Gen.Kayumba Nyamwasa avugira kuri televisiyo za mahanga,iby’intambara igiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi.

Jan 28, 2018  njyanwa mu iyerekwa ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari abagiye kugussaba ko ubasengera kuko bafite ibibazo by’uburwayi nibindi bibazo bitandukanye,kugirango Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera abashe kubagirira neza uko niko Uhoraho Nyiringabo Imana yabakiranutsi abivuga.

 

Ngikomeje kuba muri iryo yerekwa mbona na abega Kazi nabo bifuza ko nabasengera ngo kugirango bagirirwe neza n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,maze mu gihe narindimo ko byashoboka ko nabasengera kandi umwuka w’Uhoraho waramaze kubaciraho iteka,numva bimbereye ikibazo gikomeye kuko ndamutse mbasengeye bahita bakurwaho umuvumo bavumwe mu buryo butemewe bwaba busa na shortcut uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abo mu muryango wa benegitori batuye mu gihugu cy’Ubuperesi nabo bakora ibishoboka byose ngo barimbure ubugingo bw’Umuhanuzi Majeshi Leon AINESHA kuko akomeje kubabuza amahoro mu bikorwa byabo bijyanye n’umwuka w’ikinyoma niko Uwiteka avuga.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore RNC nayo ubwayo ilimo gukoresha imbaraga z’umwijima kugirango barebe yuko Satani yabaha ubutegetsi bagasimbura abega ku ngoma muri gakondo ya bakiranutsi(Intebe yabukunzi)yateguriwe abanyamasezerano uko niko Nyiribihe byose niko avuga.

Ijambo  ry’Uwiteka Imana yanjye,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi ziraguhagurukiye cyane ngo zize ziguce igihanga,ariko ubanza barimo gushinga umuhunda ku kirenge kuko gahunda zabo zitazabura kuburizwamo n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara atangira gahunda yo kwiyamamariza manda ya (IV) kandi na manda ya (III) atari yayigeza no hagati nibura ngo agire ikizere cyo kuba yategura manda ya (IV) ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,umutima  w’umuntu ukunda kwibeshya kandi ujya wishimira kwibeshya nikinyoma gituruka mu mwana w’umuntu,nyamara ibyo byose abikora yiyiringira wagirango niwe wiremye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

ABANYARWANDA BATAKAZA IKIZERE CYO KUBAHO KUBERA UBUTEGETSI BWA FPR:

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyarwanda ko bamaze gutakariza ikizere cy’ubuzima bwabo cyo kubaho muri gakondo ya bakiranutsi.Ndetse mbona batanashaka kumva ko ngo Gen.Kayumba Nyamwasa ngo azagira icyo abamarira mu bijyanye no gukuraho Umwakagara wabajujubije akababuza amahwemo bakaba ari nta munyarwanda numwe ukifitiye ikizere cyo kuba igihe cyose azaba ari kubutaka(Territoire)bwa gakondo ya bakiranutsi.

Mbona ko bitegereje impande zose basanga bagoswe ni ntambara gusa,kandi ibihugu byose baturanye,Umwakagara akaba yarabihinduye abanzi bakaba badacana uwaka nubutegetsi bw’Umwakagara,bikaba ar’ikibazo gikomeye cyane kugirango babe bahahungira bajye kuhashakira ubuzima bw’ejo hazaza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega biyemera cyane ko ari nta muntu numwe wabakura ku ngoma(ubutegetsi)mbona ko bikubise kugituza bavuga yuko nta muntu numwe kugezamagingo aya,ufite imbaraga zo kuba yabakura kubutegetsi,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abega uti,ntabwo ari mwe ba mbere mugiye kubutegetsi,kuko nta Habyarimana yaravuze ngo,n’IKINANI CYANANIYE ABAGOME na bagambanyi,ariko bwarakeye avaho kandi yavuyeho nabi kuko arimwe mwamukuyeho namwe murabizi.

Ni uko rero muriyimbire cyane kuko Uwiteka niwe ushyiraho akanakuraho,kuko niwe waremye Ijuru nisi,kandi ku isi niho ashyira ibirenge bye,namwe rero nimuhagarare kigabo cyane kuko Uhoraho abahagurukiye kugirango ahangane namwe maze bimenyekane yuko Uwiteka ariwe Mana mu isi yabazima uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara akorana inama na bambari be,bashyira abantu kurutonde rwabagomba guhigwa no kwicwa,mbona bahereye kumuryango wa KABUGA FELICIAN uvugwa ko yaba yaritabye Imana,ariko bakaba batabyemera ko yaba yaritabye Imana.

Mbona igihugu cy’ibabylon batakizera bavuga ko ngo ariho hihishe abahutu benshi bintagondwa bashobora kwifatanya na batutsi bahihishe balimo n’Umuhanuzi Majeshi Leon usanzwe ubagezaho amakuru kuri radio inyangeNews nikinyamakuru inyangeNewss.com uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona ko bohereje abasirikare bakora mu nzego z’ubutasi bahuguriwe guca abantu ibihanga,byabatavuga rumwe na leta ya abega,mbona abahutu bose bihungira bava mu gihugu cy’Ibabylon bigira mu bindi bihugu,ariko abatutsi bahatuye ndetse banahakorera mbona bo bakomeje kwibera ibabylon ariko batajya ahagaragara.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,leta ya abega ihangayikishijwe cyane bikomeye namakuru utangaza ndetse itangaza makuru ryawe rikomeje kubahagarika umutima bikomeye cyane cyane ijambo ry’ubuhanuzi Uwiteka Imana ageza kubwoko bwe uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa bakoresha Police yo mu gihugu cy’Ibabylon guhiga Umuhanuzi Majeshi Leon AINESHA kugirango bamuce igihanga.

Mbona na RNC yihishe inyuma ya leta ya Uganda (Ubuperesi) bakoresha nabo igipolice mu guhiga Umuhanuzi AINESHA kugirango acibwe igihanga kuko akomeje kunaniza urugamba rwenda gutangira hagati y’Igihugu cy’Ubuperesi na gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko abayisilamu bagiye guhanwa kubera gusenga ibigirwamana hamwe na majini yo mu Nyanja nikuzimu.

Mbona ukuboka k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kumanukira abayisilamu ku buryo bukomeye cyane,ndetse sibo bonyine mbona ubuhenebere bukomeye bwo mu minsi y’imperuka bukomeje kwibasira itorero rya Kristo kandi abashumba bakaba ari nta cyo babikoraho kugirango bagarurire icyubahiro Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ijambo ry’ubuhanuzi rigiye gusohoza umurimo waryo kuko abiyitirira itorero rya Kristo bamaze guhenebera none nabo bakaba bashyizwe kurutonde rwabagomba guhanirwa mu isi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo mbona nkomeza gukora umulimo wa data w’ubuhaanuzi,ariko inzego z’ubutasi na CID bampingira hasi no hejuru kugirango bance igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona za magigiri zifata ifoto y’Umuhanuzi ziyikwirakwiza hirya no hino yaba mu bana,abagore na bagabo,kugirango uzashobora kumubona bakamurangira igipolice ko uwo muntu azahabwa ibihembo bishimishije.

Ariko nubwo byabaga bimeze gutyo,ntabwo byabuzaga Umuhanuzi kubaca mu myanya yintoke akigendera akabanyura hagati barimo bamushakisha akabanyuraho ntibabashe kumubona kuko Uwiteka yabaga yabahumye amaso ngo ntibabashe kumubona uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye ububwire uti,uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore nabahaye Umuhanuzi mujyana mu butayu aho amaze imyaka [8] uyu atangiye ukaba umwaka wa [9] abagezaho ijambo ry’ubuhanuzi rya buri munsi.

Ariko mwanze kuryumvira no kuryubaha,none dore manuye ibintu bitatu mw’isi yabazima:

  1. Manuye amakuba
  2. Amakuba
  • Ibyago bikomeye cyane kugirango mu menye yuko Umuhanuzi yazanywe mu isi yabazima n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.
  1. Dore ngiye kubateza ibikomeye cyane kkumpamnde zose cyeretse abizeye ijambo ryanjye hamwe n’ubuhanuzi bwahanuwe n’umugaragu wanjye AINESHA abo bonyine nibo nzagirira neza nkabakiriza ubugingo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburire abega nubwo batazakumva ariko ntibikubuze kubabwira uti,uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abega na banyababylon mugiye kwisanga muruzitiro rw’ubuzima,kandi ntabwo muzongera gucyerensa ijambo ry’Uwiteka Imana yanjye mwasuzuguye igihe kirekire kuko ukuboko k’Uwiteka kubamanukiye kugirango mu menye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we Mana ikiranuka muri byose uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mwana w’umuntu,uku abe ari ko ubwira abega,dore ingabo zanyu zifite inshingano zo kulinda abaturage,ariko aho kubarindira umutekano,ahubwo mwababujije amahwemo nta mahoro bafite mu babuza epfo na ruguru,niyompamvu nanjye ntaruhuka ntababujije amahwemo kuko ubutunzi bwanyu bwose mwabukuye mu buriganya ndetse nubwambuzi niyompamvu nanjye ibyo mwaruhiye byose nzabiha abatarabiruhiye mwebwe mwabiruhiye mugasigara amara masa kugirango mu menye yuko Uwiteka ajya aca imanza zitabera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburire uwahoze ari inshuti yawe Ndoli utuye muri gakondo ya bakiranutsi ahitwa I GISENYI akaba yarashakanye na Jeannette bakunze kwita (Marry Double) bagiye guhura nibikomeye kuko ubwo umugore nari narafunze urubyaro rwe,yaje iwawe agusaba ko umusengera maze numva gusenga akwawe ndamusubiza muha umwana w’Imfura amwita ISSACK mwongera impanga inshuro ebyeri 1×2 ariko hashize imyaka [17] atarahigura umuhigo ya higiye Uwiteka ko azahigurira Umuhanuzi wamusengeye.

Ubabwire uti,dore ibikomeye biraje kandi ibyo mwahize ntabwo mwigeze mubihigurira kubera imitima yanyu idakunda Uwiteka,ndetse nijambo rye mukarisuzugura.

Ubwire NDOLI uti,umugore wawe aravumwe kuko yabeshye umwuka w’Uhoraho ukorera mu Muhanuzi Majeshi Leon uri mu gihugu cy’Ibabylon(Kenya)akaba ariyompamvu umuvumo uri munzu yawe udateze kuzavamo mutarahigura uwo muhigo niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwimana Ernest yahumanije ubugingo bwawe kandi yanze kwihana none shyiraho ishyerezo kubugingo bwe mw’isi yabazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Yaba Ndoli cyangwa Ernest bose birirwa imbere y’Uhoraho bavuga ngo bakunda Uwiteka ngo ndetse baramukorera hejuru y’ibyaha byanyu mwanze kwihana nibinyoma byanyu mwanze guhigura umuhigo w’umugaragu wanjye ngo ni uko ibyo mwashakaga mwamaze kubibona uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.Kayumba Nyamwasa avugira kuri Television za mahanga,ko agiye gutera gakondo ya bakiranutsi.Mbona abo barikumwe bamuherekeje nabo batanga ibisobanuro banyomoza ibyo bise ko ar’ibinyoma bivuga na leta y’Umwakagara na FPR,ndetse bemeza ko Umwakagara yashatse guhirika ubutegetsi bw’umwana w’Umusita ariko ntabashe kubigeraho none akaba akomeje guteza umutekano mucye igihugu cy’Ubuperesi uko niko Uhoraho Nyiringabo Imana yabakiranutsi abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar