Umwami YUHI VI ahura n’Umwakagara mu ibanga ngo bagure ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro!!??

15 aug,2019  njyanwa mu iyerekwa mbona Umwami YUHI VI Bushayija Emmanuel ajya muri gakondo ya bakiranutsi rwihishwa mu ibanga rikomeye cyane ajya kugambana n’abega ko yabagurisha ubwami bw’uRwanda bugendera ku itegekonshinga.

 

 

Maze baganira n’umwakagara uko bazabikora agahabwa intonorano zitubutse, ngo kugirango, ahime ijambo ry’Ubuhanuzi ryahanuye ko,ubwami bw’uRwanda bwari bucumbikiwe mu nzu y’abahindiro buzakurwamo bukajyanwa muyindi inzu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umucamanza wo mu gihugu cy’Ibabylon kumurwa mukuru w’Ishushani witwa DAVID MARAGA (chief Justice CJ) aza gusura Umuhanuzi Majeshi Ainesha Leon (Chief Justice Of The World) amubwira ko ngo bakora umwuga umwe yarazanywe no kumukomeza ngo akomere kurugamba ariho kurwana rwo guca imanza zitabera uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa intumwa ya Satani Paul Gitwaza yohereza imyuka mibi k’Umuhanuzi Majeshi Ainesha Leon,ngo ni uko yamuhanuyeho ubuhanuzi bugaragaza ko akorana na satani nimyuka mibi y’ikuzimu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu dore ibitero by’abega bigiye kuguhagurukira cyane bakoresheje za email kugirango bakora hacking your email bamenye amabanga yawe ube maso cyane kandi umenye icyo gukora niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko imigambi yabo yamaze kuburizamo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo hamwe n’imigambi y’Umwami YUHI VI BUSHAYIJA Emmanuel kuko ibyo yibwira byose bitazamutunganira nk’uko yabigambirirye ahubwo Uwiteka arashaka kwihesha icyubahiro anyuze muri ubwo bugambanyi bwabo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi ibi nkubwiye igihe ni kigera nzabyihutisha cyane kandi vuba mbere yuko babishyira mubikorwa kugirango ndengere ijambo ryanjye narahiriye mukanwa kanjye binyuze mukanwa k’Umuhanuzi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyawa mu iyerekwa mbona abega bashakisha umugore wo mu bwoko bwa abahinde ukora umwuga wo kuroga ahumanya nisazi igenda mukirere.

Mbona ko yohereje imyuka mibi k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha maze umwuka w’Ubuhanuzi uritambika urokora Umuhanuzi maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu uwo mugore w’inkozi z’ikibi umuhe numero y’ubutabera.Ahabwa N° 0460/0008/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka umugore wundi ukora umwuga wo kuroga witwa FAUSIA ONYANGO,wo mu bwoko bw’ABAHYA n’ABAJALUO ahabwa N° 0461/0008/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu wongere ucireho iteka undi mugore witwa SIMIYU RINET nawe nuwo mu bwoko bw’ABALUHYA mu nzu y’ABABUKKUSSU. Ahabwa N° 0462/0008/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zitegura umugambi mubisha wo guhitana Umuhanuzi Ainesha banzura bavuga ko aho bari bumubone hose bakwiye guhita bamurasa.Ariko ubwo bategura uwo mugambi urupfu rwali rw’Umwakagara rwari rwegereje cyane ruri hafi cyane ariko bananirwa kumenya igihe bizabera ngo bifuzaga ko Umwakagara atapfa abatanjirijwe n’Umuhanuzi uko niko imandwa zari zabisabye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ikibi zirwanya umurimo wo guhanura n’ubuhanuzi,zigerageza uko zishoboye ngo zihumanye Umuhanuzi Ainesha maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Uranguruara mu butayu ukwiye gukora amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Imana kugirango uburizemo imigambi y’inkozi z’ibibi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ihambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ryongera kungarukaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka umugore witwa Madalena WAKALIYA wakugambaniye ahabwa N° 0463/0008/0019 uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’UMUSITA hamwe ha Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba bakorana inama maze babwira inzego z’ubutasi ko bakwiye kuvugana n’inzego z’ubutasi zo mu gihugu cy’IBABYLON kugirango zibafashe kwmabura Umuhanuzi ubwene gihugu (Citizenship) kugirango atazabona uko akomeza gukorera muri icyo gihugu ndetse akabona uko azajya yakora amashillingi yohererezwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu ube maso cyane kuko intakebwa z’abapagani zamaze kwisuganya kandi zamaze kubona abo zizakorana nabo mu gihugu utuyemo ndetse zanabahaye intonorano ngo utabwe muri yombi bakwmabure ibyangombwa id’s uko niko Uwiteka abivuga.

Ariko,uhumure kandi utuze muri wowe kuko bamaze gucirwaho iteka nta kintu nakimwe bashobora gukora ngo bazakigereho cyangwa ngo kizabatunganire uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uriya mugore wa pastor Ngungili witwa LEAH ntujye kumusengera ahubwo umuhe file number kuko ashinja umugabo we kumuca inyuma (cheeter’s) kandi nawe amuca inyuma ( she’s Cheeters also) niko Uwiteka abivuga.

Umugore wa Ngungili LEAH Ngungili  ahabwa N° 0464/0008/0019 naho umugabo we Ngungili ahabwa N° 0465/0008/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umurimo Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yagusezeranije uraje kandi vuba byihuse kugirango winjire mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo nk’uko yabivuze uko niko abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umwigisha witwa JOHN MOUGE wongere umucireho iteka kuko yahumanije amazabahu y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. N° 0466/0008/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’Umwakagara zikorana na deputy president William Ruto zoherezwa kuri za cyber zose zo mu gihugu cy’Ibabylon kujya gutegereza Umuhanuzi ngo zimuce igihanga ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu uramenye ntuhirahire ujya klumilimo y’Uhoraho kuko inkozi z’ikibi zamaze kugutegera kuri za cyber niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo dore bagiye gushaka OCPD wa police bamuhe ibihumbi 80,000 k by’amashillingi kugirango nutabwa muri yombi bahite baguca igihanga ako kanya ibindi bazasigara bashakisha uko babiburizamo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi mu biro bishinzwe ubutasi DMI zihindura imirishyo mbona ko bahinduye abayobozi ba DMI bariho hashyirwaho abandi kubera gukekwa ko bashobora gukorana nabatavuga rumwe n’ingoma y’abega (Umwakagara) ndabwirwa ngo ibyo bigiye gukorwa vuba cyane bishoboka nk’ikimenyetso cyo kuvaho kw’ingoma y’abega uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,mbere yuko Umwakagara akurwa ku ngoma,abatutsi baturutse mu gihugu cy’Ubuperesi bazabanza gusubiranamo maze Umwakagara abirukane kumyanya ikomeye cyane icyo kizaba ar’ikindi kimenyetso gikomeye cyane cyo kuvaho kw’ingoma y’abega niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,dore bazicwa n’ingabo z’abega zitwa R/G cyangwa abajepe kw’izina bamenyereye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bazica abategetsi benshi bikekwa ko batemera ingoma ya abega cyangwa abafitanye isano nabarwanya ubutegetsi bw’abega bibwira ko bizabafasha kugumana ingoma,ariko ahubwo bizaba ariyo ntangiriro yo kwirukanwa ku ngoma kwabo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Naho ingabo z’abatutsi zaturutse mu gihugu cy’Abakaludaya (TZ) bazaba bihakirizwa ku abega kugirango badacibwa ibihanga ntabwo bazemera gushyigikira ingabo z’abatutsi zaturutse mu gihugu cy’Ubuperesi (Uganda) uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore ngiye kubacamo ibice bice bazananirwa kumvikana kugirango badakorera hamwe bakagwiza imbaraga zabo,ahubwo nzabatatanya bananirwe kumvikana kugirango kurimbuka kwabo kwihute uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Naho ibyo guca igihanga Umuhanuzi Ainesha babyibagirwe kuko bidashoboka yashyiriweho abamalaika bashinzwe kumulinda kandi azarebesha amaso ye uko ingoma y’abega izarimburwa kugirango amenye ko Uhoraho ajya aca imanza zitabera niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nongera kwerekwa kandi inzara ikomeye cyane mu ngabo za rdf zishinzwe gukorera Umwakagara,maze ijambo rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Uhoraho Nyiringabo azakoresha inzara ikomeye cyane kugirango ace intege ingabo za rdf zitazashobora kurwana intambara bityo abahanganye nabo bazabone uko babanesha kurugamba niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo (2) Gen.James Kabarebe na Gen.Charles Kayonga barwanira intebe yabukunzi gusimbura Umwakagara ku ngoma,ariko mbona Umuhanuzi aratabaye aburizamo imigambi yabo ahubwo hima ingoma Umwami Kigeli Ndoli wahanuwe mu buhanuzi n’umwuka w’Imana Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar