Igice cya (12) cy’Ubuhanuzi

 

July 21, 2015 nerekwa gakondo yabakiranutsi,har’impunzi zo mu gihugu imbere zahungiye mu gihugu kubera kubura aho berekera bahunga ubutegetsi bw’umwakagara na FPR.maze ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu,ubonye iki muri iryo yerekwa ubonye?

Impunzi mu gihugu cyabo?

Njye ndasubiza nti,mbonye abanyarwanda bahindutse impunzi muri gakondo yabo!Nuko arambwira ati,uko niko bimeze,umwakagara yajujubije abaturage ababeshyera ko bamutoye,kandi bataramutoye,naho yibye amajwi,akaba umukuru wa gakondo yabakiranutsi kandi atabihawe n’Uwiteka Imana yo mu ijuru.

Dore abaturage bakomeje kubabuza amahwemo,none leta itangiye kubinginga ngo bagaruke mu matongo yabo,nyamara ahubwo guhunga gukomeye kuraje kugeze imbere y’Irango mu irembo rya gakondo ya bakiranutsi.

Njyanwa mu iyerekwa mbona leta y’umwakagara ikoresha abahutu bagenzi babo nizo mpunzi zo mu gihugu imbere,kugirango baganirize izo mpunzi ndetse nizinanirana bateze iterabwoba ko,zizagirirwa nabi,kandi ko,bidashoboka ko bahunga ngo barenge inkiko z’uRwagasabo bityo inzira n’imwe bafite gusa n’ugusubira mu matongo yabo aho bahuze kugirango babashe kubona umutekano uhagije uko niko Uwiteka avuga.

Igice cya (11) cy’ubuhanuzi

Nerekwa abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abahutu,bakora umurimo w’itangaza makuru,babuza izo mpunzi gusubira mu matongo yabo, bababwira ko nibasubirayo bazicwa,ariko,leta y’umwakagara iranga ibarusha imbaraga izo mpunzi zihitamo kujya kwishyura ibyo zakoze mu gihe zamenaga amaraso yabatariho urubanza.

Ijambo ry’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntabwo arabo bonyine,kuko uwamennye amaraso wese,Uwiteka azahora gukiranirwa kwabo,kugeza ubwo muri gakondo yabakiranutsi bazatinya kongera kumena amaraso y’ikiremwa muntu utariho urubanza uko niko Uwiteka avuga!

Maze njyanwa mu iyerekwa mbona  Leta y’umwakagara bashimishijwe niryo tahuka ryizo mpunzi,ariko ntibamenya ko ar’umugambi w’Uwiteka Imana kugirango inkozi zibibi zose zihanirwe hamwe bityo Umwami w’uRwanda azime ingoma umwuka w’Inzika y’Inzigo utakirangwa mu gihugu,ahubwo igihugu abantu bose bazakibamo bazaba bashaka kubana mu mahoro kuko ibigiye kubabaho bizatuma ubugome bw’inkozi z’ibibi butazongera kurangwa muri gakondo yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga!

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho ubwo nari maze gusengera mwene data “JOSEPHESON NGIRABANDI,”wari yasabye ko yasengerwa kugirango Uwiteka amukure mu byaha no gukiranirwa gukomeye kwamugaragayeho kubera imbaraga za sekibi za mugose.

Ubwo nari nirambitse gato,cyakora nari maso,sinari nsinziriye,nahise njyanwa mu isi y’umwuka,maze nerekwa umuntu w’umugabo wigikara, mbona mu gutwi kwe kw’IBUMOSO haturukamo amagyi y’inkoko.

Nkomeza kwitegereza,nerekwa ko ayo majyi ari menshi cyane,ndetse yarira mu kintu cyiyabumbatiye kugirango atameneka.Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu.waba wamenye biriya weretswe? Nanjye ndasubiza nti,reka da!Nabibwirwa niki umugaragu wawe Nyagasani?

Nuko ndabwirwa ngo,uwo mugabo ubonye,ukurwamo amagyi y’inkoko mu matwi,ni wa mugabo umaze gusengera mu kanya kuko yasabye ko asengerwa agahabwa gukiranuka kuko agoswe n’imbaraga z’umwijima z’uruzungi yazinzwe n’inkozi zibibi kugirango azarimbuke!

Ariko kubera ko,yisabiye gukiranuka,atameze nka babandi bagusaba gusengera ibyifuzo byabo,hamwe n’iby’isi,Uwiteka Imana yabakiranutsi aravuze ngo”Uwo mugabo muhaye umugisha kuko yakunze gukiranuka kandi akimenya ho gukiranirwa ataracirwa urubanza”.Niyompamvu agiye gukorerwa ibikomeye n’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga!

Nerekwa ndi kugenda mu mahanda mu gihugu cy’IBABULONI MU MURWA MUKURU WAHO W’ISHUSHANI,tugeze mu nzira duhura n’abagore (2); maze basaba uwo twari kumwe tugiye gusengera mu butayu ko bavugana gatoya kugirango bamuhagarike mu nzira aho bamaze guhumanya ,ariko inzira yajyaga muri ubwo butayu,yose bari bayihumanije kugirango abakiranutsi bari bunyure muri iyo nzira bahumane.

Abo bagore basaba uwo twari kumwe ngo,banyinginge nzajye kubasengera iwabo,maze uwo twari kumwe arabasubiza ati:Ntabwo byakunda kuko naho atuye agiye kuhimuka kuko nyiraho nawe n’inkozi y’ikibi kandi yanga abakiranutsi!

Urumva rero ko aho azimukira nta bwo turahamenya uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nuko nerekwa umuhanuzi mukuru aturuka ikusi y’uburasira zuba, maze, araza aba ari we,ujya kutwereka inzira igana muri ubwo butayu twari tugiye gusengeramo.Mu nzira harimo imyanda y’uburyo bwose,kuburyo kubona aho gukandigira byabaga aramahirwe!

Nuko Umuhanuzi mukuru aravuga ngo:Niyompamvu dukwiriye gusubira muri gakondo yabakiranutsi kuko”,igihugu cy’abakiranutsi,nubwo cyirimo inkozi zibibi nta bwo zirageza aho guhumanya inzira,uduhanda,n’utuyira nk’uko hano mu gihugu cy’IBABULONI hameze.

iva muri iryo yerekwa,nongera kubona Uwiteka Imana ahagurukira inkozi zibibi zari zarangiriye nabi,kandi nta cyo banshinja kuba wenda naba narabahemukiye cyangwa se umuryango wanjye waba warabahemukiye.

Nerekwa Uwiteka Imana yicara ku ntebe y’imanza atangiura kuncira urubanza hagati yanjye nabangiriye nabi,maze mbona izo nkozi zibibi zitseinzwe nurubanza.

Abari muri urwo rubanza harimo Ernest utuye igisenyi,wangiriye nabi igihe nakoreraga mu gihugu cya Congo maze umwuka w’Imana amutegeka kuza kunsaba imbabazi.

Ndabwirwa ngo,imbabazi yasabye,yanyuze hejuru kuko iyo aza gusaba imbabazi zibyo yagukoreye byose,nta bwo Uwiteka Imana yari kumucira urubanza rw’ibyo yihaniye uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa nongera kubona urundi rubanza rw’uwitwa MUHOZA BENONI,umwuka w’Uwiteka aravauga ngo:Uwo nawe yakugiriye nabi,ubwo mwari mu gisirikare cy’umwakagara nyamara wowe ntiwabimenye ariko jyewe Uwiteka nararebaga none dore sinigeze nguha ubutabera narakuretse usa nutagira inkomoko.

Ninayompamvu buri wese yakuboneranye kuko wagaragaye nk’umunyantege nke imbere yabo,none igihe cy’Uwiteka kirageze ngo, inabi yose umuntu wese wakoze ibyangwa n’amaso y’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Si wowe wenyine ahubwo abakiranutsi banjye bose barenganijwe manuwe no kubatabara no kubacira imanza zitabera kuko babuze cyivurira.

Ndetse bakagirirrwa nabi birenze urugero. jyewe Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, narabirebaga byose ubwoko bwanjye bwakorerwaga, niyompamvu abakugiriye nabi bose sinzegera mbagirira imbabazi cyeretse uwagusabye imbabazi.

Ariko utigeze agusaba imbabazi,bizamugora kugirango arokoke umujinya wanjye Uhoraho Nyiringabo niko abivuga. Nuko rero dore bose mbashyize kumurongo ngiye kubicira imanza zibakwiranye nibyaha byabo uko niko Uwiteka avuga.Uzamenya ko nd’Uwiteka Imana yawe uca imanza zitabera uko niko Uwiteka avuga.

22 July 2015 njyanwa mu gikombe cy’Iyerekwa Uwiteka ajya yerekeramo abakiranutsi,nerekwa habaye inama y’Abapastori ku isi hose.Nerekwa umuhanuzi mukuru nawe ari muri iyo nama,maze abo bashumba babonye ko,inama yabo yaje abahanuzi,bagira ubwoba ko,gahunda zabo z’uburiganya zitari bugende neza.

Nuko guhunda bari bateguye yari iyo kumvikana na wa mugore witwa JEZEBEL kugirango bajye bakorana nta mbogamizi.Nuko bahita bohereza umudayimoni k’Umuhanuzi mukuru,ngo agende amwinjiremo bityo umuhanuzi mukuru navangirwa,nabandi bahanuzi barahita bavangirwa.

Umudayimoni urwanya Umuhanuzi mukuru

Nkomeza kwerekwa uwo mudayimoni anyura mukayira kari aho iruhande rw’Umuhanuzi mukuru yibwira ko,ako kayira kamufasha kugera kumuhanuzi mukuru,kuko ako kayira kasaga nagafatanye neza aho umuhanuzi mukuru yari yicaye,ariko harimo urusika rutandukanije hagati kuburyo rutagaragaraga.Wa mudayimoni ageze kumuhero asanga yibeshye mu gihe agiye gusubira inyuma.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,bwira Umuhanuzi mukuru ahaguruke ahunge uwo muzanyagwa w’umudayimoni ndamubwira mubwira nk’uko ijambo ry’Uwiteka rimbwiye,maze arigendera,ya nama ya ba pastori yari yatumijwe na wa mugore w’umusambanyi wasambanye n’Abami bo mu isi yose,abona gukomeza gukoresha inama kuko yari yanze gutangiza iyo nama kubera ko Umuhanuzi mukuru yari yaje muri iyo nama.

Ijambo ry’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, haguruka winjire muri ruriya rusengero urebe ibihakorerwa,maze ndahaguruka ndagenda ninjira murusengero rwar’imbere yanjye.

Maze nerekwa ni njira mu biro bya pastori ngezemo mugihe twarimo kuganira,wa mugore JEZEBEL aza kuramutsa pastori kuko amateraniro yararangiye.

Mbonako wa mudayimoni JEZEBEL yinjiranye imyenda (2);uwo yaje yambaye aje guterana,uwo yahise awiyambura,yambara uwundi mwenda umurekuye ya myenda cyangwa amakanzu maremare asumbana imbere n’inyuma ashushanije V.

Nerekwa yambara iyo kanzu ya V maze arangije atangira gufata fata pastori batangira gusomana aho muri ibyo biro.

      jezebel

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambiwira riti,mwana w’umuntu,uko ubonye uriya mu pastor arimo gusomana n’uwo mugore witwa JEZEBEL,uko niko abashumba bagiye gukorana nawe ubusambanyi kugirango abahe ubutunzi bwo mu isi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nuko rero wandikire abo bafarisayo bose ubabwire uti,mwanze gukorera Uwiteka Nyiringabo,kubera gukunda ibishingiye ku irali ryanyu,none muhisemo gusambana niyo nkozi y’ikibi JEZEBEL Ibyahishuwe 17:1-18.

Niyompamvu uwo mugore yanga Abahanuzi ahora abahozaho urutoto ngo abacishe ibhanga kubera batuma amabanga ye ajya ahagaragara uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira ubwoko bwanjye bube maso cyane kandi bwirinde cyane  kuko abitwa ba pastori (Pharses) bagiye kugurisha umukumbi w’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuri Jezebel kugirango bahabwe intonorano zitubutse bibonere ubuzima bwiza uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Uwirinda akazageza kumperuka azagororerwa kuko ibihe ari bibi cyane, kuko umwanzi akomeje gukora no gukaza umurego kububa ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ubibutse yuko abazanesha bazahabwa izina ritazwi n’umuntu wese,hejuru yibyo bazagororerwa kurya ku giti cy’ubugingo uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa abagize inama kandi bategura umukino wikarita(cards) witwa matatu,nuko nerekwa umuhanuzi nawe ajya gukina ayo makarita kuko uwo mukino arawuzi,bakimara kubona ko,uwo mukino uzwi n’umuhanuzi, bahise bakora uburiganya bashakisha inzira zose zatuma adakina uwo mukino kugirango ataza gutahura umukino wabo.

Nuko bashyiraho umubare wa bantu bagomba gukina maze kuko abo bantu barangizaga umubare wigiharwe bituma umuhanuzi asaguka abura uwo akina nawe.

Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ng’ubwo uburiganya ujya wumva bw’abashumba “pastor’s” bajya bakorera uwo badashaka kugirango uburiganya bwabo budatahurwa,ariko igihe kirageze ngo Uwiteka akoze isoni abo bashumba bamaze kwemera gukorana na wa mugore w’Indaya asambana n’abami bo mu isi yose uko niko avuga.

hagana mu masaha ya nimunsi,njyanwa mu yerekwa ubwo nari mvuye kumurimo w’Uwiteka mu gihugu cy’IBABULONI ku murwa mukuru w’ISHUSHANI.

Nerekwa ndi kuri gakondo yabakiranutsi,maze mbona ku mbuga ya hafi ya gakondo ahatuye inkozi z’ibibi,huzuye ikidendezi cy’amazi y’ibiziba byari imbere y’imiryango yabo.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo ubonye bisobanura yuko izo nkozi z’ibibi ibyago bizitegereje mw’isi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda winjire muri iliya nzu.

Ndagenda nk’uko ijambo ry’Uhoraho ryabitengetse nyinjiramo.Maze nsanga iyo nzu yarabaye umusaka huzuyemo imyanda myinshi cyane.Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,sohoka ujye hanze Uwiteka agire icyo akwereka.

Ndasohoka ngeze hanze ngenda nsimbagurika bya biziba by’amazi byari biretse hanze yinzu izo nkozi z’ikibi zituyemo kugirango ntabikandagiramo nkiyanduza.

Nuko ndakomeza gatoya ngera muri rwa rutoki rwasaga neza,rwari rukoreye neza ariko rwararumbye kuko igihe cyarwo cyo kwera ibitoki cyari kirangiye rutarigeze ruragarika nibura igitoki na kimwe.

Aho urwo rutoki rwagabaniraga niyombuga,hari imyanda bajayaga bakubura bakayishyira aho ku imbuga irangirira.Maze nerekwa muri ya myanda harimo isooko y’amazi ihishemo.

Ndagenda mbanza gukuraho iyo myanda mfungura iyo rubine yarifite umutwe ufungura amazi wererana kuburyo bugaragara maze mfunguye mbona amazi meza cyane yurwererane aturutse muri iyo sooko yayo.Ariko nubwo ayo mazi yasaga nurwererane, mukandi kanya akajya gusa,n’umuhondo,ndakaraba kandi ayo mazi yarashyushye!Imyanda yose inshiraho.

Nuko ako kanya ijambo ry’Uwiteka Imana,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urwo rutoki ubonye rwahoze ar’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Hanyuma abiyitiriraga kuba abagaragu b’Uwiteka baza kurwambura Uwiteka Imana basigara aribo barwiyitirira kandi atari urwabo niyompamvu rwarumbye rukaba rudashobora kwera ngo rutange umusaruro nkuko bikwiriye ngayo ng’uko uko niko aba pharsayo batwaye umurimo w’Uhoraho Nyiringabo bakawiyitirira bakawumwirukanamo bagasigara bawugenga niko Uwiteka abivuga!

Bamaze kurumwambura,Uwiteka yahise azana iriya rubine wabonye cyangwa umaze gukarabaho amazi yayo,ayishinga muri ruriya rutoki, kugirango izajye imena amazi n’injoro basinziriye kugirango ayo mazi atwike ruriya rutoki rutazigera ruragarika kuko barwambuye Uwiteka Imana uko niko avuga.

Niyompamvu ubona bagerageza gukorera ruriya rutoki ariko umwaka ukaba urarangiye rutaragaritse kubera ariya mazi aturuka muri iriya sooko atwika imizi ya ziriya ntoki none inkozi z’ibibi zigiye gufatwa n’ubukene bukomeye cyane kuko Uwiteka yahagaritse imigisha abakiristu babonaga kuko barayibona bakayijyana muri bariya bashumba niyompamvu umuntu wese ugikorera mu madini yabariya bafarisayo adateze kubona umugisha habe  na rimwe kuko umuvumo w’Uwiteka utazamuvirira kumuryango uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambawira riti,mwana w’umuntu,ngaho bwira abo bose batwawe n’amadini yabafarisayo yitwa (Babyloni) basookemo kuko bagiye kuzaharimbukira bibwira ngo balimo gushaka ijuru uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti, mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye yuko Uwiteka agiye gutanga imigisha ku bantu bose bizeye kandi bakiringira ijambo ry’ubuhanuzi ushaka kuba umunyamugisha akwiye gusohotse muri ayo madini aho Uwiteka azongera kwegeranya abo bose bahoze mu madini kugirango bazahinduke umukumbi umwe maze Umwami wabo azaba umwe uko niko Uwiteka avuga.

Nongera kujyanwa mu iyerekwa,mbona umwe mubagabo w’umukiranutsi, warufite urugo rwe,maze inkozi z’ibibi zikamuhumanya bituma afata ingamba zikomeye aho buri munsi uko yavaga murugo rwe,hamwe n’utwana twe tw’udupfubyi yasigiwe n’umugore wa mbere niko yagendanaga natwo.

Ndetse ni nzu agasiga ayiranduye akayishyira kuri rukururana akagendana nayo,bityo bigatuma umwanzi adashobora kuba yabasha kubona uko yamuhumanya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze umwuka w’Imana arambaza ati,mbese waba wamenye icyo biriya bisobanura?Ndasubiza nti oya nyaguhora ku ngoma y’ibihe byose,maze aransobanurira arambwira ati,uko niko Uwiteka asigaye agenza inkozi z’ibibi,asigaye afata urugo rwe,akarugendana maze inkozi z’ibibi zaza kuroga zigasanga urugo nta ruhari bityo agahita aburizamo imugambi yazo uko niko Uwiteka avuga.

23 July,2015 njyanwa mu kibaya cyo kwekerwamo,kiri munsi ya gakondo yabakiranutsi,nerekwa inkozi z’ibibi zihaye kuza muri icyo kibaya kugirango zigihumanye bityo amayerekwa abahanuzi berekerwamo atazongera kugaragara cyangwa gusobanuka.

Nuko nerekwa Umuhanuzi mukuru yoherezwa guhangana nizo nkozi z’ibibi,arwana nazo arazinesha.Nerekwa bari ko izo nkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa abega  bigabije gakondo yabakiranutsi,n’amatongo yubwoko bw’Uhoraho bwaciriwe ishyanga,mbona zigabije byabo byose kugirango ubwo bazaza muri gakondo bazasange nta cyasigaye muri gakondo yabakiranutsi kuko bashakaga ko igihugu cyose bagihindura umusaka uko niko Uwiteka avuga.

Umuhanuzi mukuru amaze kuhagera ategeka umuriro uturuka mu ijuru, maze uraza ukongora za nkozi zibibi zose ni byazo byose!Ndetse na ya myuka mibi,bari bashyize muri cya kibaya cyo kwerekerwamo,nayo arayikongora,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,senga amasengesho yo gukiranuka maze weze iki kibaya cyamaze guhumanywa n’inkozi zibibi uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa intumbi nyinshi z’abadayimoni zuzuye muri icyo kibaya cyo kwekerwamo,nerekwa bamwe mubadayimoni bahunga bava muri icyo kibaya,banyura mu muhora w’inkozi z’ibibi bari bariteguriye.

Njyanwa mu iyerekwa mukibaya,cyo kwerekerwamo mbona za nkozi z’ibibi zongeye kwisuganya zongera kugaruka kugirango zirebe ko bakongera kurwana n’Umuhanuzi mukuru warushyigikiwe namasengesho yabakiranutsi.

Izo nyangabirama zongera guhangana n’umuntu w’Imana,barahangana ahagana mu masaha ya ni munsi,niho Umuhanuzi mukuru yongeye kubatsinda baraneshwa burundu bava muri icyo gikombe maze umuhanuzi n’umuhanuzi mukuru banesha urwo rugamba rutari rworoshye igikombe cyo kwerekerwamo cyongera kwitwa igikombe cy’Uwiteka cyo kwekeramo amabanga yo mu ijuru uko niko Uwiteka avuga.

Akimara gutsinda iyo ntambara,nerekwa ankuweho atwarwa n’umwuka nk’uko Philipo yatwawe n’umwuka kujya kwigisha no kubatiza ya nkone yo muri Ethiopia,maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umuhanuzi mukuru yambutse inyanja dore umwuka w’Inzika y’Inzigo uramukurikiye!

Nerekwa ageze ku nkumbe z’inkengero y’inyanja,nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo woga vuba vuba kugirango umutange ku nkombe z’Inyanja maze naza kwambuka uhite umutsinda aho ku nkengero z’inyanja.

Ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,sengera umuhanuzi mukuru,kugirango izo nkozi zibibi zigiye kumutangira ngo zimutsinde ku nkombe y’Inyanja zitsindwe.

Ndasenga maze gusenga,nerekwa mbona Umuhanuzi mukuru agera mu mazi magufi agera ku mavi,arabanza araturiza mur’iyo Nyanja,arangije gutuza no gutekereza,nerekwa ko,noneho agiye kwambuka kugirango abene uko ahangana nizo nkozi zibibi.

Nongera gusubizwa mu gikombe cyo kwerekerwamo,mbona abanyarwanda bagambanirana,kuko cyari igihe cy’amashiraniro,leta y’umwakagara yar’icyuye igihe.Nerekwa abashumba ba matorero bagambanira intama zabo bashinzwe kurinda no gukingira ngo zitaribwa n’amasega,ahubwo bahitamo kuzigambanira no kuzicisha.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara yamaze kohera imyuka ye mibi,ikorera mubiyita abashumba ba matorero. Iyo myuka niyo isigaye ibategeka.Dore bagambaniye intama zabo.Abahutu baragambaniwe,ndetse nabo ubwabo basubiranyemo! Kuko ibigiye kuba muri gakondo yabakiranutsi,biteye agahinda!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abahutu barashize,nta wumvikana nundi,buri wese yikanga mugenzi we,bahindutse intasi z’umwakagara kubera gutinya kugira ubwoba bwo kwicwa,ariko bararuhira ubusa kuko bizarangira bose abakoreye umwakagara nabatamukoreye azabarimbura uko niko Uwiteka avuga!

Irimbuka ry’umurwa wa KIGALI

Numva ijwi ry’uririra mu butayu bugufiya,yavuzaga induru cyane avuga ngo”urarimbutse yewe mwana w’umuntu” wanze kwihana,ni kangahe nashatse ku kubundikira mu mababa yanjye,nk’uko inkoko ibundikira amajyi yayo ukanga? Kigali we! Kigali we!Urarimbutse nabagutuye bose!Usigaye uramatongo kuko wanze kumvira Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, niyompamvu usigaye uramatongo yewe Mont Kigali we,usigaranye irungu,yewe Mount jari we,usigaye uri inkeho?Uko niko Uwiteka avuga.

24 July 2015 ijambo ry’Uwitekarinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi arakubikiriye,ndetse araguteze kugirango akugirire nabi,kuko wamubujije amahwemo,kubera gushyira ahagaragara ubuhanuzi.Dore arabundikiriye,ndetse aragenda ameze nk’uko injangwe ibundikiriye imbeba none ube maso kuko arimo guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira,riti,mwana w’umuntu,sohoka hanze,ujye ku kibuga aho bakinira umupira,ndasohoka njya kuri icyo kibuga,nerekwa inkozi zibibi zo mu bwoko bw’abagore babarozi biyita abavuga butumwa bwiza,ngo nabashumba bayoboye amatorero nyamara bashinzwe kuroga itorero ry’Uwiteka Imana.

Nerekwa bihanisha abantu ibyaha byabo nyamara bo batari bihana,nuko mbona abantu baramanjiriwe bashyirwaho iterabwoba,ngo nibatihana bararimbuka?Nuko nerekwa ko,abantu bahagurutse bajya imbere mu kibuga ngo bagiye kwihana ngo basengerwe!Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze,rirambwira riti,mwana w’umuntu senga kugirango Uwiteka amanure imbaraga asenye kandi atwike izi nkozi zibibi.

Ndasenga mbona hazamutse amazi mu butaka ryo hasi,nerekwa ayo mazi ahitana za nkozi z’ibibi ziyitaga abashumba maze abantu bose batangazwa n’irimbuka ryabo.Ako kanya nerekwa mpabwa umudari wa zahabu kubera igikorwa Uwiteka akoresheje umugaragu we,uko niko Uwiteka avuga.

July 24,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abahanuzi b’ibinyoma babaye benshi kandi bagiye kuyobya ubwoko bwanjye.Mwana w’umuntu burira ubwoko bwanjye bube maso bashake mu maso h’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuko amazi siyayandi kandi dore agiye kurenga inkombe uko niko Uwiteka avuga.

Dore harabagabo boherejwe muri gakondo yabakiranutsi,abo bagabo n’abahanuzi bibinyoma,bagiye kuyobya abafite imitima ifite inkovu zibyaha kugirango niba bishoboka bayobye n’ntore z’Uwiteka baziyobye uko niko Uwiteka avuga.

Abo bahanuzi b’ibinyoma iyo bahuye n’umuntu,bafite imyuka ibereka icyo umuntu yifuza cyangwa irari ry’umuntu, kuko nibo baba barahagaritse imigisha y’ubwoko bw’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Iyo bamaze kumenya irari ryawe,bahita bahanura bakurikije ibyo wifuza ndetse babasha kumenya kahise kawe,cyangwa ubuzima bw’ibihe byashize bityo bakubwira ibyawe,ugahita ukeka ko bafite umwuka w’Imana nyamara bakoresha imyuka mibi uko niko Uwiteka avuga.

Nuko njyanwa mukibaya cyo kwerekerwamo,ngezeyo mbona abo bagabo b’abahanuzi b’ibinyoma uburyo bahuye n’uwahoza ar’umudamu wanjye Murekatete Odette Mukandirima,maze,Uwiteka anyereka uburyo yahuye nabahanuzi bibinyoma bakamuvangira,bigatuma yanga kwita kubuhanuzi bw’Uwiteka Imana bwahanuwe n’uwahoze yar’umugabo we.

Yahuye naba Congomani bamushyiramo umwuka w’ikinyoma inshuro nyinshi namubwiye ko umwuka umuhishurira atar’umwuka w’Imana akajya impaka yanga kumva ijambo ry’Uwiteka kugeza abadayimoni bamusenyeye uko niko Uwiteka avuga.

Ubwo mu iyerekwa nabonaga abo bahanuzi bibinyoma banshakisha cyane kugirango bamvangire,nuko mbona uburyo bwose bakoresheje bohereza imbaraga z’umwijima kugirango bavangire ubutumwa Uwiteka ampa kugeza ku bantu be.

Nerekwa mbona bampanurira ibinyoma gusa nanjye ndabihorera barakomeza bamaze guhanura ibinyoma maze ijambo ry’Uwiteka rinzhao rirambwira riti,uko niko bagize uwahoze ari madam wawe dore yarabizeye ndetse bamubwiye yuko ngo ukoresha imyuka yabaNigeria ko utagikoreshwa n’umwuka w’Uwiteka.

Byose bayatewe nuko madamu wawe atabaye maso kuko igihe tugezemo ar’injyana muntu uko niko Uwiteka avuga.Bwira ubwoko bwanjye bwiyeze kandi bwitunganye ndetse bushake mu maso h’Uwiteka kuko niteguye kumva no gusubiza amasengesho yabo kugirango mbasha kubaha ibisubizo bifuza uko niko Uwiteka avuga.

Dore imbaraga z’umwijima ntabwo zizongera gutsikamira ubwoko bwanjye nk’uko nabivuze ku wa 01 Mutarama 2013,ko,ngiye guca imanza zitabera uhereye icyo gihe kugeza magingo aya,niko bimeze nta bwo abarozi b’inkozi zibibi bazongera gutsikamira ubwoko bwanjye ngo bibakundire uko niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa uburyo abarozi b’inkozi z’ibibi ko bagiye kujya biyitirira ubahanuzi Uwiteka ancishamo,bazajya bavugana ko bakorana nanjye,maze umwuka w’Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu,dore inkozi zibibi zigiye kuzajya ziyitirira umurimo ukora,kugirango bavangire abantu basoma ubuhanuzi ushyira ahagaragara,none bwira bene so babe maso kuko igihe kirageze ngo mvangure ihene mu ntama uko niko Uwiteka avuga.

Dore izo nkozi z’ibibi nyinshi zavuye Congo,zizanywe no kwangiza gakondo yabakiranutsi,kuko igihugu cya Congo cyabaye indiri yabadayimoni,ariko kubera bazi neza ibigiye kuba muri gakondo yabakiranutsi,niyompamvu bagize ishyari kubera ko gakondo yabakiranutsi yatoranijwe n’Uwiteka Imana kugirango azabe ariho akorera ibitangaza maze yiheshe icyubahiro.

Ariko dore inkozi zibibi zahagurukijwe no kugirira nabi ubwoko bwanjye,ariko noneho bagiye kumenya yuko nd’Uwiteka Imana nya Mana uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara yahamagaje abazimu bimihanda yose kugirango aterekere kandi akore ibyangwa n’Uwiteka bityo abone ko yahabwa intsinzi ya tuma Nyir’uRwanda atazasimbura umwakagara ku ngoma nk’uko ubuhanuzi bubivuga.

Dore inkozi zibibi zirateranye ndetse babanjye kohereza imyuka mibi mabahanuzi bahanuye itahuka ry’Umwami Nyir’uRwanda KIGELI V.NDAHINDURWA kugirango bazajye bahanura imvange bityo ubutumwa bwabo habemo ubutumwa bw’abadayimoni.

None bwira abagaragu banjye biyeze kandi bitunganye kugirango izo mbaraga zitabagiraho ububasha uko niko Uwiteka avuga.

Ariko kuko jye nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi,dore nongeye gutanga isezerano,nzabaha gakondo yabakranutsi nk’uko nabigambiriye mu mutima wanjye,kuko nzabagirira neza iruta iyabana bab’abantu uko niko Uwiteka avuga.

Dore muzarya ibyiza byo mu gihugu nimukora ibitunganye mu maso h’Uwiteka Imana yabakiranutsi,ariko nimudakiranuka nzabateza inzara n’umuvumo kuko ari jye wabagiriye neza,nimumara kugera mu gihugu mukigira nabi nk’uko mwagenje igihe cy’umwakagara wigishije ubwoko bwanjye kuraguza ibicu,inyenyeri,izuba,n’ukwezi,ndetse banyujije abana babo mu muriro kandi ibyo byose n’ikizira k’Uwiteka ntakabuza ukuboko kwanjye ntikuzabura kubaremerera uko niko Uwiteka avuga.

July 25 15 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe kizaza kigiye gusohora,umuryango WABIBUMBYE UGIYE KUZICA ABANYARWANDA BAKORA UMURIMO WITANGAZA MAKURU,kubera yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane iruta kure ibitekerezo by’umwana w’umunt,kuko bayihanuye ariko bakaba batazi uburemere bwaayo.

Indege z’intambara zizarwana mu ntambara mu Rwanda.

Dore umuryango WABIBUMBYE UZAGIRA URUHARE RUKOMEYE MURI IYO NTAMBARA,NDETSE ABANTU BENSHI BAZICWA N’INDEGE Z’UMURYANGO WABOBUMBYE,KUKO BAGIYE GUHANGANA, UMWAKAGARA KUMANYWA Y’IHANGU.

Bityo intambara n’irangira,ubuyobozi buzajyaho buzarenga umuryango wabibumbye maze uwo muryango wa ONU uzahiga abantu bose bitwa abatanga buhamya kugirango ubice basibanganye ibimenyetso uko niko Uwiteka avuga.

Dore abanyamakuru nibo ba mbere bazahigwa bazajye bocwa mu buryo budasobanutse,kuko bafite za dossier z’umuryago wa bibumbye zifasha igihugu gushinja uwo muryango ukaba uzishyira amafaranga yikirenga atarigeze abaho mu isi yabazima.

Dore nawe uhanuye ibi,bazaguhiga kugirango baburizemo za gihamya ariko uhumure nzakurinda kandi nzabana nawe uko niko Uwiteka avuga.Nuko rero mwana w’umuntu uzajye ubika buri nyandiko yose ijyanye nagakondo yabakiranutsi,kuko izo nyandiko zizagira umumaro mu gihe gisa nk’icyo uko niko Uwiteka avuga.

Wongere usome ubuhanuzi bwo mu gice cya (1,2,3) cy’ubuhanuzi kugeza ku cya gatatu,havuga ko,ibihugu by’ibihangange birimo America n’Ubufaransa,bizakuraho umwakagara ndetse bazamurwanya bikomeye,ariko nyuma y’intambara ubutabera buzabatunga agatoki kuko bazagira uruhare rw’abantu banjye bazicwa muri gakondo yabakiranutsi mugukuraho umwakagara.

Ibyo nzabikorera kugirango amahanga azakorwe n’isoni kandi azabacire bugufi bityo mbasha gusohoza imigambi yanjye muri gakondo yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mu gihugu cya Kenya,hagiye gushyirwaho itegeko risaba abantu bose kuba bafite amadini babarizwamo.

Icyo kikaba kimwe mubimenyetso b’inyamaswa yaraye yigaragaje muri icyo gihugu.Dore barashaka kugenzura ubutunzi bwose cyane ubunyura mu madini.

Hanura ubwire ubwoko bwanjye bwirinde kandi bube maso kuko abakiri mu madini bagiye kugurishwa n’abashumba ba madini kubera gutinya ya nymaswa kuko ntawushobora kuyihnagara no kuyihagarara imbere uko niko Uwiteka avuga.

Bwira ubwoko bwanjye busohoke bujye kumisozi ndetse buhungire mu butayu kuko amazi atakiri ya yandi kandi dore yamaze kurenga inkombe uko niko Uwiteka avuga.

Imva y’umwakagara yamaze gutegurwa!

26 July 2015 Ijambo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, dore intasi z’umwakagara zikoze inama yo kugushaka ngo baguce igihanga,ariko bariyimbire kuko Uwiteka arinze ubugingo bwawe kandi ube maso ndetse ukomere kandi ushikame kuko Uwiteka arikumwe nawe uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa muyerekwa maze nerekwa abasirikare bamaze imyaka(10) batarahabwa ubutabera na leta y’umwakagara,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwoko bw’Uwiteka bwagushije ishyano kuko bwayobowe n’umwuka wabadayimoni wateye ubwoko bwanko bwanjye gukiranirwa uko niko Uwiteka avuga.

Ubutabera bw’Uwiteka.

Dore bidatinze ngiye guha ubwoko bwanjye ubutabera bamaze igihe bifuza,nyamara bazamenya ko,nd’Uwiteka uca imanza zitabera uko niko Uwiteka avuga.Kuko gutaka kwabo kwageze imbere yanjye,ndetse namanuwe nurusaku rwabo njya kwirebera no kwitegereza yuko urusaku rwabaharega ar’ukuri uko niko Uwiteka avuga.

Imva y’umwakagara yamaze gutegurwa!

Nerekwa umwakagara aryamye mu mva yamaze gutegurwa no gutunganywa neza,mbona aryamyemo amanitse ukuboko abwira abashinzwe kumurinda ngo,nimube mundetse ho hato nduhuke nimbyuka ndakomeza imirimo yanjye.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,dore umwakagara imva ye yamaze gutegurwa igisigaye nukumuha ikiruhuko nk’uko abyivugira akajya kuruhuka ahasanga basekuru aho baruhukiye uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa igisirikare cya RDF gikora inama vuba na bwangu,kugirango kugirango batange amapeti bayaha abasirikare kugirango babone moral yo kurwana,maze nerekwa batanga amapeti yo hejuru bayaha abaturutse Uganda nibo bahawe amapeti yo hejuru.Abandi bose bahabwa amapeti ari munsi yabo bavuye Uganda.

Ariko nubwo babahaye ayo mapeti,nabonaga batanezerewe,kwar’ugupfa kwiyumanganya,nta nubwo bagaragaje umunezero,sinabashije kumenya icyatumye batanezerwa kandi bazamuwe mu ntera?

Nerekwa imibiri yabo,cyangwa uruhu rwabo rusa nabi,ruriho utudomagure, mbese wagirango uruhu rwabo rwabembye kuko ntabwo umubiri warukeye,nditegereza biranyobera nuko.Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti mwana w’umuntu iriya mibiri ubonye itameze neza yajeho utudomagure,n’ubwoba bw’intambara abantu basaziyemo kandi barwanira ubusa,nyamara igihugu ntikigeze cyibura amahoro none barimo kwitotomba mu mutima kubera guhora mu ntambara z’urudaca uko niko Uwiteka avuga.

Isamaliya n’Ibuyuda,bagiye gukorwa n’isoni!

July 26 ,2015 ku munsi w’Uhoraho njyanwa mu iyerekwa,nerekwa ubutabera Uwiteka Imana agiye gukorera igihugu cy’uRwanda,n’igihugu cy’Uburundi.

Nerekwa ko,abanyarwanda baturutse mu gihugu cy’Uburundi(Isamariya) batashye mu rwagasabo,bo mu bwoko bw’abasivilians cyangwa abaturage batigeze bitwa cyangwa bakora umurimo wa gisirikare ,ko bagiye gukoresha umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa AMNESTY INTERNATIONAL kugirango ubavuganire ko nta ruhare bagize mu bwicanyi bwabaye muri gakondo yabakiranutsi.

Maze nkiri muri iryo yerekwa,mbona abantu (3) bari mu modoka bagenda bageze aho bagombaga kugera ngo binjire mu gipangu,binjirira ku muryango w’nyuma wari kuruhande rwo haruguru,aho kugirango banyure muruhande rwo hepfo ahaginewe kunyura ibinyabiziga.

Nerekwa bica umuryango (gate) kugirango binjire,aho ndahava ndazenguruka ngera kuri wa muryango wo hepfo kugirango ndebe amaherezo yabo.

Mbona binjiye mu za biro zabo,bakoraga muri ministeri y’ubutabera, mbona abantu bazanye amadossier cyangwa za files,kugirango minisitiri w’ubutabera abasinyire kuri ayo documents zabo cyangwa ayo mabaruwa yabo.

Nari nicaye inyuma ya minisitiri nitegereza ibyo akora byose,yakiraga abantu bameze neza cyangwa abakire,mbere yo kwakira abandi,nabonaga harimo abadamu benshi bazanye amadossier yabo ngo basinyirwe.Ikindi nabonye ni uko uwo mu minisitiri yarafite aba secreteri ariko nta biro bagiraga bakoraga bahagaze ibintu byose babizanaga kwa minisitiri ngo abasinyire.

Abadamu bibikara basinyirwa bwa nyuma,yabanzaga gusinyira abadamu binzobe abandi akabasinyira nyuma,mu gihe nari nicaye aho ngaho nitegereza ibiri gukorerwa mu isi yabazima,nerekwa abagabo (2) twari kumwe ariko ntabashije kumenya,umwe yarafite bibiliya maze mbona afunguye mu gitabo cya MIKA 1:1-16,Mika 2:1-13,Mika 3:1-12.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka aciriye urubanza IBUYUDA, n’ISAMARIYA,kuko bagiye gukorwa nisoni kumanywa y’ihangu,kandi abanzi babo bazabaseka ndetse bazabishima hejuru uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa abandi banyarwanda babayobozi nyuma yuko “AMNESTY INTERNATIONAL” ivuganiye abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi bavuye mu gihugu cy’Uburundi,nerekwa ko,abandi banyarwanda bagize ishyari batumva uburyo abo banyarwanda bavuye IBURUNDI bavuganirwa kandi bose bari mu muryango wa FPR_INKOTANYI.

Mbona habayeho kutumvikana hagati yabatutsi baturutse Uganda, nabavuye Mu gihugu cy’Uburundi,kubera ko bamwe bari bagiye gutabwa muri yombi,abandi basigaye bidegembya nyamara bose bari barikumwe mubikorwa byabo byo gukiranirwa uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa aho ngaho tuhava tujya mu majyaruguru y’icyerekezo cy’iyerekwa,tunyura ahantu mu muhanda w’igitaka,tugera ahantu mu muhanda hari hacukuye hasi,hatezemo igihanga cy’imbwa cya shunaga kugitsinsino cya buri muntu wanyuraga aho ngaho kand iyo ayo menyo yagukomeretsega nta bwo washoboraga gukira wameraga nkaho winjiwemo n’ubumara butavurwa.

Nerekwa abagabo (2) bari imbere yanjye,hari igihanga cy’imbwa kirabakomeretsa,mu gihe cyari kigiye ku nkomeretsa nanjye,mba nagiteye ijisho ndasimbuka.Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu uwo muhanda ubonye wigitaka nizo nzira abana bab’abantu bakomeje kunyuramo zitarimo gukiranuka.

Umuntu wese unyuze muri iyo nzira,kiriya gihanga cy’imbwa chahitaga kimukomeretsa kuburyo atizera gukira,uko niko bigendera abanyura muri iyo nzira,uwamaze kwinjirwa n’ubumara bw’ubusambanyi ,biragoye yuko,yakira!Dore abantu basambana n’isi cyane nyamara Uwiteka niwe utanga ubugingo bwira abantu banjye birinde kuko ibintu birakomeye cyane kuko bagiye kuzashaka mu maso h’Uwiteka ntabahabone uko niko Uwiteka avuga.

Dore Ibuyuda ni gakondo yabakiranutsi,naho Isamariya,n’igihugu cyabaturanyi bab’Abarundi,ibyo bihugu byombi,ngiye kubikoza isoni kuko abaturanyi batazabura kubaseka kuko biringiye imbaraga zabo uko niko Uwiteka Imana ya Israel avuga.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ibyo ubyandike vuba cyane kuko bidatinze bigiye gusohora iryo jambo rinzaho ubwa kabiri,ryongera ku nzaho ubwa gatatu kuko nari nirambitse ntinze kubera umurimo w’Uwiteka, ndabyuka mfita igitabo cyo kwandikamo ubuhanuzi bw’Uwiteka Imana ndatangira ndandika ariko ubwo ninako narwanaga n’ibitotsi numva nishakira kongera kwiryamira ariko umwuka w’Uwiteka ambera kagarara.

Mbonye ko ntayandi mahitamo kandi ari wo murimo nahamagariwe,ndetse nkaba nkwukunda cyane,ndemera ntandukana n’ibitotsi nkora umurimo w’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

The Rhema word comes to me,on that day,and the word of the Lord God,talked to me,and told me,son of man,go and open the word of the Lord which is bible and read Micah 1:1-16 You’ll hear what the Lord your God says thus how the Lord God said.

1 The word of the Lord that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah—the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem.Hear, you peoples, all of you,listen, earth and all who live in it,that the Sovereign Lord may bear witness against you,the Lord from his holy temple.

Judgment Against Samaria and Jerusalem

Look! The Lord is coming from his dwelling place;he comes down and treads on the heights of the earth.The mountains melt beneath him and the valleys split apart,like wax before the fire,like water rushing down a slope.

All this is because of Jacob’s transgression,because of the sins of the people of Israel.What is Jacob’s transgression?Is it not Samaria?What is Judah’s high place?Is it not Jerusalem?

“Therefore I will make Samaria a heap of rubble,a place for planting vineyards.I will pour her stones into the valley and lay bare her foundations.

All her idols will be broken to pieces;all her temple gifts will be burned with fire;I will destroy all her images.Since she gathered her gifts from the wages of prostitutes,as the wages of prostitutes they will again be used.”

Weeping and Mourning

Because of this I will weep and wail;I will go about barefoot and naked.I will howl like a jackal and moan like an owl.For Samaria’s plague is incurable;it has spread to Judah. It has reached the very gate of my people,even to Jerusalem itself.

10 Tell it not in Gath[a];weep not at all.In Beth Ophrah[b]roll in the dust.11 Pass by naked and in shame,you who live in Shaphir.[c]Those who live in Zaanan[d]will not come out.Beth Ezel is in mourning;it no longer protects you.

12 Those who live in Maroth[e] writhe in pain,waiting for relief,because disaster has come from the Lord,
even to the gate of Jerusalem.13 You who live in Lachish,harness fast horses to the chariot.You are where the sin of Daughter Zion began,for the transgressions of Israel were found in you.

14 Therefore you will give parting gifts to Moresheth Gath.The town of Akzib[f] will prove deceptive to the kings of Israel.15 I will bring a conqueror against you who live in Mareshah.[g]The nobles of Israel will flee to Adullam.

16 Shave your head in mourning for the children in whom you delight;make yourself as bald as the vulture,for they will go from you into exile.

Human Plans and God’s Plans

2 Woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds! At morning’s light they carry it out because it is in their power to do it.They covet fields and seize them, and houses, and take them.They defraud people of their homes, they rob them of their inheritance.

Therefore, the Lord says:“I am planning disaster against this people,from which you cannot save yourselves.You will no longer walk proudly,for it will be a time of calamity.In that day people will ridicule you;they will taunt you with this mournful song:‘We are utterly ruined;my people’s possession is divided up.He takes it from me!He assigns our fields to traitors.’”Therefore you will have no one in the assembly of the Lord to divide the land by lot.

False Prophets

https://www.youtube.com/watch?v=ljoQnt8bgso

“Do not prophesy,” their prophets say.“Do not prophesy about these things;disgrace will not overtake us.”You descendants of Jacob, should it be said,“Does the Lord become[a] impatient?Does he do such things?”

“Do not my words do good to the one whose ways are upright?Lately my people have risen up like an enemy.You strip off the rich robe from those who pass by without a care,like men returning from battle.


You drive the women of my people from their pleasant homes.You take away my blessing from their children forever.10 Get up, go away!For this is not your resting place,because it is defiled,it is ruined, beyond all remedy.11 If a liar and deceiver comes and says,‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12 “I will surely gather all of you, Jacob;I will surely bring together the remnant of Israel.I will bring them together like sheep in a pen,like a flock in its pasture;the place will throng with people.
13 The One who breaks open the way will go up before them;they will break through the gate and go out.Their King will pass through before them,the Lord at their head.”

Micah 3:1-12

(Micah 3:1) And I said: Listen, you heads of Jacob and rulers of the house of Israel! Should you not know justice?—

Since the temple of the LORD and the priests were in Jerusalem, the capital of the Kingdom of Judah, the religious and political leaders in Jerusalem should know the Law of the LORD and how to administer justice rightly in all of Israel, including Judah. Micah preached a prophetic message to the Kingdom of Judah similar to the message of Amos, who preached in the Kingdom of Israel.

God expected the leaders and people of both kingdoms to execute justice according to and in obedience to the Law of the LORD. The rulers in Israel and Judah had no excuse for not knowing and administering true justice in and out of their law courts, in their business practices, and in treating others.

(Micah 3:2) you who hate the good and love the evil, who tear the skin off my people, and the flesh off their bones;

Micah expressed facts of human life, of people who have turned from the true God, of people who have chosen what to believe and not to believe about God, of people who have chosen what laws of God to obey and what laws of God to disregard.

Factually, some people hate the good (good people and doing good) and they love the evil (doing evil and those that act contrary to God’s law when it gives them pleasure or what they covet).

(Micah 3:3) who eat the flesh of my people, flay their skin off them, break their bones in pieces, and chop them up like meat in a kettle, like flesh in a caldron.

Through Micah, God compared those who hate good and love evil to cannibals. Perhaps cannibalism was practiced by some in the Kingdom of Judah, just as it has been in other pagan places. During the siege of Jerusalem by the Babylonians, cannibalism was practiced in the city, and it was probably practiced in other cities that were under siege.

Micah may have been predicting these times; but more probably, Micah was trying to express graphically the end result of practices that enabled the wealthy to oppress and steal from the poor and those who were economically between the rich and the poor.

The poor and the less wealthy would ultimately die of starvation or the brutalities of slavery. Those who hate the good can invent many ways to destroy the good.

(Micah 3:4) Then they will cry to the LORD, but he will not answer them; he will hide his face from them at that time, because they have acted wickedly.

Micah foretold a time when God’s justice would come upon those who hated good and loved evil. On that day of punishment from the LORD, they would call out to the LORD for help, but the LORD would not help them because of their wickedness. The wicked needed to believe Micah’s words and repent of their sins before it was too late.

(Micah 3:5) Thus says the LORD concerning the prophets who lead my people astray, who cry “Peace” when they have something to eat, but declare war against those who put nothing into their mouths.

Micah spoke out in the name of the LORD against the leaders in Jerusalem while the professional prophets or preachers kept silent. If they did preach, they would endorse the decisions of their political leaders, and they would cry “Peace” to uphold their wickedness as long as they were paid to do so. They put acquiring money first, and used God and preaching as a means to the end of material prosperity and personal security.

(Micah 3:6) Therefore it shall be night to you, without vision, and darkness to you, without revelation. The sun shall go down upon the prophets, and the day shall be black over them;

Micah foretold God’s judgment on the prophets for their hating the good and loving the evil.

God would not shine the light and peace of His presence upon them. He would no longer reveal His will for the future to them so they could escape the catastrophe of judgment, but the Day of the LORD would be blackness or darkness for the prophets as well as for the politicians in Jerusalem.

(Micah 3:7) the seers shall be disgraced, and the diviners put to shame; they shall all cover their lips, for there is no answer from God.

Seers and diviners gave advice to individuals trying to make decisions. They often told kings whether or not to go to war or whether or not they should pay tribute or surrender to an enemy.

They claimed to give advice directly from God. Micah said that those who gave advice or foresaw the future for money instead of to serve God and His people would be abandoned by God as they and the rich political leaders had abandoned God.

(Micah 3:8) But as for me, I am filled with power, with the spirit of the LORD, and with justice and might, to declare to Jacob his transgression and to Israel his sin.

[Instead of “spirit of the LORD,” as in KJV and NRSV, “Spirit of the LORD” is to be preferred.] Micah and Amos were not professional prophets, seers, or diviners. God called them to serve Him; God filled them with His power and Spirit; God told them where to preach and what to say, and they obeyed the LORD.

Micah and Amos both preached what no one wanted to hear. They revealed the sins of powerful leaders who were misleading the people, and they called them to repent or receive their just punishment from God.

(Micah 3:9) Hear this, you rulers of the house of Jacob and chiefs of the house of Israel, who abhor justice and pervert all equity,

Though we may find it difficult to admit and understand, those who love evil abhor justice and they pervert equality or equal rights among people. Equity means fair treatment or justice in the way people are treated. The religious and political leaders throughout Israel and Judah abhorred or hated justice and loving their neighbors as themselves. They used the law of God to selfishly steal from others and fulfill their self-centered lusts.

(Micah 3:10) who build Zion with blood and Jerusalem with wrong!

Some of the kings and other leaders in Jerusalem used slave labor to build the city’s defenses and public works to their benefit. They misused and misinterpreted and twisted or ignored the Law of God for their personal enrichment, which God forbid in the law He gave Moses.

The professional prophets, scribes, and priests did not call the wicked rich and powerful leaders to account for their evil behaviors or call them to obey God – they profited from the wrongs of others, which was also contrary to God’s law.

(Micah 3:11) Its rulers give judgment for a bribe, its priests teach for a price, its prophets give oracles for money; yet they lean upon the LORD and say, “Surely the LORD is with us! No harm shall come upon us.”

In summary, those who had and paid the most money received the judgments and rulings in their favor irrespective of the Law of God. Rather than teach the Law of God and call people to love and obey the LORD, the priests served primarily for money—and the same for the prophets who were supposed to serve as the conscience of political and religious leaders and people who did wrong.

Micah assured them that no matter what they thought or said that the time was coming when the LORD would no longer be with them and His punishment would fall upon them.

(Micah 3:12) Therefore because of you Zion shall be plowed as a field; Jerusalem shall become a heap of ruins, and the mountain of the house a wooded height.

The kingdoms of Israel and Judah had become totally corrupt from top to bottom. All of the leadership in the capitals of both kingdoms loved evil and money instead of good and God. Therefore, God called some small-town farmers and businessmen to preach His word in the capital cities of both kingdoms (neither Amos nor Micah were professional prophets).

Jerusalem would be destroyed, including the temple, which happened about 125 years after Micah preached–which does reveal the patience of God; and in the time of Jeremiah, some of the elders of the people remembered the words of Micah, which they quoted in order to save Jeremiah from death for his preaching.

27 July 2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho,rirambwiura riti,mwana w’umuntu, dore Peter Nkurunziza,yirukanywe ku ngoma,nuko nerekwa agize urugendo rugufiya,hanze y’igihugu,amaze kugera muri icyo gihugu,yihererezwa teregram imubwira yuko nagaruka mu gihugu ari bwicwe!

Numva abasirikare bamurinze barahamagawe,barabwirwa ngo:Mwebwe nimugaruke mu gihugu kuko uwari umukuru w’igihugu yakuwe ku ngoma uko niko Uwiteka avuga.Numva amajwi y’abantu bavuga ngo:umudam wa Nkurunziza n’umwana we babishe.

Nerekwa Peter Nkurunziza ahindutse nk’umusazi abura hepfo abura haruguru abura aho yerekera maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira ngo aho imbaraga z’abana bab’abantu zigarukiye,niho iz’Uwiteka zigarukira uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa abakoze coup d’etat bandika urwandiko bandikira ONU,cyangwa se UN,basobanura impamvu yo gukora coup d’etat,kandi ko Nkurunziza yakuwe ku ngoma bakaba bagiye kumusimbuza uwundi uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu dore umukuru w’igihugu cy’ISAMARIYA yirukanywe ku ngoma nk’uko abagaragu b’Uwiteka bavuze kugirango ijambo ry’Uwiteka ryavugiwe muri bo,ribashe gusohoza kuko ibitekerezo by’abana bab’abantu bitandukanye kure cyane n’iby’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umukuru w’igihugu cya Kenya,UHURU Kenyatta Mwigai,yemereye Barack Obama ko azubahiriza ibyifuzo bye ko azashyigikira abahuje ibitsina babisangiye”GAY”

AND Lesbians”.Kandi ibyo yabyemereye rwihishwa ndetse bamaze kugambanira umukuru w’igihugu wungirije WILIAM SAMUEI RUTO kuzafungwa The Hague kugirango babone uko basohoza uwo mugambi wabo uko niko Uwiteka avuga.

28t July,2015 nuko njyanwa mu mwuka nerekwa tuva kwishuri twigagaho, hamwe nabandi banyeshuri,nerekwa tumanuka umusozi tugeze mu kibaya cy’ubutayu bugufiya,maze tuzamuka icyo gikombe kijya kinyuzwamo abakiranutsi,ariko abo twari kumwe bose twari twahawe amakarita ariho za numero,maze barazibagirwa ni jyewe jyenyine warufite amakarita yose twari twahawe ngo tujye kwa muganga babashe kutwakira maze batuvure indwara twari turwaye!

Nuko ikarita yanjye yari yanditseho 107,maze numva ijwi ry’Uwiteka rimbwira ngo,iyo numero y’107,ni zaburi uhawe n’Uwiteka kuko urangije ubutayu.Nuko numva mpawe indrimbo yo mu gitabo cyo gushimisha sinibuka numero yayo kuko madam yatwaye igitabo cyanjye cy’indirimbo ngo nacyo ubanza cyari mu mitungo ye:

IYO NDIRIMBO IRAVUGA,NGO WA MUTIMA WANJYE WE SHIMA UWITEKA,IBY’UWITEKA YAGUKOREYE,NK’UKO YAJYANYE KURE Y’IBICUMURO BYACU KURE YACU TURAMUHIMBAZA.

IBUVAZUBA,NIBURENGERA ZUBA,NIKO HITARUYE KURE PE,NIKO YANJYANYE NIBICUMURO BYACU,KURE YACU TURAMUHIMBAZA.bene data imyaka (6) ni myinshi nta bibiliya y’ikinyarwanda,imyaka (3) nta ndirimbo zo mugakiza.Uwiteka azabagirwe ubugome bwose madam yankoreye ariko ntazibagirwe ko yatwaye umurage utari uwe,uwo Uwiteka yampayeho gakondo.

Igitabo cyanjye cy’indirimbo ntazabure kubimuhora,kuko yambujije kunezerwa mu gihe nari mbikwiriye, mvuye mu butayu mu gihugu cy’IBABULONI ku murwa mukuru waho witwa ISHUSHANI.

Nuko numva amajwi yabadayimoni avuga ngo:NTABWO IMANA YAKUBWIYE GUSOMA ZABURI Y’107,AHUBWO YAKUBWIYE GUSOMA IGITABO cyitwa KUVA 107.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ayo namajwi yabadayimoni ajya avangira abakiranutsi batabaye maso,dore babajwe nuko Uwiteka aguhaye kumushima yuko, warangije ubutayu.

Nuko ndabyuka kuko nari naryamye kare hakiri kare kubera maze igihe mburana n’Uwiteka ambyutsa ngo nandike ubuhanuzi kandi nanjye nkumva naniwe bigatuma tujya impaka nshaka gukomeza kwiryamira nyamara kandi ubutumwa bwihutirwa cyane uhereye ku wa 26-27 Nyakanga 2015 habayeho gukora cyane ntaruhuka.

Kubera ngirango ahari na mudasobwa (Laptop) yahise nayo inanirwa itangira kwanga kwandika itangira kugenda gahoro cyane maze nyiha akaruhuko nanjye nduhukaho amasaha agera nibura kuri (5);maze kuruhuka amatwi y’umwuka arazibuka nineho numva neza ibikorerwa mu isi y’umwuka nta miyaga irimo irimo guhurera.

Nuko nsoma ijambo nahawe n’Uwiteka Imana.

28t July 2015 “The Rhema word” the word of the Lord comes to me,and told me,that,son of man,this is your card number from completion of your wildness saith the Lord of hosts.Psalm 107 King James Version (KJV)

107 O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;

11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:

12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.

13 Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses.

14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

15 Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.

17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.

18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.

19 Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses.

20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.

21 Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.

23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;

24 These see the works of the Lord, and his wonders in the deep.

25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.

26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.

27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wit’s end.

28 Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.

29 He maked the storm a calm, so that the waves thereof are still.

30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.

31 Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.

33 He turned rivers into a wilderness and the water springs into dry ground;

34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.

35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into water springs.

36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;

37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.

39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.

40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.

41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.

42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.

43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord.

28th July 2015 Njyanwa mu iyerekwa,mbona uwitwa Bennon Umuhoza uburyo yahumanije ubugingo bwanjye.Nerekwa Malaika w’Imana aza aho ndi,maze aramfata anjyana aho yakoreye ubwo bugome anyereka igiti kinini yanzingiyemo mu gashyamba ntabashije kumenya aho gaherereye.

Malaika ampereza umuhoro cyangwa umupanga,arambwira ati,tema iryo shami urukureho,uwo muhoro warutyaye cyane.Ndatangira ndatema,igihe hasigaye agace gato ngo iryo bango riveho,nerekwa murumuna wa Muhoza Benoni aza aho ndi gutema iryo shami ry’igiti yitwa Rauben.

Araza atugezeho aho twari turi gutema iryo shami ry’icyo giti banzingiyemo,mbona Rauben arituza tuze,arasimbuka afata rya bango cyangwa rya shami banzingiyemo ribamo imitsindo y’ubutunzi bwabo,ararifata ararishikuza arimanyuraho araryirukankana.

Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,dore ibirozi byabo barabisubiranye,cyangwa bibasubiyeho kuko igihe cyawe cyo guhabwa umugisha no gusezera ku butayu gisohoye uko niko Uwiteka avuga.

Uyu Benoni n’Umwega w’Umuhutu w’Umwakagara twinjiranye igisirikare,we bamushyira muri DMI njyewe banjyana kurinda abakomeye.

Nyuma y’intambara yakoze kumupaka wok u Kanyura werekeza Burundi,hanyuma yahoo akora ku kibuga cy’indege,birangira akora muri studiyo yitwa Amazon studio ya DMI iba mu murwa rwagati imbere yahahoze ibiro bikuru by’iperereza Exeternal security Organization iruhande rwahahoze café yitwa Ourziz restaurant imbere yahahoze ibiro by’umujyi wa Kigali.

Nyuma yahoo yaje kwirukanwa mu gisirikare nyuma yaho batahuriye ko ngo ar’umuhutu twavanye Tanzania ndetse ko yarungoye umuhutu-kazi,yahise ajya mubufaransa nuwo mugore we kubera umuryango w’uwo mugore bari barakoze jenocide maze basiga imitungo yabo uwo mudam asigara ari we uyicunga.Bageze mu gihugu cy’Ubufaransa umugabo yibagiwe ko bari Iburayi atangira ya mico yakinyafurika bahita bamwirukana mu Bufaransa asaba ko bamusubiza mu gihugu cya Kenya.

29 July 2015 Nerekwa ko,harumugabo ukomeye cyane muri gakondo yabakiranutsi,ugiye gucyuza ubukwe bukomeye cyane,kandi ubwo bukwe bukazatahwa nabakomeye bo mu isi yose bari mu isi yabazima.

Nerekwa abatumirwa bamaze kugera ahagombaga kubera ubukwe,maze barategereza cyane bigeza aho batangira kurambirwa maze amatorero arimo ay’Urukerereza,Garuka urebe nayandi menshi yari yatumiwe muri ubwo bukwe.

Atangira kubyinira abatumirwa kandi abageni bataraza,kwari ukugirango abatumirwa bareke kwitotomba ngo,ko,umugeni yatinze,nerekwa Radio inyange ariyo iyoboye ibyo birori bikomeye birimo abanyamahanga benshi cyane hafi bo ku isi hose.

Nerekwa hari urujya nuruza hagati mu gihugu bakira abashyitsi baza gutaha ubwo bukwe,ndetse nabasangwa bajya kubakira ku kibuga cy’Indege.

Nerekwa ayo matorero atangira kubyinira abasangwa cyangwa abatumirwa kugirango bareke kurambirwa,kuko nabonaga hamaze kuba mu kabwibwi mukijiji ka nimuroba nyamara umugeni yarataraza.Nuko nerekwa abatumirwa rwose bafite amatsiko yo kureba no gutaha ubwo bukwe ndetse bimwe mu bihugu bitatumiwe bisa naho bibabajwe nuko bitatumiwe muri uwo muhango.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubukwe buratinze,nyamara abatumirwa bagomba kubutaha kuko nta kundi byagenda byanze bikunze abatumirwa bazabutaha,ndetse hari nabandi benshi bifuza kubutaha nyamara bitazakundira ko babutaha kuko uwacyuje ubukwe n’umwe mubakomeye mu isi yabazima niko Uwiteka avuga.Hari nabazifuza kutabutaha ariko byanze bikunze bagomba kubutaha kuko Uwiteka ayabatumiye muri uwo muhango niko Uwiteka avuga.

29 July 2015 ijambo ry’Uwitelka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’imuntu itegereze urebe imbere yawe maze umbwire icyo ubonye.Nditegereza mbona abadamu (3) bahagaze bifuza umuntu wa basengera.Nuko numva barimo kuvuga ngo uwabaha umuntu w’Imana wabasengera!

Maze umwuka w’Uwiteka arambwira ati,dore harabadamu batatu bagiye kugusaba yuko wabasengera,ariko uzababaze uti,ko umuntu atera imyaka kugirango azasarure byinshi,mbese mwebwe mwaba mwarateye iyo myaka?Uko niko Uwiteka abaza.

Nuko ndabwirwa ngo,abantu benshi bifuza guhabwa,ariko bo,ntibashaka gutanga,mbese gutanga no guhabwa ,ko,byemewe n’ijambo ry’Uwiteka,abo bantu bakaba badakora ibisabwa n’ijambo ry’Uwiteka,barumva bazabona umugisha unyuze muzihe nzira?Uko niko Uwiteka abaza!

Nerekwa abacongomani bavuga ururimi rw’ikinyarwanda biyita abanyamurenge, maze,nerekwa urubyiruko rwabo rufite hagati y’imyaka 20-35,buzuye umuvumo n’umwuka w’icyangiro.

Icyo bakoraga cyose ntabwo cya tunganaga,aho bajyaga hose gusaba ubufasha ntabwo bafashwaga,ahubwo babwirwa nabi no gusubizwa inyuma.Noneho nabo bagahita basuzugura abakabagiriye neza,aho guca bugufi no kwitonda ngo nibura babone ko babagiriraho umugisha.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,ubwo bwoko ubonye bwataye Uwiteka Imana,bwaravumwe,Uwiteka yabukuyeho amaboko,busigaye bwirirwa butakira abahise nabagenzi,kandi cyera Uwiteka yabaga muri bwo,nta cyo basabaga ngo bakibure,ariko kubera bataye Uwiteka Imana,nawe yahusemo kubata .

Dore buzuweho n’umwuka w’icyangiro,nigisuzuguriro,ntibazigera bagira aho bashing ibirenge,kuko Uwiteka yabavumye kubera gukiranirwa kwabo.Baramutaye bisangira inkozi zibibi,bayoboka abahanuzi bibinyoma niko Uwiteka avuga.

Niyompamvu UWiteka azabarwanya aho bazajya hose,amasengesho yabo Uwiteka ntazayatega amatwi,ntazayumva kugeza igihe umujinya w’Uwiteka uzacururuka aruko bamaze kumenya ibyaha byabo bagahindukira bakihana.Nibaramuka badahindukiye,Uwiteka azabarwanya kugeza barimbutse niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mukibaya cy’ubutayu bugufiya,nerekwa abagore (4) baragiye Ihene n’Ipunda,nerekwa ayo matungo ari kurisha mubutayu bugufiya.Mbona imwe muri izo hene isa n’Ipunda ariko ar’Ihene, mbona ibyaye abana (3) bimpanga,mu ijoro ryaye rirangiye,yari yabyaye umwana umwe ahita arapfa!

Babana (3) bimpanga bavutse basanga n’abantu mu maso yabo,bafite amaguru y’abantu,ariko amabuko yar’Ihene.Bakimara kuvuka bahise bagendesha amaguru nk’abantu,nyuma y’iminota (2) bahita barapfa.

Habanje kuvuka umwana (1),aza yapfuye,hanyuma hakurikiraho abandi (2) bageze kubutaka nabo bagendaho iminota (2) bahita bapfa,ndabwirwa ngo iyo n’imyuka (4) y’ibinyoma FPR igerageze gukoresha ariko bikabangira kuko igihe cyo kubeshya cyarangiye.

Umwuka wa (1) wajyanywe mu butayu,uwo wahanuwe ku wa 13/06/2015 nibwo Gen.Karenzi Karake yahise atabwa muri yombi na nubu akaba afungishijwe ijisho mu gihugu cy’UBWONGEREZA,maze umwuka w’Uwiteka urambwira uti,ubu noneho hagiye gukurikiraho undi mwuka w’ikinyoma ugiye kuvuka mugitondo,uwo nguwo uzahita upfa.

RPF umutwe wabicanyi

Ibyo bisobanuye ko,ibinyoma bya FPR bizajya bihita bibura imbaraga zogukorera mu isi,kuko igihe cyabo kirangiye,ibyo ubitegereze biraje nta bwo biri butinde niko Uwiteka avuga.Nyuma yuwo mwuka w’ikinyoma ugiye gukorwa nisoni nk’uko muri iki cyumweru wabihanuye,har’indi myuka ibiri izahita ivukira ikirimwe kugirano barebe ko bakwiyongeramo imbaraga.

Ariko ntabwo iyo myuka izamara iminota,kuko izahabwa gukora iminota (2);iyo minota nirangira ako kanya izahita ipfa!Bisobanuye ko izahita ibura imbaraga kuburyo ikinyoma cya FPR,n’umwakagara kizahita gikubitirwa ahareba inzega uko niko Uwiteka avuga.

Imyuka y’ikinyoma

Bari bagore bane (4) wabonye,n’imyuka (4) FPR ikoresha mugutekinika abaturage,n’amahanga yo mu isi,ziriya punda wabonye n’imyuka yo kuremererwa ibageze kubuce nk’imbagwa.Amarozi yabo bakoresha ashyizweho ishyerezo uko niko Uwiteka avuga.

30 July 2015 muri gakondo yabakiranutsi,isoko ry’amafaranga rifunga imiryango.Mbona amadovise acuruzwa mu Rwagasabo na society yitwa WESTERN UNION na money gram zifunga imiryango ngo kubera ko mu rwagasabo nta mutekano ukiharangwa.Izi society zishinzwe gutuma no kwakira amafaranga hirya no hino ku isi.Ibi byabaye hasigaye akanya gato kugirango leta y’umwakagara irunduke.

Rekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo hagati ya leta,na madini avuga ko,bavutse ubwa kabiri,nerekwa leta y’umwakagara  irakarira cyane abo biyita ko arabarokore ngo kubera ko abateje akaga mu gihugu ar’ubuhanuzi bw’abarokore.ibyo byabereye rimwe nifunga ry’isoko ry’amafaranga mu gihugu.

Uwicisha inkota niyo azazira

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, dore urahagurukiwe,umwuka w’urukoza soni uraguhagurukiye, none ba maso cyane kuko Uwiteka ari kuruhande rwawe niko Uwiteka avuga.

Nerekwa uwahoze yar’umufasha wanjye anshakisha aho mperereye hose cyane cyane icumbi ncumbitsemo kugirango ahamenye abone uko angambanira.

Nuko Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu,gira wimuke aho utuye kuko intasi zirimo ku kugenza,ariko ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko nd’Uwiteka Imana yawe niko Uwiteka avuga.

Nerekwa har’umuntu nsengeye maze Uwiteka amukorera ibikomeye, arangije ajya kubivuga mu idini ry’iwabo,maze mbona umushumba wiryo torero aje kunshaka kugirango antware anshyire mu itorero rye maze ajye ampemba umushahara wose nshaka ariko mbe mu idini ryabo.

Nuko umwuka w’Uwiteka arambwira ati,uramenye ntuzahira hire ujya gukorera Uwiteka mu idini,ukomeze ukorere Uwiteka uko umukorera azakomeza ku guhemba umushahara mwiza nk’uko yabigusezeranije ko azajya aguhemba umushahara ungana n’uwa bantu bakora muri ONU,cyangwa UN uko niko Uwiteka avuze.

Nerekwa inkozi zibibi zigose umulinzi wa masezerano,maze ndabwirwa ngo:Mwana w’umuntu dore imbaraga z’umwijima zigose umulinzi w’amasezerano,none senga kugirango Uwiteka yohereze imbaraga zitabare umulinzi wamasezerano niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umuryango w’uwahoze ar’umufasha wawe uraguhagurukiye,ngiye kugutabara ngiye guteza akaga,ibyago,amakuba muri uwo muryango kugirango mbakome mu nkokora bacike integer zo gukomeza ku kugendaho niko Uwiteka avuga.Dore nd’Uwiteka Imana yawe,kandi nzigaragaza kugirango amahanga yose nabayatuye bamenye ko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi niko Uwiteka avuga!

Umuserebanya waremanywe,izahabu munda yawo!

31 July ,015 njyanwa muyerekwa,maze ngirana ikiganiro n’Uwiteka Imana,maze arambwira ati,mwana w’umuntu,mbese waba uzi uko ijuru risa?Ndasubiza nti oya!Kuko twebwe twibera mu isi yabazima.

Arambwira ati,haguruka ugende ushake igitambatamba cyitwa umuserebanya maze ukizane hano,ndagenda mfata umuserebanya ndawuzana maze,arambwira ati,ngaho reba mu gituza hawo,ndetse no munda hawo ikoresha itambatamba.

Ndareba nditegereza,maze mbona hasa n’izahabu,ni uko,arambwira ati,uku ubona umuserebanya ufite munda hizahabu,ni nako imihanda yo mu ijuru isa yose yubakishije izahabu abana b’abantu birirwa barwanira.

Nuko arambwira ati,rero nagirango nkwereke ijuru muvuga uko imihanda ijyayo isa,kugirango hatazagira ubashuka akababwira ibinyuranye nibyo.Arakomeza arambwira ati,mwana w’umuntu,dore hari umudamu wajujubijwe nabadayimoni,none uzamwakire dore mwane wabo agiye kuguhamagara.

Maze omusengere kuko aburaniwe kandi akaba yihebye,uzamusengere umukureho igisuzuguriro maze amenye ko nd’Uwiteka Imana y’Abraham, Issac,Yakobo,na Majeshi Leon umuhanuzi niko Uwiteka Imana avuze.

Mvuye mwiyerekwa nahise nakira telephone y’umudam mwene wabo na wawundi Uwiteka ayavuze,ambwira ko ansaba ko yazana mwene wabo wajujubijwe n’inkozi zibibi ndamwemerera kuko data wo mu ijuru yari yabonye ko ababaye kandi ko aramutse abonye uwamusengera wuzuye imbaraga z’Uwiteka yahabwa umugisha.

Muri ibyo byose natangajwe no kugirango Uwiteka Imana afate,umuserebanya awuhe izahabu munda yawo,kandi iyo zahabu,ikiba isa n’imihanda yerekeza mu ijuru.Uwiteka Imana arakomeye kandi ateye ubwoba ndetse aratangaje pe!

Ukuntu se yitegereza abantu be,akabasabira appointment yo gusengerwa,nta cyintu na kimwe gihishwa imbere ya maso y’Uwiteka Imana.Nigeze gutegura amasengesho yo kwiyiriza,mu gihe nyatangiye maze amasaha nka (2) maze haza umuntu warunzaniya amata,ndayafata ndayatereka nikomereza amasengesho.

Maze Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu,byuka unywe ayo mata kuko uwo muntu,ni jyewe umwohereje maze amasengesho yawe uzaba uyakomeza ejo,kuko nutayanywa arageza nimugoroba yapfuye.Natekereje uburyo Uwiteka akurikirana ubuzima bwanjye uko bumeze kose numva ngize ubwoba no gutinya Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Intwaramuheto za RDF,zirimo gucukura imyobo yo kwihishamo.

01 Aug, 2015 Njyanwa mu iyerekwa,mbona intwaramuheto zo muri gakondo yabakiranutsi,nzibona ndikure yazo ahirenegeye,nerekwa ko,barimo gucukura imyobo bagenda nk’inyamaswa y’inyaga.

IMVA y’umwakagara

Nabonaga umucucu ariwo ugaragara,nyamara bacukuraga mu ijoro ngo kugirango bibe ibanga hatagira ubibona,ariko biranga biramenyekana kuko ntawuhisha inzu ng’ahishe umwotsi.

Nerekwa uruhande rw’abatavuga rumwe n’umwakagara ka Rutagambwa,nabo bisuganya kugirango imva juru zabo nazo zitugatuge zijye guhangana nabanyembaraga babanyantegenke b’umwakagara.

Nerekwa bambaye ibikote bigezweho bidapfumurwa n’imvura, n’imbeho,hamwe n’ibisenge by’inzu,kugirango bibakingire imvura yamahindu iyobowe na Muhindo igiye kumanukira muri rumanukira imbaba rwa kanyarwanda ka Rwagasabo niko Uwiteka avuga.

02 Aug , 2015 njyanwa mu iyerekwa mukibaya cy’ubutayu bugufiya, nerekwa abavandimwe (2) barwana hamwe na mu byara wabo,witwa Muhindo.Nerekwa ko,umuhanuzi mukuru azanywe mu butayu bugufiya no gukiranura abavandimwe (2) bahanganye bapfa ijambo ryitwa ngo”Baravuze.”

Nerekwa umukuru muri bo,nk’uko bivugwa ngo,zitukwamo nkuru,ahagurukiye kurwanya abo aruta kandi yarakwiye kuba abarwanirira aho kubarwanya.Nerekwa umuhanuzi mukuru ,yihutira kubakiza kugirango batamarana umuryango ukazima ukibagirana ku isi yabazima.

Amaze kubakiza,agororerwa guhagararira uruganda rw’impuzu,z’ubucuruzi,maze nerekwa nyampinga wasendewe mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,akora ibishoboka byose kugirango agambane kandi arimbure ubugingo bw’umuhanuzi mukuru.

Ndabwirwa ngo:Mwana w’umuntu,hanura,uvuge uti,mwana w’umuntu muhanuzi mukuru,dore umugore wasendewe mu gihugu cy’ubutayu,agiye kuza ku kureba ngo agushyire nyina maze bakugire uko bashaka nyamara urwo ruganda Uwiteka yaraguhaye guhagararira,rusigarana nande?Niko Uwiteka abaza.Nkimara guhanura gutyo,mbona umuhanuzi mukuru nawe yabicyenze,nerekwa asubira inyuma impina mugongo maze nyampinga warumujyanye muburiganya ageze kumuryango w’inzu bagombaga kwinjiramo,ashiduka umuhanuzi mukuru batakiri kumwe ahubwo yasubiye inyuma impina mugongo aramubura uko niko Uwiteka akuburiye.

Dr.Antoine Rutayisire avangirwa ni mbaraga z’umwijima

03 Aug,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanura kandi uvuge uti,Pastor Antoine Rutayisire,dore umwakagara akoherejeho imbaraga z’umwijima,dore ugiye kuvangirwa kuburyo utazongera kumenya ikiza n’ikibi,kuko amasengesho yawe,yabaye amahwa ahanda imbere y’umwakagara niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa uburyo inkozi z’ikibi uburyo zihagurukiye umushumba w’Uwiteka Imana,Antoine Rutayisire kubera amasengesho ye yabaye amahwa ahanda imbere y’umwakagara,nuko mbona bakoze inama kandi barayujuje ko,bagiye kumwoherereza imbaraga z’umwijima ziswe imbaraga z’uruvange!

Mwana w’umuntu,dore umwakagara agiye kugusha urubuga rw’inyangeNews,kubera ubutumwa bahanyuzwa,kuko bumaze kumushegesha,dore ejo bazaba bakubise urubuga hasi,ariko umenye ko,Uwiteka Imana yawe,ko,ari we munyembaraga za Yakobo,na Israel niko UWiteka avuga.

Nerekwa havugwa anagambo menshi kubera abiringiye ijambo ry’Uwiteka rya nyuze mukanwa kumuhanuzi,maze Uwiteka arambwira atimwana w’umuntu,dore ngiye gukora ibikomeye kubiringiye ijambo ryanjye nkize ubugingo bwabo kuko ndambiwe amagambo yigisuzuguriro ku bwoko bwanjye niko UWiteka avuga.

Mukandirima Murekatete Odette

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwahoze arumufasha wawe,arigukubita agatoki ku kandi,kugirango akugirire nabi,ibyo bije nyuma y’iminsi (40) yaguhaye zikaba zirangiye nta cyo agezeho,dore ko ari kubabazwa cyane nuko ibyo wagiye umubwira mukiri mu butayu ko Uwiteka azakugirira neza byose ari kubibona ugenda ubigeraho bikamubabaza umutima.

Dore yuzuye inzika,ishyari,urwango,urugomo ariko kuko atiringiye ijambo ry’Uwiteka Imana wamubwiye,ntakabuza yuko atazabura kubirebesha amaso ariko akaba atazabikozaho urutoki niko Uwiteka avuga.Niyompamvu abiringiye Uwiteka batazabura kugororerwa n’Uwiteka Imana,bakiri mu isi yabazima niko UWiteka avuga.

Ibitero kubakiranutsi biringiye ijambo ry’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

06Aug,2015 ijwi ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore harabantu biringiye ijambo wanyujijwemo mukanwa kawe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi,abo bantu bagabweho ibitero na satani iyo niyo nama yaaye ikozwe yaraye irangiye,bavuze ko,bahagurukiye abo bose biringiye ijambo ry’Ubuhanuzi wahaweho gakondo n’UWiteka Imana.

None mwana w’umutu,bwira abanyagakondorero bose muhuje gusangira ijambo ryo kwizera,uti mukore amasengesho y’iminsi (3) yo kwiyiriza no gusenga Imana kugirango abadayimoni babahagurukiye mubashe kubatsinda.

Dore abizeye ijambo ry’ubuhanuzi bose barahagurukiwe,bagiye kwinnjizwa mu ishuli,none hanura uvuge uti,satani waraneshejwe na maraso y’Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo.Nta bubasha abadayimoni bafite kubugingo bwa bene data.Dore bazize kwizera ijambo ry’Uwiteka Imana ryahanuwe n’umugaragu w’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore  umwuka w’igisuzuguriro no guterwa agahinda ko mu mutima,bikuweho n’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

 

Nerekwa abizeye ijambo ry’Uwiteka bategurirwa ishuli baiye kwinjizwamo bazira kwiringira ijambo ry’Ubuhanuzi,nerekwa nanjye njyana nabo nambaye imyenda y’ishuli ndongera nyikuramo mpinduka umwalimu maze mbona ngiye kubigisha.

Ndabwirwa ngo,bahuye n’ingaruka zo kwiringira ijambo ry’ubuhanuzi,numva inkozi z’ikibi zivuga ngo,uwo ubagezaho ijambo ry’ubuhanuzi mu mwihorere kuko afite kwizera gukomeye cyane! Ntabwo twamushobora,ahubwo mushake cyane cyane babandi badafite urukundo muri bo.

Maze abo mubateze ibyago,akaga n’amakuba kugirango tubace integer zo gukomeza kwizera ubuhanuzi kuko murabona yuko,nibakomeza kwizera buriya butumwa,nta cyo tuzakiuramo,mwinjire no muri bariya bamufasha bakamutera inkunga mubateze kwingira umutima ntibongere gutanga ubufasha kugirango ananirwe gukomeza kubagezaho ubuhanuzi.

Kandi mugire vuba,ibyo yahanuye bitarasohora muri gakondo yabo,kuko nibisohora nta bwo tuzaba tukibashoboye.Dore ibyo mu gihugu cy’UBurundi byo bimaze gusohora,ariko nk’uko mubizi neza ko burya Abarundi twabateje umudayimoni witwa bunebwe(Lazy) nta bwo bajya bitaho cyane iby’Uwiteka Imana yabo.

Ariko bariya bitwa ngo n’abanyarwanda,sinzi uwabaroze gukunda ubuhanuzi,kandi murabizi ko,twari tumaze igihe kinini twarabarindagije baheze mu madini yabo tubabeshya,ariko uyu muzanyagwa aho yaturutse haratuyobeye.None mukore ibishoboka byose turebe ko twakongera kumusubiza mu butayu dore yirirwa yigamba ko yavuye mubutayu ibyo bigatuma barushaho kwizera ijambo ry’Uwiteka Imana ye nuko rero mugire vuba bishoboka kandi mubigire ibanga kugirango ntibamenye imigambi yacu badahita bayica bakatuvangira gahunda zacu zigapfa nta cyon turageraho niko Uwiteka avuga.

Nuko Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu,tangira amasengesho uhagararane,n’ubwoko bwanjye kugirango butajya mu moshya,dore nimurangiza amasengesho nk’uko wabibwiwe nzahita nkuraho izo mbaraga z’umwijima kugirango mu menye ko nd’Uwiteka Imana yanyu niko Uwiteka avuga kuko nta wanyiringiye uzakorwa nisoni uko niko Uwiteka nyiringabo avuga.

Nuko mbona abadayimoni bahagurutse baragenda binjira muri bene data batagira urukundo,urukundo rwabo rukaba ruba kumunwa gusa,binjira no mu banyamasengesho n’abavuga butumwa kugirango badakomeza gusenga no kuvuga ubutumwa bwiza bw’Uwiteka Imana yabakiranutsi ibyahishuwe 15:1..

Maze abo bene data batagira urukundo bashyirwa mukaga gakomeye cyane ndetse amasengesho y’Umuhanuzi ntiyagira icyo abamarira,ndetse nayabo ubwabo nayo nta cyo yabamariye kubera ko nta mizi yurukundo bari bafite,ahubwo bahora bashaka guhabwa ariko bo ntibashobora gutanga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo banyarukundo rucye,niyo bagize impanuka bagatanga,baba bashaka ko,bagaragara cyangwa bamenyekana ko,har’icyo bakoze,niyompamvu abameze batyo batazinjira mu bwami bwa data wo mu ijuru UWiteka Imana yabakiranutsi niko Uwiteka nyiringabo avuga.Bwira bene so bose biyeze iminsi (3) kuko ngiye gutega amatwi gusenga kwanyu kandi nzababera igisubizo uko niko UWiteka avuga.

nccleon@gmail.com

 

Translate »
Skip to toolbar