Igice cy’i (102) cy’ubuhanuzi

Dec 30, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona njya gusura imiryango ya abega twabanaga cyera, maze ngenda mfite ibihumbi 20,000 byamashillingi.Ngezeyo ngiye kuyabaha ahindukamo ibiceri kandi umubare uragabanuka cyane.

 

 

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umuvumo wavumye abega watangiye gukora kuko imbaraga zabo zamaze kurangira burundu,kandi bakaba batagifite amahirwe yo kongera kwakira umugisha niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona haje umugabo wo mu abega,ansanga muruzabibu rw’Uwiteka Imana Nyiringabo, ndimo kurukorera,maze yibamo iseri ry’inzabibu ndetse atwara n’igitoki arirukanka.

Ndamukurikirana ndamwirukankana kugirango mufate mwambure ibyo yari yibye murutoki rw’Uwiteka Imana Nyiringabo. Abonye ko ngiye kumufata ahindukamo abana [2] b’abasore maze ibyo yibye abitera hejuru bihindukamo ibigori bibisi.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bagiye kwiba basahure bahungane ibyo bagiye kwiba muri gakondo ya bakiranutsi. Ariko ntabwo bazabirengana umutaru kuko bamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Igice cy’i (101) cy’ubuhanuzi

Aho kugirango bibagirire umumaro,ahubwo bizabahindukirira ibigeragerazo, kuko buri muntu azabahiga ashaka kubambura ibyo bisahurano. Kandi bizabateza akaga gakomeye cyane ku buryo bazahasiga ubuzima bwabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gikari cy’abega,barahateye igiti gihagararira ubwami bwabo,bakajya bakitaho cyane,kirakura cyane kizamura amashami yacyo agera ku ijuru.

Ariko igihe kiragera haza umuyaga uturutse mu burasirazuba bwa Africa uhuha ya mashami nibibabi byacyo maze gihita cyuma uhereye hejuru kugera hasi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubutegetsi bw’abega bucireho iteka rya burundu, kandi bukuweho kuko bahindutse abanyamuvumo nta bwo bakiri abanyamugisha ku buryo bakomeza gutegeka ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa mbona inyana y’Inka ntoya (umudayimoni) ava muruhongore rwayo (aho abega bororera abazimu) iragenda imanuka yerekeza mu butayu, igeze ku nkengero z’ubutayu ihita iragaruka kuko yari yonyine kuko inka nkuru (abadayimoni) bakuze bari bamaze guhunga uruhongore rwa abega bigira mu butayu hasigara uwo mudayimoni ukiri mutoya kandi asigara ari wenyine bituma nawe yifuza gukurikira abandi.

Ariko kuko yari akiri mutoya ntabwo yabashije kumenya yuko abadayimoni b’abega bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona mpabwa ikiraka cyo kumesa imyenda ya bantu bayambaye bageraho babura iyo bambara, hamwe namashuka baryamira (kwinangira kwihana) mbona ko banyishyuye amafaranga macyeya ariko ndemera ndayimesa yari myinshi cyane mbona ntari buyishobore kuyirangiza!!!

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira abo muri gakondo ya bakiranutsi bihane kuko igihe cyagiye kandi bihanire kureka kuko ibyo Uwiteka yavuze kuri icyo gihugu, byamaze kugera mu irango rya gakondo ya bakiranutsi.Urangara akazagerwaho atari yihana ashobora guhita arimbuka akabura ubugingo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inkwi zivanzemo n’inginnga zumye cyane, ku buryo nabonaga ko ari nta muntu wabasha kwasa ibyo biti byumye cyangwa izo nginga z’ibiti.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira abo wasize muri gakondo ya bakiranutsi yuko bakwiye gusenga amasengesho menshi cyane. Kandi akomeye atarangira kuko ibyahanuwe bigeze mu marembo ya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ikigo gishinzwe imisoro cyitwa Rwanda Revenue Authority RRA,kivumwa umuvumo wa burundu kubera kurenganya rubanda n’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abaririmbyi baririmba indirimbo zitwa «Gospel Songs» buzuye ubuhehesi n’ubusambanyi bwinshi bw’indengakamere ku buryo bamwe muri bo bamaze no kuyoboka umuryango wabagabo bendana mukibuno.Muribo nabonye uwitwa Eric yahoze asengera muri Evangelical Restoration Church.

Nerekwa ko bamwe mu baririmbyi ba gospel songs bagiye guhinduka ba ‘GAY’ home sexecial kuko bamaze kugirana amasezerano na za nkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa  bahabwa amafaranga menshi kugirsngo bakwirakwize uwo mwuka mu nsengero no mu baririmbyi baririmba indirimbo z’idini uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abakobwa bo muri gakondo ya bakiranutsi abenshi barahindutse indaya, basigaye bajya gutega kumihanda bashaka abagabo basambana nabo kugirango babahe impiya.Abenshi nabonaga barakutse amenyo.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubusambanyi bw’abanyamadini bubaye bwinshi cyane.

Kandi na bakobwa bo muri gakondo ya bakiranutsi nabo bakabije gushayisha basambana n’umuhisi n’umugenzi. None baburire yuko igihe cyo gukiranirwa cyamaze kurangira, hasigaye igihe cyo kwihana; kuko kurimbuka gukomeye kandi guteye ubwoba kwamaze kumanukira abatuye muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo ahunga gakondo ya bakiranutsi,agenda avuga ko ngo,abega bambuwe ubwami bakoreragamo,none akaba ahunze kugirango atazafatwa agafungwa kandi ibyo yakoraga byose byari kumategeko y’ingoma ya abega uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’UMUSITA M7 wo mu gihugu cy’UBUPERESI,ateranya abo ashinzwe kuyobora.Akajya afata amafi (umugati) akayajugunya mu mkiferegi imanura amazi,yarangiza akaburira ingabo ze kujya kuyatoragura avuga ko ngo ari imvura yaguye ikayazana.

Bamara gutoragura ayo mafi akohereza izindi ngabo zikaza zikayabambura. Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti, M7 ni umugabo mubi cyane w’umugambanyi uteranya abantu bose bafitanye isano n’ubuyobozi bwe none umucireho iteka.Ahabwa Nº 0151/0012/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse!!!

31 dec, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona inyama z’inkoko zitetese mu isafuriya,zipanze neza cyane.ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,hagiye kubaho ubugambanyi buteguye neza cyane ariko ubanza barigushinga umuhunda ku kirenge niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwana w’umukobwa wo mu bwoko bw’Abahinde yari akiri mutoya cyane ubona ko atari yanarangiza nimyaka [3] ya mashuli yisumbuye secondary school.

Ariko mbona yifuza cyane ko ngo yarongorwa n’Umuhanuzi akambera umufasha, mbona ko umuryango we na basaza be barwanije cyane icyo cyifuzo ariko aranga arabananira.

Ariko nubwo byari bimeze bityo,Umuhanuzi yarafite imilimo myinshi bituma nta mwanya yabona wo kuganira nuwo mudayimoni waje mu ishusho ya bahinde-kazi niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ni wa mudayimoni wifuzaga kwinjira mu isezerano ryawe, aciye murushako ngo arebe kongera kwigarurira ubugingo bwawe, nyamara ibyo yifuza nta bwo azabishobora cyangwa ngo abigereho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nzika na nzigo bategura inama y’itangaza makuru ritavuga rumwe na Leta ya gatsiko ka FPR,iyo nama yari yuzuyemo inzika ni nzigo kandi bayikoresha mu buriganya kugirango abandi banyamakuru bayizemo kandi babe aribo bayobora ibiganiro byiyo nama.

Mbona ko ubuyobozi bw’itangaza makuru rya “INYANGE NEWS MEDIA AGENCY” bwanze kwitabira iyo nama,baranga barayikora; ariko bayirangiza bashwanye habayeho kutumvikana gukomeye cyane hagati ya nzika na nzigo,mbona ko, iyo nama yihishwe inyuma mu itegurwa ryayo nikinyamakuru cyitwa Rugali.com cy’umutwe wa politike RNC uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona Umuhanuzi aje nyuma yiyo nama asanga barimo gushwana bikomeye cyane habayeho kutumvikana hagati yabo kuko bari bayiteguye bafatanije na banyapolitike bo mu bwoko bwa abarepublike bashakaga guhisha ikinyoma cya (republika itemewe namategeko) uko niko UhorahobUwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ugiye kubona ubutumire bwo kujya mu nama yitangaza makuru ritavuga rumwe na Leta ya abega,kandi imyiteguro ilimo gukorwa nishyaka rya RNC,uramenye ntuzayijyemo kuko ari inama ilimo gutegurwa mu buryo bw’uburiganya kandi nutayijyamo nta musaruro izatanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Jan 1, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona mu bakuru b’ibihugu b’abategetsi bo mu muryango wa EAC,batanga agashimwe k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha (big prize) kamara imyaka [4] kandi uwagahawe agahemberwa iyo myaka uko ari inne.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ikamyo nini cyane yikoreye ibiribwa (ibyokurya) mbona ko ibizaniye Umuhanuzi kugirango akuremo ibye; hanyuma ibone gukomeza urugendo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umugisha mwinshi cyane uraje kandi ni wowe uziye, nk’uko Uwiteka Imana Nyiringabo yabivuze! Kugirango ukomeze imilimo idahagarara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona bafata inka bayicagaguramo ibicebice by’inyama.Mbona bagerakiranije izo nyama aho bari bazishyize,kugirango batangire kuzigabanya abo bazigeneye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubugambanyi buraje kandi niwowe buziye,kuko za mbangamatwi za abega, zilimo gutegura ibitero bikomeye nyuma yo gutsindwa bikabaje nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona akamodoka gateye ukuntu,gasa naho kavuye muri garage gutunganywa,ariko ntabwo kari gatwikiriye hejuru,kari ako mu bwoko bw’Ijeep,kari gafite imyanya [3] gusa uwa drive,nabandi babiri bicaye imbere.

Baraza basanga Umuhanuzi ku nkombe z’inyanja aho yarali gufata akayaga,maze bamusaba kuza bakicarana muri ako kamodoka ka jeep.

Mbona ko biyegeranije ngo berekane yuko hari umwanya wanjye bari banteguriye,ariko mbona Umuhanuzi yanga kwinjira muri iyo jeep,babonye ko yanze barikomereza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hariho abanyapolitike bo mu bwoko bwa republike bazifuza ko bakorana nawe,ariko ntabwo bizakunda kuko udafite umwanya muribo.

Ibyo bazakubwira byose bizaba ari amayeri yo gushaka ku kuriganya ntuzabyemere niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,muri uku kwezi kwa mutarama 2019,Uhoraho agiye gukora ibikomeye cyane bizatangaza ubugingo bwawe kuko mu minsi [14] utazabura kubona ikimenyetso cy’ibyo umwuka w’Uhoraho aavuganye nawe niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa havuka undi mwuka mushya w’inzika y’inzigo,mbona ko uhagurukiye Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha wifatanije na wa wundi usanzwe urwanya ijambo ry’ubuhanuzi ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ariko nubwo waruhagurutse ntiwabuze gukorwa nisoni uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umugore witwa “ARAKAZA PHILMENE FIFI” kuko yagaragaje uburiganya no gukiranirwa mu gihe bitari bikwiye.

Kandi aneguriza izuru ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. Ahabwa Nº 0152/0001/0019 yo gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana uko niko Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zikorera Umwakagara zirimo zitegura gahunda yo gucika Umwakagara kugirango intambara igiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi itazahabasanga izabe baramaze kwigendera batazafatwa hanyuma y’intambara bagafungwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zakoreraga Uganda zitamenyekanye ngo zifatwe zifungwe, zirimo uwitwa Claude w’umunyaGitarama,zigaruka muri gakondo ya bakiranutsi zitinya ko zizagerwaho zikamenyekana zigashyirwa mu nzu y’imbohe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ziraza zigeze mu murwa mukuru zisanga zaratakaye umurwa umaze gutera imbere cyane biba ngombwa yuko zisubira ku ivuko aho zikomoka kugirango zibone uko zisuganya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara ahamagaza abakonikoni bose hamwe nabapfumu bakorera muri Gitarama,kugirango baze babaze urugimbu bamuhe intsinzi y’intambara imwugarije igiye kumukura ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abashumba bamadini bahagaritse umutima kubw’intambara yahanuwe n’umwuka w’Uhoraho avugiye mukanwa k’abahanuzi,maze mbona babuze ayo banywa nayo bacira,kubera yuko bagenje uko bidakwiriye mbona bafite ubwoba bwinshi kubera business zabo zigiye gusenyuka bakerekera iyubuhunzi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amadini [2] yifuza kuvugana n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo bamusabe ahagarike intambara kuko ari we wayihanuye akaba anafite ububasha bwo kuyihagarika, ariko kumugeraho bibabera ingorabahizi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Uwiteka amanura inkota iturutse mu gihugu cy’Isamariya iragenda isonga abatuye muri gakondo ya bakiranutsi bavuza induru nyinshi cyane kugirango hagire uwabatabara ariko habura numwe wabagirira impuhwe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndyamye hejuru y’inyanja kandi niturije cyane.Mbona undi mugabo uri hejuru yiyo Nyanja washakaga kunyibiza mu mazi hasi kumucanga kugirango ancireho iteka.

Ariko akabigerageza bikamunanira kandi nyamara nari muri imbere ku buryo yamfata akangirira icyo ashaka.Ariko hagati yanjye nawe hari imbaraga zitagaragara zimubuzaga kunsingira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,gakondo yawe wahawe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,bashatse kuyisenya ngo iveho burundu, ariko kugeza magingo aya,byabananiye nta bwo bari babasha gusohoza imigambi yabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukeneye gukora amasengesho kandi kuko inkozi z’ikibi ziguhagurukiye ngo zikugirire nabi,nuko rero cana umuriro kugirango bawote bumve ubwiza bwo kugirira nabi umuntu w’Imana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkiko za gakondo ya bakiranutsi zirinzwe n’ingabo za mahanga,mbona ingabo z’abega zigaruka muri gakondo ya bakiranutsi zishyizwe mu mifuka nk’aho ari imizigo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ingabo z’abega zigiye kwirukanwa muri gakondo ya bakiranutsi.

Zikazagaruka zihishe mifuka ishyirwamo ibicuruzwa kugirango zidafatwa zigafungwa bazakoresha amayeri menshi bibwira yuko aribo bayazi bonyine ariko bazajya bamara kwinjira mu gihugu batabwe muri yombi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bavumwe n’Umuhanuzi umuvumo wa burundu!!!

Jan 2, 2019 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakirranutsi,maze mbona ibyakorewe umuryango wanjye byakozwe mu ibanga ubwo twari imahanga mu gihugu cya Bakaludaya (Tanzania) aho ababyeyi bari barahungiye nyuma yuko ubwami bw’uRwanda bukuweho n’abazungu bo mu bwoko bwa Ababiligi.

Mbona umucyecuru wahoze atwigisha mu mashuli abanza yari (principle) w’ikigo cyamashuri nigagaho, witwa CHRISTINE GAHAMANYI nyina wa Dinah Gahamanyi wakoraga kuri radio ya bbc,mbona uwo mugore azana abakonikoni iwacu bitwa “MAGIC” araza atangira gukora imihango ya gipagani batwara umugisha wacu bawujyana kumuryango wabo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Christine gahamanyi wakoraga kuri radio Rwanda nawe ari mu bahumanije umuryango wanyu,kandi yatwaye umugisha wawe hamwe nabavandimwe bawe none umucireho iteka kugirango bimenyekane ko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ajya aca imanza zitabera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abantu benshi cyane babatwaye umugisha kuko abazimu bakoreshaga bababwiraga ko umuryango wanyu urimo umugisha mwinshi cyane maze bituma umuhana wose wajyaga kuraguza bahitaga babona “INYENYERI” yaka mu mruyango wanyu.None ntutinye kumuciraho iteka.Ahabwa Nº0153/0001/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Jan 3, 2019 ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore “INKOTANYI” nizo zahitanye Habyarimana wari umukuru w’igihugu.

Nuko rero burira abahutu b’abakiga, uti,mwiririre mwebwe na bana banyu, kuko ibya Habyarimana byarangiye,kandi Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ntazabura kumuha ubutabera kugirango bimenyekane yuko Uwiteka aca imanza zitabera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona impamvu yatumye abanyarwanda bo mu bwoko bwa abahutu,bavumwa umuvumo wo kuzaba abagaragu iteka ryose!Ndabwirwa ngo”ijwi ry’Urangurura mu butayu,abahutu bibye ijambo ry’Ubuhanuzi maze bajya kubucuruzu,kandi ubwo bucuruzi babukoze igihe kirekire.”

Niyompamvu Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,yabacireyeho iteka rya burundu,ryo kuzaba abagarugu babandi kuko umugaragu we,umukorera umurimo,yicwa ni nyota ninzara,kandi ubuhanuzi abagezaho atabubagurisha,ariko bo bakarenga batinyuka bakajya kugurisha ijambo ry’ubuhanuzi ritangirwa Ubuntu.

Barangiza,bakabwiyitirira (impersonation) ni cyaha gihanwa na mategeko, kwiyitirira umurimo utari uwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Bahabwa Nº0154/0001/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umurimo wanjye nagushinze ni “MONOPOLY” nta wundi nawuhaye kandi nta muntu wemerewe kuwiyitirira kandi atarawuhaweho kumubera umwandu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore vuba bidatinze bagiye kujyanwa kuri rya shuri ryubakiwe ubwoko bwa abatutsi basuzuguye ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo.Ntabwo bakabaye aribo babanza kuri uwo musozi,ariko kubera gukiranirwa kwabo gukanije aho batinyutse ubwiru bw’Uhoraho bakajya kubugurisha bitwaza yuko barimo kwishakira imirimo ngo kuko bari mu buhunzi.

Byatumye Uwiteka avuma ubwoko bwose bwa abahutu, abatarakoze icyo cyaha,ndetse nabagikoze,kugirango mu bihe bizaza bazamenye yuko gusuzugura ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ari icyaha gikomeye kandi gihanwa na mategeko yo mu Ijuru.

Akaba ariyompamvu ishyanga ryose ryambuwe isezerano bari barahawe ryo kuzaba ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,maze bahindurwa abagaragu b’abandi niko Uhoraho uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ubwire abahutu bose bateranye impiya zacurujwe zivuye mu buhanuzi bazigaruze k’Umuhanuzi vuba cyane mbere yuko bazamurwa kuri wa musozi wagenewe abatutsi b’Abega. Kugirango umujinya w’Uhoraho Nyiringabo ucururuke uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ubabwire ko kwishyura impiya zacurujwe mu buhanuzi,nta bwo bibakuraho umuvumo.Ahubwo bicubya umujinya w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, kugirango atabazamura kuri wa musozi bakajyanwa mu ishuri aho muziga igihe kirekire uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko umuryango wanjye(Ainesha Family)ko ugiye guhabwa umugisha mwinshi cyane muri uyu mwaka wa 2019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igiti cyumye gihagaze,kandi cyatewe iruhande rwa toilet,iyo toilet yarimeze nk’umugezi umanura amazi kuko hejuru ya W.C hariho imbaho zitambitse hejuru ubona ko ari toilet.

yubakishijwe ibiti kandi hasi imeze nk’umugezi wamazi ku buryo imizi yicyo giti,yanyunyuje toilet maze bituma cya giti, cyuma gihagaze! Kandi kikagenda kibora gahoro gahoro uhereye mu mizi no kuzamuka mu mbavu zacyo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kiriya giti wabonye,ni ubutegetsi bw’Abega n’Umwakagara, bumaze kubora kandi bushinze hagati mu bikorwa byo gukiranirwa nicyo cyatumye kiriya giti kibora uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Jan 4, 2019 njyanwa mu iyerekwa  mbona Umuhanuzi ahabwa «GETO,getpass» agapapuro gahesha kwambuka umupaka w’igihugu twari tugiyemo,cyari hakurya y’igihugu twavagamo twari kumwe na bandi benshi,ariko abahawe «Geto,getpass» twageraga kuri bane [4] uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umuhanuzi ari kumwe na bandi banyeshuli twajyaga ku ishuri ariko twari twakererewe hari saa kumi nebyiri 6:00hr z’umugoroba,twari twakererewe maze umukobwa warushinzwe kugenzura abakererewe araza aduhagarara imbere atubuza kwinjira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore “Professor Charles Kambanda” arangije umurimo we yari yarashinzwe na Leta zunz’ubumwe z’America wo kugigira RNC,na bandi batavuga rumwe n’Umwakagara kugirango America imenye icyerekezo cya abanyapolitike y’abatavuga rumwe n’umwana w’umwega uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore niwe uzahuza abanyapolitike bose batavuga rumwe nakega ka kagara,kuko ariwe uzategura inyandiko ishingiye kumategeko abanyapolitike bazasinyaho «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING» kugirango haboneke imbaraga zo kurwanya zihagije zo kurwanya Umwakagara ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona tujya mukiliyo cy’umuntu wari yapfuye ariko haza umuntu ajya aho umurambo waruri,maze arawutwara awushyira mu ishashi (paper bag) atwara uwo mupfu ramujyana maze abaje mukiliyo baje kumugandarira basanga uwo mupfu adahari.

Bagiye kumfata,mbigize nte?

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Umwakagara arapfuye!!! Kandi umurambo we,nta bwo uzaboneka, abazamugandarira bazakora ikiliyo ariko umupfu wabo nta bwo bazamubona uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika uturutse mu basoma ubuhanuzi,abo mu bwoko bwa abahutu.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abasoma ubuhanuzi «abahutu» aho kwihana ahubwo bakomeje kwitotombera Umuhanuzi ngo kuko yavumye abahutu kuzaba abagaragu b’abandi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwiteka yaratuvumye!!!

Umbwirire abo bahutu uti,nimukomeza kwitotombera Uwiteka Imana Nyiringabo, azabaciraho iteka rya burundu ryo kurimbuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona RNC ibwirwa gukorana n’ubwami bw’uRwanda kugirango haboneke imbaraga zirwanya Umwakagara akurwe ku ngoma. Abanyarwanda basenyera umugozi umwe nta kwicamo ibice bice uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Jan 4, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu majyaruguru y’IKASIKAZI, y’ubutayu bugufiya,mbona umugabo ushinzwe kugenzura ibiti byatewe kumpande zombi z’ubutayu,uruhande rwo haruguru,n’urwo hepfo y’inzira inyura hagati mu butayu bugufiya.Uwo mugabo niwe wagenzuraga ibyo biti.

Haruguru yubwo butayu bunyura hagati y’imisozi [2], hakurya no hakuno,hari hatuwe na baturage kumpande zombi.Mbona uwo mugabo ushinzwe ubwo butayu no kubukorera neza kugirango buzangirika maze ibiti birimo bikuma,kandi ari nta bantu bahari babigura ngo bajye kubicana.

Mbona undi mugabo wakoranaga nuwo mugabo,maze ambwira uko uwo mugabo bakorana amaze igihe muri ubwo butayu,ategeka iryo shyamba(ubuhunzi)ariko bikaba ari nta cyo bimumariye uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu,abantu benshi bibera mu butayu,ariko nta bwo bazi umumaro w’ubutayu,ngo bawubyaze umusaruro kuko ubutayu inshingano zabwo ari ugukuraho ibidahangarwa ni byananiranye.

Ariko abantu benshi bamara kubugeramo bakiherera mu maganya aho gushaka mu maso h’Uhoraho Uwieka Nyiringabo ngo abatabare bakamuvuga kumunwa gusa ariko kumwizera kukaba kure yabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mva aho ngaho ndazamuka ku nkengero z’ubutayu mu gice cya ruguru, mbona abahoze ari bene data banze kumvira umwuka w’Uhoraho maze bajyanwa kwigishwa mu butayu bugufiya kugirango bamenye yuko Uwiteka aca imanza zitabera.

Ariko nabwo bananirwa kumwizera no kumwiringira barinda bacirwaho iteka n’Umuhanuzi Mbona barimo kugenda ku nkengero z’ubutayu bagirango bave muri ubwo butayu.

Barazamuka bafata mu muhana,bibwira yuko ubutayu baburangije,maze we n’umugore we,bagera ku mbuga y’urugo rw’umuntu utuye aho ngaho haruguru y’ubutayu (wildness) maze kuko bari bakubwe no kwituma, kandi aho bakaba ari nta W.C yari ihari,bahita binjira muri iyo mbuga we n’umugore we,barituma (kubohoka) maze nyirirugo asohoka mu nzu arabafata asanga bombi bambaye ubusa (gukorwa nisoni) «shame spirit» uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umuhanuzi yerekera kuruhande asiga abo bene data bakozwe nisoni yinyurira kuruhnde yambuka uruhavu rulerule cyane rwagabanyaga uwo muhana n’umurima w’Uwiteka uteyemo amasaka.

Arambuka ageze muri uwo murima kujya kureba abasaruzi ko bakora umurimo neza,asangamo umugabo w’umwizerwa cyane warurimo asarura amasaka,maze arambwira ngo«paruwasi yacu,niyo yejeje amasaka menshi tukaba twasaruye umusaruro mwinshi cyane kurusha abandi»uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona undi mwene data (mushiki wanjye) mu mwami wacu Yesu Kristo,Umwami wabakiranutsi witwa IMMACULATE (MaMa Mersa) utuye muri gakondo ya bakiranutsi arimo gusenga cyane we na bana be,basaba Uwiteka Imana Nyiringabo ngo azabarinde ibyago,akaga,amakuba byugarije gakondo ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kuko Immaculate yakubereye umugisha igihe cyose mwabanye, kandi akaba atarigeze akubera indryarya mu bihe byose mwabaye imbere yanjye umubwire uti,uku niko Uwiteka avuga.

Dore ibikomeye biraje,kandi biziye gakondo ya bakiranutsi,ariko Uhoraho azakurinda wowe nurubyaro rwawe, kuko wabaye umwizerwa cyane imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kandi ukaba warabaye umwizerwa ndetse wabereye n’umugisha umugaragu wanjye Ainesha Majeshi Leon.Kubera iyompamvu Uwiteka Imana azakurinda wowe n’urubyaro rwawe kugirango umenye neza yuko atanga ubutabera kandi aca imanza zitabera niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuryango wabasinga baturanye nundi muryango wabaherwe,mbona b’abaherwe bagurisha gakondo yabo (inzu yigorofa) maze baragenda bategeka abasinga bagomba kwemera bakagurirwa gakondo yabo bakajya gushaka ahandi baba kuko bari batuye kumuhanda kandi icyo kibanza cyo kumuhanda kikaba gikenewe kubyazwa umusaruro.

Bahabwa impiya bari mu murwa bajya gushakisha aho barambika umusaya,hagati yuwo muherwe nabo basinga bimuwe,hazanwa inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa abagore (abarozi kazi) hamwe n’umu polisi ufite intwaro baza baje guhiga Umuhanuzi kuko yararimo akurikiranira hafi ibirimo gukorerwa abasinga bambuwe gakondo bagasigara amara masa!!!

Wa mu polisi ashaka uko yahitana Umuhanuzi,ariko afata intwaro ye nabi (imbunda) maze Umuhanuzi amuturuka kuruhande araza amukuraho magazine y’imbunda,wa mu polisi asigara adafite uburyo bwo kurasa Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunza cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore bakoze inama yo kurimbura ubugingo bwawe,barimo gucura imigambi y’ibinyoma ariko nta bwo ishobora kubatunganira nk’uko babyifuza uko niko Uwiteka abivuga.

Dore ubugambanyi buraje kandi niwowe buziye,ndetse nzika na nzigo nabo bongeye guhaguruka,bari bamaze iminsi bariheje kuko bakuze icyerekezo!None dore bongeye kwiminjiramo agafu kugirango bongere barebe yuko bakugenza kuzageza igihe bazasohoza imigambi yabo mibisha niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamadini (abafarisayo) batangira amasengesho y’ikiuba gahu,kubera ubwoba bwinshi bafite,nyuma yo kumva yuko Umwakagara yemereye yuko gakondo ya bakiranutsi yugarijwe nibyago na makuba.

Mbonako basengena ubwoba nicyo bise umwete mwinshi cyane,maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,babwire uti,mbese muzanywe no gusenga kubera mwimvise ko gakondo ya bakiranutsi yugarijwe na makuba?

Navuganye namwe inshuro nyinshi mbatumaho abagaragu banjye mwanga kubumvira,nuko gusenga kwanyu nta cyo kuzabamarira kuko iki ar’igihe cy’ubutabera kandi ibyo mwari mwiringiye byose mu maze kubona ko bitazabakiza kuko mwari mwiringiye amaboko ya abega na FPR,none mu bonye bibakomeranye ibyago bigeze mu marembo ya gakondo ya bakiranutsi muje kunsakuriza induro?

Hoshi nimugenda mwa ndryarya mwe!Inkozi z’ibibi mwarwanije umugaragu wanjye Ainesha,none mubonye ijambo yahanuwe risohoye muti turajya imbere y’Uhoraho?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Jan 5, 2019 Ijambo ry’Uhiraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Gen.Kayumba Nyamwasa abaye ikimuga,amaguru ye ntabwo azongera kugendagenda nk’uko yajyaga agendagenda (guhagarika gahunda za RNC).

Ahubwo dore aje agusanga kugirango umukomeza aho adakomeye kuko yiringiye ikinyoma yibwira yuko azatera ikirenge mu cya bamubanjirije ariko kuko yaciriweho iteka,niyompamvu ahinduwe ikimuga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njya mu kigo cy’amashuli abanza,ariko agezweho cyane,ariko sininjira mu ishuli,ahubwo njya kwihagarika (deliverance,kubohorwa) maze mvamo mbona ninjira mu kinyabiziga (car) hamwe nabandi bantu mbona twerekeza mu kindi gihugu twambuka umupaka (ikurwaho ry’inzitizi) maze twinjira muri icyo gihugu twajyagamo amahoro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu, dore inzitizi zijyanye na gakondo ya bakiranutsi zose zikuweho.Ikinyoma cya aba repubulike giciriweho iteka,kuko none bagiye kuza bagusanga ngo mukorere hamwe nk’uko wabibabwiye kenshi,none bageze aho babyemera kuko Uwiteka ari kuruhande rwawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umwakagara ahagaze imbere ya baturage abagezaho imbwirwa ruhame,maze haza abasore babiri,bamucira mu maso imbere ya bantu,ntiyagira icyo abakoraho.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,Umwakagara igihe cye cyo gusuzugurwa kiraje kandi kirasohoye vuba,kuko agiye kuvugana nabo yitaga abanzi bigihugu,kandi abo yatekerezaga ko bamwubaha bagiye kumusuzugura imbere ya baturage kuko yamaze gucirwaho iteka n’ijambo ry’ubuhanuzi niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

6 January 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona mpabwa impapuro zanditseho amasezerano agomba gusinywa nabatavuga rumwe na Leta ya Kigali.

Ariko kandi nabo barwanya Leta y’Umwakagara,nabo bakaba batavuga rumwe hagati yabo,akaba ari byo,biha imbaraga Umwakagara gukoemeza gutegeka gakondo ya bakiranutsi.

Umuhanuzi ahabwa izo documents cyangwa files (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) abwirwa kuzijyanira “PROF.KAMBANDA CHARLES” kugirango asinye kuri ayo masezerano yo gukorera hamwe n’ubwami bw’ u Rwanda,ndagenda arasinya,mbwirwa kujya gushaka “MAMA DIANE SHIMA RWIGARA ngo nawe asinyeho,nsanga agihanganye n’ingoma ya abega,ndamutegereza.

Arangije guhangana na abega,araza asinya kuri ayo masezerano (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu,igihe cyo gukuraho Umwakagara kirasohoye kuko cya kinyoma cya abega nabasangirangendo babo, giciriweho iteka nk’uko umwuka w’Uhoraho yabivuze mu gice cya (4,5,6,7) cy’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.Ikinyoma cya abega gihabwa file number Nº0155/0001/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi muri minbus yarivuye mu gihugu cy’ubuperesi irimo gushaka abantu,ariko ikaba yaritwaye abantu (4) nibo bonyine bari bayirimo.

Igenda ishoye ariko ntiyabona abantu,imbere kwa drive nta kirahure cyari kirimo,bari barahyizemo igikarito kuburyo bagendaga bikanga ko police yo mu gihugu cy’ibabyloni ishobora kubafata kuko ariho bari bagiye gushaka abantu bajya muri iyo minbus.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rirambwira riti,iriya minibus ubonye yanditseho RNC,burya ni uko utitegereje neza kuko byanditswe inyuma yahoo.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho rirambwira riti,abatavuga rumwe n’ingoma ya abega bategetswe hamwe n’Umwakagara gukora nk’uko igihugu cy’ibabyloni bakoze ubwo bakoraga amatora bakananirwa kuyumvikanaho none no muri gakondo ya bakiranutsi bahawe ayo mategeko ko ari ko bagomba gukora uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

UMUHANZI ISRAEL MBONYI AHABWA MISIYO YO KUJYA GUHUMANYA ABANYAMASENGESHO Amabanga ye noneho yashyizwe hafi ya bana b’abantu.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuhanzi Israel Mbonyi ajya mu byumba byamasengesho abizenguruka,icyumba cyoze agezemo bagahita bafatwa nibitotsi bagahita bareka gusenga bagahita basinzira.

Baradutahuye!Akazi kacu buriya ntikagiye guhagarara!?

Bamara gusinzira agahamagara abazimu na badayimoni bakaza bakazenguruka abasenzi bakabajyamo kugirango babateze integenke zo gusenga no kubakoresha ibyaha.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire ibyumba by’abanyamasengesho ntibakakire umuririmbyi Mbonyi kuko yahawe amabwiriza yo gusenya ibyumba by’amasengesho byo muri gakondo ya bakiranutsi uwo niwo murimo yahawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ahabwa numero yubutabera (file number) Nº0156/0001/0019,uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi muri gakondo ya bakiranutsi,hariho urubyiruko rutarangije amashuri,maze bambonye munzira nyabagendwa nigendera ariko niyoberanije baranga baramenya barambwira bati,turagusaba yuko wazatwubakira kaminuza (university) kugirango natwe tuzabashe gukorera igihugu kandi tubashe kwiyubaka kuko twasigaye turi imfubyi tudafite kivurira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

6 January 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abanyarwanda bo mu bwoko bwa abatutsi biyita abanyamurenge bajya gushaka ubwato ngo bajye mu Nyanja kujya kuraguza k’Umwami kazi w’inyanja utuye hagati mu Nyanja.

Baragenda bageze ku nkombe z’inyanja bahagera bwije cyane maze basanga mu Nyanja harimo umuhengeri mwinshi,Babura uko bafata ubwato kuko byasabaga ko,haboneka abantu babiri umwe imbere naho undi inyuma bose bafite ingashya yo gutwara ubwato,kandi bari umugabo n’umugore gusa.

Baza kunsaba ngo tujyane mbafashe ariko ndabahakanira mukanya gato,inyanja yahise yuzuramo umwijima w’icuraburindi uvanzemo nurumuli rumeze nk’akazuba ka kiberinka kageze muri nyina karembera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

7 January 2019 njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cy’UBUBILIGI kumurwa mukuru w’i Brussels,mbona inkozi z’ibibi ziteranijwe no kugambanira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,kugirango atabwe muri yombi hifashishijwe ikoranabuhanga (MAP OF NETWORKS).

Kandi mbona bakwirakwiza za magigiri zigira abamotari (motorist) aho bakeka ko,Umuhanuzi ashobora kuza kunyura cyangwa aho asanzwe afatira amashillingi (intonorano) money transfer bajya bamwoherereza aho hose barahagota.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,bihorere bategurire imigambi yabo,nk’uko babyifuza,kuko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yamaze kuyiburizamo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abamotori bo mu gihugu cy’ibabylon bakoreshwa inama ni nkozi z’ibibi (Combination Prophecy) bahabwa imyuka mibi yo guhishukirwa umuntu wese ufite umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo,kuzajya bamukoresha accident maze uwo bahetse akicwa n’impanuka.

Ariko motorist agakira kuko aba arinzwe ni mbaraga z’umwijima. Iyo niyo migambi mishya muri uyu mwaka wa 2019 mu ba sataniste uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Nerekwa kandi inkozi z’ibibi zishinzwe kurwanya Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo (Combination Prophecy) zongera guhurira mu gihugu cy’UBUBILIGI,dore ko ariyo Centre y’inkozi z’ibibi mu isi yose.

Zikora inama zemeza yuko bakwiye gufata imigambi mishya ngo kuko ubwami bugeraniwe,muriyo nama,ntibibagiwe kwiga no ku kibazo cyo muri gakondo ya bakiranutsi,aho bavugaga ko,Umwakagara amaze kunanirwa gutegeka,kandi misiyo bamuhaye ikaba itagishoboka!!!

Bemeza yuko bakwiye kumukuraho agacibwa igihanga,kuko bigaragara ko amaze kunanirwa gukundira ubutegetsi,maze bavuga ko,ahubwo kumuca igihanga ari byo byiza kuko baharimburira abantu benshi kuko abenshi batitaye ku ijambo ry’ubuhanuzi ryandikwa n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.

Bakurikijeho kumurongo w’ibyigwa uko bakora ibishoboka byose,bagahiga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,kuko ngo amaze gusenya imirimo yabo yitwaje ijambo ry’ubuhanuzi.

Nerekwa ko,abega hamwe na badayimoni bajya inama yo gushyira Umuhanuzi mu butayu bugufiya bwa bundi bukomeye cyane umuntu adashobora kwikuramo usibye Uwiteka Imana Nyiringabo wenyine.

Mbona Uhoraho Nyiringabo afata abega na badayimoni,ndetse afata na bamotari bo mu gihugu cy’ibabylon bose abashyira hamwe (Combination Prophecy) abajyana muri ubwo butayu bugufiya bari bateguriye gushyiramo Umuhanuzi Ainesha uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

7 January 2019 nerekwa umugisha mwinshi cyane Uwiteka agiye kohereza,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,sibyiza ko,umugisha w’Uwiteka Imana Nyiringabo ukoreshwa nabi,cyangwa ngo,uhabwe abapagani batawuruhiye kuko batazi uko kwakira umugisha bivuna uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kumunsi weho taliki ya 8 jan,2019 abega bazaba bahagaze mu nzira nyabagendwa bagutegereje.

Uramenye ntuzagerageze gutarabuka utazagwa mu ico rya mabandi ya abega na bagizi ba nabi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abatutsi biyita abanyamurenge uburyo bajya bakoresha uburiganya bwa amagambo ya gushyeshya,igihe cyose hariho icyo bashaka ku muntu.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira ngo,ibyo nabyo;ni uburiganya kandi Uwiteka abyanga urunuka kuko ntaho bitandukaniye n’uburiganya niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbonaNYAMPINGAahanurirwa n’umugore uhanura ibinyoma,maze numvaNYAMPINGAamusubiza ko adakeneye ubuhanuzi kuri ubu,ngo kuko akeneye gutekereza kurugo agiye kubakana n’Umugabo Uwiteka yamugeneye ariwe Umuhanuzi.

Kandi ko adashobora kuba umugore wa bagabo [2] umuhutu n’umututsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abjvuga.”urabe wumva wowe uri mu nkike niwowe ubwirwa.”

8 January 2019 njyanwa mu iyerekwa  mbona Umwakagara ajya guhiga umunyamakuru wa bbc witwa Ally Yusufu Mugenzi ukorera mu gihugu cy’Ubwongereza akoresheje za magigiri ze,kugirango amuce igihanga.

Maze ibiganiro yajyaga akora by’imvo n’imvano ku Rwanda bihagarare kandi intambara ikomeye igiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi ntihazaboneke  umunyamakuru uzobereye mu itangaza makuru ryo mukarere uzabasha gukurikirana ibyiyo ntambara yo gukuraho Umwakagara niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa kandi ko Umwakagara yohereje za magigiri gukora umugambi wa nyuma wo guhitana umunyamakuru w’ikinyamakuru inyangeNews.Com, na egretNews.com biyoborwa na society ya “INYANGENEWS MEDIA AGENCY” bikorera mu gihugu cy’ibyabyloni kumurwa mukuru w’ISHUSHAN uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa kandi mbona Umwami w’uRwanda YUHI VI,nawe bamugotesheje za magigiri zigomba kumuca igihanga mbere yuko habaho intambara y’impindura matwara yo gukuraho ubutegetsi bw’ingoma ya abega butegekesha igitugu ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa leta y’Umwakagara ikora ibishoboka byose ngo,bafate umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha kuko ashyigikiye umunyapolitike «Hon.Umwali Shima Diane Rwigara» ngo kuko akomeje gushyigikirwa n’itangaza makuru rya Inyange News.Com

Mbona ko Umwakagara adashaka kuyoboka inzira y’ibiganiro byamahoro mu batavuga rumwe na Leta ya abega,kandi mbona ko badashobora kwemera ko amatora asubirwamo.

Ahubwo bakaba biteguye kuyoboka intambara aho kugirango bave ku butegetsi kugirango habeho scenario yabaye mu w’1994 maze ingoma y’Umwakagara abayigize bazabone ubusobanuro bazatanga mu manza zizakurikira ho inyuma yiyo ntambara uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni bakorana na za magigiri z’Umwakagara bo mu bwoko bwa “KAGOMA,IMBATA” bazamuka igikuta cy’inzu y’igorofa giteyeho ibigori byumye,maze abo badayimoni bazamuka kurya ibyo bigori kandi bahanamye cyane bari hafi yo guhanuka ngo bagwe hasi.

Doreko bari hamwe nimishwi yabo aribo badayimoni bavutse bakiri batoya bigishwa kurwanya ubwoko bwa abakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,za magigiri hamwe na badayimoni babo,baguteze impande zose bagiye guhura na kaga gakomeye kuko barimo gushinga umuhunda ku kirenge ngo barasha Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona docements zirimo gutegurwa ngo zohererezwe Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo azisinyeho,maze nibaza impamvu yizi mpapuro zohererzwa Umuhanuzi ngo azisinyeho biranyobera.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ibyo wibaza uzabimenyaho byinshi mu gihe izo documents zizaba zikugezeho,gusa uzaba maso cyane kuko zijya gusa na kagambane ka politike gashingiye kuburiganya «TWISTS» uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hariho abantu barimo kugambanira umunyapolitike «Hon.Shima Diane Rwigara»

bitwaje amategeko ya (coalition umbrella) mu batavuga rumwe na Leta y’Umwakagara uramenye ntuzashyigikire abo bantu bafite umwuka w’ikinyoma ushingiye kuri (REP) itemewe na mategeko yo muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abanyepolitike batavuga rumwe n’ingoma y’Umwakagara bamaze kubona ko,nibemera gukorera hamwe bakemera gukorana n’ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro aho bamaze imyaka [60] bukuwe ku ngoma,byanze bikunze «Hon.Shima Diane Rwigara»bavugako azaba umukuru w’igihugu nk’ko ubuhanuzi bubivuga.

NB: Nuko rero uramenye ntuzahemukire umukuru w’igihugu watowe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ngo ni uko bashaka kuguha intonorano nyinshi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

8 jan,2019 njyanwa mu iyerekwa ku nkengero z’ubutayu bugufiya,nsangayo bene data barimo gusenga batabaza Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,nyiribihe byose.Ubwo nyine tugabana ubutayu buri muntu afata igice kimwe cy’aho asengera abona hamunyuze. Maze dutangira gusenga twambaza umuremyi w’isi n’ijuru kugirango atabare gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abitegetse!

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Tega amatwi wumve igihimbano cy’umwuka maze Numara kumva usubiremo uririmbe.

Nuko ntega amatwi numva ijwi ry’Urangurura mu butayu aririmba igihimbano cy’umwuka kivuga ngo «Ur’Imana,Ur’Imana,Umwuzukuru Wo Mu Muryango wa Davud» maze kumva iryo ijwi,nanjye nsubiramo ndaririmba kuko numvaga ar’ijwi ryiza ryaririmbaga bikangera k’umutima.

Ur’Imana,Ur’Imana,Umwuzukuru wo mu muryango wa David×2,maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane,rirambwira riti,bitangaze kurubuga rwa InyangeNewss.com kugirango bimenyekane yuko;ari wowe mwuzukuru ukomoka mu gisekuruza cy’Umwami David uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

9 jan, 2019 Njyanwa mu iyerekwa mbona igitero cya za magigiri za Abega baterana bongera gukora inama,nyuma y’inama yabereye mu gihugu cy’Ububiligi kumugabane w’Uburayi.

Mu byo barimo biga byari ugushaka andi mayeri akomeye cyane bashaka uko batega Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,umugaragu w’Uwiteka Imana Nyiringabo,kugirango babone uko bamugwa gitumo bakamufata agacibwa igihanga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nambikwa impeta ya zahabu (gold) yo gukora ubukwe,maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubukwe buraje vuba kandi cyane ku buryo bwihuse kugirango Uwiteka asohoze ibyo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yakuvuzeho niko Uwiteka abivuga.

10 jan,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi asangira inyama kumeza imwe na banzi be,ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubugambanyi buraje kandi niwowe buziye.Abateranye bagambana ntabwo Uwiteka ari we ubateranije,ariko ubanza barimo gushinga umuhunda ku kirenge uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko ngomba kugura camera ya digital yo gukoresha mukazi,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukwiye kugura camera yo mu bwoko bwa digital kugirango igufashe gukora umurimo neza kuko muri uyu mwaka hagiye kubaho ibikomeye cyane kandi bizagusaba gukoresha camera ya digital atari telephone uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore ngiye kuguha umugisha kugirango uzamuke ujye mu murwa mukuru w’ISHUSHAN,maze ushakeyo camera kuko igihe kirihuta vuba cyane utazatungurwa ugakorwa nisoni imbere ya bakomeye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndimo kurwana na za magigiri zari zaje muruzabibu rw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ngo barwangize,kuko babonaga inzabibu igihe cyazo cyo gusarurwa cyegereje maze bagira ishyari bituma baza muruzabibu kwangiza inzabibu zahinzwe mu murima w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ndabarwanya cyane kuko bari benshi ariko ndabanesha kuko barwanaga birukanka bakiza amagara yabo.Kandi narimfite inkota ari k obo nta kintu bari bafite usibye amaboko gusa maze barahunga barirukanka uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona harimo gutegurwa umugisha mwinshi cyane,udasanzwe,maze mbona inkozi z’ibibi zishakisha uko zawuhagarika ngo ntugere k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.Ndwana nizo njangwe (abarozi cyangwa umujinya wabarozi) maze barahunga bariruka mba ndabanesheje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ku nshuro ya kabiri kandi nsangira na nzika ya nzigo kumeza imwe,ndetse mbona bategura inyama hamwe nibigori,ariko ibigori byagenze mu ntoki sinabirya mbabwira yuko biribwa nabanyamuvumo nkabo naho Umuhanuzi nta bwo ashobora kurya ibigori niko Uwiteka avuga.

10 jan, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona nzika ya nzigo akora ibishoboka byose ngo yice umwana w’umuhungu w’umuhanuzi wari akiri mutoya, aramufata amushyira mu byuma hagati Umuhanuzi aramwihorera aramubera ngo arebe amaherezo ye,ariko birangira ananiwe kwica uwo mwana w’umuhungu niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abantu babaga inka(ubugambanyi)maze bafata imbavu z’inyama z’inka,bazishyira kuruhande batangira kuzigabana kugirango buri umwe ahabwe umugabane we (assignment) y’ubugambanyi (betrayers).

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,hariho ubugambanyi burimo gutegurwa na abega kuko badashaka kwemera ko Umuhanuzi bidashoboka ko bamuta muri yombi,ariko ibyo bibwira barimo gushinga umuhunda ku kirenge kuko badashobora kunesha ubuhanuzi bw’uhoraho Nyiringabo yavugiye mukanwa k’Umuhanuzi niko Uwiteka abivuga.

Igihe kiraje kandi kirasohoye ngo”Uhoraho Nyiringabo”yiheshe icyubahiro akoze isono za magigiri zakubujije amahwemo,kandi ubabwire uti,Umuhanuzi azagenda mu mureba na maso yanyu (2) kuko icyo gihe nta banga rizaa rigihari kandi nta cyo muzabasha kubikoraho muzababara cyane mugire agahinda uhereye ubwo muzamenya yuko mudashobora kuzongera gukinisha Umugaragu w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

11 jan, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona inkoko ifite imishwi myinshi igenda yerekeza munsi y’igiti aho Umuhanuzi akunda gukorera imirimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Akandagira umushwi umwe urapfa,ubwo umubare wabadayimoni uba uragabanutse.

Nkandangira uwa kabiri,ariko ntiwapfa,kandi iyo mishwi nubwo yarikivuka,ntibyayibuzaga kuguruka kandi idafite amababa.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,havutse abazimu nabadayimoni baje ku kurwanya,kandi dore ya nkoko igiye kwihisha munsi ya giti ujya ukoreramo imirimo y’Uwiteka,nuko rero urabe maso (be watchfully)kugirango umwanzi atakunyura muri humye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ndrya inyama zitetse (umugambi w’ubugambanyi umaze gutunganywa) maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,witegure rero ubugambanyi buraje nubwo baajya bemera umwuka ukurimo bagashishikarira kuwurwanya.

Ariko noneho bareke baze maze ubagenze kwa kundi Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yakwigishije maze bazakorwe nisoni uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa rikomeye cyane,mbona abega bategura ingabo zabo za abajepe (Kagame Defense Force)KDF,kugirango barwanirire ingoma ya abega.Mbona ko bishe abaturage benshi cyane batuye mu murwa wa gakondo ya bakiranutsi(Jerusalem)maze umurwa usigaramo abantu bacye cyane igihugu barakeza gisigaramo ubusa mbona ko abahungiye imahanga aribo bazaza kugituramo nyuma yuko abari bagituye bashizemo bamazwe n’ingoma ya abega bamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona ko abantu bahunguka bajya gutura mu kiyovu cy’abakungu,ariko nubwo na mazu yari yasenywe,nayasigaye ntabwo abahungutse babashije kuyuzuramo ntihabuze nayandi asigara atarimo abantu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi kugenda mu nzira nyabagendwa,ngera ahantu mukigunda iruhande rw’umuhanda,mpasanga inkoko ntoya igikura,ariko yaribwa.Ndayifata ngo njye kuyitunganya nyifungure.Kuruhande rwayo mpabona izindi ebyeri [2] imwe nini cyane,niyindi nayo ijya kungana niyo nkuru cyane.

Mfata izo ebyeri [2] njugunya ya yindi igikura,ndazifata ndazijyana murugo njya kuzifungura,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,unesheje abazimu b’Abega bari bateguwe nibarumuka baje bazakubitirwa ahareba inzega uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mfatwa na za magigiri,zinjyana kumfungira mu kimodoka kigikamyo gihishe muri ruhurira.iruhande rw’icyo gikamyo hateyeho imbigo.Kugera muriyo kamyo byasabaga kuwurira izo mbigo,kandi iyo kamyo niyo bakodesheje ntabwo ari iyabo (Safe House) aho basanzwe bicira abantu,nsangamo abandi banyarwanda bafatiwe mu gihugu cy’ibabyloni bategereje kwicwa umwanya n’umwanya.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uramenye ubu nta cyintu wemerewe gukora kuzageza igihe «NYAMPINGA» azaba amaze kugera mu gihugu cy’ibabylon kumurwa mukuru w’ISHUSHAN uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa numva ijwi ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abanyarwanda bo mu bwoko bwa abatutsi biyita abanyamurenge baheruka Imana mu mwaka w’1980 nyuma yahoo ngaho ntabwo Uwiteka yongeye kuba hagati muri bo.Kuko yahise abavamo arigendera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.None birirwa inyuma ya badayimoni nibo imana yabo niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mfite utwungucenge mu ntoki,maze haza za mayibobo(street Kids)baza kunyambura utwo twungu cenge,ndabarwanya kandi ndabanesha maze manuka mu mazi y’ikidendezi barimo bagamo.

Nyuzamo ibirenge maze bavuga ko mbandurije amazi bagaruka kundwanya mpabwa amababa(Spiritual Wingis)ndaguruka ndabacika nsimbuka urukuta rule rule cyane rwubatswe aho ngaho abo badayimoni bakorera ndigendera.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu uranesheje igitero cy’Abadayimoni b’Abega urakinesheje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa mfite umusambi wo kwicaraho (mart) ndagenda ngera murugo rw’Abashingwe ngo narimbashyiriye inkwano yuwo musambi,ariko nibagirwa imibavu ihumura neza kuko nayo nagombaga kuyibajyanira.

Ngeze kumuryango w’inzu,mpasanga nzika na nzigo ariho bicaye,hamwe n’umukobwa wabo,mbaha ya nkwano y’umusambi wo kwicaraho (mart) hanyuma nsubira inyuma njya kuzana imibavu ihumura neza.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abashingwe baravumwe kubera gukiranirwa kwabo no gukorera ibigirwamana bitumva kandi ntibivuge,kandi abakobwa babo ntabwo bazongera gukobwa inkwano kuko bacumuye k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka Nnyiringabo abivuga.Bahabwa Nº 0157/0001/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

nccleon@gmail.com

 

 

Translate »
Skip to toolbar