Abadayimoni Umwakagara yakoreshaga mu butegetsi bwe, baciriweho iteka.(Bapfuye)naho inzitizi zabuzaga ubwami bw’uRwanda kw’ima ingoma, nazo zavuyeho!!!

April 16,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona magigiri w’umwakagara witwa Nyagasaza Innocent FRUIT,wakoreraga mu gihugu cy’Ubuperesi ashinzwe guca amashu y’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ari kumwe nundi magigiri bari ku nkengero z’ubutayu bugufiya barimo gusambura inzu babagamo yibyatsi.

 

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cyazamagigiri kirarangiye kandi baciriweho iteka rya burundu nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo nyangabirama zimaze gucirwaho iteka ryo kujyanwa mu butayu bugufiya kandi nta masezerano cyangwa isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bazigera bahabwa cyangwa bazabona kugirango bazakurwa mu butayu juzageza igihe cyategetswe n’Umuhanuzi gisohoye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Yanjye yo mu Ijuru rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bashiki bawe [2] Maria Kampororo n’umukobwa we Jeannette Mukeshimana na Ruth bagiye kongera kuguterekerera bagirango bagaruze imigisha yawe bari baribye kuko ubuzima bwabo buri mukaga gakomeye cyane none ongera ubacireho iteka rya burundu kuko banze kwihana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Dore sogukuruza wawe yasize avumanye ko umwana we uzajya mu mana zibigirwamana azacirwwaho iteka.Ndetse na PaPa wawe nawe yasize avumanye avuga ko umwana we uzajya kuraguza cyangwa guterekera azacirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana ikiranuka muri byose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko ongera ubacireho iteka rya burundu kugirango batazongera guhirahira bongera gutekereza konegra gukoresha imbaraga zibigirwamana bashaka guhumanya ubugingo bwawe.Maze nitegereza mu bitabo by’Imanza aho bigeze nsanga numero yubutabera igeze kuri N°0131/0004/0018 uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona habaho inama yo guhitamo umugaba mukuru w’ingabo zigiye gutera Umwakagara ngo akurwe ku ngoma intebe ya bukunzi amazeho imyaka [24] ayicayeho akoresha umwuka w’ikinyoma.

Mbona banditse utupapuro twogutombora,mbona umugabo umwe aratomboye ariko banga kwemeza ko ariwe uzayobora izo ngabo,bongera kunshuro ya kabiri,na none hatombora undi mugabo,nawe baramwanga baongera gusubiramo tombora kunshuro ya [3] na none bakora ubufingo bwo gutombora mbona bakuyemo agapapuro kamwe gusa basanga kanditseho “Rwara Rwumugara Gen.Kayumba Nyamwasa”maze inama yemeza ko ariwe ugiye kuyobora urugamba rwo gukuraho Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha mwinshi cyane ulimo ibice [3] ariko byegeranye cyane,maze mbona ko ministeri ishinzwe imali nigena migambi byo mu ijuru balimo gutegurira umugisha Umuhanuzi Majeshi Leon bawohereze kugirango akomeze imilimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

April 17,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona njya ku itongo ryasinzwe n’Abega basize bazambije ibintu byose,ndimo nitegereza uko basize bangije gakondo y’Umuhanuzi,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukwiye gushaka Umulinzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe kugirango umushinge imilimo y’Uhoraho kugirango yongere yubake amarembo y’Iyerusalem bityo gakondo yongere ise neza uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,rero ukwiye kuzashyiraho izuba ndetse n’Inyenyeri bikaza mugiturage gufasha abahinze kugirango uruzabibu rw’Uhoraho bitazabura ababihingira kandi izuba rizabamurikire ritenge umucyo nubushyuhe kugirango imizabibu izabashe kwera neza naho ukwezi uzakujyane mu murwa kugirango kumurikire inganda na bashoramali batazabura urumuli rwa ninjoro kuko amarembo yawe atazigera akingwa kumanywa na ninjoro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo mu gihe narindimo gutega amatwi ijwi ry’umwuka w’Uwiteka Imana Ihoraho Iteka ryose,mbona umwega kazi wasigaye yihishe mu bigunda aje yirukanka ashakishako namugirira neza,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,reba hirya ntumuvugishe kuko wabaciriyeho iteka umureke ahite ajyende nabona utamwitayeho arahita akomeze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyirinmgabo abivuga.

Ubwo mutera umugongo mfatwa no kwihangarika byoroheje (Bisobanura kubuhorwa imbaraga z’umwijima)hamwe no kwinjira mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Imana yabakiranutsi abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gakondo yawe Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ayigaruye mu maboko yawe nk’uko yabigusezeranije kugirango umenye yuko yagukunze kandi ibyo yakuvuzeho no kubaho bitazabura kuzahoza umulimo wabyo uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko baivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta Muhanuzi uba mugiturage,ahubwo aba mu murwa mukuru,niyompamvu igihe cyose ukiri ku isi ya bazima utazigera uba mu giturage kuko bidakwiye yuko Umuhanuzi aba mu giturage aba mu mukuru uko niko bimeze kuva cyera kose kuko n’Umuhanuzi wa mbere wa Israel (Samuel) yaratuye mu murwa w’IRAMA mbere yuko habaho Yerusalem maze abamukeneye bose bakaza bamusanga I Rama uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mva kumugabane w’Africa nerekeza kujya gutura kumugabane w’Uburayi,mpura na benegitori n’umugore witwa “ARAKAZA PHILOMENE FIFI”barimo basubira kumugabane w’Africa maze mbaraga ubutunzi bwanjye narinsize mur’Africa bisobanura gusubizwa inyuma kuko bakabuzwa kwinjira mu isezerano ry’Uhoraho kuko batabikwiriye uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu ishyamba cyangwa ikibaya cyo kwerekerwamo,nsangayo inyamaswa za moko yose,nshakamo iyo nabaga ngo nyifungure nddayibura mpitamo URUKWAVU(RABIT)bisobanura ubwenge mfata inkwavu [2] nzica ibihanga ndaziteka ndazifungura.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uhoraho Uwiteka Imana yawe akonegereye ubwenge buturuka mu ijuru kugirango ushobore guhanga n’inkozi z’ibibi hamwe nabatuye isi muri rusange kuko nta bwenge bw’Ijuru biragoye cyane kubana n’abana b’abantu bari mwisi ya bazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hamanuka ububyutse muri gakondo ya bakiranutsi,kandi mbona ko bumanukiye mu itorero ry’Umuhanuzi ryali rigizwe na bakirisitu bahoze basengera muri ADEPR nyuma yuko gakondo ya bakiranutsi ikuwe mu maboko ya banzi b’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo maze abakristu ba ADEPR bihitiramo kujya gusengana n’Umuhanuzi Majshi Leon Inesha kuko bemera ijambo ry’Ubuhanuzi kandi bakaba babwemera cyane 100%,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umuntu wese wahawe isezerano usengera muri ADEPR isezerano rye rizasohora ageze murusengero uzaba uyoboye wabwiwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kuko ADEPR yamaze kwinjirwamo namasega kandi akaba ari itorero ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

      ADEPR

Kubera iyompamvu intama zanjye zose zisengera muri ADEPR ndaziguhaye zizakubera intama uzayobora kuko benshi muribo bamaze gutunganywa kandi bamaze kwemera umugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.Ariko uzaza aho uzaba uyoboye itorero ry’Uhoraho Uwiiteka Imana yawe,uwo nta bwo azigera ahabwa ibyasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abitegetse kandi ni uko abivuga.

April 18, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona inka(abadayimoni)bajyanwa kurisha mu ishyamba rimeze nk’ubutayu,ariko bagira Imana basanga akavura karaguye maze basanga ibyatsi byarameze batangira kurisha ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni bakurwanyaga bajyanywe mu ishyamba ry’ubutayu kurisha kugirango bamenye yuko ukorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona gakondo [3];gakondo y’abega,gakondo y’ubwami bw’uRwanda,gakondo ya bakiranutsi n’Umuhanuzi.Mbona abega bohereza imyuka mibi yo kuyobya ubwami bw’uRwanda no guteza intambara ngo ntibumvikane Umwami YUHI VI nibamubwira azajye yanga kumvira inama zabajyanama be.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda winjire muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda maze wirukane ziriya nkozi z’ibibi nabadayimoni hamwe n’umwuka wikinyoma ugiye kuyobya ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka [59] mu buhungiro kuko igihe cyabo cyo kw’ima ingoma kigeze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndagenda ngeze muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda nirukana za hene arizo umwuka w’ikinyoma ushinzwe kuyobya abashyigikiye ubwami bw’uRwanda uhereye k’Umwami YUHI VI kugirango atumvikana nabajyana be maze bacikemo ibice maze Umwakagara abone uko abona amakuru y’ibwami maze abone abo yakoresha muguhitana Umwami YUHI VI uko niko Uwiteka abivuga.

Uwo mwuka w’ikinyoma ndawirukana uhungira mu bubiko bwawo muri gakondo y’abegaiherereye ibumoso inyuma yizindi zose,maze mbona INYONI(BIRD)yoherejwe mu bwami bw’uRwanda(Umudayimoni)ushinzwe guheza ishyanga ubwami bw’uRwanda kugirango butazigerabwima ingoma intebe ya bukunzi Umwakagara yicayeho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Iyo nyoni imaze kumbona iza iguruka kugirango inogoremo amaso yumubira,maze Umuhanuzi ayifatisha ukuboko ku iburyo ayicira mukiganza cye.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,uranesheje kandi Uhoraho Uwiteka Imana yawe nawe aranesheje kuko uwabuzaga ubwami kwima ingoma aciriweho iteka(uwo mudayimoni)akaba aopfuye burundu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umuhanuzi avahongaho akomeza kureba gakondo ya bakiranutsi ari nayo gakondo yahaweho umugabane nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Agezeyo asangamo inkoko [2] zamasake zarikumwe ni nkokokazi maze afata rusake amuca igihanga,iyindi iramucika ihungira mukigo cya gisirikare.

Ku nshuro ya kabiri asubizwa mu iyerekwa maze asanga ya RUSAKE yagarutse kuruha muri gakondo ya bakiranutsi yarashye yitera ibyatsi kuko yari mubigunda byinshi maze ahita ayifata ayica igihanga aykuraho ijosi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni b’Umwakagara yajyaga akoresha mu butegetsi bwe,baciriweho iteka.Kandi ingoma ye irarangiye burundu niyompamvu aheretse kuvuga ibijyanye nijuru kuko yamenye cyera bitaraba yuko akuwe ku ngoma none burira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yuko batashye muri gakondo ya bakiranutsi kandi ibyo Uwiteka yabasezeranije no gusohora bisohoye maze abantu biyeze kandi bitunganye imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana yabo kugirango akomeze ku agirira imbabazi nimpuhwe z’Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka abitegetse!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko habayeho urubanza hagati ya leta ya abega,nubwami bw’uRwanda,maze umunsi wurubanza ugeze abahagarariye leta ya abega banga kuza kuburana maze batsindwa bataburanye.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,abega batsindiwe imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuko yabahaye ubutabera bwose bushoboka ariko banga kwitabaira urubanza none tangariza amahanga yose yuko abega batsinzwe nurubaza imbere y’Uhoraho,haba mu isi cyangwa mu Ijuru abega nta hantu nahamwe bashobora kuzajuririra kuko banze kwitabira ubutabera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umunyapolitike H.E Raila Odinga agiye guhabwa ubutegetsi kandi agiye kongera gukorerwa umunsi mukuru ukomeye cyane kuko ibyo Uwiteka yamuvuzeho no kubikora arabisohoje uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar