihe cyabo kiragze ngo bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo atacyihanganira umwuka w’ikinyoma cya Satani nabadayimoni bamenyereye gutwaza isi igitugu hamwe nubwoko bw’Uhoraho Nyiringabo akaba ariyompamvu bose bamanuwe mu butayu bugufiya kandi hamwe kugirango bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabi ariwe Mana uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhiraho rikomeza kunzaho cyane ndetse cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore wa mugore w’umuherwe mwahuriye muri hotel mu murwa w’ibabylon agiye kuza kugushaka kuko ibyo wamubwiye bizaba mu gihugu cy’ibabylon nibyo byabaye uko niko Uwiteka akuburiye kandi nuko avuga.

Nerekwa muri gakondo ya bakiranutsi abagore bo mu bwoko bwa batutsi Kazi,bajya munsengero kujya kwifotoza(kweyerekana ubwibone)maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,bariya bagore bo mu bwoko bw’Abatutsi Kazi,nta bwo bajya bakizwa buzuye ubwibone bwindegakamere,kandi nta nicyo bamarira amasinagogi banga gutanga utwabo ngo bashyigikire abafarisayo namasinagogi yabo kandi bazi yuko naho umuntu yifotoreza ubusanzwe agomba kuhishyurira.

Bagenzwa no kunegura bagenzi babo no kwiyerekana gusa ari nta kindi kibajyanye,barangwa nurukundo rucye ntabwo bashobora gufasha abatishoboye nibura ngo abantu babone yuko Imana iriho,cyangwa se banabagabanyirize umuruho bikoreye w’ubukene nyamara se sibo babikoreje?Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abaza!

Mbona abadayimoni baba muri abo badamu bibera munsengero ari nta cyo bamarira urusengero,abo badayimoni numva bitotombera Umuhanuzi yuko ngo yerekwa ibyabo akabishyira ahabona.Abadayimoni bakomeza kuvuga ko,ngo bajya bagerageza gutera uwo Muhanuzi bagasanga yahindutse umuriro gusa gusa ku buryo badashobora kumugeraho.

Ngo nubundi iyo atahindutse umuriro imyenda ye,ihinduka amabara abengerana ku buryo akumena amaso ntubashe kumubona. Ahubwo ukabone ya mabara abengerana nk’umuriro we ntube Wabasha kumubona uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugisha wamaze gutegurwa ushyirwa kumeza utegereje yuko Umuanuzi awakira,mbona wuzuye isahani(Plate)maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni bashatse uko baburizamo umugisha wawe ariko byananiranye byanze bikunze urakugeraho kuko Uhoraho Nyiringabo yamaze gutegeka yuko woherezwa mu mazina yawe nta kuntu rero uribusubizweyo kandi Uwiteka yamaze kuwutegeka niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse!

Njyanwa mu iyerekwa mbona isoko (SPRING) iri ahantu muri gakondo y’Umuhanuzi gusa.Mbona mwisi yose,nta masooko ahasigaye usibye inyanja gusa.Mbona muri gakondo y’Umuhanuzi (Plot) ariho  hashyizwe KANO cyangwa RUBINE (TAB) mbona abantu baza kuhavoma amazi ariko abenshi bari abagore bazaga umwe umwe boherejwe numuryango umwe umwe akavomera family yose birinda gutonda imirongo miremire.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore isi yose izabura amazi y’ubugingo nyamara bazaza kuyavoma k’Umuhanuzi w’Uwiteka Nyirngabo kugirango bamenye yuko yabonye Imana ishobora byose maze bashire inyota bamaranye ibihe byinshi cyane.

Dore amwe mu masinagogi bazajya baza kuvumba inyigisho ngo babone uko bajya kwigisha abakiliya babo kandi nyamara atari byabo.Byose bazaba babikorera kugirango batabacika ariko se ninde uzabyihanganira yarumvise ahabonetse umucyo w’Uwiteka Nyiringabo hamwe na mazi yubugingo?Niko Uwiteka abaza!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu hanura uvuge uti,yewe Kenyatta umwana w’IGATUNDU,rekura ubutegetsi wibye,kuko nutaburekura,urisanga mu rwobo wicukuriye,kuko bitashoboka yuko umuntu yarwanya ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo ngo azagire amahora kabone naho wakoresha imbaraga z’isi yose nta bwo wanesha umuremyi wawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 20,2017 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeye cyane kandi cyane kurusha ibihe byose bitambutse,kuko Umwakagara atamerewe neza kuko yamaze kumenya yuko ngo gahunda yo kumuca igihanga irimbanije kandi akaba adafite aho ahungira uwo mugambi kuko ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo ari ko rivuga cyangwa ari ko ryavuze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umwuka w’Uhoraho akomeza kunganiriza cyane ambwira ko Umwakagara afite ubwoba butigeze kubaho mwisi ya bazima kuko yamaze kubona iherezo rye ryamaze kumusatira none ahagaritse umutima bikomeye cyane kandi ikimuhagaritse umutima nta bwo azi neza uwamugurishije kuko aramutse amumenye yahita amuca igihanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko hagiye kubaho uburumbuke bw’ibinyampenke (ibihingwa) bigiye gutanga umusaruro mwinshi cyane hanyuma yuko ubuhanuzi buzaba bumaze gusohoza umurimo wabwo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Kazi witwa (Deborah) ubu afite amezi (9) yamavuko aterwa nimbaraga z’umwijima zo mu bwoko bwa bakamba yohererejwe numuturanyi wa bene data.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zimaze kumenya uwo mwana w’Umuhanuzi Kazi,yuko yahamagawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko yavutse ku buryo bwibitangaza.

None dore inkozi z’ibibi zibura uko zikora imirimo yazo kubera kubaho k’uwo Muhanuzi Kazi,niyompamvu bagerageje uhereye ni njoro kugeza mu gitondo kumuhumanya ariko bikaba byananiranye kuko arinzwe n’umwuka w’Umuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Bigeze mu masaha yamanywa nongera kwerekwa uwo Muhanuzi Kazi,yituma ibintu byicyatsi kibisi(kubohoka)bizinga zinze maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’Umuhanuzi Uhoraho amubohoye imyuka mibi bari bohereje kumuzinga kugirango ntazasohoze umugambi w’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi umugore wa gakuri(Itorero ry’Imana ryagwingiye)mbona uwo mugore yarakomeretse itama rimwe.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,muri gakondo icyitwa umurimo w’Imana giciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango bamenye yuko bagenje nabi banze kumvira Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

 

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyamasengesho bo muri gakondo ubishoboye yinyagambure ashake ahoy aba yikinze urubura rumanutse guhungana n’Umwakagara kuko injereri zigiye kuvugira mu matwi ya bana b’abantu kandi abantu baziheba kuko gucirwaho iteka kwabo kwageze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko abakiranukiye Uhoraho,bazarindwa nkuko ijisho rirandwa igitokorwa kugirango bazamenye yuko kwiringira Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bigira umumaro mu gihe cya kaga gakomeye ndetse no mu gihe cya makuba nibyago byingeri zose uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

 

 

 

 

Iyindi mpamvu izatuma abarida,ni ukugira ngo bazabe abagabo bo guhamya ibyijambo ry’ubuhanuzi mwisi yose,kuko uzarokoka iyo mvura imaze igihe yaragaragaye gukuba ariko ikaba itaramanuka ngo igwe hasi,kubera gutegereza itegeko ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo na Malaika ushinzwe ikirere cy’Africa y’uburasira zuba yuko azamura inkota ye nkimenyetso cyo kuvuza impanda ye ya nyuma uko niko Uwiteka Nyiringabo ababurira kandi ni uko abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwitwa NSENGEYUMVA RENOVAT aza mu ishusho yo kwishushanya aza yiyita Renovat ariko ijwi rye nta bwo ryali irye ndetse nishusho yari yambaye cover mu maso yihinduye (bisobanura kwishushanya) maze mbona umukambwe twari twicaranye (bisobanura Imana) arambwira ati,mwana w’umuntu,uriya ubonye yaba ari RENOVAT?

Ndasubiza nta bwo mbizi ko yaba ariwe,arambaza ati,waba wumvise ijwi ko ryaba arirye?Ndasubiza nti,Oya ijwi nta bwo ari irye,kandi no mu maso yirabuje ingwa ku buryo udashobora kumumenya.Uwo mukambwe arambwira ati,mwana w’umuntu,RENOVAT yamaze gucirwaho iteka biriya yakoze niko alimo kwisobanura ku bantu agenda avuga ko amafaranga yo gucuruza ngo ya yakuye muri tombora yabereye mu gihugu cy’Isamariya nyamara arabizi yuko nawe aho yuko aho ya yakuye hategejejwe cyagwa muyindi mvugo ko atayahawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi.

Ngirango uribuka yuko Uwiteka yavuganye namwe mu mwaka wa 2001 taliki 01,Imana ikababwira ko,repubulika y’uRwanda izasimbuzwa ubwami.Uwiteka yababwiye gusubira mu ishuli kugirango azabakoreshe umurimo wicyubahiro,ariko “NSENGIYUMVA RENOVAT” yanze kumvira Uwiteka yisubirira Isamariya kwishakira intonorano ari naho yaje guhura nizo nkozi z’ibibi zikamushyira muri line yo kwishakira intonorano bigatuma atandukana n’Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera.

Amaze kubona ko wemeye gusubira mu ishuli,yagize ishyali cyane,ndetse uhereye icyo gihe yahindutse indrarya ntiyongera ku kureba ijisho ryiza kubera ko Imana wakoreraga yari yaramaze gutanduka nayo.Nyamara yibagiwe yuko ari we waguhanuriye yuko ntaho uzacikira Uwiteka Imana Nyiringabo,akakubwira yuko uzaba umutambyi w’Uwiteka Nyiringabo bikaba byarasohoye.None asigaye arwanya ijambo ry’ubuhanuzi we ubwe yahanuye none asigaye yirirwa arwanya ubuhanuzi bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona abantu bavomaga amazi,ariko isooko ya mazi,hari abantu bashakaga kuyobya ayo mazi yajyaga mu kibindi cyabazaga kuvoma,ariko abavomaga baza kubona yuko hariho gushaka kuyobya amazi aturuka mu isooko ajya mukibindi cyabaje kuvoma.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhuru Kenyatta na mugenzi we,barashaka kuyobya uburari bw’urubanza rubategereje ariko nta bwo biza kubakundira ngo bagere kumugambi wabo kuko byaba binyuranye nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko abivuze!

Nerekwa nyina wa Uhuru Kenyatta witwa mama NGINA hamwe n’umuhungu we Kenyatta bakora ibishoboka byose ngo bahitane uwo batavuga rumwe RAILA Odinga ibyo byabaye nyuma yuko bagambiliye guhitana David MARAGA umushinja cyaha mukuru wa leta nabyo bagerageje gushaka umusirikare wakora uwo murimo bose abo bagezeho barabyanga bavuga ko batabishobora.

Nerekwa M.NGINA abura uko abigenza asubira murugo rwe,maze mbona agiye gutekerekera akora ku nkanda ze,azibaza uko byagenda mbona zisohoka ngo zijye gushaka igisubizo kicyo kibazo ariko Babura bagaruka badafite igisubizo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Uhuru Kenyatta yarahawe ikigo cy’ubucuruzi kizajya kigura amabuye yagaciro,ahabwa amashilligi yo kuzajya arangura ayo mabuye.Ariko baje kumugenzura niba yarabonye amabue ya gaciro bashakaga ko agura basanga adatagejeje ku bihumbi 100kgs byamabuye ya gaciro yo mu bwoko bwa COLTA babazwa cyane ni uko yananiwe gukora akazi ke neza.Mbona afashe ibintu bimeze nkimineke ihiye abishyira hejuru ya mabuye bari batarashyira mu hamwe na yandi muri byabiro bari baraguze byagerage nko kuri 70kgs.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Kenyatta arimo kuvanga ibintu bitavangika,kandi yananiwe kuzuza inshingano ze,none atangiye gupfungikanya ashaka kuriganya ubutegetsi kandi adafite ikibigaragaza ko yabashije kubahiriza no gukora inshingano ze,uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuntu ambaza icyo nzahemba umwalimu ugiye gukosora ikizamini nakoze,kandi ntarigeze mbona umwanya wo kwiga.Ndamusubiza nti,nzamuhemba bishimishije bizaba bijyanye na mikoro nzaba mfite.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,nuko rero witegure kuko ikizamini kikuri imbere utazabura kugitsinda kandi uzishimira iyo ntsinzi cyane niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugore na musaza we bashaka kugurisha umwana wabo ngo babuze uko bazamutunga,maze mbasaba yuko bamungurisha,baremera maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo ntiwirwe ubisobanura ahubwo ubigire ubwiru kuko igihe cyabo nikigera utazabura kubishyira ahabona niko Uwiteka Nyiringaboabivuga.

nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar