Igice cy’i (105) cy’ubuhanuzi

12 February 2019 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry”Urangurura mu butayu,dore umugambanyi RUCAMIHIGO MARK,agiye kwitabazwa n’abega mu gusohoza umugambi wo kugucisha igihanga kugirango abafashe za magigiri abereke uburira bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega kazi barimo guterekera bambaza ibigirwamana byabo (imandwa) mbona ko bohereje imyuka mibi yo kuboha Umuhanuzi kugirango bahagarike imigisha yose ituruka k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,sohoka hanze y’inzu usenye imyuka mibi yose ikuzengurutse yoherewe n’abega kazi bashinzwe guterekerera imandwa zabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Igice cy’i (104) cy’ubuhanuzi

Ndasohoka mbikora nk’uko Uwiteka Nyiringabo yabivuze,nsanga bari bubatse imisarane (Toilet) baayizengurutsa inzu narindimo.Yose ndayisenya ako kanya hamanuka umuriro uturutse  mu ijuru utwika iyo myuka mibi yose irakongoka icirwaho iteka n’Uhoraho Nyiringabo niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Uhoraho agiye kohereza umugisha w’ibihumbi €50,000 kugirango utegure ubukwe bwa “NYAMPINGA” kuko iminsi irimo iragenda kandi wa munsi uregereje ngo ibyahanuwe bisohoze umurimo wabyo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Amategeko (10) y’Imana irya (5) riravuga ngo ntukice!

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bategura umugambi wo kurimbura abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abahutu ngo abamareho, cyane abagore na bana nibo bahuye nikibazo gikomeye cyane.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abantu bafite amatwi ariko ntibumva,kandi bagira amaso ariko ntibabone uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF, zihura nikibazo gikomeye cyane, aho inzara yateye igihugu cyose,ariko cyane cyane abakorera ministeri y’Ingabo.Mbona ko abakozi biyo minisiteri biba ibikoresho byo mu ibiro byabo aho bakorera.

Mbona abashinzwe ikoranabuhanga biba utwuma twa mudasobwa bwitwa (Random Access Memory) RAM, hamwe na tundi twitwa Hard Disk,bakajya kugurisha hanze bashakisha uko babona amafunguro yafasha imiryango yabo ngo babone uko babaho uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Iyo nzara nta bwo yari yigera ibaho mu gihugu cya gakondo ya bakiranutsi,byari biteye ubwoba bukomeye cyane,kandi ibyo byabaye mu gihe intambara nayo yaririmo ivuza ubuhuha ku nkengero za gakondo ya bakiranutsi.

Ingabo za RDF, byagaragaye yuko bafite ikibazo gikomeye cyane kuko yaba igihugu nta bwo cyari kibitayeho,kandi hanze mu baturage naho nta cyintu bari bagisigaranye kuko ubukene bwari bumeze nabi cyane kuko Umwakagara yabahinduye abakene kuburyo budasanzwe.

Kandi Umwakagara yakenesheje abantu bose bari bifite ndetse bakomeye cyane,kugirango arebe yuko bagamburuka bakagarukira ubwami bwa abega,ariko nabwo nta bwo byakunze,ahubwo bahisemo gufunga umukanda bararuca bararumira barinda bashira batarapfukamira Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

Ingabo za abega zafataga umuntu wese wagaragaye ko yaba ari umunyabwenge,kandi bakaba bakekaga ko, yaba ashyigikiye abatavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Umwakagara.Bamugendaga runono bakamufata bakamushyira mu nzu y’imbohe kugirango adatoroka akajya kwifatanya na batavuga rumwe nabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira abatuye muri gakondo ya bakiranutsi,uti,gupfa murapfuye!Mwiyeze kandi mwitunganye kuko igihe gishyize cyera.

Ariko gupfa no kurimbuka biratandukanye,mukwiye kwizera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, cyane,kugirango muzakizwe kumunsi wa makuba kuko Umwakagara akuwe ku ngoma kandi arimbuye abantu benshi cyane bitigeze bibaho muri gakondo ya bakiranutsi  uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Rwara Rwumuvgara Rubundiye Mu Ishyamba”,hamwe n’umwana w’UMUSITA,M7i,mbona bakora inama y’ikubagaho maze bategura umugambi mubisha cyane wo guhitana nabatavuga rumwe nawe,kandi nabo bakaba batavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Umwakagara.

Mbona ko bakoze imihango ya gipagani bayoherereza umunyapolitike Ho.SHIMA DIANE RWIGARA,kugirango ahinduke umusazi.

Bavuga ko ngo,namara gusara bazahita biyegereza Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,hamwe na bandi banyepolitike batari bajya ahagaragara maze nabo ngo nibamara kubiyegereza babashakire irengero maze bayitirire za magigiri z’Umwakagara ngo muri ubwo buryo bazaba barangije ubwami bw’uRwanda butagifite kivugira uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba «aza yegeranya abatavuga rumwe nawe, cyangwa P5, abamanukana mu ishyamba, (bisobanura ubuhunzi) atujyana mu ishyamba rinini cyane,kandi rilerile cyane,ryali rihinzemo imyaka itandukanye,harimo ingano, chocolate, ibigori, ibishyimbo,etc»

Atuzengurutsa iryo shyamba agenda adipoloyinga ingabo ze,za zindi zitwa ingabo za Abanaki,tumaze kugera ahantu mu ishyamba aho tutabasha kumenya aho twaturutse iyo tuva cyangwa iyo tujya.

Akajya yitegereza iyo myaka yose uko itandukanye,kandi iyo myaka nta bwo yatuganirizaga,kandi yararikumwe n’umwavoka (LAWYER) wamufashaga kumugira inama mu buryo bwa mategeko uko batwica maze ubuzima bwacu bukaburizwamo burundu naho hakoreshwa amategeko nta bwo byazapfa bimenyekana uko twishwe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Tumaze kugera aho yizeye yuko noneho dushobora kwicwa kandi ntibigire ingaruka,mbona Rwara Rwumugara arambaza ati,harya umuntu yanyura muri irishyamba (Rwara Rwumugara) hanyuma tukazafata igihugu twarangiza umuntu tukamuha ubutegetsi?Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ubwo ako kanya inkoni (ubutware) narimfite mu ntoke ihita ihiduka igiti kinini cyane,gihita gicikamo kabiri,mbwira Rwara Rwumugara nti,jyewe sindimo sindikumwe nawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ako kanya ndamanuka hamwe na bandi bantu [2] twarikumwe maze iryo shyamba uko ryali rigali cyane maze igihe tumanuka dushakisha uko twacika Rwara Rwumugara,tubona za ngabo ze yagiye ashyira hirya no hino zitangiye kutugota.

Mbona nambitswe amababa (Spiritual Wings) ndagaruka abo twari kumwe sinamenye irengero ryabo,ariko nibuka ko umwe bahise bamufata bamuca igihanga uwakabiri sinamenye uko byagenze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amatongo ya Leta yose yasigaye muri gakondo ya bakiranutsi hamwe na za gakondo za baturage byigarurirwa na abega,abandi basigaye baturiye umuhanda aho abega babona ko hakwiye kuba ahabo,bahambura abaturage bimurwa ku ngufu za Leta,maze aho bari batuye hagahabwa abega bakahubaka amazu yarutura bakayakoramo ubucuruzi maze abanyarwanda bandi bagasigara babongera mu mihanda basa nabasazi batagira aho bacumbika cyangwa begeka umutwe basa nabamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona kandi Umwakagara yongera gukoresha inama ikomeye cyane abaza abari mu nama uko babona amakuru ajyanye n’Umwami w’uRwanda YUHI VI, kugirango amuce igihanga.

Ariko uko yagendaga abaza amakuru,niko yarushagago kuyabura,ndetse no kugira uburari bwinshi cyane,arakariye abo yohereje kujya gutata ubwami bw’uRwanda hamwe n’Umwami ariko bagaruka ari nta makuru bazanye niko Uwiteka abivuga.

Nibwo bamugiriye inama yo gushaka uko yafata Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,ahubwo baba baramwibukije ababaza impamvu uwo Muhanuzi atari yafatwa kandi yarabahaye ibikoresho byose hamwe na mafaranga yose yabafasha gufata uwo Muhanuzi Majeshi Leon Ainesha uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ntugire ubwoba bwa Rwara Rwumugara Rundiye Mu Ishyamaba Gen.Kayumba Nyamwasa,kuko bidashoboka ko,yarenga kubuhanuzi kandi yaramaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ndetse n’Umwakagara ameze nk’intare iziritse,kuko nta cyo azagutwara kuko muhanganye ibihe byinshyi uri mu butayu,nyamara akaba kugeza magingo aya,yarananiwe kugira icyo agutwara kuko urinzwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko ajya arinda kandi ni uko ajya akora niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kiandi cyane rirambwira riti,ibyishimo by’abari bishimye byayoyotse!

Nyuma yo kumva ko “Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba” yahinduye umuvuno aho kwifatanya n’ubwami bw’uRwanda byari uburiganya aho yashakaga uburyo uko yazaca ibihanga by’abashyigikiye ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

13 feb, 2019 ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abanzi bawe bagenza ubugingo bwawe,bagiye kugukorera ikizamini bari baguteguriye (exam) kugirango bamenye yuko ukorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo utajya ariganywa.

Kuko byanditswe ngo«bazabona ishyano abagambanira umwana w’umuntu,icyari kubabera kiza,nuko batarikubaho mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga»

Uzariganya nawe azariganywa, uzambura nawe azamburwa,utwaraho undi umunyago,naawe azatwarwaho umunyago.Kandi ukura iryinyo,nawe azakurwa irindi,ukuramo ijisho,nawe azakurwamo irye,uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwicisha inkota nawe azicishwa indi, uzasahura nawe azasahurwa,urenganya nawe azarenganywa,kuko icyo utifuza ko wakorerwa,nawe ntukagikorere abandi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona manuka mu butayu bugufiya cyane,ariko  hari ku nkenegro zabwo,mbona abari mu butayu bantegereje ngo tujye gukora ikizamini,bazamutse murutoki (umurimo wa data) bagenda bihuta bavuga ko bagiye guhabwa amanota y’ubuntu.

Ariko jyewe ho sinashobora kwihuta nkabo, kuko nagendaga gahoro cyane kugirango njye kureba icyo kizamini (exam) bagiye gukora, ndatinda nsanga barangije kugitanga no kugikora.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ikigeragezo kije ntabwo gishobora ku kugeraho kuko cyoherejwe na za magigiri za abega ngo zibone uko zaguta muri yombi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

14 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zikoresha ikoranabuhanga ngo ba tracking bamenye aho Umuhanuzi aherereye (Remote Access Network) ariko bagira ibyago basanga Umuhanuzi abarenze ku ikoranabuhanga akoresha riri kurwego rwo hejuru y’urwabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona ko izo za magigiri z’abega zigiye muri cyber kureba niba Umuhanuzi yaba ariho akorera,cyane cyane muri za cyber bagiye ba tracking kuva cyera Umuhanuzi yagendaga azihindagura aho naho bagerageza kuhagenzura ariko Babura network (icyerekezo) bakomeza kuba mu icuraburindi niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha wanjye wamaze gutunganywa na bashinzwe imali nigenamigambi bo mu ijuru (Heaven Ministry Finance and planning) barimo bategura uwo mugisha ngo bawoherereze Umuhanuzi kugirango arangize imirimo yakoreraga mu gihugu cy’ibabyloni cy’ubutayu bugufiya niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira abatuye umurwa mukuru wa Yerusalem uti,uku niko Uwiteka avuga,umuntuwese ukomoka mu giturage (mucyaro) natangire ahatunganye kuko mu minsi irimbere aho niho hagiye kubabera ubuhungiro ubwo muzaba muva mu murwa muhungira mu giturage kuko umurwa ugiye kuba isibaniro ry’abarwanira ubutegetsi kandi hazagwa abantu benshi cyane barenze urugero uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona “Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba” ajya gutangiza urugamba,amaze kugerayo,abwira abamugaragiye (iskort) ze kwiheza bakamureka akigera imbere ho hato,ubanza yaragiye kugigira ngo arebe uko agiye gutegura imirwano n’inzira agiye gukoresha.

Mbona ingabo ze zishinzwe kumurinda zijya ahirengeye ngo zitegereze ko umwanzi yaba abari bugufiya.Ariko ntabwo yaba Rwara Rwumugara cyangwa ingabo ze zishinzwe kumurinda ntabwo zongeye guhura nawe kandi ntuyongeye guhura nazo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa urubyiruko nyarwanda rwinshi cyane bajya koga mukiyaga kimeze nk’inyanja,kandi abinjiragamo bagiye koga ntabwo bavagamo ahubwo batwarwaga na mazi yicyo kiyaga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore urubyiruko nyarwanda ruhuye na kaga gakomeye mu isi ya bazima kandi nta muntu wenda kuzabakiza ibyo byago bibagwiririye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa abega,zikora inama kugirango Umuhanuzi zimwoherereze umwuka wo gukora impanuka maze apfe akurwe ku isi ya bazima.

Umuhanuzi yarikumwe na ABIGAIRI uba kumugabane w’UBURAYI,maze aho kugirango bahitane ABIGAIRI,Umuhanuzi aritambika imodoka imuca hejuru ariko asigara ari muzima uwamugonze agenda yibwira yuko ngo yashizemo umwuka kandi yabikoze abigambiriye ariko Umuhanuzi yikomereza gahunda ze kuko ukuboko k’Uwiteka kwari kumukingirije uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,mu gihugu cy’ibabyloni abayobozi bayoboye icyo gihugu batwaye ubutaka bunini cyane,yaba Leta isigara ari nta butaka igira bwo gukoresha,ndetse na baturage nabo nta butaka bafite kuko igihugu cyigaruriwe na gatsiko ka bantu bacyeya cyane none Uwiteka ategetse ko ubwo butaka babwamburwa bahereye kuri Daniel Arap Moi wayoboye icyo gihugu imyaka 24 uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabyloni hashyirwaho office yo kwandika abantu bose bashaka gushyigikira ubwami bw’uRwanda,kandi biyandikishaga kumukarani wari washyizweho na Chancellor Benzinge Boniface uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore muri gakondo ya bakiranutsi amaraso aramenetse kandi amenetse ari menshi cyane ku buryo bw’indenga kamere kandi hapfuye abantu benshi cyane kuko banze kumvira ijambo ry’ubuhanuzi none baciriweho iteka no kutumvira Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Kandi dore abanyarwanda bo mu bwoko bw’abatutsi bakunze kwiyita abanyamurenge bazashira kuko baranzwe no gukiranirwa.Gusa hagati muri bo,habonetsemo umugabo umwe w’imshuti yawe witwa MIKA,uwo niwe wenyine uzarindwa n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire abapolisi bakorera Umwakagara,yuko umurimo wabo urangiye burundu kuko bakoze ibinyuranihe na mategeko barahiriye imbere ya baturage.Kandi biyemeje kurinda ibintu na bantu ariko aho gukora ibyo barahiriye ahubwo bakoze ibyangwa na maso y’Uwiteka none umurimo wabo uciriweho iteka niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’ikinyoma wigabanihemo ibice [3];ungezeho ndawutahura ndawurukana kuko nari namaze kuwutahura bikaba bitari gushoboka yuko wakwiyoberanya ngo ubone uko uriganya Umuhanuzi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Na none umwuka w’Uhoraho ukomeza kunzaho kandi cyane,ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,rambura amaso yawe maze witegereze umurwa gakondo ya bakiranutsi maze umbwire icyo uhabonye.

Ndambura amaso yanjye nk’uko mbibwiwe,nditegereza mbona umurwa wose w’Iyerusalem wuzuye amaraso gusa gusa,numva ngize ubwoba bwinshi na gahinda kenshi kuko ari nta muntu warukigaragaramo ahubwo hari huzuye intumbi gusa haba rwagati mu murwa cyangwa ku nkengero zawo.

Ijambo ry’Uwiteka ringarukaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burria abatuye mu murwa uti,izi ni mbuzi za nyuma Uwiteka ababurira nyamara dore abega bakuwe ku ngoma ariko mbere yuko bavaho bazamena amaraso menshi cyane yabatuye icyo gihugu niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

16 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ngenda nambuka imitego ya marozi yagiye ategwa na abega kazi mbona amaboko yanjye bayahambirije insinga kugirango atakira umugisha.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kora amasengesho kugirango usenye izo mbaraga z’umwijima zoherejwe na abega kazi bashaka guhina amaboko yawe ngo ntakakire umugisha uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,dore abega bamaze kubona ko ufite urugendo none bakoze ibishoboka byose ngo baburizemo urugendo rwawe ariko dore Uhoraho aguciriye umuryango ahatari inzira kugirango ibyo yakuvuzeho abisohoze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uko nakomezaga kwizera no kwiringira Imana yanjye ho umucunguzi,niko ya migozi bari bambohesheje yagendaga ihambuka gahoro gahoro kugeza ngeza aho imoodoka zari ziparitse aho zitwarira abagenzi(packing)maze mpasanga imodoka integereje nyinjiramo urugendo rwanjye rusohoza gutyo abega kazi bakorwa nisoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu dore abegakazi bohereje impanuka ngo uzahure nayo mukwezi kwa mata (19 April,2019) ngo kuko bamaze kubona ko muri uko kwezi ariho ubuhanuzi bwawe buzaba busohoye mbere yuko busohora rero barashaka ko uzaba waciwe igihanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko ubabwire ngo murashinga umuhunda ku kirenge kuko bidashoboka ko imbaraga za bakonikoni zahiga iz’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.Kandi mwibuke ko mujya muca umugani vuga ngo «nta mpigi zihiga Imana»

Njyanwa mu iyerekwa mbona igisiga cyo mu bwoko bwa kagoma (eagle) gihagaze ku giti,haza ukuboko k’Uwiteka Nyiringabo gufashe inkota maze ishyirwa mukanwa kicyo gisiga gisadukamo kabiri maze imbaraga z’abega ziba zirarangiye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

17 February 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu ishuri ryubatsweho amashuri yagenewe abatutsi,narindi mu cyumba cyabanyeshuri,mbona hanze haturuka umwanzi waruzanywe no kugirira nabi Umuhanuzi ndabwirwa ngo ninzimye amashanyarazi.

Maze ahageze akajya arebera hanze akabona icyumba cyose ari umwijima gusa gusa.Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abanzi bawe ishuri bari bakujyanyemo nibo baryinjiyemo kuko wa mwana w’Abasinga ajyanywe mu nzu y’imbohe kuko ariwe YUDA ISKARIYOTI wawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibyo Uwiteka abikoreye kugirango bamenye neza ko yaguhamagaye kandi umurimo ukora atari uw’umwana w’umuntu,ko ahubwo wahamagawe n’Uhoraho Uwiteka Imana nzima uko niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ngiye kohereza umugisha maze ugende ujye mu murwa mukuru w’ibabyloni mu butabera bwaho kuko nzabana nawe maze ugende ubasabe baguhe gataanya (divorce) kuko “NYAMPINGA” yamaze kwitegura azaze asanga nibura wararangije gusaba gatanya no kuyihabwa kuko uwahoze ari madame wawe Murekatete Mukandirima Odetta niwe wagutaye nta bwo ari wowe wamutaye.

Kuko yagusize mu butayu yisubirira inyuma amera nk’umugore wa LOTTI warebye inyuma agahinduka inking y’umunyu.Kandi itegeko ry’ibabyloni rivuga ko abamaze imyaka [3] batabana abo bemerewe gutandukana bashyigikiwe na mategeko.Kandi wowe ukaba umaze imyaka [5] utandukanye na madamu wawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

17 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona ko ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo binjiye mu masengesho,babitewe nijambo ry’ubuhanuzi ryari rimaze gusohoka rigashyirwa ahabona,ryavugaga ko,amaraso agiye kumeneka kandi ko,ubutegetsi bw’abega bakuweho burundu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,sengera ubwoko bwanjye buri muri gakondo ya bakiranutsi,kuko umwana w’umwega ashobora kutazabworohera,kugirango nzigaragaze kandi nziheshe icyubahiro kubigiye kubera muri icyo gihugu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Kandi usengere abantu badafite akazi,kugirango babone akazi,cyane urubyiruko rwo mu gihugu cy’ibabyloni uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi ntiwabagirwe nabo muri gakondo ya bakiranutsi,kuko urubyiruko rwinshi badafite akazi,kandi nibagira kwizera dore ngiye kubaha akazi vuba cyane kuko bamaze igihe kinini bashomereye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa amagambo menshi cyane arimo kuvugwa,kubera amakuru y’intambara akomeje kuza mu ijambo ry’ubuhanuzi,ndetse n’Umwakagara akaba amaze kwemeza ayo makuru aho agiye gushyira ku karubanda amakuru yemeza ko,intambara ihari kandi igeze mu irango rya gakondo ya bakiranutsi niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Dore Umwakagara agiye kurega Uganda,ko ishyigikiye Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,kandi azavuga ko,abishyigiwemo na Africa y’Epfo,ko bashaka gukuraho ubutegetsi bwe,maze abitangarize amahanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

18 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abega barimo gutangiza ibitero bikomeye cyane ku Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,ngo babone uko bamucisha igihanga niko Uhoraho abivuga.

Nerekwa nzika na nzigo bitotomba cyane ko,ngo bamaze igihe kinini bahiga ubugingo bwanjye,ariko bakambura.Ndabacyaha cyane mu izina ry’Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo,maze bahita baraceceka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ibimodoka bya Tinga Tinga biharura umuhanda neza,biwutunganya kugirango ushyirwemo kaburimbo,maze ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore inzira z’Uhoraho zirimo zarugutunganirizwa kugirango ijambo ry’Uhoraho risohoze umurimo waryo nk’uko Uwiteka Nyiringabo yabivuze!

Nerekwa ingabo z’Umwakagara za RDF,zicika Umwakagara kuko yanze kuziha umushahara nkuwo aha abajepe R/G,ingabo za abega zishinzwe kurinda umukuru w’igihugu (umwega mwene wabo) niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abakozi bakora mu mago (maid) batangwa na za society zishinzwe gutanga abakozi,mbona abo bakozi bakunze kujyanwa gukora mungo zabahoze ari abakuru b’igihugu cya Africa y’Epfo,batanga za ruswa muri iyo society ibashinzwe ngo kugirango babajyane gukora mungo z’abahoze ari abakuru b’igihugu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igihugu cya Abakaludaya,n’igihugu cy’Ibabyloni,batangira guhiga za magigiri z’Umwakagara zikorera muri ibyo bihugu,ngo bazifate bazice ibihanga izindi bazisubize iwabo bajye kuba ariho baneka igihugu cyabo,aho kuza kugigira ibihugu byabandi.

Mbona za magigiri zikorera mu gihugu cy’ibabyloni zihunga zerekeza mu gihugu cya Abakaludaya,kugirango zihindure ibirindiro zaho zakoreraga,ariko zimaze kugerayo naho zisanga gahunda niyayandi kuko Leta zunze ubumwe z’America bari bamaze gutanga amabwiriza yuko bafata za magigiri z’Umwakagara zose ndetse bari babaye urutonde rwazo zose izahigwaga uko niko Uhoraho Nyirinngabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkoko [6],isake [2],n’inkoko kazi,[4],bisobanura abadayimoni [6],bari boherejwe Umwali Anne Uwamahoro Rwigara,ngo bamuteze akaga gakomeye kandi bamukoze isoni.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,atsa amatara yo hanze,ahagana mu gikari,maze witegereze ziriya nkoko zirimo kwirahisha ubusa kandi bugorobye,kuko no kubona nta bwo zibona kuko bwamaze kwira,ahubwo zirimo gushakisha uko zakora ibishoboka byose zigatera Umwali Anne Rwigara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko mbanza kwatsa amatara yo hanze (Security Light) ndangije ndasohoka,mpamagara Uwamahoro Anne Rwigara,akingura umuryango w’inzu,yararimo,maze duhindira za nkoko zose mu nzu,maze zose zinjira zidasakuje cyangwa zitere amahane turangije turazikingirana ntazaba zicyongeye kuraha cyangwa gukora ibyo zakoraga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore imandwa za abazimu na badayimoni z’abega,ziciriweho iteka,n’Uwiteka Imana Nyiringabo,kuko umugambi bari bafitiye Umwali Anne Rwigara uburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse,kandi ni uko abivuga.

19 feb, 2019 The Rhema word called «ESGAGAP» the meaning of this word, means procedures esga of leadership thus what the Lord our God says.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ku nkiko za gakondo ya bakiranutsi no mu gihugu cy’UBUPERESI,ariho hagiye kubera intambara ikomeye yo gukuraho ubutegetsi bw’Umwakagara nkuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabitegetse.

Mbona abaturiye muri ako gace badashobora kubona aho bavoma amazi yo kunywa,kuko nabonaga abagabo aribo batonze umurongo kumariba bashakisha amazi nibura littre 5 za amazi nyamara ntabwo bashoboye kuyabona uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abo bagabo nibo babaga batonze imirongo (queueu) ku iriba ry’amazi,kandi iriba bavomagaho ryabaga ari rimwe gusa,rizana amazi makeya cyane kugirango akajerekani ka littre 5 kuzure byabaga ar’ikibazo gikomeye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubugambanyi betrayal:

20 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona inyama mbisi nyinshi cyane (betrayal) izo nyama zarimo  gutemagurwa zicibwamo ibice bice (kugabane ubugambanyi) buri umwe ahabwa umukoro ari bukore.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubugambanyi buraje kandi burakomeye cyane,ariko Uwiteka akomeye kuburusha kuko abega bongeye kuguhagurukira ngo bagucishe igihanga mbere yuko intambara ibakura ku ngoma itangire nkuko bamaze imyaka myinshi babigambiirye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa muri gakondo ya bakiranutsi mpura na Pastor MBABAZI JULES,wahoze akorera Uganda nka magigiri binyuze mu nzira zo kujya kwiga Theology (Theo,Logos) maze arambaza ati,ubuse ko uri hano mu Rwanda,urongera guhungira hehe? N’ukuntu wanshyize hanze ukanyandagaza uvuga ko ngo ndi magigiri?Hinga nze,nkwereke ubwo bumagigiri bwanjye rero.

Ubwo aba ahamagaye za nshinga matwi zigenzi ze,mu gihe zirimo ziza,ndazireka zigeze hafi cyane yishimye yuko byandangiranye,nambikwa amababa (Spiritual Wings) ndaguruka asigara yumiwe ubugambanyi bwe bushyirwaho ishyerezo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubwo uzaba ugiye kogesha imyenda yawe,uzahurirayo naza magigiri ukwiye kwigengesera kugirango utazajya kurwana intambara zubusa nubwo uzazirwana ukazitsinda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zabakobwa zirimo gutegurwa ngo zandikire Umuhanuzi kkugirango bashakisha uko bamucisha igihanga bitwaje gahunda zo gusengerwa.Umuhanuzi yemera kubasengera ariko gahunda zabo zose bari bateguye zikomeza kubirizwamo n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa ukuboko k’Uwiteka Imana Nyiringabo kuza gufata inkoko ya rusake,uko kuboko kwari gufashe inkota mu ntoke guca umutwe wiyo rusake (dayimoni) uciywe umutwe,maze ndabwirwa ngo,umudayimoni waruguhagurukiye aciriweho iteka n’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanawa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi, ndi mukibaya cyo kwerekerwamo,munsi ya gakondo ya bakiranutsi.Mbona ingabo zakabaye zirwanira ubutegetsi bwa abega,zihunga urugamba,kandi mbona na gakondo ya bakiranutsi iterwa amasaka nibigori bateye byari biterera,maze mbona benshi muribo batangira gutakambira Umuhanuzi ngo abasengere kuko baremerewe cyane kurusha kwizera kwabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kora amasengesho y’iminsi [3] nta kurya cyangwa kunywa wisengere kuko urugamba ruguhagurukiye rutoroshye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Kandi nubwo nari muri icyo kibaya cyo kwerekerwamo,narindimo gucuruza amatara (burb) zamashanyarazi,buri muntu wazaga muri icyo gikombe namuhaga itara ryo kugura kugirango ajye gucana mu nzu ye kuko hariho umwijima mwinshi kandi ari ntahandi bari gukura itara ryo gucana usibye kumuhanuzi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ibyo mu gihe byarimo kubaho muri gakondo ya bakiranutsi,haruguru yacu,harimo hubakwa amashuri menshi cyane yo kwigisha abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo,mbere yuko bazamuka wa musozi,abandi bakamanuka muri icyo kibaya cyo kwerekerwamo aho bagombaga kujyanwa mu ishyamba ry’inzitane rikomeye cyane akaba ariho bajya gutura uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Gataha Straton nta bwo ari pastor ahubwo ni umunyapolitike,kandi niwe wahumanije umuririmbyi Aime Uwimana amutangaho igitambo kubazimu be nabadayimoni,amuteza umwuka w’ubukene nubwo wahanuriye Aime Uwimana nta byiteho,ariko uyumunsi wa none amaze kubibona kuko umurimo akora wakabaye umuhesha umugisha ariko yazitiwe nay a nkozi y’ikibi Gataha Straton ukoresha imyuka mibi yitwa Sootheyar’s ikorera mu maso uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzira zigana kwa Rubangura Vedaste,no kuri round about,inzira ziganayo zirabaye umusaka,ahubwo hasigaye hakorera abakanishi bakora amamodoka niza motor hamwe na magare.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore intambara irabaye kandi inzira zo kwarubangura zose no kuri round about zizasibangana hahinduke amatongo numusaka kubera intambara izahiharira cyane umurwa wa gakondo uzasenyuka wongere kubakwa bundi bushya kuko ubwiza bw’umurwa wa nyuma buzaruta ubwiza bw’umurwa wa mbere niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko ubuyobozi bw’umurwa wa Kigali city council basigaye bishyuze amafaranga mu busitani bwose bw’umujyi aho buri hose kugirango umuntu yicaremo gusa aruhuke bamwishyuza ibihumbi 5000 frw.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,mbabajwe cyane na buriya butegetsi bwa abega,bwaruhije ubwoko bwanjye na bantu kuko babatwaza igitugu nk’aho arabanyamahanga gakondo ya bakiranutsi batayifiteho ubuzare uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo uhagaze aho bakatira inyama arimo kunywa kugabati,bisobanura amagambo(munzi imbere yahoo yarahagaze,harimo inyama nyinshi cyane)barimo bazitemagura bazicamo imirwi,maze nkomeza kwitegereza cyane ngo ndebe amaherezo yabo.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubugambanyi bukomeye buraje ubwiteure cyane kuko abega barushijeho guhagarika imitima kubw’ijambo ry’ubuhanzi rivuga ko ingoma yabo ikuweho vuba bidatinze niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona bagiye kwa wa mugore wagiriwe neza n’ubuhanuzi witwa Mutubahamana Rachel ugiye kwiga kaminuza kumsozi wubakiwe abatutsi,aho agiye gukora degree na masters icyarimwe.

Maze bamusaba kongera kugambanira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,kandi ni byambere atari yabikira.Ndabwirwa ngo«uwo mugore yamaze gucirwaho iteka n’ubuhanuzi,nta cyo azabamarira»kuko umugabo we yamaze gushyirwa mu butabera aho agomba kuzamara ibihe byinshi arimo yishyura ibihano yahawe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa kandi ko hariho ubugambanyi bukomeye aho abantu barimo gutegura kunshyingira umuzungu kazi,kandi nyamara bazi neza yuko ntegereje “NYAMPINGA”numva birantangaje cyane.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,barimo baragambana ngo bakoreshe umuzungu kazi,nyamara ubabwire yuko “NYAMPINGA” wawe akurutira abazungu kazi kuko we yaturutse k’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Nerekwa mbona ko na none abegakazi bongeye kohereza umwuka wurukoza soni,ariko uwo mwuka uje usanga ndi mu masengesho mu butayu bugufiya maze ukwirwa imishwaro kuko ari ntaho wari ku nkura niko Uwiteka abivuga.

21 February 2019 nongera kujyanwa mu iyerekwa mbona inyama nyinshi cyane zirimo guterwa imirwi ngo bazihe banyirazo zagenewe.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze mbona bajya gushaka icyegera cya Kenyatta ariwe William Samuei RUTO,ngo abafashe guhiga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.

Yohereza za magigiri zo mu gihugu cy’ibabyloni ngo bamurase baragenda baramurasa bibwira ko yashizemo umwuka,maze batanga report kwa deputy President Ruto,araza yitegereza ko Umuhanuzi yapfuye asanga agaramye mu muhanda amukoraho agirango ahamye neza ko yapfuye maze Umuhanuzi aramuhagurukana undi nawe akizwa namaguru.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,naho bakurasa ugapfa nahita nkuzura kugirango niheshe icyubahiro,ariko noneho dore uwo deputy president barimo gukoresha nanjye niwe ngiye gukoresha kugirango agushake umufashe kuko nawe ageraniwe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umu police witwa Nsanzimana Gelbert ukorera muri gakondo ya bakiranutsi,mbona anyereka mobile money ye uko ajya arya ruswa maze bakayimushyirira kuri konti ya telephone (mobile money) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka abapolice baka inyoroshyo kandi ibyo bakora ar’inshingano zabo,ariko bakazirengaho bakakira bituga ukwaha.

Nuko ndeba mu gitabo cy’imanza nshinjwa byaha kugirango abaka za ruswa bacirweho iteka,bahabwa Nº0174/0002/0019 kuba bararenze kunshingano zabo na mategeko ahana ya gakondo ya bakiranutsi,ndetse namategeko y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

21 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona amadini [2] agiye kurimbukana na bashumba babo(pastors); idini rya Evangelical Restoration Church ERC,n’abashumba b’idini rya ADEPR;bose bakaba bakorera muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona hagati ya ERC na ADEPR,mu murwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi (Yerusalem),harimo umworera muremure cyane ugana ikuzimu.

Restoration Church baturukaga haruguru mu murwa rwagati,bagana ku kimihurura,naho ADEPR,nabo baturukaga ku kimihurura bagana mu murwa ragati,bose bageze ahitwaga kiyovu cya abakene,ubutaka burasama bubacamo hagati bananirwa gusubira iyo bavuye,kandi bananirwa gukomeza aho berekezaga!

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,bariya bantu ubonye barikumwe n’abashumba babo,n’idini rya Restoration Church,hamwe na ADEPR,barikumwe na bashumba babo bose bakaba bagiye kurimbukana na bakristu babo kubera ubufatanya cyana bw’ubusambanyi bakorera murusengero uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucire imanza ayo madini uko ari [2] yuko batsinzwe nurubanza nyuma yo gukiranirwa gukomeye cyane imbere y’Uhoraho,kandi akaba ari nta byiringiro bigihari yuko bashobora kwihana uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nsubira mu bitabo by’ubutabera bw’Uhoraho bwatangiye mu mwaka wa 2013 mutarama,nsanga ngeze kuri numero 174,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ayo madini nta muvugizi bafite imbere y’Uhoraho,kuko umwuka wera yakabaye abavugira baramwirukanye, nta bwo akibarizwa muriyo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyirigabo abivuga.

Nuko idini rya Restoration Church ricirwaho iteka,kandi rihabwa numero yurubanza yuko batsinzwe nurubanza Nº 0175/0002/0019 nshinjwabyaha kuko bagaragaje gukiranirwa gukabije imbere y’Uwiteka Imana Nyiringabo,ndetse ni mbere ya bana b’abantu uko niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo kandi rikomeza kumbwira gukiranirwa kw’ayo amadini uko ari [2], maze ndabwirwa ngo,ayo madini uko ari [2] yivanze cyane mu butegetsei bw’Umwakagara na FPR, kandi abenshi bayivanzemo na Abatutsi bashakaga gukomera muri ubwo butegetsi, no gushaka kwihora ku abahutu ngo babereke yuko Imana yabahaye ubutegetsi.Maze ADEPR nayo ihabwa Nº0176/0002/0019 uko niko Uwiteka Imana nyiringabo abitegetse.

22 feb, 2019 nerekwa mbona haturuka umucyo mwinshi cyane, kandi utsitse cyane,ndetse uremereye umanuka mu ijuru uza usanga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha aho yibereye mu butayu (wildness&Jungles) uwo mucyo uraza uramugota cyane warumeze nk’ibicu ariko hagati muribyo, harimo urumuri rw’umuhondo mwinshi cyane w’izuba ryamanywa yihangu uko niko Uwiteka akora.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hari imbaraga nyinshi cyane zabazimu n’abadayimoni zari zoherejwe  na abega ngo zikuvangire,ariko Uwiteka akugotesheje imbaraga ze zaje mu bicu hamwe n’umucyo w’izuba ryinshi cyane cyane kugirango abo bazimu na abadayimoni batabasha kukwegera niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri hamwe n’abadayimoni bakoreraga mu gihugu cy’ibabyloni bagerageza kwiyoberanya nyuma yuko hasohotse ijambo ry’ubuhanuzi rivuga ko ba magigiri bagiye gutabwa muri yombi.

Mbona batangira gukora ubucuruzi batari basanzwe bakora,bagerageza kwiyoberanya ariko biranga,baramenyekana kuko igihugu cy’ibabyloni cyari gifite amazina yabo,na mafoto yabo,batangira kubahiga no kubashakisha ngo babate muri yombi,kandi nabonaga bikorwa rwihishwa kugirango niba bishoboka babace nibihanga bitazamenyekana uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko hagiye kubaho amapfa mu gihugu cy’ibabyloni,kandi ko imyaka yose bahinze ilimo ibishyimbo ko igiye kuma hirya no hino mu gihugu cy’ibabyloni kubera gukiranirwa no kudatinya Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore witwa BEA usengera muri Restoration Church ku gisenyi,nawe ko gukiranirwa kwe kwamaze kugera imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kubera gukiranirwa kwe,agahunga akigira mu murwa mukuru kwa Mucuti we,Mugabekazi Justine, washakanye na GASTON.Aho niho iyo byakomeye BEA ajya kwihisha maze gukiranirwa kwe kwamara gucururuka akabona agasohoka agasubira mu bantu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mugore umucireho iteka kuko yagaragaje kudatinya Uwiteka Nyiringabo,no kwisobanura cyane iyo hagize umubwira ngo areke gukiranirwa.Ahabwa numero yurubanza Nº0177/0002/0019 uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’ikinyoma wa abega ukorera muri gakondo ya bakiranutsi,wongera guhunga gakondo ya bakiranutsi usubira mu butayu bugufiya,ninyuma yuko ikinyoma abega bari bateguye cyanze gufata kuruhando mpunzamahanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Pastor “NKUNDABANTU SIMON” ukorera umurimo w’Imana mu gihugu cy’ibabyloni,hariho umugore w’umupfakazi abereye umugabo wabo,uwo mugore mbona afite ishyari ryinshi cyane,afata amagyi y’inkoko hamwe ha soda cyangwa Fanta abijyana mu Nyanja hagati,harimo akarwa gatoya maze ajya kumuzingazinga kugirango umugisha yabonaga uturuka mu mahanga umufasha gukora umurimo w’Imana uhagarare uko niko Uwiteka amuburiye.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu uburire uwo mushumba umubwire uti,kora amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Uwiteka Imana Nyiringabo iminsi [3] ingana na masaha [72] kugirango urandure kandi usenye izo mbaraga z’umwijima zikuzengurutse uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

23 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona umugore witwa Umutesi Ameido Rusine,ajyanwa mu butayu bugufiya kandi bukomeye cyane,kandi azajyanana n’ingoma y’abega ubwo izaba ikuwe ku ngoma,ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mugore aciriweho iteka kubera ubusambanyi bwe,yakoranye na abega,aho yagendaga atanga igitsina agahabwa akazi keza yarangiza akabeshya ngo yatsinze ikizamini uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,dore azajyanwa mu butayu bugufiya cyane hafi na ya Nyanja iri haruguru yubutayu,kandi azajya asangira amazi ku iriba na abadayimoni kandi igitsina cyane azajya agitwara mu ntoki aho agiye kuzajya asambana neza uko abishaka kandi buri wese uzamwifuza azaajya amubona kuko ubutayu ajyanywemo butazamworohera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ahabwa numero yubutabera yo gucirwaho iteka imujyana mu butayu kugirango azakomeze gukiranirwa nk’uko abyifuza. Nº0178/0002/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mfungiye mu nzu ifite ibyumba [3], ariko [2] byarimo abandi bafungwa kandi bari bafungiye mu mabyi,haza abagabo [2] bafungura iyo nzu yarifite imiryango [2],uwimbere niwinyuma,maze bakingurira b’abafungwa bandi ngo basohokana amabyi bajye kuyajugunya hanze,maze jyewe bahita barandekura kuko icyumba narimfungiyemo nta mwanda warurimo.

Nsohokana inkweto nshya (ubutumwa) hamwe na telephone nshyanshya (itumanaho rigezweho) umwe bari bashinzwe kundinda arambwira ati,databuja rwose ndakwinginze dore nta bwo twagufunze nabi,kandi nta nabi twigeze tukugirira,none reka nguhe numero yanjye kugirango ubwo uzagera aho ugiye utazanyibagirwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze kurangiza amasengesho y’iminsi [3] angana na masaha [72] ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu, dore ibizamini [2] urabirangije kandi urabitsinze neza cyane nta bwo uzongera kubikora ukundi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho rirambwira riti,nubwo warangije amasengesho,ukwiye gukora ayandi angana na 24/2 =12×2 =24 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

24 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona INYENYERI [2] zimanuka mu ijuru zinsanga mu butayu,ndazakira ariko INYENYERI [1] nshaka kuyishyira ku inyangeNews iranga ariko iyindi iremera.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,uko niko bigiye kugenda, ijwi ry’Urangurura mu butayu,ntibigutangaze kandi ntubabare niba iyo INYENYERI yanze uyihorere nayo izaguma aho ku isi nta bwo izongera gusubira hejuru ku ijuru aho yaturutse kuko atari wowe yasuzuguye ahubwo yasuzuguye uwayiremye akayishyira mukirere ngo imurikire abatuye isi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umugani w’Uwiteka Imana Nyiringabo:

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuryango wa nyakwigendera Rwigara Assinapol baha contract umugabo w’umwubatsi,iyo contract yariyo kubaka inzu,maze wa mugabo azamura inzu,kandi ayubaka neza,nkuko bikwiriye,ayirangije atangira gusiga irangi imbere mu nzu.

Amaze gusiga amarangi,ajya kuzana umucanga wo gukoresha inyiuma y’inzu,amaze kuhagera imvura nayo yarikubye cyane yenda kugwa,asanga umukobwa wa Rwigara witwa Anne Uwamahoro Rwigara yahageze,asanga contract ye,yayihagaritse ahubwo yahaye undi muntu contract uza kurangiza iyo nzu kandi atarayitangiye maze wa mugabo bamwishyura imirimo yararangije baramuszerera.

Abantu baraho barababara cyane ukuntu uwo mugabo yitanze cyane mukubaka iyo nzu (isezerano) none inzu ikaba irangiye bakamusezerera atarangije ngo bamwishyure igiciro bari bumvikanye.

Ubwo uwo mugabo aza kureba Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo amubwire ikibazo yahuye nacyo ngo niba bishoboka ajye kumufasha ngo bamusubize contract ye.

Uwo mugabo amanukana n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,basanga Anne Rwigara kuri site aho iyo nzu yubakagwa, Umuhanuzi amuhereza ukuboko ngo amusuhuze, maze babone uko bavugana,Anne Uwamahoro Rwigara ahereza urutoki rumwe Umuhanuzi aho kumuha ikiganza!

Ubwo Umuhanuzi abonye bamuhereje urwo rutoki rumwe,abibonamo agasuzuguro,abawira wa mugabo basubira inyuma barigendera.Bageze imbere ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ryongera kunzaho rirambwira riti,nimwongere musubireyo muvugane nawe,dusubirayo,tumugezeho ntangiye kuvugana nawe kuko twari twazamutse ahazamuka umubiri wabiraga ibyuya byinshi.

Nuko nsaba uwo mwali kumpa tissue yo kwihanaguza cyangwa agatambaro,ahita afata inkuyo y’inka yari aho hafi,aba ariyo ampereza ngo nyihanaguze.Ako kanya njyanwa mu iyerekwa mbona umwali Anne Uwamahoro Rwigara agenda mu muhanda yambaye ubusa nta kariso yambaye,kandi umusatsi we wari mwinshi cyane (ubwenge bwinshi).

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira Umwali Uwamahoro Anne Rwigara uti, hamwe n’ubwenge bwawe, dore ugiye gukorwa nisoni imbere ya mahanga kuko wasuzuguye imirimo yose Uwiteka yakoze,wibwira yuko yakozwe nibihugu byamahanga kandi nyamara ibyo bihugu ari Uwiteka wabikoresheje kuko byarashobokaga cyane yuko yari kubanangira imitima ntibagire icyo bakora.

None kubera agasuzuguro kawe, dore Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ahagaritse imitima yabari kugufasha muri urwo rubanza rwawe kuko wagaragaje ubwibone ntiwicisha bugufiya ngo uhe Uwiteka icyubahiro kuko ariwe wakoze ibikomeye.

Reka rero ibikomeye bikugereho, no gukorwa nisoni ku kugereho maze tuzarebe ubwibone bwawe icyo buzakumarira uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dore umubyeyi wawe hamwe na mukuru wawe bacishijwe bugufiya kandi Uwiteka bamuhesheje icyubahiro,maze nawe abahesha icyubahiro.

Ariko weho kuko utajyanywe mu butayu bugufiya,ntabwo wigeze umenya imbaraga z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Kandi nta kindi uzize kitari inama mwakoze murugo ukarwanya igitekerezo cyiza bakugejejeho ukanga kwemera ibyo abandi bari bashyigikiye.

Ubu rero nta bwo ugiye guhangana na abega,ahubwo ugiye guhangana n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kandi azaguteza abega abanangire umutima kuzageza igihe ubwibone bwawe buzacishawa bugufiya ukamenya yuko Uwiteka Imana Nyiringabo ariwe ukora atari abanyaMerica uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore INYENYERI zabamurikiraga zari ebyiri [2]; none iyarishinzwe ku kumurikira izimijwe n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha wahawe guca imanza zitabera mu isi yabazima.

Naho INYENYERI ya mukuru wawe Umwali SHIMA DIANE RWIGARA niyo yonyine izasigara imurikira umuryango wawe kugirango batazaheranwa n’umwijima kandi Uwiteka afite icyo yabavauzeho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ugiye kwinjira mu mwijima kandi ugiye gukorwa nisoni kuko Uwiteka yanga urunuka umuntu wishyira hejuru,kandi wibuke ko na Satani yamanuwe mu ijuru akajugunywa ku isi kubera kwishyira hejuru maze ajugunywa ikuzimu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko niwicisha bugufiya ugashaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,abo abega ubona uyumunsi ntuzongera kubabona ukundi aho niho uzamenya yuko nd’Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo witwa rufpu muremure cyane amanukira gakondo ya bakiranutsi,mbona arimo gusuhuza abantu batuye mu murwa mukuru w’Iyerusalem (Kigali) maze akajya abaha ukuboko.

Abantu ntabwo bigeze bamenya ko ariwe rupfu,maze numva bavuga ngo,aho bigeze,uwazana urupfu rukaza kutwitwarira kuko nta kindi gisigaye atari ugupfa kuko abega bamaze kutugera habi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,baburire ntibirirwe bifuza urupfu kuko rwamaze kubamanukira kandi rwatangiye kugenda ruramutsa bamwe na bamwe rubabaza amazina yabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa njya kubwiriza umuryango w’abasinga aho abantu bari bateraniye biteguye kwakira ubutumwa Uwiteka Imana Nyiringabo yari abantumyeho,ariko abasinga barahaguruka bambuza kubwiriza ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,uburire abo munzu y’abasinga uti,uku niko Uwiteka Nyiringabo abivuga,kuko mwarwanije ijambo rye,niyompamvu kumunsi wa kaga, na makuba, ubwo muzaba mubyiganira mu mwinjiro Uwiteka atazigera yumva gusenga kwanyu kuko mwamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bongera guteza umwuka w’ubukene k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ubwire abega uti,murimo murashinga umuhunda ku kirenge uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi ingabo ziturutse mu gihugu cy’UBUPERESI ziteye umwakagara vuba vuba kandi zisanga igihugu cyose cyarahindutse umusaka ku buryo ari cyintu basanzemo kuko Umwakagara yari yarasahuye igihugu cyose maze ibyo yasahuye abijyana kubisha mu mahanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Igitangaje nta nubwo ingabo z’abega zigeze zihagararaho ngo nibura zirwane,ahubwo zakijijwe na maguru zirayambukira ziragenda igihugu zigisiga macuri uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abahutu nta bwo bashaka gutabarira gakondo ya bakiranutsi.

Haba kwifatanya na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,cyangwa kwifatanya n’ubwami bw’uRwanda ntabwo bashaka nagatoya gutabarira gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ahubwo mbabona birirwa mu mirwa y’ibihugu batuyemo, ari nta kazi bagira,ahubwo birirwa bishakira abagore basambana nabo batagira akazi, no kwinywera amayoga binezeza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar