Nyuma yurupfu rw’Umwakagara,abega bazimika Umwami utari umwega,bamuhe abiru bose b’abega kugirango bigarurire ingoma!?

Jan 14, 2018 njyanwa mu iyerekwa ku isaha ya [28] yamasangesho mbona ijuru rirekura ibisubizo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yari yambwiye gusengera kugirango angirire neza.

 

 

 

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imyuka mibi yari yafunze ikirere cy’ibabylon yirukanywe na Malaika Michael ushinzwe intambara kugirango abakiranutsi babashe gusubizwa mu masengesho  yabo kuko bagize igihe kinini basaba Uhoraho ababere igisubizo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abatarakoze ayo masengesho yategetswe n’umwuka w’ubuhanuzi,nta bwo bazaba bagishoboye kwinjira mu isezerano,ubwo bazategereza ikindi gihe(Postponed) niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugozi uziritse ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro kugira butazigera bwongera kwima ingoma.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,sengera ubwami bw’uRwanda ucacagagure uriya mugozi wabaye inzitizi kugirango butazongera kw’ima ingoma uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Maze numvira ijwi ry’umwuka w’Imana(ubuhanuzi)maze nkora ibyo Uhoraho Nyiringabo yategetse Uwiteka ahita ambera igisubizo na mbere yuko ndangiza amasengesho yategetswe n’umwuka w’Uhoraho Nyiribihe byose uko niko Uwiteka abivuga.

Nkiri muri uwo mwuka wo kwerekwa no gusengera ubwami bw’uRwanda,umwuka w’Uwiteka aransanga arambwira ati,mwana w’umuntu,dore amasengesho wasenze anabohoye itorero rya Kristo ryali ryaraboshwe  n’umwanzi na satani na badayimoni,none rirabohowe kubwamasengesho yabakiranutsi bose bahamagariwe muri Kristo Umwami wabakiranutsi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abaririmbyi b’abakobwa benshi ko bajya barya amababi yurumogi mbere yuko baririmba ngo kugirango baririmbe neza badafite ubwoba,kandi banabashe kumva baguwe neza muri uwo murimo wo kuririmba mu gihe barimo kuririmba imbere ya bantu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,bashiki bawe bo kwa  so,LUCIA na Maria ubacireho iteka kuko banze kugendera mu murage wababyeyi ko batagomba kuroga,kuraguza no guterekera,none baranze barabikora nuko ubacireho iteka uko niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,Maria niwe wigishije umukobwa we wareze  Mukeshimana Jeannette kuroga no kugendera mu nzira zo gukiranirwa,none akwiye gucirwaho iteka inshuro ebyeri .Ndeba mu gitabo cy’ubutabera Maria ahabwa N°0099/0001/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,mushiki wawe Lucia nawe umucireho iteka kuko yasuzuguye umurage w’umubyeyi kuko yasize avumanye k’umuntu wese uzagendera mu  nzira zo gukiranirwa,kandi akaba ariwe wigishije mukuru Maria abikuye kuri Nyirasenge.

Ndeba mu gitabo cy’ubutabera nawe ahabwa numero yurubanza N°00100/0001/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga,kandi niko abitegetse.

Njywanwa mu iyerekwa mbona imbago za gakondo ya bakiranutsi zagurwa,nerekwa ibice byose byatwawe nibihugu duturanye byose bigaruza ubutaka bari baratwaye bari bamaranye igihe kirekire cyane uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Jan 15, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’UMUSITA ahamagaza itsinda rya batutsi baba mu gihugu cy’UBUPERESI ngo abatume kuri bene wabo batuye kandi bakorera mu gihugu cy’ABAKALUDAYA,kugirango babigishe yuko [M7] ari umuntu mwiza,kandi ko aharanira ineza y’ubwoko bwa batutsi,bityo banamushyigikire mu ntambara agiye kurwana n’Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho maze rirambwira ngo mburire abakomoka muri gakondo ya bakiranutsi,kutibeshya ngo bafashe umwana w’UMUSITA kurwana intambara kuko ari ntacyo bizabamarira kandi akaba ariwe wanaduteje akaga,ibyago na makuba kuko yarwanije ubwami bw’uRwanda yimika ikinyoma cya (Rep)ari nacyo kitugejeje ahangaha uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

UMUSITA ni umwana w’ISHYARI cyane nta neza yifuriza abo muri gakondo ya bakiranutsi,ahubwo yabahinduye abaja na bagaragu kugirango bamugaragire arambe kubutegetsi kuko azi neza ko,umunsi gakondo ya bakiranutsi yabonye ubwami,ari ntamuntu numwe azasigarana mu gihugu cy’UBUPERESI uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga,kandi icyo gihe ubutegetsi bwe buzaba burangiye niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Jan 16,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara atoragura urubyiruko rwinshi cyane,maze abafungira ahantu hibanga hatazwi n’umuntu uwari wese,ibyo yabikoze ngo kugirango badacika bakajya gufasha umutwe wa politike yita ko ari umutwe witerabwoba wa RNC,mbona abura amafunguro yo kubaha ariko akomeza kubagumisha muriyo gereza bageraho basa naho bahindutse nkabasazi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubwoko bwa abayisilamu batangira gushaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,mbona ko abitwa abarokore ko batigeze baberera imbuto zikwiriye abihannye,maze bituma abayisilamu bacika intege zo gukizwa no gukiranuka.

      Abaislam bajyanywe mu butayu

Ariko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo nabo nubwoko bwanjye kandi bafite imitima ikunda Uwiteka Imana Nyiringabo,ikibazo ni uko bayobye ariko baramutse babonye ubabyobora bakiranukira Uwiteka Imana Nyiringabo.

Dore bayobotse ijambo  ry’ubuhanuzi,kandi bamaze kubwemera nubwizera basigaje gusa kubona itorero rya Kristo kuko bo icyo bakeneye n’Uwiteka Imana Nyiringabo bakamukorera kuko biteguye no gutanga ubugingo bwabo bagakorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta muntu numwe uzagira icyo yreguza kuko byose byashyizwe ahabona kugirango hacibwe imanza zitabera maze abantu bamenye yuko Uhoraho Nyiringabo ajya aca imanza zitabera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa igitero kinini cya badayimoni benshi bagiye gutegera mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa Umuhanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,urabe uretse gusohoka kugirango izo nkozi z’ibibi zibanze zinyureho ubone gusohoka kuko zari zigiye kugutegera mu muhanda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Jan 17, 2018 Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore witwa MUGABEKAZI JUSTINE utuye muri gakondo ya bakiranutsi tukaba twarasenganaga,maze mbonwa ajyanwa mu butayu bugufiya cyane butagira inzira.

Ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,burira burira uwo mugore wahoze ari inshuti yawe,ashake mu maso h’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuko ajyanywe mu butayu kwigishwa kubana na bana b’Imana no kubaha Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabio uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi zizamuka zijya gutegera mu nzira nyabagendwa aho Umuhanuzi ari byure kugirango bamute muri yombi.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ntusohoke vuba kuko abakozi ba satani(abega)bagutegeye mu nzira utegereze umwuka w’Uhoraho aravugana nawe akubwire ubone gusohoka ujye kumurimo wa data uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bajya guhamba Umwakagara barangije bahita bimika Umwami uteri umwega,ariko abajyanama bose nabiru bose ndetse n’umwiru mukuru bose bari abega kugirango bategure uko bazimika Umwami w’umwega nyuma uwo bashyizeho(Bimitse)bazaba bamaze kumuca igihanga kugirango babone uko bazagera kubwami bw’uRwanda.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,babwire yuko barimo gushinga umuhunda ku kirenge ibyo batekereza ni nzozi zidashobora gusohoza umurimo wazo,kandi ibyo nibyo bifuza bitashoboka kuko binyuranye nijambo ry’Uwiteka ryavugiwe mukanwa k’Umuhanuzi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyama zokeje nizindi zitetse(bisobanura ubugambanyi bw’uburyo bubiri)ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore hagiye kubaho uburyo bubiri bwo kugambanira umwana w’umuntu,ube maso cyane kandi wirinde cyane kugirango utagwa mu mutego w’umwanzi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umukozi w’Imana witwa Casmiry utuye ku kibuye ko year imbuto zikwiriye abihannye kandi ko afite imirimo myiza yo gukiranuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo amuhamiriza niko abivuga.

Nerekwa idini rya Eglise Vivante rikorera ubukwe umushumba wabo Gataha Straton akaba umwe mu nkozi z’ikibi zikorera satani,mbona urubyiruko bateranya impiya abandi bazana za cheque kugirango haboneke amafarana yo kumushyingura mucyubahiro cyabadayimoni kuko aribo yakoreraga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar