Igice cya (70) cy’ubuhanuzi

Umugambi wo guhitana Chancellor Boniface Benzinge w’ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro.

OCT 28, 2017 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona ibinyabiziga byinshi (ubuyobozi) byakoze impanuka (accident) mbona ko habayeho guparika za modoka zose,kurangira ku buyobozi.Ariko hasigara ikinyabiziga kimwe (1) turagishaka ngo tumenye aho cyerekeye turakibura!Maze mbona abanyarwanda benshi cyane bajyanywe mu butayu bugufiya cyane kandi bukomeye ku buryo kuhabona amazi yokunywa byari bikomeye cyane uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona imigambi  ikomeye kandi mibi ilimo gutegurwa n’umwana w’umwakaara.Mbona hakorwa inama yo guhitana umwiru mukuru Chancellor Benzinge mbere yuko bahitana Umwami YUHI VI ngo kuko n’ubundi bahitanye Umwami yakongera akimika undi Mwami w’uRwanda.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira umwiru mukuru w’ubwami bw’uRwanda uti,Nyakubahwa “Chancellor Boniface Benzinge” inama ya abega yateranye kandi bamaze kubona umuntu ugomba kuguca igihanga none ba maso cyane kuko umwanzi aguhagurukiye kandi umenye ko ari wowe mizi yubwami bw’uRwanda nubwo Uwiteka bwose atajya abura uko agenza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Igice cya (69) cy’ubuhanuzi

Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,amanura umuvumo kubashumba bayoboye amadini!!!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nakugize umucamanza w’ubwoko bwanjye kugirango ujye ubaburira,wowe menyesha ibwami bamenye uko gahunda zifashe ibindi byose ubyihorere kuko abega badafite imbaraga n’amaboko ngo babirushe Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kandi icyo Uwiteka Imana yavuze nta muntu numwe wayihagarara imbere ngo abulizemo umugambi wayo kuko byose bijya kuba yabamenyesheje kugirango batazavuga ngo ntibamenye.

Babwire ko bahanganye n’umudayimoni na SATANI abega na badayimoni kandi bakora kidayimoni,gusa baneshwa n’umuntu ufite imbaraga z’umwuka w’Imana uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona abanyarwanda bose bacitse umugongo kubera kumva amakuru mabi abega bakomeje guca abantu ibihanga bashaka ubutegetsi bamaze kwamburwa.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,kabone naho bamaraho abantu bose bakeka ko bazafata ubutegetsi,nta bwo abega bazongera gutegeka gakondo ya bakiranutsi kuko bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kandi ndabwirwa ngo mbwire abega n’ubwo batumva bigize ibihuri,ko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari we Mwami wa gakondo ya bakiranutsi kandi ko biashoboka yuko Satani na badayimoni barusha imbaraga Uwiteka Imana Nyiringabo kandi ariwe muremyi wa byose uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umuhindiro ushinzwe guca ibihanga bene wabo abigurisha abega

Dore za magigiri zamaze kwinjira ibwami zinyuze kuri SGT.NTAGANIRA CHRISTIAN kizigenza wo kwica abami b’uRwanda.Nyamara nta nakimwe kibaho Uwiteka atababuriye ngo bamenye ko umwanzi yamaze kubinjiramo.Ariko kutumvira ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo nibyo bituma barimbukira mu butayu badasohoye mu masezerano.Niba umwakagara yumvira shebuja Satani,niki gituma mwebwe mutumvira umwuka w’Uwiteka ukorera mu muhanuzi mwahaweho nk’impano ya maso yubwami bw’uRwanda nisi yose?Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abaza!

Niki gituma abana b’umwijima babarusha ubwenge bakamenye gukora gahunda zabo mu bwenge bwa kidayimoni?Kandi namwe mwahaweho umwuka wera ho impano?Uko niko Uwiteka Nyiringabo ababaza!Nuko rero dore muciriweho iteka n’umwanzi kuko mwanze kugendera mu ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,ariko mubaye abana bo kumvira ndababwiz’ukuri yuko umwanzi yakumirwa kandi yatangazwa ni uko imigambi ye yose yaburizwamo nimbaraga z’umwuka wera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 28, 2017 Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwami YUHI VI ajya gushyingurwa mu rwagasabo nyuma yo kutumvira imiburo y’Umuhanuzi “Majeshi Leon AINESHA” abagiye mukiliyo nabari baturutse muri America,kuko abari mu gihugu batinyaga abega ko babagirira nabi babaziza ko bagiye mukiliyo cy’Umwami YUHI VI uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abahindiro babaye nka YUDA ISKARIOTI kandi ubahe numero yurubanza kuko baciriweho iteka kubera kugambanira abami b’uRwanda kandi arabo mu muryango wabo.Mbaha (file number) N°0077/0010/0017 yuko baciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Uru rubanza rurareba abahindiro bose bagambaniye Umwami Kigeli V Ndahindurwa,kandi rurareba abahindiro na abega bari mu mugambi wo kugambanira Umwami YUHI VI uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.Kandi ni uko abivuga.

Mbona ko inama abega bayirangije ndetse numugambi wo guhitana Umwami YUHI VI bawupfunditse banezerewe cyane yuko icyo gikorwa cy’ubugizi bwa nabi kigiye kugenda neza kandi banyiracyo bakaba batazi igihugu kirwana nikindi kuko banze kwizera no kwiringira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yanjye abivuze!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abahindiro bagurishije Umwami YUHI VI nkuko bagurisheje Umwami Kigeli V Ndahindurwa.Ntabundi bucuruzi basigaranye usibye kugurisha abami b’uRwanda.Ubambarize uti,nimumara abami buRwanda,hanyuma ubwami ntiburangire muzagurisha iki?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Dore muvumwe wa muvumo kuko mwaramburiye ukuboko abami bimitswe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Muzazerera isi yose nkuko CAIN yabaye inzererezi,kandi muzifuza uwabakozaho ikiganza cye kugirango mubigire urwitwazo,ariko nta bwo muzamubona ahubwo muzagwa nzira kandi muzicwa niminsi kandi uzabakozaho ikiganza cye Uwiteka azahora inshuro [7] kuko azaba akoze kubyashingwanywe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuze!

Ibikundanye birajyana nta bwo abega bazabasiga inyuma ahubwo bazajya imbere mujye inyuma,kandi ntabwo muzongera kwitwa abami nibikomangoma byo muri gakondo ya bakiranutsi.Ahubwo muzahinduka inzererezi zitagira gakondo zikomokamo muzajya mubona abantu mubahunge kuko mwabaye ibivume byamaraso ya bami buRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Imana yanjye nkorera abavumye!!!

Nerekwa abagize inzu ya bahindiro bahinduka abakene basubizwa ku isuka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kubera kugambanira abami bimitswe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona ukomeye muribo asigaye akora mu isoko acuruza agataro.Maze babonye ko uwo ahiriwe bose bajya gucuruza mu isoko ariko umuvumo w’Uwiteka Nyiringabo uranga ubabaho karande uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa abanyarwanda bo mu bwoko bwa batutsi baturutse Iburundi (Isamariya) batangira gucuruza ibiyobya bwenge nyuma yuko ingoma yabo bafatanije na abega isenywe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona za leta yaba iy’Uburundi cyangwa iyo muri gakondo ya bakiranutsi,babahiga bukware kuko nyuma yingoma yabo bahise bongera guhungira mu gihugu cy’ISAMARIYA (Burundi) ariko biranga biba ibyubusa basubira ku isuka bakajya batungwa na marenza munsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse!

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo nkozi z’ibibi ntubure kuzicira urubanza rwibyo zakoze kugirango bimenyekane yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Imana yaawe ukorera ariwe mucamanza utabera.Ubwo bahabwa numero yurubanza N°0078/0010/0017 uko niko Uhoraho Nyiribihe byose JEHOVA abivuga.

OCT 29, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona inzu ilimo amashanyarazi iyo nzu halimo abanyaKenya bo mu bwoko bw’Abamasai,mukanya gato mbona amasharazi arabuze!Numva mbwirwa ngo,iyo line yayo mashanyarazi nta bwo izongera gukora kuko amashanyarazi bayimuriye muyindi line kugirango abanyaKenya bose amashanyarazi atugereho.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutegetsi bwa UHURU KENYATTA burarangiye line ye nta bwo igihari ahubwo iriya nzu bisobanura igihugu cya (Republic of Kenya) igiye kuyoborwa na Eng.RAILA Odinga,naho line ya bakukiyu irarangiye burundu bagiye mu mwijima nyuma yigihe kirekire bari mu mucyo naho abandi banyaKenya bibera mu mwijima uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha uturutse mu burengera bwisi,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha wawe uraje kandi umushahara wawe woherejwe nijuru kuko ryateranye risanga umaze igihe udahembwa akaba ariyo mpamvu bohereje umushara kugirango ubashe kurangiza imilimo wahamagariwe ukorera mu gihugu cy’ibabylon mu murwa mukuru w’ISHUSHAN uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuze!

Nerekwa abo mu muryango wabasinga bajyanwa mu butayu bugufiya kubera kutumvira Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ndabwirwa ngo uwo muryango wacumuye k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,none bajyanywe mu butayu bigishwe kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa mbona leta y’Abega iremererwa ni ntambara ibari imbere,mbona bafashe aba Police na bana bakiri bato (Kadogoo) batemerewe kujya mu gisirikare kurwana urugamba kuko bihabanye na mategeko agenga uburenganzira bwikiremwa muntu.Ariko kuko nta kundi byari kugenda babura uko bbaigenza bibwira yuko umubare mwinshi wingabo niwo urwana nyamara ibyo bitandukanye nimpamvu ituma abantu barwana kuko ariyo ituma abantu batsinda urugamba.

Mbona bamwe mu ngabo bajya kwihisha mu myobo kubera intambara yaribasumbanirije maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abari mu ngabo z’Umwakagara yuko intambara bagiye kurwana badashobora kuyinesha ngo bazayitsinde ahubwo bazashirira kurugamba ubwo rero umunyabwenge yakuramo ake karenge ke hakiri kale niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo iyo ntambara izaba ari intambara itarigeze kubaho muri gakondo yabakiranutsi, kandi ingabo z’Umwakagara nta bwo zigeze ziyirwana,ahubwo izababera nshya cyane kuko badashobora guhangana n’intambara iturutse k’Uwiteka Nyiringabo.Dore mbere yuko muyirwana muzabanza kwicwa nubwoba bukomeye cyane kuko Uwiteka atazabaha umutima wa kigabo ahubwo azabuzuzamo ubwoba gusa gusa kugirango mushirire kurugamba muzaba murwanya Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’ikinyoma wicaye mu mazi (kuba mu bibazo) mbona amazi ameze nkumuhengeri atwaye wa mwuka wikinyoma uraza uwugeza iruhande rw’Umuhanuzi,ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,witonde cyane kuko umwuka wikinyoma uraje kandi niwowe ushaka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo mbona uraje ugeze aho nari nibereye murutare ndimo gutunganya ijambo ry’ubuhanuzi.Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika y’Inzigo wongeye guhaguruka kubera washyize ahagaragara amabanga ya abega bashaka guca igihanga Umwami NyiruRwanda YUHI VI none ube maso cyane kandi witondere za magigiri zihindura ko zubaha Imana ahasigaye mu minsi micye uzabona bakugezeho uzamenye uko ubyitwaramo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona Pastor.Col.Twahirwa DODO na Pastor.Col.Fred Nyamurangwa bayoboye idini rya CELPR ryashinzwe na Pastor .RUGUMBUGUZA MESHACK ubu ari muri America.Mbona ko iryo dini ririho umuvumo wa maraso ya Gen.GISA FRED RWIGEMA wahitanywe na Col.Twahirwa DODO ku kagambane k’Umwakagara n’umwana w’UMUSITA M7 bamuciye igihanga taliki ya 01 ukwakira,1990.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abasengera muri CELPR kwa Dodo na Nyamurangwa yuko bariho umuvumo wa maraso ya Gen.GISA FRED wahitanywe na Twahirwa Dodo wahiriwe no kumena amaraso atariho urubanza,ariko ashobora kutazahirwa ngo yinjire mu Ijuru kuko Ijuru ari irya abera.

Kandi ubwire Dodo na Nyamurangwa bazajye kwihanira umuryango wa Gen.GISA FRED Rwigema bawusabe imbabazi kandi batange nicyiru mbere yuko ubaciraho iteka(Umuhanuzi) kuko mu minsi ya vuba bazacirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Sibyo gusa bazajye ni mbere y’itorero bayobora bihane kumugaragaro kuko bavuga ko bajya mu Ijuru,niba rero koko bakorera Uwiteka Nyiringabo bazagenze gutyo kuko ubugingo buruta ibintu byose.Ntibazihanire amaraso yingabo barwanaga nazo,ahubwo bazihanire amaraso yabatariho urubanza kuko bari abayobozi bashoboraga kwica no gukiza uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

30 OCT. 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’igihugu cya Assiria (Congo) Joseph Kabila hamwe na Kenyatta utegeka igihugu cy’ibabylon,(Kenya) bose bajyanwa mu butayu bugufiya kugirango bajye kwigishwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ifeza nizahabu ntabwo bitanga amahoro,kuko iyo amahoro yagurwaga abo bagabo bombi bari kuyagura kugirango bazabone amahoro bamaze kuva kubutegetsi cyangwa bakanagura ubutegetsi bakazaburambaho uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko Ijuru ryicaye rikora inama k’Umuhanuzi AINESHA kugirango batange itegeko ministeri ya Finance irekure umushahara w’Umuhanuzi kugirango ashobore gukora no gutunganya imilimo yahaawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntugire ubwoba kandi ntutinye kuko data wo mu Ijuru yamaze gutegeka ngo wohererezwe umugisha uko niko Uwiteka nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara yarakajwe cyane nijambo ry’ubuhanuzi rivuga ko Col.Pastor.Dodo Twahirwa ariwe wahitanye Gen.Gisa Fred Rwigema ku itegeko rye hamwe n’UMUSITA none batanze itegeko ko aho bakubona bahita bakurasa bakazisobanura hanyuma uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo wongeye guhaguruka ushakisha uko wakwitura inzika k’Umuhanuzi Majeshi Leon.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntugire ubwoba kandi ntutinye gushyira ukuri guturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kuko Uwiteka Nyiringabo yakugize umucamanza wa bari mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumbwira ibya NYAMPINGA wahuye n’inzitizi ubwo yaramaze kuva mu bwato ubwo yuriraga Train kugirango aze ansange mu butayu bugufiya,yahise ahura ninzitizi zashyizzweho n’Uwiteka Nyiringabo kuko imandwa za abega zari zamaze kumenya yuko aje ageze mu nzira kugusura mu butayu maze bahita bashyira za baliyeri mu nzira kugirango azbagwe mu ntoke bamuce igihanga ariko ntutinye kandi ntugre ubwoba kuko wa muyaga wabadayimoni washyizweho nizo nkozi z’ibibi wamaze gutuza akaba agiye gutangira urugendo ngo aze ku kureba kuko yagambiriye mu mutima kureba Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo umaze imyaka [8] mu butayu bugufiya amutegereje uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nuko rero mwana w’umuntu kora amasengesho usengere urugendo rwa NYAMPINGA kugirango ruzamubere ruhire kandi azakugereho amahoro uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.Ako kanya mpita ntangira amasengesho nkuko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kwiyiriza no gusenga Uwiteka Imana Nyiringabo.

Njya mu iyerekwa mbona ubukwe butahwa kandi habaho gusaba no gukwa kandi byose bikorerwa mu butayu bugufiya kandi umwana w’Umwami nawe yarahari uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mfite inkwi (amasengesho) nshyiriye bene data,ariko ngeze kurugo rwabo,nsanga hazitiye ni mbaho nyinshi (amasengesho) y’igihe kirekire.Maze nshakisha uko nabageraho ngo ninjire murugo rwabo birananira.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo bene data ntibakubabaze kuko Uwiteka yafatiye ibyemezo byo kujyanwa mu butayu.

Ibijyanye no kubafasha ubyihorere kuko bajyanywe kwigishwa mu butayu uko umuntu akwiye kubana n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.No kugirango bamenye imibabaro Umuhanuzi yababarijwe mubutayu kuko wabahaye ubuhamya ntibabiha agaciro bakumva ko ari ibintu bisanzwe bakumva ko nabo babinyuramo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njyanwa mu ishuli inshuro [3] ngarukira kumuryango sininjire mu ishuli.Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko ikigeragezo kizanywe nabadayimoni kidashobora ku kugeraho kuko Uwiteka Nyiringabo yamaze kugirakuraho uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyamadini bo mu gihugu cy’ibabylon abo mu bwoko bwa bakikuyu bifuza yuko Kenyatta yatsinda amatora maze RAILA Odinga ntazapfe abaye umukuru w’igihugu cy’ibabylon.Ariko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo banyamadini barifuza ibiturutse mu mitima yabo bitandukanye nicyo amategeko avuga.

Mbona abanyamategeko bahuriye mu ihuriro ryitwa LSK nabo basaba Chairman wa IEBC kubahiriza amategeko kubijyanye nibizava mu matora.Numva bamusaba ko adakwiye guhengamira uruhande rumwe ngo yemeze ko Kenyatta yatsinze amatora kandi atatsinze kuko yatowe namoko abiri gusa mu gihugu gifite ntara zigera kuri [47] uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko Chairman wa IEBC Wafula Chibukati,nawe yemera ibyo asabwa na banyamadini ariko atari ko bimeze mu mutima we.Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nubwo Chibukati abemerera ibyo bamusaba ariko ntabwo yiteguye kugira icyo akora nakimwe ahubwo Kenyatta agiye kujyanwa mu butayu bukomeye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igisirikare cy’ibabylon cyitwa KDF gifatanije nurukiko birukana Vice President w’ibabylon (Kenya) William Ruto.Mbona Vice President asohotse mu nzu abamo yagenewe Vice President,maze ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo Jehova rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uko niko bigiye kugenda niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umudamu twaririmbanaga muri korali tugisengera kwa Rubangura Building hagikorera Eglise Vivante,uwo mudamu yitwa Agnes ubu asengera muri Assembles Of God Inyamirambo.

Nerekwa ajyanwa mu butayu bugifiya cyane kugirango yigishwe ko agomba kubaha umuntu wese kuko atazi icyo Uwiteka aba amutekerezaho.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hashize imyaka [17] yaragututse ndetse arakunegura ubwo yabikoraga Uwiteka yarumvise none ajyanywe mu butayu gusa ntumucireho iteka kuko icyaha yakoze atari icyo kumwicisha ariko akwiye kujyanwa mu butayu bugufiya ndetse yamaze kubugeramo kugirango amenye yuko yakoze ibyo gukiranirwa ubwo yatukaga Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore wagaragaje kwihangana gukomeye cyane, kandi wemeye inzira zose Uwiteka Nyiringabo yakunyujijemo,niyompamvu uyumunsi Uwiteka Imana yawe aguhaye umuryango mugari kandi wagutse ndetse munini kugirango ubwigunge watewe nabadayimoni burangire kuko umwanzi wo gukiranuka umuryango wawe yawugize inkokore uko niko Uwiteka abitegetse!

OCT 31, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon amatora yumukuru w’igihugu asubirwamo,nyuma yo gusubirwamo inshuro ebyeri [2];maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,amatora yumukuru w’igihugu agiye gusubirwamo kuko ayabaye atari amatora ahubwo yari umukino wabahaze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mukarere kintara ya Karagwe muri Tanzania,mbona uburyo icyo gihugu cyera neza kandi amatungo ahorororewe agira ubuzima bwiza,kandi akiyongera cyane.Maze ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,iki gihugu cyari icyanyu,ariko inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa Ababiligi zibigenza ukundi igihugu muracyamburwa,niyompamvu Uwiteka Nyiringabo yatanze isezerano ry’uko hazagaruzwa hakaba umwandu wanyu uko byahoze niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa indege iri hejuru mu bicu cyane aho amaso y’umuntu yagarukira,mbona ko igenda ishakisha ireba aho Umuhanuzi yaba aherereye.Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwuka w’urupfu urahagurutse kandi uturutse kure cyane inkozi z’ibibi ziri mu mugambi muremure cyane zitegura uko zizakugeraho ngo ziguce igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo akuburiye.

Nuko rero izo nkozi z’ibibi uzicireho iteka,uzihe numero yurubanza yuko ziciriweho iteka kugirango zitazagira amahirwe yo gusohoza umugambi wazo.N°0079/0010/0017 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse,kandi ni uko abivuze!

Nerekwa abantu barimo gukata inyama zo munda,bisobanura ubugambanyi bworoheje butari ubwo kwica,ahubwo bukaba ubwo kuriganya.Ikinyoma kijya gusa nukuri,ariko kutari ukuri.Ijambo ry’Uwiteka Imana yanjye nkorera rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore barimo baragambana nkuko na mbere bagambanye bashaka ku kubwira ibinyoma bidahura nukuri kuri mu mitima yabo nawe rero umenye uko ubyitwaramo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa urwandiko ruje runyuze mukidendezi cya mazi (bisobanura) ubutumwa buje mu nzira zigoranye kandi zikomeye cyane.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ugiye kwakira ubutumwa bwihariye kandi bwiza nuko rero witegure kuko ugiye kwakira intumwa zije ziguhekeye kandi zikuzaniye “NYAMPINGA” uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona ndimo gushyira za VARIS (Bag) murutare maze ndabwira ngo nitegure kwakira abashyitsi bakomeye baturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko baje mu mugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu yerekwa mbona urutoki NYAMPINGA yakoreraga, kuva yava iwabo, nta muntu wongeye kurukorera.Ahubwo rwigabijwe na za nkozi z’ibibi z’Abega maze zirarushoka zirwahukamo zica ibitoki byose zirabitwara,kandi zisiga zitemye izari zannye zifite ibitoki ngo zari zibabajwe ni uko NYAMPINGA yinjiye mu masezerano uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,erega mwana w’umuntu,izo nyangabirama zamaze kumenya NYAMPINGA ajyanywe mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana,none ziricuza impamvu zitamuciye igihanga ngo kuko kwinjira mu isezerano kwe,bizabagiraho ingaruka zikomeye niyompamvu zaguhize cyane kugirango ziburizemo iryo sezerano niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Niyompamvu bakoze ibishoboka byose ngo baguce igihanga,ariko basanga urinzwe bikomeye nimbaraga z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

NOV 1, 2017 njyanwa mu iyerekwa noherezwa kujya kureba inzabibu za data ngo ndebe uko zimeze,ngezeyo nsanga zararaye zarabuze uwazikorera.Ariko usibye kuba zari zifite amashami menshi cyane yaguye,nta bwo zari zimeze nabi cyane.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,shaka umugaragu umwishyure maze ajye gutunganya inzabibu z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse!

Uhoraho Uwiteka atanga urubyaro kubagabo batabyaraga

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,humuriza abagabo badafite cyangwa batabonye urubyaro kubera impamvu zikurikira (i) Kugeragezwa n’Uwiteka Imana Nyiringabo (ii) kumpamvu za badayimoni cyangwa inkozi z’ibibi ko Uwiteka ategetse ko inda zabo zibyara zifunguka kugirango bahabwe urubyaro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.NB:Ibi nta bwo bireba ababana mu buryo bunyuranye numugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo!!!

Umugambi wo guhindura bibiliya,no kuyobya abari mu isi

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi zitegura umugambi wo kuburizamo bibiliya (ijambo ry’Imana) ndabwirwa ngo mburire ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ngo ufite bibiliya year ayikomereho kuko izihari bagiye kuzigura zose bazimaraho.Maze bagatanga intonorano mu macapiro atunganya bibiliya bagasohora  izanditse ukundi kugirango bayobye ijambo ry’Imana uko ritavuga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi nerekwa ko izo bibiliya bagiye gukora bagiye kuzizaana vuba cyane kugirango bashyire umugambi wabo mubikorwa.Bazazizamura ibiciro cyane byikube kabili kuirango abenshi bananirwe kuzitunga,no kugirango bikuriremo akayabo gatubutse kavuye mukinyoma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ndetse nibitabo byindirimbo (Indirimbo za gakiza,nizo gushimisha) cyane ibyo muri gakondo ya bakiranutsi nbyo bizazamurwa ibiciro kuko ariho hari isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Bazabizamura ibiciro bakabihanika kugirango abantu bananirwe kugura bibiliya basigare basomerwa badashobora kwisomera.NB:uzashobora kuyigurira nabwo najya kugura azagure iyanditsemo ibinyoma idahuye nukuri ku ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuze!

Intambara ikomeye hagati ya UNHCR na leta ya FPR

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko hagiye kubaho ikibazo cy’impunzi za banyarwanda gikomeye hagati ya UNHCR na leta y’uRwanda.Mbona ko Umwakagara yariye karungu asaba ko uRwanda ari nta mpunzi rugira,naho UNHCR nayo ikamwereka ko impunzi zihari kandi ko amategeko azemera.Nerekwa mbona Umwakagara yikura muri ayo masezerano,habaho kuburana gukomeye cyane mbona ko nanone habuze igisubizo hagati ya baburana bombi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Inyama zo mu makopo zohumanywa

NOV 2, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ibikorerwa mw’isi yabazima birimo gukiranirwa;mbona inyama zishyirwa mu makopo zitunganywa na za society zitandukanye,mbona ko umwanzi yize andi mayeri yo kuzihumanya kugirango abazajya bazirya binjirwemo numudayimoni wo kwanga ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ndabwirwa ngo mburire abo bose bakunda kurya izo nyama zo mu makopo yuko zamaze guhumanywa bityo abazikoreshaga babihagarike kugirango batazahumana niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

NASA binjira mu butayu bugufiya

Nerekwa ihuriro rya politike ryitwa NASA ritavuga rumwe na leta ya Kenyatta,rijyanwa mu butayu,mbona basaba ko hongera kuba amatora hanyuma mbona ko aribo bonyine bemerewe kwitoza nkuko Kenyata nawe yitoje winyine.Nabonaga bajya gufata abantu kwa muganga baharwariye bashyigikiye NASA bakabajyana bagatora bakabasubiza mu bitaro aho bari barwariye uko niko Uwiteka Nyiringabo abihishuye!

Agnes ajyanwa mu butayu bugufiya

Nerekwa umudamu twakoranye umurimo wo kuririmba muri Eglise VIVANTE witwa Agnes ubu asengera Muri Assembles of God Inyamirambo.Mbona aryamishijwe mu butayu bugufiya cyane atabasha kwiguka kubera igihano yahawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ko yatutse kandi akanegura Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Intambara ikomeya ya RUSSIA na USA mu gihugu cy’ibabylon

Njyanwa mu iyerekwa mbona RUSSIA na USA bahanganira mu gihugu cy’ibabylon,RUSSIA ibonye ko iigye gutsindwa,isiga itabye za bomu zizatuma ibisasu by’abanyamerika bidashobora guturika mu gihe hazaba habaye intambara ya lll yisi yose uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko abanyarwanda baturutse Tanzania batuye murwagasabo bagiye gufungirwa amazi numuriro nta kazi bazongera guhabwa muri leta y’Umwakagara,ndetse nabagafite bagiye kwirukanwa muri leta ngo barazira ko bakunda ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa imandwa z’Umwakagara zimubwira yuko Umwakagara atazarenza umwaka utaha ngo abanzi be baba bamuteguriye kuzamuhitana mu matora ya bashingamateka azaba umwaka utaha wa 2018 niko Uwiteka Nyiringabo abihishuye kandi niko abivuga.

Intara ya KARAGWE yinjira mu butayu bugufiya

Njyanwa mu iyerekwa mbona intara yitwa KARAGWE yahoze ku uRwanda igaruzwa kuri gakondo ya bakiranutsi,ndetse abahatuye bose bongera gusabana na bene wabo bari baratandukanye maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyahanuwe biregereje kuko ibyo Uwiteka yavuze,no kubikora ntazabura kubikora uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abagore [3] bacuruza mu maduka imyenda yo kwambara (umurimo w’Imana) bisobanura abanyamadini [3] mbona ko bemera kandi bagakurikirana ijambo ry’ubuhanuzi rya buri gihe uko Uwiteka Nyiringabo aribagejejeho.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore amadini [3] muri gakondo ya bakiranutsi arifuza gukorana n’Umuhanuzi nyuma yuko bamaze kubona ko ijambo ry’ubuhanuzi uhanura rituruka k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

NOV 3, 2017  nerekwa umwuka wuburiganya uherekejwe nubusambanyi,byoherejwe kuza kuriganya Umuhanuzi umugaragu w’Uwiteka Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,urabe maso cyane kuko umwanzi agutegeye murugwiro kugirango ugwe mu mutego niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kenyatta yamburwa ubutegetsi

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’igihugu cy’ibabylon Uhuru Kenyatta agenda nibirenge (bisobanura kutagira ubutumwa bw’abanyagihugu).No kuba ubutegetsi bitakiri mu maboko ye,yamaze kwamburwa ubuyobozi.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu by’ibabylon brakomeye cyane,nta makuru yerekeranye nugiye kuba umukuru w’igihugu,igihugu cyose kiri mu mwijima.

Kandi ibirimo gukorwa byose birakorerwa munsi y’inyanja,kandi amadini ya banyaKenya bo mu bwoko bwabakikuyu bifuzaga ko Kenyatta yongera gutegeka,dore binjiye mu mwijima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa icyegera cy’umukuru w’igihugu William Ruto Samuei aherekeje intumbi yitwa Jubiee abanyaKenya bangenda bamuseka ko aherekeje intumbi,ariko we yarazi ibyo alimo gukora kuko atigeze ayifuriza ineza kuko yarazi neza yuko atazigera ajya kubutegetsi bituma nawe ayisenya mbere yuko ibugeraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Inzara ikomeye igota Umwakagara ningabo ze

NOV 4, 2017 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona ibitaboneshwa na maso ya bana b’abantu,nerekwa hatera ubukene butigeze kubaho mwisi ya bazima.Mbona inzara ikomeye cyane itarigeze kubaho muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona Umwakagara ajya kugura ibyo kurya byabasirikare (Umuceri) kuko ataragifite amafaranga ahemba ingabo ze ngo zigurire amafunguro (Rations).

Mbona Umwakagara avuga amagambo menshi cyane yisobanura ku ngabo ze KDF,ariko biranga biba ibyubusa nti bamwumve kuko bari bageramiwe cyane.Nerekwa abasinzi binzoga bo mu bwa batutsi babura amafaranga yo gutwara mukabari,kubera inzara nyinshi nubukene bwinshi, mbona badukanye imico yo kwiba imyenda yanitse hanze bameshe (VESTE) cyangwa isengeri bakajya kuyigurisha ngo babone amafaranga yo kujya kunywera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubukene bwinshi mu ba Pastors

Nerekwa aba Pastors baterwa nubukene bwinshi cyane,noneho bahimba amayeri yo kuzajya bahura bagakora ibyo bise guhana impano (Gift) kugirango barebe ko babasha kuramirana kuko ibihe byari bibi cyane.Ariko murizo za gift nta cyintu gikomeye cyabaga kirimo usibye isabune zo kumesa (gifura) nabyo nta cyo byabamariye.

Gen.James Kabarebe ajya kurangiriza STRESS mu banyeshuli ba mashuli abanza

Nerekwa imodoka baraziparitse kubera kubura amavuta yo kuzishyiramo ngo bazigendemo,uwagendaga mu kinyabiziga yabaga ari umugabo ugasiba undi!Nerekwa Gen.James Kabarebe bimuyobera avugagura amagambo menshi kubera ibibazo byinshi bidafite ibisubizo ahitamo kujya mu mashuli ya Primary amashuli abanza kujya kubaganiriza ngo arebe ko yarenze umunsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibyahanuwe mu irango ryo mu irembo ya gakondo ya bakiranutsi

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyahanuwe mu Igice cya (1-3) cy’ubuhanuzi ndetse no mu Igice cya (4) cy’ubuhanuzi bigeze mu irango ry’irembo rya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.References www.egretNews.com

Umudayimoni ukomeye yohererezwa Umuhanuzi

Nerekwa umudayimoni wo mu bwoko bw’IMBOGO umudayimoni winkazi cyane,mbona ko uturutse imbere y’Umuhanuzi mu nzira ya kaburimbo(nzira yo gukiranuka)ariko kuruhande hariho agahuru yihishamo hamwe na bandi bantu bari imbere ye bategereza ko ya MBOGO ikomeza kuza ngo ihure nabo barayiheba.Bitewe ni uko umuhand anyabagendwa wose wakagamo amasharazi amatara yo kumuhanda byatumye uwo mudayimoni biwugora gukomeza kuza guhura nabagenzi berekezaga IZION uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa uwahoze ari ISKOTI wa ‘Comissioner Rumanzi George’ witwa Colneri,akaba n’umunyamabanga we,mu bijyanye n’ubwicanyi bakorera abaturage bo mu murwa wa Kigali, ahabwa ikigori cyokeje mbona akomezanyije n’abagore barikurubaza (veranda) bamutegereje agenda yihuta cyane abakurikiye cyane bagenda mu mvura ibanyagira.Mbona umugenzi Kazi,nawe wajyanywe mu butayu bugufiya kujya kwigishwa kugendana n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,nawe mbona ategurirwa ikigori cyokeje kugirango nahuguka agihabwe (bisobanura ikigeragezo cyihuse) uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

NOV 5, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ibikomeye bigiye kubera mu isi ya bazima,bitaboneshwa amaso ya bantu,cyaretse uwabihishuriwe n’umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona hagati y’igihugu cy’UBUFILISITIYA na GAKONDO ya BAKIRANUTSI,hatutumba intambara yubukonje ariko ihishe ikirunga cyaka umuriro uzaka kumanywa yihangu.

Mbona umwana w’UMUSITA n’Umwakagara bahanganiye ku nkiko z’igihugu cy’UBUFILISITIYA,mu gihe UMUSITA yari yamaze kuzana ibitwaro biremereye cyane ndetse harimo ni ntoya,yerekeje iminwa yizo ntwaro kuri gakondo ya bakiranutsi.Mbona ko Umwakagara yamuciye ruhinga nyuma ingabo ze zinjiriye mu cyindi cyanzu maze ziza zisa nizije gutabara UMUSITA nyamara ahubwo zije kurimbura ingabo z’UBUFILISITIYA.

Mbona ko ingabo z’Umwakagara zigeze aho ibyo bitwaro byari bishinze ibirindiro ariko zihageze zibusa abarasaga ibyo bitwaro,bibabera irindi hurizo rikomeye kuko batari gushobora kubyikorera kuko nta modoka bari bafite kandi byari biremereye cyane ku buryo budasanzwe.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambaza riti,mwana w’umuntu,waba witegereje ibyo weretswe?Ndasubiza nti nyagasani nabibonye byose uko byari kugenda.

Ndabwirwa ngo,dore mu minsi ya vuba Umwakagara agiye guhangana n’umwana w’UMUSITA kandi iyo ntambara izitabirwa cyane na mahanga kandi itangaza makuru ryisi yose ndetse nawe uzaba uririmo rizaba rikurikiranira hafi cyane iyo ntambara yahanuwe n’Umuhanuzi AINESHA abwirijwe n’umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ibimenyetso byo kuvaho kw’ingoma ya abega.

Ibimenyetso:Icyo gihe NYAMPINGA azaba amaze gusanga Umuhanuzi mu gihugu cy’ibabylon, muzaba murikumwe mubana nk’umugore numugabo,icyo gihe uzaba ufite radio station FM izaba ikorera mu gihugu cy’ibabylon. Ndetse no kuri internet yumvikana neza kugirango uzajye ushobora kugezaho abantu amakuru yose ashoboka.Icyo gihe RAILA ODINGA azaba ariwe mukuru w’igihugu cy’ibabylon (Kenya) uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo nabagore bo mu bwoko bw’abahutuKazi,barwanya umugisha w’Umuhanuzi ngo utamugeraho.Mbona bafunze amarembo yumugisha wari ugiye kunyuzwamo,mbona Umuhanuzi anyura munsi yubutaka ngo ahashake inzira abe ariho acisha umugisha we,ariko biranga.

Sinzi uko yabonye irembo ryugayemo imyugariro,mbona ayinyuzemo hagati afashe mu ntoke urufi runini cyane mbona arambutse acitse umugore w’Umuhutu Kazi warutwite (IRARI) ry’umugisha maze asigara yifashe kugahanga dore inda ye yarigiye kuvuka vuba cyane yizeye yuko urwo rufi bazarumutekera hakavamo umufa wo kunywa nyuma yo kwibaruka uwo mwana.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu minsi irimbere amahanga azacyenera cyane ibitangaza makuru byandika ndetse na bafite za radio zikora umurimo w’itangaza makuru kugirango bashakemo igitangaza makuru kizaba gifite abantu kugirango bagihe isoko ryo kugeza amakuru kubanyarwanda.

Hari abanyarwanda benshi bo mu bwoko bwa bahutu bazumva ko aribo bakwiye guhabwa iryo soko (Tender) ariko kuko Uwiteka ataribo yahisemo cyangwa yavuze,ntabwo bizabahira uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ishyaka riri kubutegetsi mu gihugu cy’ibabylon Jubilee ririmba indirimbo ya mazamuka,ariko bageze hagati bibagirwa igitero kimwe cyari kubafasha kurangira iyo ndirimbo.Numva baracecetse mukanya gato ko guhumbya numva ahubwo ya ndiririmbo baririmbaga ilimo kuririmbwa nabatavuga rumwe na leta NASA barayiririmba bavuga uko bazamutse ubutayu bwa SINI bakamanuka imisozi yimowabu ni uko bageze iramasa bakahamara igihe kirekire bategereje yuko Uwiteka Nyiringabo atanga icyerekezo.

Nuko ijmabo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,iyo ndiririmbo yamazamuka yahibwe na MARIAM na AARON ubwo bari bamaze kwambuka inyanja itukura bamaze kubona ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Iyo niyo bazaririmba abagenzi na basingizi ba NASA ubwo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo azaba amaze kubakorera igitangaza akabambutsa umugezi wa JORDAN uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kugira inshuti zifite inzitizi zo kwizera ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo,bitera gukorwa nisoni.Ariko iyo ugize inshuti nziza ifite kwizera,bitera kwambuka ubutayu bugufiya ukagera IZION kururembo rwabakiranutsi bakirirwaho iyo bamaze kurenga ya Nyanja banyuramo bambuka baza IZION uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nov 6,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona inyama z’impyiko zigabanywamo imirwi ibiri, ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore habaye ubugambanyi bukomeye cyane.Kandi umwanzi araguhagurukiye cyane ndetse bikabije ariko ntugire ubwoba kuko Uwiteka ari kumwe nawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa uko birirwa bashakisha numero za telephone zanjye ariko bagaheba.Ijambo ry’Uwiteka  Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana za magigiri zimerewe nabi cyane na bashebuja kuko bigaragara ko ari nta kazi bakora bigatuma uhabwa rugari ugakora ibyo badashaka ko ukora niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugore w’umugenzi Kazi ajyanwa mu butayu bugufiya,amaze kubugeramo asa nupfuye,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uriya mugenzi kazi,yagiye impaka numwuka w’Uwiteka Imana yawe ukorera,niyompamvu ajyanywe mu butayu bugufiya kugirango amenye yuko umwuka w’Uwiteka akorera muri wowe niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona habaho inama ikomeye yabanyamakuru mpuzamahanga barimo kwiga ku kibazo cy’itangaza makuru ryo muri gakondo yabakiranutsi babujijwe amahwemo nubutegetsi bwa gatsiko kabicanyi ka FPR n’Umwakagara ariko mbona iyo nama ikorerwa mu butayu bugufiya nikoUwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zitangatanga inzira zose nyabagendwa zaho nabaga naho nagiye nyura hose,ngo zirebe yuko zabasha kumbona ngo zince igihanga.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,kuva washyira ahagaragara yuko Umwakagara azacibwa igihanga mu mwaka wa 2018,nta bwo ibintu bimeze neza,kuko barushijeho guhagarika umutima bikomeye kuko bazi neza yuko ijambo ry’umwuka w’Uhoraho rikorera muri wowe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko rero ntutarabuke kandi ntugire aho werekera kugirango izo nkozi z’ibibi zibanze zive mu nzira uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwanzi amaze kujegejwa cyane nijambo ry’ubuhanuzi,none alimo kuguhigira hasi no hejeru ngo arimbure ubugingo bwawe niko Uwitekaavuga.

Numva umwe avuga ngo,wa mugabo sinkunzi,ariko uwuriwe wese,ubanza ukomeye!Kuko urebye ingabo zashyizweho ngo ziguhige,nta bwo ur’umuntu usanzwe!Uwanyereka ingabo zikurinze birashoboka ko zaba zirusha amabako iziguhiga uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira impunzi zose z’abanyarwanda,cyane urubyiruko yuko umwanzi abahagurukiye muri bihe bikomeye yitegura gukurwa ku ngoma kuko azi neza yuko urubyiruko nyarwanda runyotewe gukuraho ingoma ya abega imaze kumena amaraso atagira ingabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa abacuruzi bo muri gakondo ya bakiranutsi bafatwa nubwoba bwibigiye kubaho mu isi yabazima.Mbona ko batangiye gukora za (Money Transfer) batwara amafaranga   yabo hanze y’igihugu kuko bamazekubona neza yuko intambara irimbanije hagati ya Uganda n’uRwanda bakaba batagifite gushidiknya yuko nta ntambara ihari nkuko abambari bagatsikobasanzwe babivuga.

Nerekwa IHENE ifite amahembe [2];mbona injeho,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,witondere umwuka wikinyoma ukujeho ku kuriganya kugirango utagwa mu mutego w’umwanzi niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ukuntu FPR yafashe ubutegetsi yigarurira gakondo yabakiranutsi,batwara imitungo ya baturage,nta cyintu nakimwe cyasigaye gifite agaciro batatwaye.Mbona ko batwirukanye muri gakondo yacu,duhungira mu itongo ry’ubwami bw’uRwanda rifatanye na gakondo ya barepubulike.

Tukajya dufata uduti tudafashe tukaduhinduramo imyambi akaba ariyo turasa FPR,nyamara nubwo twayirasaga twihagazaho,nta nubwo iyo myambi yabashaga no kuyigeraho.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira ubwoko bwanjye nabantu banjye uti,agahinda mufite numubabaro byose ndabizi kandi ndabireba.Niyompamvu ngiye gukora ibikomeye mu isi ya bazima uzabyumva wese aziziba amatwi anahumirize kugirango atabireba kuko bizaba biteye ubwoba uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko abahutu batuye muri gakondo,kugirango bahungishe imitungo yabo,bibasaba gutanga    ruswa mu bantu bo muri FPR,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo ntonorano baka rubanda rw’Umwami ntaho zizabageza kuko iminsi yabo yamaze kugerwa kumashyi kandi uwaraye ariye bucya atacyibuka ibyo yarariye uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona urusengero rwa Christian Life Assemble CLA rukorera INYARUTARAMA rw’umuzungu w’umunyacanada ko rukorera ANTI-CHRIST,mbona bafungura movie cetre hirya no hino mu murwa mukuru wa gakondo yabakiranutsi kugirango bayobye urubyiruko cyane ahitwa GIKONDO niko Uwiteka avuga.

Ndabwirwa ngo,mburire abo muri gakondo ya bakiranutsi,ukunda ubugingo bwe,ave muri iryo dini ashake ahandi yasengera kuko abazarigumamo bose bazarimbuka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira ngo mbacireho iteka mbahe numero yurubanza Nº0080/0011/17 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi niko abivuze

Nov 7, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona abantu bose basengera murusengero rwitwa CLA INYARUTARAMA ruyobowe numuzungu witwa KOMATTI afatanije numunyarwanda witwa Pastor Andrew MUKINISHA,abahasengera ko badashobora gusenga ngo amasengesho yabo Imana iyasubize.

Kuko uwo muzungu KOMMATTI akorana na ANTI CHRIST,bakoresha imbaraga z’umwijima zituruka muri Kenya-MOMBASA aho bafite urusengero ruhagarariye satani na badayimoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,bene urwo rusengero bihinduye Umwami w’ISALEM (King of SALEM) ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,babwire uti,Umwami w’ISALEM arahari kandi ari mu butayu bugufiya aho alimo kwigishwa kuzakorera Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuze!

Abantu basengera CLA ntabwo bashobora guhabwa umugisha igihe cyose bazaba bakihasengera,ahubwo bazacirwaho iteka mucyimbo cyo guhabwa umugisha uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira ngo urwo rusengero nducireho iteka «as chief justice of the judiciary of the Lord almighty says the Lord of armies.”the file number of judgement is N°0081/0011/0017 this is the final say of God in heaven»

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka agiye gukora ibikomeye mu isi ya bazima,imitima ya bantu izikanga cyane,kandi abatuye isi bazagira ubwoba bwo mu mitima,ariko abiringira Uwiteka bazatuza kuko ibyiringiro byabo biri k’Uwiteka Imana yabo niko Uwiteka avuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibimuga byo muri gakondo ya bakiranutsi bihabwa bursary kwiga muri kaminuza ku buntu.Mbona abagore na bagabo ndetse nabana batoya bose bahabwa ikizamini cyaje gifunze muri envelope kandi cyari giteguwe mundimi zose zivugwa muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nov 8, 2017 nerekwa abanyarwanda batangira kwimura imitungo yabo,ngo bamaze kubona ko ibyahanuwe byaba bigeze kumarembo ya gakondo ya bakiranutsi.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,kumva barumvise kandi ibimenyetso byose barabibonye ntagisigaye kandi Uwiteka nta mwenda abasigayemo niko Uwiteka avuze!

Nov 9, 2017 nerekwa ubwoko bwa Museveni  hamwe numuryango we,bigabanyamo kabiri,maze mbonma M7 ajyanwa mu butayu bugufiya agenda afite abamushagaye bagendaga na maguru(kwamburwa ubutegetsi)maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abatutsi igihe cyabo kirageze ngo bamenye yuko Uwiteka aliwe Mana waremye Ijuru nisi niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore system izasimbura agatsiko kabicanyi k’abega na FPR,izaba aril eta ifite administration yo kurwego rwo hejuru.Kandi ubwo butegetsi buzaba bukomeye cyane kurusha leta zose zabanje ho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona na none amashuli abanza nayisumbuye nabo bategurirwa ikizamini cyo gukora,hanyuma bazabone kujyanwa mu butayu kujya kwigishwa kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.Nerekwa ko nyuma y’intambara hazaba ho amazu yo kubamo atagira abantu,umuntu azajya yihitiramo iyo akwiye kubamo.Mbona hubakwa amahotel akomeye cyane ari kurwego rwamahotel akomeye ku isi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyamadini barwanira icyubahiro (amazina) Apostles,Bishop,Reverend,Pastor.Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abo bashumbwa uti,kurwanira amazina yicyubahiro,bitazabageza mu Ijuru,bimaze iki?Niko Uwitekaabaza!Dore ibihembo byanyu bizaba ibyo ntihagire ibindi muzategereza kuko mwaharaniye amazina yibyubahiro aho guharanira yuko amazina yanyu yandikwa mugitabo cy’ubugingo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona abaPastors barwanira ibiceri [60] na badiakoni hamwe na baririmbyi,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,kuki abashumba barwanira ibiceri na baririmbyi hamwe nabandi bakozi,ese ntibazi yuko abakora mu nzu y’Uhoraho bakwiye gusangira nta kwikubira?Uko niko Uwiteka ababaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF zagiye mu butumwa bwamahoro,leta yabo ibambura umushahara bahembwaga mu ma dollar,bakajya babahemba mu manyarwanda kandi bakabaha umushahara wo mu Rwanda aho kubaha umushahara wa ONU/UN kubera ubukene buzaba buvuza ubuhuha uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona abantu bafata abana batari ababo,cyangwa ababo,ndetse nundi muntu wese wafatwa nabi aho kumufata neza ukamenya ko ari umuntu waremwe n’Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona abo bantu ko bagiye gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo nimba batihannye uko niko Uwiteka avuga.

Nov 9, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona abasore b’abatutsi baturutse (Isamariya) Iburundi bicwa ninzara kubera kumenyera ubuzima bworoshye nkinjangwe.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibihe bizagenda birushaho gukomera kandi cyane,abadafite ho Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ho umucunguzi wabo,bishobora kuzabagora uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hariho abantu bagiye gukenera yuko mwavugana,kandi bakaba batazi telephone zawe ndetse bakaba batanazi gushaka  e-mail zawe ku kinyamakuru (contact us) noneho ujye uzishyira ahagaragara kugirango ntibizabagore igihe bazaba bazikeneye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuze!
Nov 10, 2017 The Rhema word comes to me,from heaven,and told me,man of God look front of you,was a banner written a word calledCOSPIRACY the meaning of this word,it means the group of people planning to put down someone thus is how the Lord’s of armies says.
Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyaGitarama bateraniye mucyo bise abanyamasengesho,maze bategura uburyo bagiye kwigira abarokore kugirango babone uko bashaka uko bavugana n’Umuhanuzi Majeshi Leon,babone uko bamugambanira.
Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega b’AbanyaGitarama bigize abanyamasengesho kandi ko bakunda ubuhanuzi ndetse bakaba banabushyigikiye cyane.None bagiye kukwandikira bgamije ubugambanyi uzamenye uko ubakira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Njyanwa mu iyerekwa mbona ko hagiye kubaho ubwirakabiri bukomeye cyane mwisi ya bazima.Mbona ukwezi kwihinduranyamo amabara hafi ya yose yo kwisi,ariko hari higanjemo umuhondo mwinshi uvanzemo numutuku.
Mbona isi yose igize ubwoba bukomeye cyane,kandi ibyo byabereye mu butayu bugufiya aho Umuhanuzi yaboneye ukwezi nizuba ubwo byamusuraga bikaza kumuhumuriza ngo ntagire ubwoba kandi ntatinye kuko bizamuba hafi cyane uko niko Uwiteka avuga.
Kandi nerekwa ko hagiye kubaho umutingito ukomeye cyane mw’isi yabazima” earthquake”Mbona abantu bose batuye isi bagize ubwoba bwinshi cyane kandi bukomeye.Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Nkiri muri iryo yerekwa,mbona mpabwa impeta [2] imwe yarimpeta ya “DIAMOND”nyambara kurutoki rwabigenewe,naho iyindi yarikoze mu ibiye rya “YASIPY” ariko iyi ya kabiri yarintoya ariko ari nziza cyane nyambara kugahera.
Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore warahanuye biraba,urategeka birakomera,none Uwiteka aguhembye izo mpeta uko ari ebyeri kuko Kenyatta akuwe kungoma,naho Raila akaba yimye ingoma uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.
Dore naguhaye kwimura no kwimika,gusenya no kubaka,gutera no kurandura kugirango umenye yuko nd’Uhoraho Uwiteka Imana yawe ukorera uko niko Nyiringabo abivuga.
Nerekwa ndi muri matatu (ikinyabiziga gitwara abantu) tugeze mu nzira dusanga imodoka zose zahagaze zabuze inzira kuko inzira zose zo mu gihugu cy’ibabylon zari zifunze!
Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubutegetsi bwa Kenyatta bwose buciriweho iteka,ntabwo buzongera kubaho ukundi kuko Uwiteka yabushyizeho iherezo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Nerekwa muri gakondo ya bakiranutsi “Yerusalem”abenshi bawita Kigali mbona amazi abura mu gihugu hose.Akimara kubura mbona abanyarwanda bahunga gakondo ya bakiranutsi.
Mbona abanyamakuru benshi barimo abakorera leta nibigo byitangaza makuru byigenga, mbona bahungira mu murwa mukuru w’ibabylon bashaka ko bajyanwa imu mahanga ya kule ariko mbona ko bahuye nubutayu bukomeye muri icyo gihugu cyane k’umuntu utarufite uwo baziranye  niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Nerekwa habaho amarushwanwa hagati ya Nzika na Nzigo,bashakisha uko bagumana ubutegetsi,ariko uko bakoraga ayo marushanwa bombi niko bayatsinzwe!
Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Nzika ariwe umwana w’UMUSITA MUSEVENI na Nzigo ariwe umwana w’umwega (Umwakagara) bagiye gukora amarushanwa mu minsi irimbere kandi ayo marushanwa bose azabatsinda kuko ari nta numwe uzayatsinda ahubwo Uwiteka abikoreye kugirango bose bakurwe ku ngoma kuko igihe cyabo cyarangiye uko niko Uwiteka abitegetse!
Njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo wubaha Imana witwa GATERA wahoze asengera muri Restoration Church,yaratuye mu murwa  mukuru,ariko aza kwimukira I Gisenyi.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanurira GATERA umubwire uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.
Humura nzi imirimo yawe no kwizera kwawe,umutima ukudisha Uwiteka Imana yawe,arawuzi,niyompamvu ngiye kuguha umugisha ungana nigorofa [12] ariko igorofa ya (8,niya 9) bizaba ari ibyumuhanuzi uhanuye ubu butumwa ibyakubayeho byose nijye wabiretse ngo bikubeho kugirango umenye isi na bantu maze ubone kwiringira  Uhoraho Uwiteka Imana yawe ari nta nzitizi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.
Ibyo biraje byihuta cyane kandi nta bwo bizatinda kugirango umenye yuko nd’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abitgetse!

Ubwami bw’uRwanda bugiye kuyobora gakondo yagutse!

Nov 14, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona mwese data ajyanwa kumusozi wubatsweho ishuli ryo kwigisha abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo.Ariko  mbona kuri uwo musozi mu nzira yanyuragamo,harimo uruzi yagendagamo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,mwene so yariganije ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kandi yagishije impaka umwuka w’Uwiteka Imana,niyompamvu yajyanywe mu butayu bugufiya kugirango abanze yigishwe amenye uko Uwiteka Imana agendana na bantu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Uwiteka atandukanya ababana mu bushake bwa Satani

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mwene so yababajwe ni uko wamubwiye yuko umufasha babana Atari uwe,kandi ko bitavuye mu bushake bw’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahubwo kuko umufasha we arumunyamasezerano (umugisha w’Imana) umwanzi yashatse kuwuriganya maze agenda amuhuza na bagabo badaturutse k’Uwiteka kugirango azabone uko ashyikira uwo mugisha.

Bivuze ngo,umugabo udaturutse k’Uwiteka Imana,aba ari intumwa ya sekibi(Satani).Ntabwo ariwe wenyine kuko abantu benshi babanye mu buryo butari ubw’Uwiteka,ariko ahanini umwanzi yibasira abahawe amasezerano n’Uhoraho kugirango aburizemo ubushake bw’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Niyompamvu ukuboko k’Uhoraho Nyiringabo kutazigera kubavaho,kuzabaremerera abo bose bamenye ukuri ko babana mu bushake bw’umwanzi,ariko bakanga gutandukana kubera gukunda icyubahiro ninyungu zigeretseho niko Uwiteka avuga.Bazabaho mu muvumo umugisha w’Uwiteka uzababa kure,urukundo rw’Imana ntiruzigera rubageraho kuko babaye inyagaguhanwa ikigeretse kuribyo bazarimbuka uko niko Uwiteka abivuga.

Ibimenyetso bya baba bitari mu bushake bw’Uwiteka

  • Amahoro asa numugani kuribo!
  • Umugisha w’Uwiteka usa nibicu bitagira amazi!
  • Igisuzuguriro gihinduka umwambaro wabo!
  • Aho abandi babonera umugisha,bo bahabonera umuvumo!
  • Inkozi z’ibibi zibahozaho imyuka mibi,kandi nta muntu ushobora kubagirira ibambe!
  • Ubwiza bw’Uhoraho buhinduka imyotsi iryana mu maso!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,dore mwene so akopeye ikizamini abona 44%, kuri 50%, nyamara dore abashinzwe ibizami bya bantu bakwiye kuba abaganga bavura imitima ya bantu,barimo kumushakisha ngo afungwe kandi akurwe kurutonde,none bamubuze kuko adafite telephone (no communication with heaven) niyompamvu azsubizwa mu ishuri yararangije uwa [5] wosumbuye asigaje umwaka [1] gusa ngo arangize amashuri (ibigeragezo) yubutayu yashyizwemo n’Uwiteka none arasibijwe niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa umubikira mama wacu witwa Agnes Emmanuel (my anti) nawe ajyanwa kwiga ishuri kugirango amenye uko bubaha Uwiteka Imana Nyiringabo.Uyu mu bikira ya yoboye umuryango wa babikira witwa “Assomption” ubu akaba yarafashe ikiruhuko kizabukuru.Ndabwirwa ngo,yize Imana yinyuguti,ariko noneho agiye kumenya yuko Uwiteka Atari inyuguti ahubwo ni umwuka niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagore na bakobwa bazarokoka intambara y’Umwakagara,bajya gutambagirira Uwiteka Imana bamushimira yuko yabarokoye intambara ikomeye y’Umwakagara wabajujubije.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwire abagore bose bo muri gakondo ya bakiranutsi,abo nahaye isezerano ryo kuzarindwa.

Isezerano ry’Uhoraho kubakiranutsi

Uti uku niko Uwiteka avugana namwe uyu munsi,kubarinda nzabarinda,ariko intambara nirangira muzakore umutambagiro mu murwa mukuru w’ISALEM,mushimira Uwiteka ko yakoze ibikomeye.Icyo gihe hazaba hariho ubwami nziyimikira muzasabe Umuhanuzi azabibafashamo kugirango musohoze igihango mwagiranye n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse uyumunsi.

Nimutabikora sinzabuha kwihorera inda za bana banyu nzazifunga zibure urubyaro,kandi Umuhanuzi ntacyo azabamarira kuko yahawe guca imanza zitabera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abantu bose bajya bakora amasengesho yo kwiyiriza,ariko ntibayaranginze,ubabwire uti,ibyo Uwiteka abyanga urunuka,kandi ibyo byitwa kuriganya Uwiteka,niyompamvu nawe atazabura kubariganya uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona duhabwa gakondo nshya,kandi yagutse,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka akuyeho imbago mwagenewe na bazungu b’Ababiligi baciyemo ibice gakondo nari narabageneye kubera umwanzi yarwanije ubwoko bwanjye.

Igice cya gakondo cyashyizwe kuri DR Congo kigaruzwa

Niyompamvu nyigaruje nkayibaha uko yanganaga ubwo bashyiragaho imbaga z’ibihugu mu w’1884 kugirango ubwoko bwanjye bumenye yuko nd’Uhoraho Uwiteka ishobora byose Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.Dore igice cyose cyatwawe na DR Congo ndakigaruje kandi ndakibasubije kugirango Umwami azayobore igihugu cyagutse,kandi azamenye yuko Uwiteka ariwe wakoze ibyo.

kuzageza igihe Umwami w’ISALEM azasimburira Umwami YUHI VI aho niho nzatanga amahoro yagutse azahoraho ibihe byinshi niba muzakomeza kugendana n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwitekaabitegetse uyumunsi.

Gakondo irasenyutse

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona inzu nasigiwe ho umwandu na data,igwa yikubita hasi irasenyuka.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihugu kiraguye kandi gakondo yawe irasenyutse,ariko nzongera kuyisana umujinya wanjye nuburakari bwanjye maze kubusuka ku nkozi z’ibibi z’Abega aho niho nzongera kugirira imbabazi ubwoko bwanjye no kubureba ijisho ryiza niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abega bahunga gakondo berekeza imahanga,bamaze kugerayo batangira kwifuza kugaruka muri gakondo,bakagira ikimwaro cyibyo bakoze,bakajya bitwaza ko ngo baje gushaka ibyangombwa birimo indangamuntu za passport kugirango babone uko bagaruka muri gakondo.No kureba niba ubutegetsi buriho  bwabakurikirana ngo bazabone uko bagaruka mu gihugu uko niko Uwiteka abihishuye.

Ubwoko bw’Uwiteka bujyanwa kwiga muri kaminuza (University)

Nerekwa abagore,abakobwa,abana,abagabo,bose bajyanwa mu ishuli rya kaminuza kwigishwa abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,dore ubwoko bwanjye bugiye gukoreshwa ikizamini abazagitsinda bazagororerwa (Ikizamini cyo kwizera) kuko ngiye kubacisha muruganda rw’umuriro nkabatunganya nkuko ifeza nizahabu (SILVER and Gold Purified) bitunganirizwa muruganda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bashaka kwica Donald Trump

Njyanwa mu iyerekwa mbona abatavuga rumwe na perezida Donald Trump bakora ibishoboka byose ngo bamwivugane.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore bananiwe imigambi yabo yose yo kumukura ku ntebe none bagambiliye kumuca igihanga,ubanza barimo gushing umuhunda ku kirenge niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubutabera bw’Uwiteka Imana Nyiringabo

Njyanwa mu iyerekwa mbona “Chief JUSTICE DAVID MARAGA” aca imanza zitabera,nerekwa mbona ababazwa cyane nurupfu rwishwe uwarushinzwe ikorana buhanga wa IEBC Chris Msando.Maze ndabwirw ngo,dore Uwiteka agiye gusohoza ibyo yavuze ku gihugu cy’ibabylon kugirango bimenyekane yuko Uwiteka aca imanza zitabera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

XFARE bagiye gucika bahite bafatwa

Nerekwa mbona abahoze mu ngabo zahoze zitwa XFARE hanyuma bakaza kujya muri RDF,bamaze kubona ko ingoma y’Abega isenyutse bashaka gutoroka ngo bajye hanze kwifatanya na fdlr baze bafate igihugu.Ariko mu gihe barimo gushakisha inzira bari bunyuremo bahita batabwa muri yombi.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburire abo bahutu,uti,nta bwo muzongera gufata ubutegetsi ngo mu bwambure abatutsi.

Mwikwirirwa mwiyahura ngo murimbure ubugingo bwanyu,kuko muriho umuvumo wa maraso mufatanije na agatsiko k’Abega b’Abatutsi kandi mwese Uwiteka agiye kubaheha nkuheha amabyi,aho niho muzamenya yuko gakondo ya bakiranutsi ariy’Uwiteka Atari iyumwana w’umuntu,kandi ko ubwami bwose bushyirwaho kandi bukimikwa ndetse bugatangwa n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nov 15, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona mpanganye numuryango w’uwahoze ari ishashi yanjye,Mukandirima Murekatete Odette.Nerekwa bavuga amagambo menshi cyane kubera bari babonye umugisha w’Uwiteka Nyiringabo Imana nkorera,mbona bavuga amagambo menshi yo kwihagararaho kugirango bitagaragara yuko umukobwa wabo yari yarambereye umuvumo kubugingo bwanjye.


Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, dore mu minsi micye cyane ngiye ku kubakira urugo,kandi nguhe umugisha nagusezeranije,kuko umufasha wawe azazana numugisha w’Uwiteka Imana ukorera Nyiringabo kugirango abakurwanije bose bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa  mbona nshyirwa kurutonde rwabagomba gukora ikizamini,ariko ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari abantu bagushyize kurutonde rwo guhiganirwa umugisha ariko babikoze utabizi.

Nibo bagiye kugukorera ikizamini bateguye uzumva baguhamagara bakubwira ko watsinze kugirango umenye yuko nd’Uwiteka Imana yawe uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa mbona inkozi z’ibibi zitegura inyama zokeje nizitetse(ubugambanyi bunyuranye)maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,harimo gukorwa ubugambanyi bukomeye bwo gushaka uko bagucisha igihanga.Ariko ubabwire yuko barimo gushing umuhunda ku kirenge niko Uwiteka abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona umu Pastor witwa Rudatsikira Alexander afata imodoka ya minbus(idini ayoboye) arayifata arayicurika ngo arashaka kuyikorera isuku akayoza yose uko yakabaye.Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umurimo mwene so yakoraga winjijwe mu butayu kugirango yigishwe buko bakorera Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa umugore ufite impano z’Imana asengera abantu muri gakondo ya bakiranutsi,ariko abo asengeye bagasubizwa barangiza gusubizwa bakamwibagirwa ndetse bagahunga bakajya gusengera ahandi kugirango atazababaza impamvu bsubijwe ntibahigure umuhigo bahize.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira ngo,abantu bose basengerwa n’umuntu w’Imana barangiza ntibamuheshe umugisha baravumwe!Kuko binyuranye nijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo.Kuko umukozi akwiye guhembwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bashyirwa mu myanya myiza batari balimo cyane imyanya ya ba magigiri,no mu myanya yabakuru bingabo kugirango bitegure intambara yihuse bagiye kurwana batizeye yuko abari muriyo myanya bazarwana intambara nkuko bikwiriya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Gen.Nyamwasa yegeranya ingabo vuba vuba bishoboka kugirango umwaka utaha atangire intambara we n’Umwakagara kuko uguhiga ubutwari muratabarana uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za abega zigaburirwa ibiryo bifite imboga za mashu gusa,ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inzara imeze nabi cyane mu ngabo za abega.Mbese warya amashu ukabasha kumashana niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Nerekwa bene data bari mu butayu bwo hagati,bayoborwa n’umwuka wikinyoma ufite amabara [2] ibara ryigaju,nibara ryubugondo.

Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bene so bayobejwe no kutubaha no kutumvira umwuka w’Imana ugukoreramo.None umwuka wikinyoma wabajyanye mu butayu aho barimo kwigishwa kubaha umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ubucuruzi bwakorwaga na za magigiri mu gihugu cy’ibabylon bashakisha uko bakwica abantu batemera ubutegetsi bw’abega mbona buhomba basubizwa ibyo bacuruzaga nabari barabifashe ngo babagurire.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hagiye kubaho ibihe bikomeye cyane mu gihugu cy’ibabylon kuko igihugu kigiye gucikamo kabiri maze abanyababylon bakamenya yuko mu Ijuru har’Imana ikiranuka uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa abanyarwanda bahunga gakondo ya bakiranutsi,ariko abahungaga bari abakene gusa gusa,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,inyamaswa yinyamakenga,ntiyicwa numututizi ariko inyaga guhanwa ntizizabura gukubitwa inkoni mubitugu uko niko Uhoraho abivuga.

Nerekwa manuka umusozi wubatsweho ishuri ryabatutsi,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyari bikuruhije byose Uwiteka abikuyeho uko niko Uhoraho abivuga.

Nerekwa abega bategura inyama z’inkoko nizihene(ikinyoma gishingiye kuguterekera)ndabwirwa ngo mu minsi micyeya abega bagiye kohereza ubutumwa bwishushanijemo nk’ukuri.Ariko bizaba ar’ikinyoma uzabe maso cyane kandi wirinde niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona umurwa mukuru wose warabuze amazi,kandi ingabo z’abega zari zuzuye umurwa wose nta muturage winyagambura kubera intambara yaririmbanije niko umwuka w’Uhoraho Nyiringabo abihishuye uko niko Uwiteka abivuga.

nccleon@gmail.com

 

Translate »
Skip to toolbar