Abaciriwe iteka rya burundu bahawe iticket ibajyana mu muriri utazima!!!

 

April 3, 2019 The Rhema Word Of The Lord God Of Heaven Comes Unto Me, and told me that, son of man, thus is how the Lord Almighty says, the Kenyan’s they will  destroying their owner country because of their iniquities (means immoral or grossly unfair behavior).That’s how God of Heaven declared.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkoko nyinshi zilimo amasake,ni nkokokazi,nyinshi ziri mu byondo byinshi,izindi ziri mukazitiro,mfatamo amasake manini hamwe n’inkokokazi nini cyane zijya gusa na masake (abadayimoni bakomeye cyane babaterekerano nabagambanyi).

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega barahagurutse,ariko nta bwo ari Uhoraho Uwiteka aubahagurukije,ahubwo bahagurukijwe nabadayimoni ngo bagiye kugutegera mu nzira mu murwa mukuru wo mu gihugu cy’ibabyloni kuko bumvise ubwira umuntu kuri whatsAup yuko ejo uzajya kwakira VISA yawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imigabo nigambi mibisha ya abega,aho bagambirira kandi bagambananira Umuhanuzi ngo atabwe muri yombi,ariko mbona hamanutse imvura nyinshi cyane inyagira imigambi yizo nkozi z’ikibi zari zagambiriye kugira nabi dore aribwo buzima biberamo habe nugutinya Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

April 4, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abafarisayo isooko bavomagaho ikama,bagerageza gukora ibishoboka byose ngo bazibure amasooko,ariko biranga amasooko yose arakama (dry springs) uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko ikibabaje nubwo byari bimeze gutyo,abafarisayo nta cyo bari bagifite cyo guha abakiliya babo,ntibyabujije abayoboke babo gukomeza kwinjira mu isinagogi kujya kuhicara gusa kandi bazi neza yuko bashebuja nta cyo babamariria kuko abatara karatse bigaragara yuko utuvuta mu mperezo twashizemo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wikinyoma usadukamo cyangwa ucikamo ibice [2] kugirango ubone uko wakomeza kwigarurira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ariko mu gihe warurimo kwitegura kujya kubeshya abatuye isi,mbona haje ukuboko gufashe inkota guca igihanga cy’uwo mutwe wikinyoma wigabanijemo ibice bibiri.Maze ndabwirwa ngo,umwuka w’ikinyoma uciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko abagore cyangwa abakobwa bambara amakabutura bishyiraho urubanza rudakwiye,kuko ar’ikizira k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kubona abagore Bambara amakabutura kandi binyuranye nijambo ry’Imana Uwiteka Nyiringabo nkorera uko niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore police yahawe ikiraka cyo kuguhiga bariye ibigori,kandi bakozwe nisoni kuko imigambi yabo yongeye kuburizwamo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibiti [2] by’inganzamarumbo,byari biteye murugo rw’Abatsobe,kuruhande hari urugo rw’INKA,maze mbona ko ibyo biti,ko ari birebire cyane kandi ko bidafite amashami kuruhande rwabyo,haze umuyaga uturutse mu butayu bugufiya bwari munsi yabo,uraza ugusha bya biti [2] byombi bigwira rwa rugo rw’INKA (igicumbi cy’abadayimoni) urugo rurasenyuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa kandi kumunda wurwo rugo,rw’Abatsobe,hateye ikindi giti [1] cyari hakurya y’umuhanda ugabanyamo urwo rugo,nindi mihana (umupaka) maze haza undi muyaga woherejwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,uhuha cya giti nacyo kigwa hagati mu nzira nyabagendwa hagati cyitambitse.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubutegetsi bw’Abega bushyigikiwe n’Abatsobe bayobotse umwuka w’ikinyoma,buraguye kandi buvuyeho ndetse burasenyutse kuko bwamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,uko bazajya bagutoteza,nanjye nzanjya mbongerera ibyago mbakubire inshuro 7x 70,kugirango bamenye yuko barwanije ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Kandi bakaba baribujije kugira neza ahubwo bagenda barushaho kuba babi cyane no gukiranirwa gukabije uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugisha w’Uwiteka inkozi z’ibibi ziwubirizamo,ariko mbona ko habaye intambara ikomeye cyane,wa mugisha waburijwemo urongera uragaruka ugera k’Umuhanuzi niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umutwe wa politike utavuga rumwe n’Umwakagara na FPR,mbona uwo mutwe ko urimo gukorera hanze imirimo yawo,kandi ukaba utazwi cyane nk’umutwe wa politike.Mbona ko,ugenda waguka cyane uko bwije nuko bucyeye,abantu bavaga muyandi mashyaka barimo,bakaza muri uwo mutwe wabatavuga rumwe na Leta y’Abega.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hagiye kuvuka umutwe cyangwa ishyaka rya politike rifite imbaraga zikomeye cyane kandi rizaba rirwanya Leta y’Abega,kandi uwo mutwe abantu benshi babaga muyandi mashyaka ya politike bazayavamo bajye muri iryo shyaka rigiye kuvuka kuko rizaba rifite icyerekezo cyiza kandi rikaba rizagaragaza imbaraga zikomeye cyane uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwo mutwe wa politike uzahahamura Umwakagara kuko utazabura gushyigikirwa namahanga yose yo mw’isi yabazima kugirango ukure Umwakagara ku ntebe yabukunzi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubugambanyi bukomeye cyane burimo gutegurirwa Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,mbona ko imigambi ya abega ikataje cyane kugirango barebe yuko basohoza imigambi yabo mu nzira zo gukiranirwa ariko bagira amahirwe macye imigambi yabo iburizwamo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko  abivuga.

April 6, 2019 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,ntangazwa cyane niryo yerekwa,kuko kubw’umuntu,bigaragarira amaso ya muntu ko bidashoboka.Icyakozwe byanteye gutwenga nubwo narimbabaye murijye kubera urutoto rw’abega rwa hato na hato.

Nerekwa Nyiramongi JEZEBEL,apfusha abahungu [3] asigarana umukobwa we hamwe nawe,mbona Nyiramongi yihishe ahantu atinyagambura intambara yarikomeye cyane za bombe namasasu bivuza ubuhuha.Numva aravuze ngo,uwampa Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo ansengere kugirango n’umukobwa wanjye Ange adapfa kandi ariwe narinsigaranye wenyine uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

 Ntekereje uburyo Nyiramongi Jezebel yahize ubugingo bwanjye kugirango anyirenze,numva birantagaje cyane,burya koko mw’isi ntakidashoboka kuko hariho iby’Imana ivuga,biba biri kure y’ubwenge bw’umwana w’umuntu ku buryo utabusingira kuko bidasanzwe kugirango umwanzi wawe abe yakwifuza mu gihe cya makuba uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nongera kwerekwa za magigiri zose z’umwakagara zoherejwe mu mahanga kujya guca ibihanga by’inzirakarengane,zicuza impamvu zemeye gukora umurimo w’ubugome, n’ubugizi bwa nabi,bwose  bahawe n’ingoma y’Abega.Mbona ko bihannye bababaye cyane,kubera gukorwa nisoni gukomeye cyane, imbere yamahanga,ariko igihe cyo kwihana cyari cyabarenganye ngo bagirirwe imbabazi bitewe nuko ingoma bakoreraga ibyayo byasaga naho byayirangiranye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.Bahabwa Nº0291/0004/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mpabwa akazi keza cyane kandi ko kurwego rwo hejuru,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu igihe cyawe cyo kuva mu butayu ngo winjire mu isezerano kiraje kandi kirasohoye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona ihabwa beneyo yamburwa abega na bambari babo bari barayigaruriye ku ngufu z’igisirikare bakoresheje imbaraga nyinshi cyane kwica abantu benshi cyane no kumena amaraso menshi cyane ariko biba iby’ubusa mbona ko ihawe banyirayo nk’uko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yabivuze.

Imaze guhabwa banyirayo mbona ko bayubatse neza maze bashyiraho igikuta kiyizengurutse ndetse nimiryango cyangwa amarembo abantu bazajya binjiriramo baturutse imahanga baje gusura gakondo ya bakiranutsi kuburyo ari nta hantu na hamwe hasigaye abacengenzi bari kunyura ngo bacengere badaciye mu irembo nyirizina uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona INZOVU zihunga ziva mu murwa w’Ibabylon zihungira mu ishyamba,zacuranwaga no gutwara ibifungurwa biribwa na bantu harimo ndetse na mayoga acuruzwa mu ibara (guhunga kw’abadayimoni) babaye karande uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho rirambwira ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubwire abagore batagira abagabo yuko kujya mukabari bakanywa bagasinda kandi batagira abagabo ar’ikizira k’Uhoraho Uwiteka Imana nyiringabo.Bagereranywa nimbwa ijya kurya imisigarizwa itagira shebuja kuko ifite shebuja ayigaburira idashobora kujya guhunahuna mukabari kuko iba yahaze uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

April 7, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona hategurwa ishuli Umuhanuzi agiye kujya kwigamo,aragenda agezeyo asanga ntamasomo ahari,ariko itangazo ryali ryashyizweho n’inkozi z’ikibi ryavugaga yuko ngo mu gitondo ari ntamasomo ahari wenda ashobora kubaho nimugoroba (afternoon) uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona politike yo mukarere kuburasirazuba bw’Africa,aramacenga gusagusa ku buryo ayo macenga yashoborwa nabahanga badafite inkurikizi numuvumo naho ubundi nta bwo abega bayishobora kuko batezwe imitego nudutego ngo bakurwe ku ngoma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ijambo ry’Uhoraho kuva cyera ryavuze ko,ikipe yo muri gakondo itazongera kurenga umutaru mu byumupira wa maguru,niyompamvu amavubi cyangwa indi kipe iyariyo yose yo muri gakondo idashobora kurenga umutaru kuko zabaye intego z’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,mbese niba amakipe adashobora gutsinda amacenga yumupira wa maguru,abanyapolitike nibo bazatsinda amacenga ya politike?Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndikumwe na nzika ya nzigo,tuva mu nzu yibyatsi,ariko ikaba yarifite umuryango ufungishwa imfunguzo,kandi imfunguzo Umuhanuzi niwe waruzifite,maze tuva ahongaho twerekeza ahantu runaka ariko Umuhanuzi yari yambaye ipantalo nziza hejuru ari nta shati yambaye!!!

Turagenda tugeze imbere duhura n’umugore ucuruza imeneke,nutubwana tw’imbwa,nzika ashaka kugura twa tubwana tuza duhunahuna Umuhanuzi ariruka arahunga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa perezida TSHISEKEDI FLEX, wa DRCongo ava muri gakondo ya bakiranutsi azengurutswe na za magigiri hose,mbona ko hariho Umuhanda yabuzwaga kunyuramo kandi uwo muhanda wari mwiza aramutse awunyuzemo yari kugera aho yajyaga vuba cyane.

Mbona ko ahisemo kuwunyuramo kandi byari bibujijwe (no way) akubiranya ihema ryalimo za magigiri zose ntizagira icyo zimutwara.Mbona magigiri umwe hepfo y’umuhanda yihagarika arimo kunyagirwa nimvura uko niko Uhoraho UwitekaNyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo b’abega bajya mu masengesho kujya guhagarika intambara igiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi,maze bagezeyo batangira gusenga bahagarika intambara yavuzwe mu buhanuzi.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu dore abambari b’abega bakomeje gusenga kuko babona ko intambara igeze mu marembo ry’irango ya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndikumwe n’ingabo zo mu abega,twirukanwa mu gisirikare (kuva mu buretwa bw’Abega), maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore uburetwa bw’abega nitotezwa ryabo bakugiriraga riciriweho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona umushyitsi ku buryo butunguranye kandi bwihuse,mbona yinjiye murutare rwanjye numva ndangaye cyane.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umushyitsi ukomeye cyane araje kugusura mu butayu bw’Ibabylon kumurwa mukuru w’Ishushan niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

April 8, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF,zishinzwe kulinda Umwakagara uyoboye ingoma y’Abega,zicaye hasi zirimo kurira hasi kandi aho zari zicaye hari mu byondo imvura yaguye ariko kuko nta mahitamo ingabo zari zisigaranye ntakundi zagombaga kubigenza uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ingabo z’Umwakagara zigezweho nigisuzuguriro gikomeye cyane nk’uko ijambo ry’Uhoraho ryabivuze!

Kandi dore ubukene n’inzara birabugarije cyane nkuko ubuhanuzi bwabivuze,kuko iminsi irimbere bazaba batagishobora kwihahira bazajya barya ibishyimbo gusa kubera umwuka w’ubukene wugarije igihugu nk’uko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yabivuze uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa mbona ubuzima bw’ingabo bukomera cyane bigera naho ingabo zimwe zigumuka kubera kuzicisha inzara kandi abayobozi bazo bakuru bimereye neza,mu gihe ingabo ntoya zirimo kwicira isazi mu maso uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore “NYAMPINGA”wavuzwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,mu buhanuzi,araje kandi muzahita mutegura gahunda yo gusezerana mu mategeko nk’uko Uwiteka yabitegtese uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona manuka njya mu butayu nihuta,kandi mbona hari abagabo baturutse mu butayu bazanywe no guhura n’Umuhanuzi,ariko nta bwo bari abagabo bamahoro.Maze ngera kuruhavu ndarusimbuka ngwa mu mwobo urimo amazi bituma guhura nabo bisa naho bitagishobotse uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bagushyizeho ingenza zo ku kugenza urabe maso kuko zigambiriye kwiba utwungucenge wiherewe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubugambanyi burimo gukorerwa Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,nitegereza cyane uko barimo kubutegura (abega) kugirango babone uko bamuca igihanga,ariko mbona ko birangiye bisa no gushinga umuhunda ku kirenge niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugisha uriho ubusembwa uruhande rumwe,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uriya mugisha ubonye,nta bwo uturutse k’Uwiteka,ahubwo abanzi bawe bawutezemo akanyobwa kugirango nujya kuwakira kagushibukane uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nyagirwa nimvura yutujojoba,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uhindure imigambi warufite kuko umwanzi yamaze kuhagutera utaza kugwa mu mutego we (umwanzi) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bakoze ibiroli bikomeye cyane bishima kubo bita abanzi babo,nyamara nubwo bahigaga ubutwari,urugamba rwali rutari rwatangira kuko ukura imyambaro avuye ku itabaro,adashobora guhigana nuwambara ajya ku itabaro uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umugore ufite abana [2] avuye muri ibyo birori bya abega,arimbere abana be bari inyuma,maze bamureba kujisho binjira muruzabibu rw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,maze Umuhanuzi arikumwe hamwe n’Umulinzi mukuru barafata babaza impamvu baje kwangiza uruzabibu rw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ntangazwa nuko wa mugore yikomereje arigendera ntiyaruha aza kureba abana be uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igisonga cya “NYAMPINGA” wa mbere,nawe yoherezwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ko azanye nabamuherekeje baje gusura Umuhanuzi aho ari mu butayu bugufiya bwo mu gihugu cy’Ibabylon kumurwa mukuru w’ISHUSHAN kugirango bamenye ubwiru bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Igisonga cya “NYAMPINGA” cyasanze Umuhanuzi ari mu butayu bukomeye cyane kandi bukaze cyane,maze yemera guca bugufiya yifatanya nawe (Umuhanuzi) yicara ku karago keza gashashe kurutare uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Za magigiri zagiye kwica abantu muri Leta zunz’ubumwe za America zicirwaho iteka:

Hakizimana Maurice ahabawa Nº 0292/0004/0019 USA

Bri.Gen.Nyakarundi ahabwa Nº 0293/0004/0019 USA

Musefano Bonny ahabwa Nº 0294/0004/0019 USA

Jimmy Bizimana ahabwa Nº 0295/0004/0019 USA

Cathy Rwivanga ahabwa Nº 0296/0004/0019 USA

Sam Mbanda ahabwa Nº 0297/0004/0019 USA

Musabyemariya Joseph ahabwa Nº 0298/0004/0019 USA

Juliana ahabwa Nº 0299/0004/0019 Uganda

Gatera Niwenshuti Richard ahabwa Nº 0300/0004/0019 Dakar

Nsabagasani Dominic ahabwa Nº 0301/0004/0019 unknown

Teganya Fidele ahabwa Nº 0302/0004/0019 Mozambique

Ferdinand Romain Rugamba ahabwa Nº 0303/0004/0019 Canada

Masengesho Gitifu ahabwa Nº 0304/0004/0019 USA

Shami Elody ahabwa Nº 0305/0004/0019 USA

Alphonse Kanyanyandekwe  ahabwa Nº 0306/0004/0019 UK

Theodore Nsabimana ahabwa Nº 0307/0004/0019 USA

Mustafa Aimable Sibomana ahabwa Nº 0308/0004/0019

Uwera Basilisa ahabwa Nº 0309/0004/0019 USA

Shema Rutaganda ahabwa Nº 0310/0004/0019 Belgium

Benjamin Kagabo ahabwa Nº 0311/0004/0019

 

Bizimana Innocent ahabwa Nº 0312/0004/0019 UK

Rutaremara Albert ahabwa Nº 0313/0004/0019 DRC Goma

Jeanine Bizamporo ahabwa Nº 0314/0004/0019 UK

Jean D’Amour Kanyarwanda ahabwa Nº 0315/0004/0019 Belgium

Nyiramihanda Magnifique ahabwa Nº 0316/0004/0019 Finland

Umubyeyi Georgette ahabwa Nº 0317/0004/0019 Rwanda

Issac Nyirindekwe ahabwa Nº 0318/0004/0019 Belgium

Jean Marie gakwaya ahabwa Nº 0319/0004/0019 Canada

Jean Nsengiyumva ahabwa Nº 0320/0004/0019 Canada

Marie Christine Mugarura ahabwa Nº 0321/0004/0019 France

Marie Alexie Mugarura ahabwa Nº 0322/0004/0019 France

Marie Christine Ingabire ahabwa Nº 0323/0004/0019 France

Kagabo Samuel ahabwa Nº 0324/0004/0019 South Africa

Issa Musse Malzi ahabwa Nº 0325/0004/0019 Somalia

Shema Rutaganda ahabwa Nº 0326/0004/0019 Belgium

Jamal Mukarage ahabwa Nº 0327/0004/0019 Italy

Muhamed Rafiki ahabwa Nº 0328/0004/0019 USA

Beatrice abandi Manzi ahabwa Nº 0329/0004/0019 Canada

Annie Uwineza ahabwa Nº 0330/0004/0019 Canada

Tanguy Muvuna ahabwa Nº 0331/0004/0019 Canada

Mukashema Esperance Nº 0332/0004/0019 Ubuhollande

Ntaganira Christian Nº 0333/0004/0019 USA

MBUMBUZA Marie Claire Nº 0334/0004/0019 USA

Munyandinda James Nº 0335/0004/0019 France

Mbayiha John Nº 0336/0004/0019 Uganda

Rulangirwa Alfred Nº 0337/0004/0019 UK

Nyagasaza Innocent Fruit Nº 0338/0004/0019 Uganda

Munyaneza Emmanuel Nº 0339/0004/0019 Uganda

Umuhoza Bennon Nº 0340/0004/0019 France

Judgement for Pastors

Pastor Maso Nº 0341/0004/0019 Uganda

Church Member Joyce Wanjiku Nº 0342/0004/0019 Kenya

Church Member Joyce Olang’u Nº 0343/0004/0019 Kenya

Pastor Mandela Marcel Nº 0344/0004/0019 USA

Church Member Philp Amkutsi Nº 0345/0004/0019 Kenya

Church Member Rose Mary Ndunda Nº 0346/0004/0019 Kenya

Sophone Nº 0347/0004/0019 USA

Pastor Ezra Mpyisi Nº 0348/0004/0019 Rwanda

Pastor Simon Agwea Nº 0349/0004/0019 Kenya

Pastor Raphael Nyambu Nº 0350/0004/0019 Kenya

Pastor JOSEPHAT KOIKOI Nº 0351/0004/0019 Kenya

Stanely Karigi Nº 0352/0004/0019 Kenya

Uwera Tanaziya Marie Nº 0353/0004/0019 USA

Dorocella Nº 0354/0004/0019 USA

Noble Marara Nº 0355/0004/0019 UK

Karuranga John Nº 0356/0004/0019 UK

Ruyenzi Aloys Nº 0357/0004/0019 France

Gen.Kayumba Nyamwasa Nº 0358/0004/0019 South Africa

RNC Nº 0359/0004/0019

RPF Nº 0360/0004/0019 Rwanda

Paul Kagame Nº 0361/0004/0019 Rwanda

Nyiramongi Jeannette Kagame Nº 0362/0004/0019 Rwanda

Danny Munyuza Nº 0363/0004/0019 Rwanda

Gen.Jack nziza Nº 0364/0004/0019 Rwanda

Gen.James kaberebe Nº 0365/0004/0019 Rwanda

Karangwa John Nº 0366/0004/0019 Rwanda

Gen.Joseph Nzabamwita Nº 0367/0004/0019 Rwanda

Francois Ngarambe Nº 0368/0004/0019 Rwanda

Gen.Emmanuel Ruvusha Nº 0369/0004/0019 Rwanda

Gen.Fred ibingira Nº 0370/0004/0019 Rwanda

Dr.Richard Sezibera Nº 0371/0004/0019 Rwanda

Dr.Tito Rutaremara Nº 0372/0004/0019 Rwanda

Charles Kaboneka Nº 0373/0004/0019 Rwanda

JohnSon Businge Nº 0374/0004/0019 Rwanda

Gen.Willison Gumisiriza Nº 0375/0004/0019 Rwanda

Prosecutor Nkusi Faustin Nº 0376/0004/0019 Rwanda

Gasana Jerome Nº 0377/0004/0019 Rwanda

Eglise Vivante Nº 0378/0004/0019 Rwanda

Restoration Church Nº 0379/0004/0019 Rwanda

ADEPR Nº 0380/0004/0019 Rwanda

Gataha Stratton Nº 0381/0004/0019 Rwanda

KIVUYE Eddimond Nº 0382/0004/0019 Burundi

Rugagi Innocent Nº 0383/0004/0019 Rwanda

Col.Twahirwa Dodo Nº 0384/0004/0019 Rwanda

Col.Fred Nyamurangwa Nº 0385/0004/0019 Rwanda

Bishop Rwandamura Charles Nº 0386/0004/0019 Rwanda

CLA Nº 0387/0004/0019 Rwanda

Pastor KOMATTI Nº 0388/0004/0019 Rwanda and Canada

Pastor Ngarambe Alert Nº 0389/0004/0019 Rwanda

Pastor Jean Marie Gikondo Nº 0390/0004/0019 Rwanda

Rwanda Government Nº 0391/0004/0019 Rwanda

Parliament of Rwanda Nº 0392/0004/0019 Rwanda

Senator of Rwanda Nº 0393/0004/0019 Rwanda

Judiciary of Rwanda Nº 0394/0004/0019 Rwanda

Excutive of Rwanda Nº 0395/0004/0019 Rwanda

PL Nº 0396/0004/0019 Rwanda

PSD Nº 0397/0004/0019 Rwanda

Pastor RENE Masasu Nº 0398/0004/0019 Rwanda

Pastor Simon Masasu Nº 0399/0004/0019 Rwanda

Gitwaza Paul Nº 0400/0004/0019 Rwanda

ZION Temple Nº 0401/0004/0019

Rwanda Cabinet Ministers Nº 0402/0004/0019

Rwanda Envoy Nº 0403/0004/0019

DMI Nº 0404/0004/0019 Rwanda

NISS Nº 0405/0004/0019 Rwanda

RIB Nº 0406/0004/0019 Rwanda

Rwanda Police Nº 0407/0004/0019

Republican Guard R/G, Nº 0408/0004/0019 Rwanda

RDF Nº 0409/0004/0019 Rwanda

Marie Esther Nº 0410/0004/0019 Ubuhollande

Jules Mbabazi Nº 0411/0004/0019 Rwanda

CID Nº 0412/0004/0019 Rwanda

Pastor Gashumba Steven Nº 0413/0004/0019

Gen.Yoweri Kaguta Museveni Nº 0414/0004/0019 Uganda

Dr.Rudasingwa Theogene Nº 0415/0004/0029 USA

Hon.Baricana EUGENE Nº 0416/0004/0019 Rwanda

Mukarujugiro Jackline Nº 0417/0004/0019 Rwanda

Mukeshimana Jeannette Nº 0418/0004/0019 Rwanda

Kampororo Maria Venuste Nº 0419/0004/0019 Rwanda

Ruciya Murekezi Nº 0420/0004/0019 Rwanda

Suzana Thomas Nº 0421/0004/0019 Rwanda

Abega Nº 0422/0004/0019

Abasinga Nº 0423/0004/0019

Abashambo Nº 0424/0004/0019

Abashingwe Nº 0425/0004/0019

Christine Gahamanyi Nº 0426/0004/0019 Rwanda

Mugengana Nº 0427/0004/0019 Rwanda

Gakuba Charles Nº 0428/0004/0019 Rwanda

Muzarendo Nº 0429/0004/0019 Rwanda

Mwafurika Nº 0430/0004/0019 Rwanda

LT.Ivan Nº 0431/0004/0019 Rwanda

Angel Kagame Nº 0432/0004/0019 Rwandan

Rusesabagina Paul Nº 0433/0004/0019

FDLR Nº 0434/0004/0019

Umupfumu Mudeste Rutangarwamaboko0435/0004/0019

Pastor Robart Kayanja Nº 0435/0004/0019 Uganda

Macroon Emmanuel Nº 0436/0004/0019 France

Hakizimana JP Nº 0437/0004/0019 USA


Habineza JC Nº 0438/0004/0019 USA


Kalisa John Nº 0439/0004/0019 USA


Nsabimana F.Xavier Nº 0440/0004/0019 USA


Nganji Nº 0441/0004/0019 USA

Perezida Peter Nkurunziza Nº 0442/0004/0019 Burundi


Pastor MIGOON Nº 0443/0004/0019 Rwanda


Nsengiyumva Renovat Nº 0444/0004/0019 Rwanda

Consolee Nº 0445/0004/0019 France


Apostle JOE KAYO Nº 0446/0004/0019 Kenya

Gen.Kayonga Chales Nº 0447/0004/0019 China

Pastor Thai LILIYOZA Nº 0448/0004/0019 Rwanda

Aline Gahongayire Nº 0449/0004/0019 Rwanda

Israel Mbonyi Nº 0450/0004/0019 Rwanda

Pastor Andrew Mukinisha Nº 0451/0004/0019 Rwanda

Dr.Antoine Rutayisire Nº 0452/0004/0019 Rwanda

Pastor COLLIN Nº 0453/0004/0019 Rwanda

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar