Igice cya (84) cy’ubuhanuzi

May 1, 2018 njyanwa mu iyerekwa maze mbona ibitaboneshwa amaso yumubiri nerekwa uko umugambi wo guihitana Gen.Kayumba Nyamwasa,kandi uwo mugambi ugakorwa mu ibanga ryo kurwego rwo hejuru ku buryo bitazapfa kumenyekana kugirango hatabaho urwikekwe rwinshi cyane ndetse gahunda yo gukuraho Umwakagara ikabangamirwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

 

 

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,aririwe ntaraye kuko yanze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona uwari isikoti ye,yamuteguriye amafunguro, ariko arategereza araheba,mbona afashe umwanzuro wo kubyirira wenyine ariko ababaye cyane kuko nta gakuru kashebuja maze arategereza araheba ndetse nabo mu muryango barategereza baraheba agakuru ke,kaba ingume uko niko Uwiteka Imana Nyirinabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wikinyoma wari yarabase gakondo ya bakiranutsi acirwaho iteka.Ikinyoma cya nyuma cyari gisigaye ,mbona ko gikurikiye abega mu butayu maze kimaze kuhava mbona umucyo w’Uwiteka Nyiringabo uraje urumuli rukwira gakondo yose ahari hamurikiwe n’umwijima,haza umucyo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abafarisayo bo mu bwoko bw’Abatutsi biyita abanyamurenge,bacirwaho iteka,kubera kwishyira mu mulimo w’Imana batarahamagawe.Ikindi kandi bakagerekaho gukiranirwa muri uwo mulimo ntibatinye Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bavuga ko bakorera.

Igice cya (83) cy’ubuhanuzi

Mbona umugore waruri hamwe nabo,uhetse umwana w’umuhungu,afite nundi wincuke wumukobwa(Itorero n’umwuka w’ubuhanuzi byigendera)mbona wa mugore afashe abana be aragenda asigara b’Abafarisayo(Pastors)balimo barwana numudayimoni bagerageza kumwirukana ariko abaseka aho kugirango ave mu muntu watewe nawe.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ucireho iteka izo nkozi z’ibibi ziragwa no gukiranirwa kwabo,imana yabo akaba arinda kuko gukiranuka kwabo kwibera munda gusa.Dore N°0144/0005/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inzoka nini yuruziramire (Python) yishwe iryamye hasi (uburiganya,ubugome,ikinyoma) mbona ukuboko kwa Malaika kuzana INKOTA ndende kandi ityaye cyane,maze gusatura rwa ruziamire rwari rwarigize akaraha kajyahe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwuka wikinyoma uciriweho iteka,uburiganya,ubwicanyi nubugome byarangwaga muri gakondo ya bakiranutsi biciriweho iteka ntuzongera kubibona ukundi uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,Numara kugera muri gakondo ya bakiranutsi,ntarusaku uzongera kumva ukundi.Yewe nta ninduru bizongera kumvikana ukundi kuko yayiguhayeho kuzakubera umwandu kugirango uzamenye ko Uwiteka agira neza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore iyo nzoka itegetse gakondo ya bakiranutsi imyaka igihumbi na magana,niyompamvu ubutegetsi bwose bugiyeho byanze bikunze bugomba gukorana nuwo muriganya.Ariko noneho aciriweho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivua.

May 2, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Rwara Rwumugara Rubudiye Mu Ihyamba aparitse ikinyabiziga (Imodoka) yo mu bwoko bwa TOYOTA NAVARA,yarinshya cyane maze mbona ko ategereje Umuhanuzi ngo aze bajyana muri gahunda yaragiyemo.

Mbona Umuhanuzi araje yicara imbere,na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,nawe afata ibwerekeza maze atangira gutwara icyo kinyabiziga.Mbona Isikoti barikumwe nawe ko yicaye inyuma yitunganya neza nkugiye kumashana.

Ubwo mbona atarwara icyo kinyabiziga,ariko ntanzira yanyuragamo,ahubwo yagendaga agonga amabuye,agwa mu mikoke kugeza aho yageze akajya munzira nyabagendwa yigitaka (Gukiranirwa) iyo nzira twayisanzemo ibindi binyabiziga byinshi byari bishoreranye bisa nibigiye mu matora yabashinga mategeko yararimo kuba muri gakondo ya bakiranutsi.

Ariko bigaragara ko yatinze cyane gutangira bitewe nuko buri mushingamategeko,yasabwaga kubanza kunyura mubiro by’Iperereza ry’Umwakagara ryitwa Directory Military Intelligence DMI,bakabanza kumuha amabwiriza namahame agenderaho ko agiye gutorwa hakoreshejwe itekinika ry’imbaraga za gisirikare.

Ariko mbona ko ayo matoya abaye nkabamo kidobya,kandi mbona na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,nawe asa naho ahuye ninzitizi zo kudakomeza ngo agere aho mu nzira nyayo yifuzaga kunyuramo ngo agere muri kumugambi we nkuko yabigambiriye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abega bajya gukora ikizamini cya mashuli yisumbuye (Secondary School) maze mbona abenshi batiteguye gukora icyo kizamini kandi byanze bikunze bagombaga kugikora kuko ari ntayandi mahitamo bari basigaranye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bagiye kwinjira mu ishuli ryubakiwe ubwoko bwa abatutsi kugirango bwigishwe kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kandi vuba bidatinze bagiye kuzamurwa kuri wa musozi aho bagiye guhabwa amasomo n’umwuka w’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umutwe witerabwoba witwa FPR,ishami rishinzwe gucuruza amabuye yagaciro yitwa COLTA, barashinze uruganda rwamabuye yagaciro muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda bugendera ku itegekonshinga bumaze imyaka [58] bukaba bukomeje gukorera mu buhungiro mu gihugu cy’Umwami Kazi (United kingdom) UK abenshi bazi icyo gihugu ku izina ry’UBWONGEREZA.

Mbona ko bahaye akazi abanyarwanda bo mu bwoko bwa abahutu batuye ahitwa Masisi na Rucuro,bakajya bazana amabuye ya gaciro bayakuye mu gihugu cya DR Congo,bakayazanira uwo mutwe witerabwoba ukomeje kumena amaraso atagira ingano muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ntangazwa cyane nuko ayo mabuye bayazanaga kubigaragara wabonaga ariyo,abari bashinzwe gupima icyuma gishinze gupima ko ariyo,no kureba ijanisha ryayo babishyuriraho bagapima ariko bagasanga atariyo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,yafashe ayo mabuye yose aho FPR umutwe witerabwoba ucukura ayo mabuye maze arayahindura ayakuramo bwa butunzi yashyizemo atuma yitwa Colta maze ayasiga ari ibihwahwari kugirango akubite hasi imbaraga z’ubucuruzi bw’agatsiko ka FPR kiyemeje kumaraho ubwoko bw’Uhoraho Nyiringabo kugirango babone uko bategeka gakondo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Mbona abega basebera imbera ya mahanga cyane,Babura amafaranga bari bizeye kuzakura muri ayo mabuye yagaciro,ahubwo nabayazanye Babura itike ibasubizayo banga kuayabaha ngo kuko ari nta cyo bazanye bababeshye bakaba babazaniye ibitaka gusa bidafite umumaro niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona umuntu waruturutse muri gakondo ya bakiranutsi,anzanira ibiceri [40] ngo mbihe abo bakaraza bakoranaga na FPR.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,nibyo biceri ntubibahe kuko bamaze gucirwaho iteka,kandi umugabane wabo akaba ari ukuba abatindi kuko ubukene bateje abantu b’Imana butazabura kubasiga ubusa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyarwanda bari barabaye ingwate z’abega,bahungira mu gihugu cy’Ubuperesi umwana w’UMUSITA ayoboye.Mbona abaturutse muri icyo gihugu bagurishwa utwabo,ibindi barabisiga bahungira muri icyo gihugu.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho kandi cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abatutsi baturutse mu gihugu cy’Ubuperesi,basubiye aho baturutse kuko gakondo ya bakiranutsi igiye guhinduka isibaniro ry,abanyakinyoma bagiye kurwanira ubutegetsi kuko bose bamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona intwaro zaguzwe n’Abega ziteganirijwe kuzarwana intambara ya karahabutaka,zihinduka nkibiti zisigara zitagifite umumaro wo guhangana na bitwa abanzi ba gakondo ya bakiranutsi,kandi aribo bene gakondo bahaweho umwandu n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intwaro z’Umwakagara n’Abega bose baguze bibwira yuko zizabafasha,Uhoraho azihinduye izitagira umumaro kandi nta muntu numwe uzazifata ngo ajye kubarwanirira kuko bahanganye nijambo ry’Uhoraho Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yanjye abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwire Umulinzi Mukuru w’Ibyaseranijwe,yitegure gufata izo nkozi z’ikibi zajujubije ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo maze zihe igihano kibakwiriye uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse!

May 3, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni [2] bo mu bwoko bw’IMBATA zitwa bata Muzinga,maze mbona zoherezwa kujya guteza ibibazo Abigail ubarizwa kumugabane w’Uburayi.

Mbona abazungu Kazi [2] aribo bohereje abo badayimoni bagiye guteza ibibazo Abigail,maze umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo unzaho arambwira ati,mwana w’umuntu,burira umujakazi wanjye Abigail abe maso cyane kuko inkozi z’ibibi zimuhagurukiye zishaka kumuteza ibyago,akaga na makuba ariko niyiringira Uwiteka yo mu Ijuru,ntazabura kumubera umucunguzi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ari kumwe na Nzika ya Nzigo,bose bari mu buhungiro (RNC) bahanganye n’Umwakagara hamwe na za magigiri ze,mbona umugore w’Umuhutu kazi,washatswe numugabo wo mu bwoko bwa abatutsi.

Uwo mugore numva avuga ngo,FPR yatwohereje kwiga mu mahanga cyera tukiri abanyeshuri,turiga turangije tugaruka mu gihugu batwima akazi ahubwo bahitamo kutugirira nabi maze natwe turabahunga.None namwe muri abatutsi mukwiye kwishyura ibyo FPR yadukoreye.

Ndamubaza nti ese twabibishyura gute,kandi twese FPR yaratugiriye nabi,tukaba turikumwe hamwe mu buhunzi?Ngo ibyari byo byose murabatutsi kandi niba mutaranatugiriye nabi,ni bene wanyu uko niko Uwiteka abivuga.

Ndamwihorera njya kwifatira “DIAMOND” narimbonye hafi aho mu mazi yaturukaga muri rubine,yarabuze abantu bayavoma,ariko muri ako gace hakaba hari amabuye ya gaciro yitwa “Diamond” kandi ayo mabuye nta muntu washoboye kuyabona usibye Umuhanuzi wenyine uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ntangira kuyatoragura,ariko ayo mabuye yarabengeranaga cyane afite amabara atandukanye asa nayamabara yo muri disiko (akabyiniro) yahiduraga amabara buri kanya.Kandi icyangaje cyane ni uko nayafataga akancika ashaka kwinjira mu butaka kujya kwihisha ntangazwa cyane ni mbaraga ziri muri ayo mabuye nuburyo amenya yuko afashwe mu ntoki z’umuntu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubwo yarafite ibyondo kuko nayakuye mu mazi,maze mbonye ashobora kuncika mu gihe ngiye kuyashyira mu mufuka haza inka[2] zishaka kundrya ukuboko kugirango zimire izo “Diamondo” zishyira ukuboko kwanjye mukanwa kazo ariko mpita ngukuramo ako kanya ngushyira mu mufuka wipantaro nambaye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 4, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ibikomeye bigiye gukorerwa mu isi ya bazima kubanyagakondorero bari muri gakondo ya bakiranutsi bahaweho umwandu n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ingabo za RDF zose ariko cyane cyane abakuru bingabo bajyanwa mu butayu bugufiya cyane,ariko mbona ko biringiye cyane umutwe wa politike ukaba nihuriro ry’amashyaka ashingiye ku kinyoma cya (Rep) itemewe namategeko yo muri gakondo ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abakuru bingabo za RDF bakorana na RNC,bagiye kwinjizwa mu butayu bugufiya cyane.Ariko ntangazwa cyane ni uko bahise babwinjiranamo na bagore babo,abana babo,kandi bose nabonaga bari kumirongo yagisirikare nkiyabanyeshuli.

Ariko kandi nongera gutangazwa cyaneee ni uko nya Nyiramongi Jezebel nawe yarabarimo ari kumurongo ndetse yari nkuwa [3] kumurongo uturutse ibumoso bwaho bari bahagaze bategereje amabwiriza ya nyuma yo kuba mu butayu bugufiya.

Ikindi cya ntangaje kandi cyane,mbonamo n’abazungukazi nabagabo babo bashyigikiye agatsiko kabicanyi bari kubutegetsi kitwa FPR,basanzwe bakorana za mafiya zo kugurisha ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi abivuga.

Mbona ni ndaya zo mu gihugu cy’Ibabylon nazo zinjizwa mu butayu bugufiya kugirango zigishwe kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbonamo na mwene data twigeze gukorana umulimo wa data wo mu Ijuru akaza kwirukanwa n’Uhoraho kubera kwigira nyirandibizi ajyanwa mu butayu bugufiya aho abumazemo amezi [7] yigishwa kugendana n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,abo bose ubonye ngiye kubajyana mu butayu bukomeye cyane kuko bakomeje kujya impaka n’umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo kugirango bamenye yuko arijye waremye ijuru nisi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abahutu b’Abakiga nabo bari mu butayu buvanze na mazi abagera munda mu gihugu cy’ibabylon aho bahungiye Umwakagara kugirango barebe ko bwacya kabiri.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’’umuntu,abo bakiga basize bakoze ishyano barimbuye ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo,none ubahanurire yuko Uwiteka avuze ko amanuye umwuka w’ubukene kuribo maze amashillingi biringiraga akaba agiye kubashirana kugirango bacishwe bugufiya bamenye yuko Uwiteka Imana ariwe ukiza akanashyira hejuru uwo ashatse kandi ko ashobora no gucisha bugufiya uwo ashatse kuko byose bikomoka kuri we uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abandi banyagakondorero bamaze igihe mu butayu bugufiya,baratangiye kwandika igitabo cyo kurangiza memoire (Final Project) university kandi ko barangije amasomo yabo bakoreraga mu butayu.

Mbona ko n’Umuhanuzi nawe ahise atangira kwandika igitabo cyo kurangiza masters (project) yamashuli yakoreraga mu butayu bugufiya hafi ni Nyanja iherereye mu majyepfo yo mu hurasirazuba bw’Africa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,wandike vuba vuba kuko iminsi yagiye igeze ku iherezo ngo Uwiteka asohoze ibyo yasezeranije abayikunda muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugisha mwinshi umanurwa nijuru(Heaven of Finance and Planning ministry)numva ijwi ry’Uhoraho ribwira abashinzwe iyo minisiteri y’imali nigena migambi gukora ibishoboka byose bakohereza umugisha vuba bishoboka kugirango umulimo wa data udahagarara uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana mutoya w’Umuhungu bataye ku nkengero z’ubutayu bugufiya.Maze mbona Umuhanuzi hamwe nabahamya barikumwe batiragura uwo mwana w’umuhungu baramutwara bamukiza akaga gakomeye kari kamutegereje uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore utwite inda nkuru igiye kuvuka,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore isezerano ry’Uhoraho rigeze hafi cyane kandi rigiye kuvuka byihuse kuko igihe rimaze cyari gihagije kugirango Uhoraho asohoze ibyo yavuze kubwoko bwe bumaze imyaka myinshi mu butayu bwaamahanga uko niko Uhoraho Nyiringabo hamwe n’umwuka we babihamya kandi ni uko abivuga.

Njyanwwa mu iyerekwa mbona ndikumwe nabandi benedata bandi dusengera mucyumba aho twari turi mu masengesho yo kwiyiriza no gusenga Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,tangira uririmbe indirimbo yo muzo gushimisha Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga ngo” Umukiz’ azahanaguraAmarira yacu yose”mu ndirimbo z’agakiza uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nuko numva umukobwa twarikumwe dusenga tunasingiza Uhoraho Nyiringabo azamura icyo gitero abwirijwe n’umwuka wera maze numva anzamuye mu isi y’umwuka najye ndamwikiriza maze tugubwa neza ndushaho gukumbura Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Maze nzamura isengesho nsaba Uhoraho ngo adukize umwana w’umwega watubereye umuvumo yica ubwoko bw’Uhoraho amanywa nijoro nsaba Uwiteka gukuraho vuba na bwangu Umwakagara kugirango dutahe muri gakondo tahaweho n’Uhoraho kuzatubera umwandu wabakiranutsi niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

1

Twarabatuwe rwose rwose
Mu Mwami Yesu Kristo.
Twigish’ ijambo rye rizima
Mu mbaraga z’Umwuka.Cyo
dukomeze tujye imbere,
Dutsind’ ibigerageza!
Turwan’ intambara twizeye,
Twihanganire byose.

2

Tur’abasirikare benshi,
Twogejwe mu maraso.
Umwami wacu Yesu Kristo,
Ni nawe muyobozi.
Kubw’ imbaraga ze dufite,
Tuzabaho no mu rupfu.
Dukomeze dushyire mbere,
Dushimir’ Ihoraho.

3

Kwa Yesu dufit’ ubutwari,
Dufit’ ubushobozi.
Iyo twizey’ amagambo ye,
Uko yayatubwiye.
Ku musaraba haturuka
Iriba rimar’ inyota.
Twa hanywerey’ amazi meza,
Amazi y’ubugingo.

4

Mw ijuru n’igihugu cyacu,
Cyuzuyemw amahoro.
Mu gihe tuzakigeramo,
Tuzahimbaza Yesu.
Umukiz’ azahanagura
Amarira yacu yose.
Tuzanezererw’igihugu,
Yadusezeranije.

May 5, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ko nkwiye gutunganya gahunda zose z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,tunganywa ibisabwa na mategeko kubijyanye n’umulimo w’Uhoraho Nyiringabo ukorera mu gihugu cy’Ibabylon kumurwa mukuru w’ISHUSHAN uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ugende utuganirize umutekano wa gakondo yaawe wahaweho umwandu n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo (www.InyangeNewss.com  na www.egretNews.com )uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ndahaguruka njya kwishyura ibjyanye numutekano wibinyamakuru nyobora kugirango umwanzi atabona urwaho rwo kuba yabigenza uko abyifuza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Kandi ushake ibisabwa byose kugirango utunganye Radio na TV bizajya bikoresha (streaming online ) kugirango ibyo Uwiteka Imana Nyiringabo byose bisohoze umulimo wabyo nkuko bikwiriye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 6, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abatutsi baturutse mu gihugu cy’Abakaludaya (Tanzania) bongera guhunga basubira muri icyo gihugu.Ariko guhunga kwabo nta bwo kwari koroshye kuko byari ibicika kuko ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kwaremereye abega bituma bica abantu benshi cyane bitari ngombwa uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bwa abatutsi bwamaze imyaka (35) hanze mu mahanga bayirangije ndabacyura mbaha gakondo yanjye ngo ibabere umwandu.Ariko bamaze kuyigeramo batangira gukiranirwa no gusuzugura izina ryanjye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore igihugu nari narabahaye ngiye kukibirukanamo vuba bishoboka kugirango bongere bakwirwe imishwaro kuko banze kumvira izina ryanjye jyewe Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa ubwami bw’uRwanda butuma intumwa mu gihugu cy’ibabylon,baje kureba abategetsi b’ibabylon,ariko banagomba no kureba Umuhanuzi Nyirizina (AINESHA) kandi mbona ko bakomeje urugendo rwabo mu gihugu cy’Isamariya aho kandi bagiye guhura nabategetsi bicyo gihugu.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukore imilimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kuko igihe cyagiye kandi iminsi yarangiye kugirango izo ntumwa zizaze zisanga utari muri rwinshi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abatutsi bo mu muryango wabajiji batatanira mu butayu,nyuma yuko intumwa z’ubwami bw’uRwanda ziziye kumugabane w’Africa guhura na bamwe mu bategetsi bayoboye ibihugu byabo kugirango babasobanurire ibijyanye nubwami bw’uRwanda bugendera ku itegekonshinga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uhumurize ubwami bw’uRwanda ubabwire uti,muhawe ikaze aho muzajya hose bazabakira neza cyane kandi bazabakorera ibyo muzaba mwifuza byose kuko mwagiriye umugisha k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa umubyeyi usengera muri ZION witwa Immacule bita (MaMa Melisah) abarozi bamumereye nabi cyane,mbona bamuteje ibitotsi byinshi cyane maze azamurwa kumusozi wubutsweho ishuli ryigisha abantu kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo aba ariho aryama arasinzira baraza bamwiba ibyo yarafie byose akangutse asanga asigaye amara masa uko niko Uwiteka amuburiye kandi ni uko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,unshuti yawe Immacule inkozi z’ibibi zimumereye nabi cyane.Kandi umurwanire ishyaka wibuke ko nawe yakurwaniye ishyaka ubwo wakoraga ubukwe bwari bunyuranye n’umugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Muri 2008 mukwezi kwa nzeri none umsengere kugirango Uwiteka amukure mu bitotsi amutsindishirize uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa agace kitwa MOMBASA mu gihugu cy’ibabylon ko hagiye kuba ibyago bikomeye cyane,kubera gukiranirwa kwabo.Mbona ko haguye imvura nyinshi(bisobanura ibyago bikomeye)maze bahungira kumisozi miremire cyane ikibaya cyose cyari cyuzuye amazi gusa gusa kugeza aho bihinduka nk’inyanja abantu bajya gutemberereho uko niko Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,gukiranirwa kw’abanyababylon kwamaze kugera imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Nsubira mu iyerekwa mbona za nkozi z’ibibi zitwa abarozi zari zajyanye Immacure kumusozi wubatsweho ishuli ryo kwigisha ubwoko bwa abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo,nazo zijyanwa kuri uwo musozi ndetse zinjizwa mu ishuli gutangira amasomo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika ya cyera y’Inzigo,yumugore wahumanijwe kandi akagirirwa nabi na mukase(Step Mother)maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira imfubyi zose na bana bose barezwe na bamukase babagiriye nabi yuko iki ar’igihe cyo guhabwa ubutabera kwabo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Nyiringabo abitegetse!

Unababwire uti,dore Uhoraho anabahaye (file number) numero yurubanza kugirango abanze kwihana bacirweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kuko bakoze ibyo gukiranirwa N°0145/0005/0018 uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,gufashe urufunguzo rw’icyuma,mbona gufungura nimiryango yibyuma yafunzwe hashize igihe kinini cyane harabuze uyifungura.

Maze mbona hafunguwe umuryango wa mbere wasaga nujya mugikari cyangwa ikambere,mbona na wa muryango wa kabiri nawo ufungurwa ibyari byahishwemo byose bikurwamo ndetse birasohorwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The Rhema word comes from Heaven,called “effect efuly”according my research I’ve made it, means that (the consequences of the action like to play a game as called Scrambles thus is what God of Heaven says.

Nerekwa umwuka w’ikinyoma washokonkoye amahembe(uburambe mu kinyoma)maze mbona witegura kuza aho Umuhanuzi aherereye.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,urabe maso cyane kuko umwuka w’ikinyoma wamaze gufata icyemezo cyo kuza ku kureba ngo ukubeshya ariko uzawitondere kandi uzabigenze kwa kundi ujya ugenza inkozi z’ibibi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugisha uturutse mu Ijuru (Heaven Finance and Planing Ministry) urwego rushinzwe imali yo mu Ijuru.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwo mugisha woherejwe na bene so nta bwo uhagije kurangiza umulimo w’Uwiteka kuko umwanzi yagerageje kubirwanya cyane bigatuma umugisha utarangiza ibyari bigenewe nuwo mugisha ariko Uhoraho agiye gukora ibikomeye kugirango urangize vuba cyane ibisabwa kugirango Umwakagara akurwe ku ngoma uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

May 7, 2018 Njyanwa mu iyerekwa mbona H.E Raila Odinga,ahabwa ikaze kubutegetsi,kumwanya w’umukuru w’igihugu.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyahanuwe kuri H.E Odinga bigeze igihe cyabyo ngo bisihoze umulimo wabyo kuko kwima ingoma kwe bisobanuye yuko Umwami w’uRwanda YUHI VI nawe igihe cye cyegereje ngo yime ingoma muri gakondo ya bakiranutsi mwahaweho umwandu n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,manuka ujye mu butayu bugufiya maze ufate abadayimoni ubagarure muri gakondo ya bakiranutsi kugirango umenye icyo bahunze!Ndamanuka ngeze mu butayu bugufiya ndahabasanga ndabafata mbazana muri gakondo ya bakiranutsi ariko tugeze ahatangira irembo ryo mu irango rya gakondo ya bakiranutsi barangay basubira inyuma mu butayu.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe kiraje kandi kirasohoye ngo ibyahanuriwe gakondo ya bakiranutsi bisohoze umulimo wabyo,niyompamvu abadayimoni b’abega bahisemo guhunga hakiri kare bakigendera bakajya mu butayu bugufiya nubwo atariheza kuribo,ariko ayo niyo mahitamo bakoze kugirango bimenyekane yuko igihe cy’Uhoraho cyasohoye uko niko Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyama zimishito zirikubiti [2] zamaze kotswa neza ngo ziribwe,umwuka w’Uhoraho anzaho arambwira ati,mwana w’umuntu,dore hamaze gutunganywa gahunda yubugambanyi kandi umwana w’umuntu,niwe bari kugambanira.None urabe maso cyane kandi witondere icyintu cyose kijyanye nitumanaho kugirango ushobore gutahura imigambi yabo.

Abagambanyi nta bwo ari bashya,ahubwo nibabandi wagize ibanga kuko igihe cyabo cyo gutangazwa kitari cyagera usibye ko nyine wwanabatangaje mu marenga ariko ntibabitahure uko niko Uhoraho Nyiringabo akuburira kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona turi mu butayu turi [3];mbona igiti cyari imbere yanjye njya kucyurira,mu gihe ndimo kurira ngeze hagati ngo ninjire mu mashami cyangwa ubushorishori,umwe warinyuma yanjye mbona yagezemo kare kandi atigeze yurira icyo giti,sinamenye aho yanyuze,naho undi akomeza kuba inyuma yanjye kuzageza ndangije kurira icyo giti nkakigera mu mashami nawe akabona kurira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The Rhema word comes from heaven called : “Conspiracy” the word of the Lord God,told me,son of man,there’s a group of people kind of spy preparing to put you down.But do not tremble before them,because your God he’s with you that what the Lord God says.

Nerekwa umwuka wurukoza soni maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore haje umwuka wurukoza soni kandi woherejwe ni nkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa abega kugirango zangize gahunda zawe zose warurimo gutunganya,ariko ntugire ubwoba kandi ntukuke umutima kuko Uhoraho yarangije kubishyiraho iherezo uko niko Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo [2] bo mu bwoko bw’abazungu,mbona bambaye udukabutura,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abazungu bashatswe n’Umwakagara ngo bagutate bakozwe nisoni kuko badashobora kuzapafa bakugezeho ahubwo ikibarindiriye n’ugukorwa nisoni gusa uko niko Nyiringabo abivuga.

Mbona undi mugabo warufashe umupanga mu ntoki ashaka kuwuntempesha ariko ananirwa kuzamura ukuboko ngo anteme.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari ijambo ridakwiye ku kubwira uwo mugabo yifuzaga ku kubwira ariko naho yarivuga nta cyo byatanga kuko ridashobora ku kwinjiramo bitewe nuko rinyuranye numugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukobwa cyangwa se umugore washakaga ko ngo namurongora kandi binyuranye numugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,uriya mugore ushishikajwe nuko wamurongora dore nta bwo muziranye kandi nta nubwo biri mu mugambi w’Uhoraho kuko wowe udashakirwa na bana b’abantu,kuko ijambo ry’Uhoraho mu migani ribivuga neza yuko umugore mwiza aturuka k’Uwiteka naho ubutunzi namatungo bikaba bituruka kubabyeyi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mfite imisatsi myinshi kandi miremire(Ubwenge bwinshi)maze mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo ufite umupanga ushaka kunyogosha iyo misatsi.Maze ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari umuntu ushaka ku kugira igicucu yibwira yuko ahari yarusha ubwenge bw’Uhoraho buba muri wowe.Agufitiye inzika ariko buri gihe ahora yigiza nkana nkaho nta kibazo mufitanye nuko rero nawe umwihorere kugirango uzarebe amaherezo ubundi wicecekere niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 8, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona itsinda rya bantu ba gatsiko ko muri FPR bashinzwe kugenzura imitungo ya bantu.Bakaba ngo bashinzwe ubukungu bwo muri FPR,mbona ko bakoze inama bemeza ko bazajya baka abaherwe bafite amafaranga ari hejuru ya miliyoni 1$ yamadollar bakababwiriza gutanga icya cumi ku ngufu yakwanga bakamuhombya.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bagizi ba nabi balimo kwitegura guhunga bashakisha impamba kandi buri wese yabigize ibanga ntawubwira undi kuko badashaka kugaragaza ko badafitiye ikizere Umwakagara kugirango atabaca ibihanga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 9, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Kalonzo na Mudavadi bongera kugaruka muri NASA nyuma yuko bari baravuyemo.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bagabo uko ari [2] bamaze kubona yuko H.E Raila Odinga ariwe ugiye kuba umukuru w’igihugu.None baragarutse ngo bakorane nawe kugirango bagwize imbaraga zo guhangana na William RUTO uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umwakagara hamwe na Joseph Kabila bakoze inama bemeza ko Umwakagara yakohereza ingabo ze zikitwa ingabo za bakongomani zigashyirwa mu ntara ya KIVU ya majyepfo kugirango Kabila namara kuva kubutegetsi bazatangize intambara nundi mu perezida uzaba amusimbuye.

Mbona ingabo za RDF zitabyemera maze bafata impindu bakajya bazibashinga mukirenge kugirango babyemere ku ngufu.Mbona ko ingabo zibuze uko zibigenza zihitamo kwemera ngo kuko haguma amagara uko niko Uhoraho Nyirimgabo abivuga.

Mbona bene data bashyizweho agahato gakomeye kabadayimoni ngo kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Habaho gukomererwa gukomeye ubuzima buhinduka ubundi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uhoraho azabarwanya kuko yabakoreye ibikomeye ariko bamwituye kumusuzugura niyompamvu batazigera bagira amahoro mu buzima ahubwo ukuboko kwe kuzabaremerera cyane kugirango bazamenye yuko baciye ukubiri nijmabo rye uko niko Nyiringabo abivuga.

Nerekwwa umukuru w’igihugu cya leta zunz’ubumwe z’America Donald Trump yihisha munsi ya za eskaliye (up stairs) arikumwe na minisitiri w’ububanyi namahanga maze bakajya barunguruka mukadirishya kari gahari bareba muri Africa cyane bahitegereza maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mukuru w’uwo mugabane ubu amaso ye ayahanze umugabane w’Africa kuko ashaka guhindura ibintu byinshi cyane bitagenda neza kuri uwo mugabane niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inka ni nzovu nicyana cyayo,mbona inka iguye mu nzira nyabagendwa ya kaburimbo icirwaho iteka.Naho inzovu nicyana cyayo byombi biraswa amasasu byombi birapfa.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inka numudayimoni ukomeye ukoreshwa muri gakondo ya bakiranutsi iciriweho iteka,naho inzovu nicyana cyayo nabadayimoni bakoreshwa mu gihugu cy’ibabylon nabo bakaba baciriweho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abashingamateka bo mu gace k’ibabyloni kitwa Riftvley barwana intambara ikomeye yo gushyigikira icyegera cy’umukuru w’igihugu ucyuye igihe Kenyatta.Mbona ko balimo kumurwanirira ariko imbaraga zabo ziranga ziba nkeya cyane ibyo bifuzaga bananirwa kubigeraho.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bashinga mateka barifuza yuko ngo William Ruto yategeka muri 2022 kandi nyamara agifite inyanja irimbereye yo kwambuka ICC kugeza magingo aya ataramenya uko bizamugendekera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha mwinshi cyane uraje kugirango utunganye gahunda zose z’Uhoraho kugirango ibyahanuwe byose bisohoze umulimo wabyo uko niko Nyiringabo abivuga.

The Rhema word comes from heaven and told me,son of man,this coming month in the country of babyloni things are going to be hardship to the people that is what the Lord God of armies of heaven says.

Nerekwa imuli [3] Izuba,Ukwezi,Inyenyeri (1) nizindi Nyenyeri ntoya [2] byose byacanye cyane bitanga urumuli rwinshi cyane,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwijima warukugose wose ukuweho kandi ibyahanuwe byose biraje kandi bigiye gusohoza umulimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona integuza ya “NYAMPINGA” ko yamaze kugera mu gihugu cy’ibabylon,ndetse mbona ko na NYAMPINGA nawe twicaranye nyuma yuko integuza yamaze kuhagera ikamutegurira aho azaza ashyikira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 9, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ikinyabiziga (car) gihagaze imbere yurutare Umuhanuzi acumbitsemo,nuko nkomeza kwitegereza neza ngo bitaba ari amarangamutima yumubiri.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana yawe yaguhesheje umugisha wo gutunga ikinyabiga nkuko hashize igihe kirekire abikubwiye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

May 11, 2018 nerekwa mu murwa mukuru w’Ishushani mu gihugu cy’ibabylon abagabo benshi balimo kubaga inka maze mbona abagabo [4] bagabanye itako ry’inka (umudayimoni) batangira kubaga bagabana kugirango buriwese ahabwe umugabane we.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ejo ntuzagere mu murwa mukuru w’ibabyloni(Nairobi)mu gihugu cy’ibabylon kuko za magigiri zamaze gucura umugambi wo kugushimuta uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore ririya tako ry’inka ubonye bagabanaga ni nama balimo aho buri wese yahawe inshingano ze,zo kuguhigisha uruhindu cyane abakora kuri server y’igihugu ishinzwe kumviriza itumanaho ryose barebera hamwe aho waba uherereye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa murusengero rwabanyamurenge mu gihugu cy’ibabyloni mu murwa mukuru w’Ishushani ahitwa Kasarani mbona abaririmbyi baririmba muri urwo rusengero bamanurwa mu butayu bugufiya cyane buherereye hafi y’inyanja iri mu majyepfo yuburasirazuba bw’Africa.

Mbona bamanuka umusozi,bagera mukibaya cy’ubwo butayu burebure kandi bugufiya cyane.Mbonamo numwe twahoze dukorana umulimo wa data (Mark) nawe abarinyuma amanuwe muri ubwo butayu bukomeye cyane aho abantu b’Imana batunganirizwamo kugirango barusheho kwizera Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abaririmbyi basengera murusengero rwa Pastor Simoni Nkundabantu bakomeje gukiranirwa cyane imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona ko hakozwe inama ya za magigiri yemeza ko abafarisayo(Pastor’s)bagiye gufatwa bagafungwa cyane abo bakeka ko batacyemera leta ya abega.Ngo maze babashyireho ibyaha by’ibicurano ko ngo batunze imbunda mu buryo butemewe na mategeko.

Indi ngingo ya kabiri ngo bakorana numutwe wa politike RNC,utavuga rumwe na leta ya FPR,kandi ngo bafiite umugambi wo guhitana umukuru w’igihugu ariwe Umwakagara nyirizina uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abo bafarisayo yuko bagiye gushyirwa mu nzu y’imbohe vuba cyane bazira ko batemera ubutegetsi bw’igitugu bw’Abega nibaba abanyabwenge barakuramo akarenge kabo.Ejo ntibazavuge ngo Uwiteka nta bwo yababuriye kandi bamukorera mu izina rye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abazimu na badayimoni bahugurukira icyarimwe kurwanya umugisha ngiye kwakira uturutse muri minisiteri y’imali nigenamigambi yo mu Ijuru.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ube maso cyane kubw’abadayimoni bashaka kwitambika imbere yumugisha ugiye kwakira uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’urukozasoni wongera kubyutsa umutwe nyuma yo gutahura imigambi y’inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’Abegakazi.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abega kazi bongeye kohereza umwuka wurukozasoni kubugingo bwawe none ube maso cyane kandi ukore amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kugirango ugamburuze imigambi yabo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Uwimana Ernest na madamu we Marceline balimo bakora amandazi ariko badafite aho barambika bamaze kuyakura mu mavuta yo gukuranga no murukarango.

Mbona Ernest afashe agafu mu ntoke akanyanyagiza hejuru yumukungungu kugirango abe ariho arambika amadazi ahiye avuye mu mavuta uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mwana w’Umurundi waguhamanije akaba yaraciriweho iteka yanze kwihanira imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo none akomeje guhangana nijambo ry’ubuhanuzi bw’Uhoraho Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo wongeye guhaguruka cyane mbona duhurira mu gihugu cy’ABAKALUDAYA (Tanzinia) aho bari bagiye gucuruza amabuye yagaciro bagezeyo basanga arijyewe uyashinzwe(ubuhanuzi)maze Babura uko bayacukura kandi basabwa kubanza kwiyandikisha mu biro byanjye bagahabwa icyemezo cyemeza yuko bemerewe gucukura amabuye ya gaciro no kuyacuruza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umuryango nyarwanda witwa (Abanyakarama) abakobwa babo bajyanwa mu bigeragezo byihuse kuko nabonaga barya ibigori byokejwe kandi byari byokejwe n’Umuhanuzi.Mbona na abahungu babo cyangwa abasore babo nabo barya ibyo bigori bigoye cyane.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukorere amasengesho uwo muryango nyarwanda kuko abega bagiye kubagirira nabi cyane kandi byihuse!

Kandi ubabwire basenge cyane bahamagare Uwiteka Nyiringabo Imana yabo kuzabarengera kuko ibintu bitoroshye namba ahubwo birakomeye cyane kugirango niba ari ibishoboka Uwiteka azabarengere abakize abega b’abagome bambaye umugomo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ingabo z’Abega (RDF) zitegura kurwana nabatavuga rumwe na leta.

Ntabwo zizabona imbaraga kuko ingabo zitari abega zimaze kurambirwa uko leta yica imiryango yabo akaba ariyompamvu ikomeye cyane izatuma ingabo zitari iz’abega dore ko arizo nyinshi cyane ntabwo zizarwanira abega ibyo bikazatuma abega batindwa intambara bakazahunga nkuko MRND yahunze gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

May 11, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona nambuka ikiraro cyubakishijwe ibyuma bikomeye cyane (kwambuka ibibazo bikomeye cyane) akaga,ibyago,amakuba bikomeye byateguwe ninkozi z’ibibi.

Ariko kuruhande rw’icyo kiraro (bridge) hariho ahantu hatubatse neza hanyuragamo amazi yimvura yamanukaga mukiraro hasi (utubazo tukeya) dusigaye kugirango dukemuke neza.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho ashyizeho ishyerezo ry’ibibazo byo mu butayu bugufiya kuko igihe umaze mu butayu Uwiteka agishyizeho iherezo kugirango umenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo(Bwana wa Majeshi)Uwiteka Imana yanjye niko abivuga.

Njyanwa murindi yerekwa mbona abasore [2] bashaka kurambagiza “NYAMPINGA” wavuzwe nubuhanuzi mbona abo basore turwanira “NYAMPINGA” bashaka kumuntwara ngo bamusabe kwibanira nawe.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugiye kurwanira “NYAMPINGA” wajyanywe mu butayu bugufiya kujya kubanza kwigishwa kuzakorera Uwiteka ni uko azabana n’Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo (Bwana wa Majeshi) uko niko Uhoraho abivuga.

Ntutinye kandi ntugire ubwoba bw’uko bazamugutwara kuko ijambo Uwiteka yavuze no kurisohoza ntazabura kkurisohoza kuko uwo niwe uzaba umukobwa w’IZION akazubaka inzu y’Uhoraho Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Umwami witiriwe Melkizedek uzasimbura Umwami w’uRwanda YUHI VI

Njyanwa murindi yerekwa naryo ritoroshye kandi nta nigihe rizigera ryoroha,mbona Umwami uzasimbura Umwami YUHI VI wiswe nubuhanuzi izina rya Melchizedek Umwami w’ISALEM akazaba Umwami wamahoro.

(Old Testament) the priest-king of Salem who blessed Abraham (Genesis 14:18–19) and was taken as a prototype of Christ’s priesthood (Hebrews 7) Douay spelling Melchisedech

Word Origin and History for Melchizedek

Name of a priest-king in the Old Testament, from Hebrew Malki-tzedeq, literally “king of righteousness,” from melekh “king;” second element related to tzadaq “he was righteous,” tzaddiq “just, righteous.”

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,andika ibyo nkubwiye kugirango ubisoma abimenye kandi igihe bizasohoza umulimo wabyo,bazamenye yuko Umuhanuzi yarali hagati muribo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo (Bwana Wa Majeshi) abivuga.

Nkomeza guhishukirwa iby’inkozi z’ibibi zigambirira kuyobya uburali kuri “NYAMPINGA” wateguriwe kuzabana n’Umuhanuzi “AINESHA” kugirango bamushyingire undi utari mu isezerano kuko uwo “NYAMPINGA” ariwe uzasenya urubyaro rw’INZOKA na bazimu na badayimoni.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwire bene so basengere “NYAMPINGA” ariko ntubabwire aho aherereye kubera impamvu z’umutekano we kuko yajyanywe mu butayu kwigishwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri aho zari zarubatse igicumbi cyazo,hasenyuka hashiraho burundu.Ijambo ry’Uwiteka Imana rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urufatiro rwa za magigiri (SPY) rukuweho.None se niba urufatiro rukuweho umwana w’umuntu yakoriki?Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abaza!

Nerekwa za magigiri zikorana n’Umwakagara ariko kandi zikongera zigakorana na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba (Gen.Kayumba Nyamwasa) mbona bagenda bigisha ingabo za RDF bazibwira yuko Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba (ubuhunzi) ko naramuka ateye gakondo ya bakiranutsi bazajya bigiza nkana ko balimo kurwana ariko bazajye birinda kurasa mucyico kugirango bazabone inzira yo gukiza ubugingo bwabo uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

May 12, 2018 Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha miwnshi utubutseho,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho agiye kukoherereza bene so bazaguhesha umugisha kugirango nawe ubaheshe umugisha w’Uhoraho uturuka kuri data wo mu Ijuru kuko agiye gukoza isoni inkozi z’ibibi zibasiye ubugingo bwabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo (Bwana wa Majeshi) abivuga.

Nerekwa abasangirangendo benshi bumukuru w’igihugu cy’Ibabylon Uhuru Kenyatta bibumbiye mu ihuriro rya Jubilee Alliance Party (JAP) bamburwa imilimo bakorwa nisoni imbere ya mahanga nigihugu cyose cy’ibabyloni nkuko ubuhanuzi bwabivuze uko niko Uhoraho Nyiringabo Uwiteka Imana yanjye abivuga.

Nerekwa abadayimoni bo mu gihugu cy’ibabylon bacirwaho iteka inzu (igihugu) babagamo bayambuwe,maze Babura aho baba batangira kubungabunga batagira aho bihisha cyangwa bakorera.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abazimu b’abadayimoni bakoreraga mu butegetsi bwa Uhuru Kenyatta bambuwe ingoma kandi babuze aho berekeza kuko bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Humuriza abahutu ubabwire icyo Uwiteka abavugaho

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyirigabo nkorera rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umbwirire abahutu uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga.Dore nzi ibyo mwibwira yuko Uhoraho Nyiringabo ngo yarabataye,ariko nta bwo nabataye ahubwo nashakaga ko mubanza kumenya gukiranirwa kwanyu mwarangiza kubibona no kubyemera nkabona kubagirira imbabazi.

Ibyo mwakorewe n’Abega byose ndabizi uko babikoreje urusyo,kandi abacika cumu bamwe mwagiriye neza bagahinduka bakabagirira nabi,ibyo nabyo narabibonye kuko narimpari.

Nuko rero mugire umwete wo kwihana ibyaha byose mwakoze imbere ya maso yanjye,kuko bitari cyera abega mubona uyu munsi nta bwo muzongera kuzababona ukundi kuko mu gihe gito cyane bagiye guhinduka amateka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Imiruho mwarushye,amashyamba mwagenze yose narimpari,kuko iyo nza kutaba hamwe namwe muba mwarashiriye muri aliya ,ashyamba mwageze namaguru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Gushaka mu maso h’Uwiteka Nyiringabo nibyo bizabakiza kandi umuvumo ubariho wa maraso mwamennye uzakiza no kwihana kwanyu no kwaturirana ibyaha mwakoze imbere y’Uhoraho ni mbere ya mahanga naho abega bo mu bwoko bwa abatutsi mubandekere abo mfite uko nzabagenza kugirango bazamenye yuko mu Ijuru hari Imana ica imanza zitabera kandi igatabara abatagira kivurira badafite shinge na rugero uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar