Umwami Imana ava mu bahutu na batutsi


Dec 7, 2018 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakianutsi,nsanga uruzabibu rw’Uhorahorwareze,ariko habura uwasarura inzabibu z’Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona koumulima w’inzabibu ukorewe neza cyane,maze hasi basasamo capert isa nibyatsikugirango hatazongera kumeramo ibyatsi bikangiza umulima w’inzabibu z’UhorahoUwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’ikinyoma wongera kuza gusura gakondo ya bakiranutsi kugirango uhashinge ibirindiro,ariko usanga Umulinzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe ari maso cyane yirukana iyo myuka mibi ikimara gukandagiza ikirenge kubutaka bw’uruzabibu rw’Uhoraho Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa abagore beza cyane bafite amaso nkayinyana bayateretse neza cyane imbere y’Umwami uzasimbura YUHI VI,nabonaga bashakisha uko bamukora kubirenge kumano yabyo,ariko bikabananira kandi abicaye imbere.Mbona ko barimo gushakisha contact z’uko bamubona ariko nabwo nti babishobora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

kandi abicaye imbere.Mbona ko barimo gushakisha contact z’uko bamubona ariko nabwo nti babishobora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umugani w’Uwiteka Imana Nyiringabo aciriye abo muri gakondo ya bakiranutsi:

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona umugabo wo mu bwoko bwa abatutsi watoraguye umwana w’umuhungu wajugunywe na nyina akimara kumubyara.

 Uwo mugabo afata uwo mwana amujyana kumureresha kumugore wo mu bwoko bwa abahutu kazi,uyu mugore akaba yarafite mwene wabo w’umucuruzi kazi wo kurwego rwo hejuru mubucuruzi bwa mabuye yagaciro,kandi akaba yari yarahaye akazi Umuhanuzi ko gushakisha amabuyeya gaciro ayazana kugirangoo haboneke menshi cyane ajyanwe i BURAYI.

 Uwo mugore wahawe kurera uwo mwana w’umuhungu,akaba yarasengeraga mu idini rya ADEPR,kandi akaba atari yarigeze ashaka umugabo yari yaranyuzwe na wa mwana w’umuhungu yahawe kurera yumva ko amuhagije kuko yari amaze kugira ikizere yuko ari umwana we.

Igihe kimwe wa mugabo wo mu bwoko bwa abututsi wamureresheje umwana,yaje kugaruka,asanga wamugore akomeje kurera umwana ariko akennye cyane.Maze amushakira akazi muribank yakoreraga aho iruhande rwe.

Akimara kumushakira akazi,wa mwana w’umuhungu aramucika arigendera. Aza guhura na bandi barimo umugore umwe warurikumwe na mugenzi we witwa MUGABEKAZI Justine wakoraga muri Save the children agasengera muri Evangelical Restoration Church ERC.Uwo mwana bahise bamutoragura ariko uwo mugore wundi wo mu bwoko bwa abatutsi (kazi) aba ariwe uwo mwana yemera kubana nawe.

Ibi byose Umuhanuzi yabonaga birimo kubera ahakorera inganda kuko zari zegeranye nayabank wa mugore usengera muri ADEPR,akoramo.Maze wa mugabo aza kumenya ko wamwana kandi yacitse wa mugore arigendera.

Aragaruka azakubaza uwo muhutukazi uko byagenze,asanga yarigunze yishwe nagahinda cyane,mazewa mugabo afata icyemezo cyo gusubira kujya gushaka wa mwana we yitoraguriyeariko yanga kumurera ahubwo ajya kumureresha.

Aragenda agira amahirwe asanga wa mugore Justine yaje gusura wa mugore w’Umututsi kazi urera wa mwana w’umuhungu.Arahagarara abanza kurebera kure ngo batamubona abona wa mwana arikumwe nabo bagore.

Uwo mwana yasaganumuzungu,kandi akongera agasa na bantu bo kumugabane wo muri ASIA.Uwo mugaboaza gahoro gahoro aramutsa abo bagore,ariko wa mwana aba yamubonye nawe asanaho yigiyeyo gatoya ajya kuruhande mukigunda guca indabyo(yaramaze kugira nk’imyaka 7).

 Ubwo wa mugabo atangira kuganiriza abo bagore,asanga baganira ibijyanye nibyakazi,n’uburyo uwo mugore urera wa mwana arera uwo mwana kandi ari nta kazi agira.Ubwo wa mugabo ababwire ko ashobora kubashakira inguzanyo muri bank wa mugore wareraga wamwana akoramo.

 kumva ko,wa mugore umurera agiye gushakirwa inguzanyo,kandi bari babayeho mukwizera,ubwo ako kanya yahise yiruka arabacika bamwirukankaho kugirango bamufate.Bari hafi cyane kumufata maze Umuhanuzi nawe aza kunyura ya nzira aho hari kubera icyo gikorwa cyo gushaka gufata umwana ku ngufu ngo bajye kumurera kandi adashobora kubana n’umuntu wese utunzwe no gufata amadeni.

Ubwo Umuhanuzi nawe ntabwo yagendaga namaguru,ahubwo yarari mukirere aguruka maze aba abonyeuwo mwana ajya kumutabara ngo amufate akaboko ahite amwitwarira.

Icyatangaje Umuhanuzi igihe amufashe akaboko ngo amuzamukane mukirere bigendere ahubwo ako kanya ahinduka umwuka ahita yinjira mu Muhanuzi Majeshi Leon Ainesha,maze wa mugore w’Umututsi kazi numva avuga ngo,mbese nareraga Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo ntabizi none arancitse uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abaciyeumugani kandi ni uko abivuga.

 Njyanwa muiyerekwa mbona abega bongera gukoresha ikoranabuhanga ngo bagigire Umuhanuzi    barebe ko bazamufata bakoresheje internet (Tracking Network Commucaion) TNC maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu urabe maso cyane kandi witonde cyane ikoranabuhanga urimo gukoresha muri iyiminsi kuko umwana w’umwega yongeye kuguhagurukira uko niko Uwiteka Nyirinngabo abivuga.

Dore balimo gukoraibishoboka byose ngo barebe ko bazagufata bakaagushyira mu nzu y’imbohe bakabaariho bakwicira bikazitwa ko wishwe ndwara uko niko uhoraho Nyiringabo abivuga.

 Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha uturutse kuri wa mwuka w’inzika y’inzigo uza ucigatiye amashillingi yitwa «Illinois»maze nzika ayazanira Umuhanuzi agirango amuranganze maze babone uko bamuta muri yombi kugirango bamuce igihanga uko niko UhorahoNyiringabo abivuga.

Njyanwa muiyerekwa mbona ndi mu murwa mwiza kandi munini cyane urimo ibimodoka binini cyane,maze haza nzika arambwira ngo ninjye mu muhanda kuyobora ibyo bimodokambihe icyerekezo.

Ndagenda ariko ngerayo natinze cyane sinaba ngikoze umurimo wari wanjyanye,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko umwanzi nubwo arimo gukora ibishoboka byose ngo aboneicyerekezo cyawe ntabwo ashobora kubigeraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

«Njyanwa muiyerekwwa mbona ko abanyarwanda bo muri gakondo ya bakiranutsi bifashe mapfubyi,kubera ibigiye kubaho muri gakondo ya bakiranutsi»

ijambo ry’Uhorahorinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abantu balimo gukurikirana cyane ijambo ry’ubuhanuzi kandi barakurikira ijambo ryose rivuzwen’umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera muri wowe.None abantu imitima yaboirahagaze kandi bafite ubwoba bwinshi cyane kkubw’ibyo bigiye kubaho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 Ijambo ry’Uhorahorikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bahagaritse umutimakubw’urugendo ugiye kugira mu minsi ya vubacyane.

Akaba ariyompamvu barimo gukora ibishoboka byose ngo ba tracking itumanaho ryawe barebe ko babona amakuru akwerekeyeho nyamara balimo gushingaumuhunda ku kirenge niko Uwiteka abavuga.

Mbona kobaterekereye ngo bongere bohereze imyuka mibi iteza ubukene ngo Umuhanuziadashobora kwakira umugisha agakomeza gutunganya gahunda z’Uhoraho UwitekaNyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho mazerirambwira riti,balimo kwirebera mudererwamo kuko ari ntwaro yacuriwe kukurwanya izabaho uko niko Uwiteka abivuga.

nccleon@gmail.com

Share :

Translate »
Skip to toolbar