Umwakagara agiye guca igihanga Umwami YUHI VI, ngo aburizemo umutwe w’ingabo uharanira ubwami bw’uRwanda!!!

5 mar, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona nzika ya nzigo acukura urwobo rulerule kandi runini cyane,maze araza ansaba ko tujyana muri urwo rwobo,tumaze kugeramo ndumusigamo wenyine, maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, urwo rwobo nzika na nzigo bacukuye bararujyamo bonyine kuko uca urwobo Uwiteka nawe agaca icyanzu niko Uwiteka abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona hari inzu nziza ibitsemo ibikoresho byinshi kandi byiza, ibyo bikoresho byari ibyo gukoresha mu ishuri ryamahugurwa ryali ririmo ryubakwa neza ritunganywa kugirango abamahugurwa atangire vuba cyane, maze numva bahamagara umuhanuzi ngo aze arebe kandi yitegereze uko ibyo bikoresho bimeze neza maze abone kwemeza niba bizakoreshwa mu mahugurwa ateganijwe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

6 mar, 2019 nerekwa ibizamini [2] narimfite mbikora ndabirangiza kandi ndabitsinda byose uko ari [2], maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti, ariko nubwo ubikoze kandi ukaba ubitsinze, nubundi dore inkozi z’ibibi ziteranijwe no kugambana kugirango bongere bakohereho imyuka mibi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, ucireho iteka ba conductors, kuko bakomeje gukora ibikorwa byo gukiranirwa no gusuzugura ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka avuga.Bahabwa Nº0266/0003/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugore w’umurozikazi aza guhisha igipfunyika cya marozi iwanjye kugirango ahumanye ubugingo bwenjye,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti, iyo myuka mibi yirukane uyisubize aho iturutse kugirango ibyo yakwifurizaga abe ari we bigiraho ingaruka niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi, mbona umwe umwe bahunga rwihishwa bakanyura muri cya gikombe kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi cyo kwerekerwamo ibitaboneshwa amaso y’umwana w’umuntu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane ndabwirwa ngo,abega batangiye guhunga umwe kuri umwe, kandi nta nubwira mugenzi we, kandi bose barimo baranyura mu gihugu cy’UBUPERESI bahunga intambara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzu nziza cyane yaritatse neza cyane, kandi yarifite agaciro kanini cyane,ikaba yarifite sitting room ebyeri, hamwe hari muruganiriro, ahandi hari hateye indabyo nziza cyane zihumura neza.

Ariko hanze yiyo nzu, hari abega barimo bashaka kurebamo imbere ibirimo, kuko yasaga naho yubakishije amahembe y’inzovu, mbona bazanye inyama zikaranze cyangwa zokeje kumuryango ugana haruguru, kuko bari bazi neza yuko ariho Umuhanuzi aasohokera, baraza bamutega izo nyama bibwira yuko ashobora kuzirya.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, ubugambanyi burakomeje hagati ya abega na abahindiro barimo gutegura umugambi wo guhitana Umwami YUHI VI kugirango bigarurire ubwami bw’uRwanda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti, ariko abo bagambanyi bose barasa naho barimo gushinga umuhunda ku kirenge, kuko nimba baragambaniye Umwami Kigeli V Ndahindurwa bakamuca igihanga, ariko imigambi yabo ntitungane, mbese ubu ngubu niho igiye gutungana?Niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Combination Prophecy:

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyanja nini cyane kandi isa neza ifite amazi meza kandi muriyo harimo umuyaga mwinshi cyane, mbona wa muyaga uturutse ikuzi uraza uterura amazi y’inyanja, azamuka hejuru cyane nka meter 2, ako kanya ya mazi nta bwo yongeye gusubira hasi mu Nyanja aho yaturutse,ahubwo yahise ahinduka ibibuye maze ya Nyanja ihita ihinduka urutare ahantu hose (jungles) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, Uhoraho Uwiteka Nyiringabo agiye gukora ibiteye ubwoba mu isi ya bazima, kandi uzabireba wese azakuka umutima kugirango bamenye neza yuko ari we waremye ijuru nisi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Iyo Nyanja imaze guhinduka ibibuye gusa, ibiremwa byose byabaga muriyo Nyanja byahise byose nabyo bihinduka amabuye nibitare kuburyo wagirango mu Nyanja nta biremwa byigeze biyibamo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

7 mar, 2019 nerekwa inanasi nyinshi cyane zihiye kandi zisa neza, ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, hari umugisha mwinshi cyane urimo kugutegurirwa ugiye koherezwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti, hariho ubugambanyi bukomeye burimo kugukorerwa nyamara aho batangiriye kugeza magingo aya ntabwo barabona ko baruhira ubusa yuko ufiteho Uwiteka ho umucunguzi wawe ariko dore bakomeje gushinnga umuhunda ku kirenge niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa RNC batangira gukora ubukangurambaga bashakisha abahoze ar’ingabo bavuye kurugerero kugirango babakangurire kuza kubatera ingabo mu bitungu ngo bakureho Umwakagara.

Ijambo ry’Uhoraho rirambaza riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, mbese ibyo izo ngabo zitahawe ku ngoma ya FPR, zizabihabwa ku ngoma ya RNC?Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore barashaka kubariganya babakoreshe kandi abenshi bazahasiga ubugingo bwabo, kandi ikibabaje nta nubwo bazafata ubutegetsi ahubwo bazaruhira ubusa kuko basuzuguye ijambo ry’Uhoraho, kuko imigambi y’umwana w’umuntu,hamwe n’intambwe ze,biyoborwa n’Uhoraho, ariko se umuntu yabwirwa niko inzira z’Uhoraho?Niko Uhoraho Nyiringabo abaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibiti [2] bihagaze ariko kimwe cyari kinini kuruta ikindi, maze cya kindi gitoya, kigwira cyangwa cyegamira cya kindi kinini kugirango kitagera hasi kubutaka kikarimbuka burundu.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu, Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba Gen.Kayumba Nyamwasa yiringiye umwana w’UMUSITA yuko azamufasha akamugeza kubutegetsi,ariko nta bwo UMUSITA ashobora guhindura imigambi y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abantu benshi bagiye guhabwa akazi katagira ibihembo,cyane cyane abazajya muri RNC, ndetse nabazajya muri FPR, mugihe cy’intambara ntabihembo bazabaha kuko bagiye gukorera Ubuntu bababeshya yuko ngo intambara nirangira bazagororerwa (ibihembo byawe nuramuka upfuye uzabiragande) uko niko babazaga uhereye muri za 1990-1994 ariko se ko intambara yarangiye haribyo mwahawe uko niko Uwiteka abaza!Ikinyoma nta bwo cyicara ku ntebe kabiri.

Njyanwa mu iyerekwa mbona LT.Munyandinda James ahabwa misiyo aho ari mu gihugu cya France kuza guhiga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha akamuca igihanga.Mbona ko bamwemereye ibihembo byinshi kandi bikomeye cyane, ariko se Munyandinda alias Munyeragwe Jackson ntazi yuko mfite amaso yo kubona?Uko niko Umuhanuzi abaza!

Nuko mbona babanje kumuterekerera ngo kugirango umurimo azaza gukorera mu gihugu cy’ibabyloni uzatungane, bohereza imyuka mibi,ariko yose igeze mu gihugu cy’ibabyloni yigira mu butayu ntiyasubirayo ngo ibahe ibisubizo uko niko Uwiteka Nyiringabo akora!

Njyanwa mu iyerekwa ku gisenyi aho inkozi y’ikibi Uwimana Ernest atuye mbona agiye mu nkozi z’ibib kongera gusaba imbaraga z’umwijima kuko yari yaratanze ho Umuhanuzi igitambo, yongera gusaba ko nubundi bakongera bakamwemerera kuzingazinga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu, iyo nkozi y’ikibi wongere uyicireho iteka, kugirango gukiranirwa kwe kuzure.Ahabwa Nº0267/0003/0019 uko niko Uwiteka abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amaguru [7] anyura imbere y’Umuhanuzi,mukanya gato ahindukamo inking [7] maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti, ibyo ubonye bisobanura imbaraga z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo zirinze Umuhanuzi uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona CPT.Alpys MUPENZI, ari mu nzu y’imbohe hamwe na za magigiri nyinshi zikorera Leta ya Abega, CPT.MUPENZI Aloys akora mu biro byindangamuntu akaba ariho ashinzwe kugigira indangamuntu za bantu babashaka kuzaca ibihanga umwirondoro wabo wose.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu, dore za magigiri zamaze gutegurirwa gereza zizashyirwamo ubwo Umwakagara azaba amaze gukurwa ku ngoma,maze ingoma ya abega ikazasimburwa nundi wavuzwe n’Ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abega ko ya myuka bohereje mu gihugu cy’ibabyloni k’Umuhanuzi maze ya myuka igasanga itamushobora, ihitamo kwigira mu butayu bugufiya kuko ari handi hantu yari kwerekera, maze mbona abega bongera gushaka indi myuka mibi bashaka abakonikoni bibwira ko bakomeye cyane,ariko niyo myuka yindi bohereje iraza isanga Umuhanuzi ararinzwe isubirayo idakoza amaguru hasi niko Uwiteka avuga.

8 March 2019 nerekwa na none ubugambanyi bwarimo gukorerwa Umuhanuzi barimo bibaza buryo ki,bakoresha ngo bazabashe kumugeraho (Umuhanuzi) ariko birangira babuze uburyo ndetse ni nzira bakoresha birabananira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukwiye kuririmba indirimbo y’Umuhanuzi JOB,kuko yahuye nibikomeye ariko birangira anesheje muri byose uko niko Uwiteka avuga.Nawe rero muri ibihe birimbere harahagazwe cyane kandi birakomeye ariko bizarangira byose unesheje nkuko JOB yanesheje uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona intwaro zaguzwe zo gukuraho Umwakagara(harimo imbunda zigezweho)harimo naza SMG nshyashya zigezweho muri iyiminsi ziba zinafite camera uwo barasa babanza kumufotora mbere yo kumurasa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amazu ya magorofa yubatswe muri gakondo ya bakiranutsi,uhereye kuri igorofa rya 4 kugeza ku igorofa rya 7,kuzamuka hejuru ayo magorofa agiye gukubitwa hasi numuyaga w’inkubiri y’intambara uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibintu bigoye kumenya no gusobanukirwa umumaro wabarwanya ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona abega,na abahindiro bayobotse ubwami bw’Abega,bakora inama yo guhitana Umwami YUHI VI Bushayija Emmanuel.

Babanza gutegura Umwami uzamusimbura akimara gutanga,ariko bagira ikibazo cy’uko bazamucyura muri gakondo ya bakiranutsi kandi afite ubwenegihugu bw’Ubwongereza.

Baravuga bati,nta kibazo akimara gutanga,tuzahita twimika undi Mwami umusimbura hano muri gakondo ya bakiranutsi,kuko ubushize twabanje kurindira imigenzo bituma badutanga baramwimika.Bityo nitumara kubatanga kwimika tuzaba tubanesheje maze abanyarwanda bumvaga ko hakiriho ubwami nibamara kumva yuko Umwami yimye ingoma kandi ko ari hano mu gihugu, tuzaba duciye intege abumvaga ko hagiye kubaho umutwe w’ingabo uharanira ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona ko umugabo umwe gusa wateguwe guhita asimbura Umwami YUHI VI,ariko we akitwa Umwami wa Nyirarureshwa w’ubwami butagendera ku itegekonshinga (tradition monarchy) mbona ko uwo mugabo muremure cyane ujya gusa na Kigeli V Ndahindurwa watanze taliki ya 16 ukwakira 2016 yishimiye cyane iyo gahunda maze bamuha gahunda yo kujya gusura Umwami YUHI VI kugirango bazabone uburyo bwiza bwo kumuhitana banyuze muri bene wabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho  cyane maze rirambwira riti,barashaka kuvuguruza ijambo ry’ubuhanuzi wahanuye ko,Umwami YUHI VI ariwe Mwami wanyuma uzaba akomoka mu nzu yabahindiro,ikindi kandi ni uko bashaka guca intenge umutwe w’ingabo uharanira gusubiraho k’ubwami bw’uRwanda bukorera mubuhungiro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka izo nkozi z’ibibi zishaka guhangana nijambo ry’Uwiteka Imana yawe,maze uzihe Nº0268/0003/0019 bacirweho iteka rya burundu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti, Umwami YUHI VI nta bwo azapfa kuko abega babigizemo uruhare,ahubwo azatanga kuko igihe cye cyo gutanga kigeze kugirango Umwami wamahoro no gukiranuka wateguwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yime ingoma.

Naho gahunda za abega ubanza barimo gushinga umuhunda ku kirenge kuko badashobora kurwanya ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera ngo bazabigereho uko niko Uwiteka abivuga.

Birazwi neza yuko abega na bahindiro barwanya ijambo ry’ubuhanuzi,ariko kandi n’Umwami YUHI VI ntabwo nawe ari shyashya kuko nawe atemera ijambo ry’ubuhanuzi nkuko ryamwimitse ahubwo we yibwira ko byari uburenganzira bwe kandi ko yarabikwiye nta bwo azi yuko yasimbuye Uwanyiringira Uwinyinya Biregeya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucire imanza izo za magigiri zose hamwe nabo bagambanyi,hamwe nabo barozi na barozi kazi,ubahe numero yubutabera kugirango bacirweho iteka.

Ndebye mu bitabo by’ubucamanza nsanga ngeze kuri numero yubutabera mpanabyaha byo gukiranirwa babigambiriye Nº0269/0003/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,mbona ko hariho abantu bari mu migambi yo gushaka gushyingira Umuhanuzi umugore wabyawe ngo asimbure “NYAMPINGA”bakoresheje amayeri menshi cyane,ndabwirwa ngo «abo nabo ntubure kubaciraho iteka ngo ubahe numero yurubanza kuko bari mu migambi yo kurwanya ijambo ry’ubuhanuzi» Bahabwa Nº0270/0003/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

  Njyanwa mu iyerekwa mbona ko abega bari mu migambi yo guca igihanga cy’Umuhanuzi hamwe n’Umwami YUHI VI,barakaye cyane ngo kuko bamaze kumenya neza ko uwo nciriyeho iteka gahunda ze ziburizwamo nijambo ry’ubuhanuzi.

Mbona kandi abari mu migambi yo gushyingira Umuhanuzi kandi bazi neza yuko Uwiteka yamaze gutegura “NYAMPINGA”,nabo baakazwa nuko baciriweho iteka bagira umujinya mwinshi cyane wagirango banyifurizaga ibyiza,uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mpabwa “certificate of good conduct” mbona ko ijyanywe mu biro bikomeye byabategeka isi,ijmabo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti, ijwi ry’Urangurura mu butayu,hariho abantu bakurikira cyane umurimo ukora kandi barawushima cyane kuko ari ruhande ubera muguca imanza zitabera.

Ndetse nubwo bamwe batabishyigikiye kubera inyungu zabo,ariko kandi umurimo ukora barawemera kuko ari cyaha bashobora ku kubonaho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bazi neza ko uhagaze kuruhande rw’Uwiteka Imana Nyiringabo,kabone naho byaba bibangamira inyungu zabo ku giti cyabo,ariko nta cyaha na kimwe bashobora kugushinja uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umucyecuru witwa SUZANA THOMAS wamurozi kazi ,agerageza kongera guhumanya Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,kugirango arebe ko umugisha yari yaratwaye wakongera ukagaruka nyamara nta bwo bishoboka kuko iby’Uwiteka ntabwo bijya bisubizwa mu badayimoni uko niko Uhoraho UwitekaNyiringabo abivuga

Nerekwa ko atarijye gusa ahubwo hariho benshi yahumanije agatwara imigisha ya bantu, abenshi bakaba baranapfuye ubu rero akaba hanganye nijambo ry’ubuhanuzi kuko Uwiteka arimo gutanga ubutabera kuri buri kiremwa gituye mu isi ya bazima niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti, iyo nkozi y’ikibi y’umucyecuru uyihe numero yurubanza ko itsinzwe nurubanza rw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa numero yubutabera nshinjwa byaha nubutabera bw’ijuru,Nº0271/0003/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona izo nkozi z’ikibi zongera gukoresha amagyi muguhumanya Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,maze kuko Umuhanuzi yarari mu masengesho arimo gusenga ya magyi yose ahita arameneka imbaraga zabo zose bari biringiye zicirwaho iteka.Bahabwa Nº0272/0003/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Share :

Translate »
Skip to toolbar