Igice cy’i (116) cy’ubuhanuzi

25 aug, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni (2) uwo mubwoko bw’inkoko (guterekera urugimbu,nuwo mubwoko bw’Imbata) guterekera umudayimoni wogutoteza.

 

 

 

 

Igice cy’i (115) cy’ubuhanuzi

 

 

 

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega barimo kubaza indagu zabo (imandwa) nimba zabashoboza kuguca igihanga,ariko zababwiye ko,biri bushoboke nibaramuka babanje gutongera umuzimu wo mugisekuruza cyawe bakamusaba uburenganzira.

Ariko nubwo imanda zababwiraga ibyo,zari zibizi neza yuko mugisekuruza cy’Umuhanuzi,hatarimo umuzimu w’umuterekerano kandi ko ibyo zibabwira zibabeshya zibizi neza yuko ar’ibintu bidashoboka.Gusa zababwiye ibyo kugirango batazikuraho ikizere bakazirimbura uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire abantu bose bashatse abega,cyangwa abifuza kuzabashaka ngo babane nk’umugore cyangwa umugabo,ko;bazahura na kaga gakomeye cyane kuko bamaze gucirwaho iteka bavumwa n’umwuka w’Imana zera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

UBUHEMU BW’ABATUTSI BAHEMUKIYE UHORAHO UWITEKA IMANA NYIRINGABO,BUZABAGARUKA

Njyanwa mu iyerekwa hakurya y’inyegamo y’ubutayu bugufiya hagati mu izinga ry’inyanja.Maze nerekwa ubuhemu bw’Abatutsi bakoreye Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo hamwe n’ubwoko bwe.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abatutsi Uwiteka yabahaye gakondo yabakiranutsi yizeye yuko bazamukorera bakamuramya kandi bakamushima ndetse bakamukorera bakamwokereza imibavu ihumura neza,none aho kumwokereza imibavu ihumura neza,bamwokereje imibavu inuka nabi cyane!!!

Kandi bamennye amaraso y’inzira karengane atariho urubanza,yaba ay’abahutu,cyangwa ay’abatutsi,yose ayo bamennye ntabwo byari bwikwiriye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Bahabwa N° 0470/0008/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Dore maze kubaha gakondo yabakiranutsi,ntabwo banyuzwe nicyo gihugu batagiraga,ahubwo barambutse bajya mu gihugu cy’Assiria (drc) bahasahura amabuye yagaciro nubundi bwoko bwose bw’ubutunzi buherere ahantu hibanga muri icyo gihugu ariko nabwo ntibanyuzwe na nubu baracyashyugumbwa kongera gusubirayo ngo bateze intambara babone uko bongera kwiba.

Nyamara bananiwe kwigarurira ahahoze ar’imbago zabo kugirango uwo mutungo batazawusangira namwe kandi bashaka kwiwiharira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Bibye diamond, gold, inka, imbaho, colta, nibitindigasani byose,bafata abagore ku ngufu kandi nyamara iwabo muri gakondo bahasize abagore beza cyane b’ibikaka ariko irari ryabo nirizabata kugahinga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo butunzi bwose babuguranye ubugingo buhoraho kuko babonye ko aribyo bifite agaciro kuruta ubuzima bw’iteka (akawamugani wabanyababyloni ngo,heli malaika wa shetani ninaye muona,kuriko malaika malaika wa Mungu nisiye muona) uko niko Uhoraho Nyiringabo abagaya.

Nuko ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umbwirire ubwo bwoko butagira amatwi kuko yabaye ibihuri,uti nubwo mudashaka kumva iby’Uwiteka ababurira,ariko uku niko avuga.

Dore nabahaye umugaragu wanjye (Umuhanuzi) ngo ajye ababwira imigambi y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ariko aho kumva ahubwo mushaka kumwica

1 Kings 19:2

(o Jezebel sent this message to Elijah: “May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them.”

Jeremiah 44:4 

Again and again I sent my servants, the prophets, to plead with them, ‘Don’t do these horrible things that I hate so much.’

English Standard Version


Yet I persistently sent to you all my servants the prophets, saying, ‘Oh, do not do this abomination that I hate!’

Ibyo byose s’uko narimbiyobewe,kuko narinzi neza ko musenga ibigirwamana by’amahanga,ariko sinashakaga yuko muzavuga muti Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo nta cyo yatumariye niyompamvu twagiye mu mana zamahanga uko niko Uwiteka abivuga.

Nuko rero nimuhagarare kigabo duhangane kuko mwigize abagabo nyabagabo,ndetse mwanavuze yuko ngo mwakaresheje imbaraga zanyu kugirango mubone gakondo yabakiranutsi ngo Uwiteka ntaruhare yabigizemo uko niko mwamvuze!!!

Niyompamvu nzabirukana muri icyo gihugu nkagihindura umwirare nzihebesha imitima yanyu,nzabatwara mu butayu aho muzahinduka abagaragu b’abanyamahanga,muzibagirwa ibyiza byose mwariye muri icyo gihugu uko niko Uwiteka abivuga.

Amazu meza mwabagamo,amamodoka meza,amagare namafarashi byiza mwagenderagamo.Ababakomeraga amashyi bazajya bababona babahunge bavuge ngo mwaravumwe ndetse ntabwo bazifuza ko mubagerera no mukirambi kuko bazajya babakirira kw’irembo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ibitsina by’abagore banyu bizarigatwa n’imbwa,ubwiza bwabo nzabuhindura igitangarirwa,nta numwe uzabanyuzamo ijisho kuko mwatutse izina ryanjye muravuga ngo mufite ubwenge kandi murihagije uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubugome mwankoreye nzabibutura kandi inzika yanyu nzayikuba (7×7) kugirango muzamenye yuko mwahemukiye Umwami Nyiribihe byose uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nziyimikira Umwami wanjye kugirango abacire imanza zitabera,uwo niwe uzamara agahinda ko mu mutima mwanteye ibihe byinshi uko niko Uhoraho Nyirngabo abivuga.

Muri ubwoko bubi butagonda ijosi,mwakurikije inzira za baso na basekuruza,niyompamvu ntazigera nibuza kubagirira nabi kuko ubuhemu bwanyu mwankoreye bumaze ibihe byinshi kuko nagerageje kubwihanganira nibwira yuko ahari nimbagirira neza muzahindukira mukamenya umuremyi wanyu.

Ninayompamvu nirukanye ababyeyi banyu nkabatwara imahanga,mumaze kugerayo murapfukama muransenga nubwo abega n’abashambo bo bakomeje gukiranirwa basenga ibigirwamana bakomoye mu gihugu cy’Ubuperesi (Nyabingi,Abalangi,n’Abacwezi) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Icyambabaje cyane ni uko mwinjiye murugo rwanjye habe no gukomanga,maze mumaze kurwinjiramo murarwigarurira murukoreramo ibiteye isoni bikabije umwana w’umuntu usanzwe atatinyuka kuba yabikoreramo.

Ntabwo mwigeze mutekereza kw’iherezo ryanyu,ahubwo mwakomeje gukiranirwa gukabije.

Jeremiah 11:14

“Do not pray for this people or offer any plea or petition for them, because I will not listen when they call to me in the time of their distress.

New Living Translation


“Pray no more for these people, Jeremiah. Do not weep or pray for them, for I will not listen to them when they cry out to me in distress.

English Standard Version


“Therefore do not pray for this people, or lift up a cry or prayer on their behalf, for I will not listen when they call to me in the time of their trouble.

Mwababaje umutima wanjye,ariko jyeweho nzababaza imitima yanyu ndetse ubugingo,ubwenge bwanyu n’imbaraga zanyu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umbwirire nabafarisayo cyangwa abatambyi uti,namwe muzasangira igikombe cy’amaraso n’abega kuko mwananiwe kubabwiza ukuri,ahubwo musuzuguza izina ryanjye kugirango muhabwe intonorano aho kwigisha ibyo gukiranuka,ahubwo mwigishije ibyo gukiranirwa maze muhanura mu izina ry’imandwa z’abega kandi zidashobora kubaha ubugingo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abavuga.

Nuko rero mwitegurire kuzahanirwa hamwe n’abega kuko mwafatanije gukiranirwa aho kugaragaza imbaraga zanjye hamwe no kwizera ijambo ryanjye,ahubwo izina ryanjye ryahindutse igisuzuguriro murizo nkozi z’ikibi basigara babaca umugani bavuga ngo yewe na babandi twajyaga twibwira ko bakorera Uwiteka Imana yo mu ijuru,twasanze nabo bakorera inda nkatwe twese uko niko babavuze!!!

 

26 aug, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi hejuru y’inyanja hagati mu giti kinini cyagye mu mazi ndikumwe na bandi bantu!Mbona hakurya y’inyanja hari umuriro wakaga cyane,ariko kubera imuyaga mwinshi wa muriro ukagenda uzima gahoro gahoro uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore amasengesho wari warasenze arimo kugenda arangira ukeneye kongera ugakora ayandi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za minbus zitwaye abantu zibazana zikabageza ku nzu nari ntuyemo (igihugu); zamara kuhabageza zigasubirayo kuzana abandi.B’abantu bahitaga baza kureba Umuhanuzi ngo mbarangire inzira igana mu butayu bugufiya aho bari bagiye gushaka mu maso h’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ngo abatabare uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yasuye Umuhanuzi,maze amusaba ko bajyana muri hotel akamugurira amafunguro ndetse n’amata.

Uwiteka Imana Nyiringabo yahise aseka Umuhanuzi aramwemerera baragenda berekeza kuri hotel bahageze basanga umuryango waho ukinze,mu gihe Umuhanuzi ahamagaye umukozi waho ngo binjire muri hotel bajye gufata amafunguro.

Ariko Uwiteka abaza Umuhanuzi ati,urabona jyewe wangurira mafunguro ki?Umuhanuzi amusubiza ko yamugurira inyama hamwe na amata,ariko ako kanya akivugana nawe ahita amukurwaho Umuhanuzi ayoberwa irengero rye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ndwana n’inkozi z’ibibi turahangana bikomeye cyane kugeza nzinesheshe,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu dore ibihe birimbere ugiye guhangana na za magigiri ku buryo bukomeye cyane budasanzwe kandi biza ari bitero byikoranabuhanga rero urabe maso cyane niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu nubwo bimeze gutyo,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko iyo ntambara izarangira ubatsinze niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ndwana na za mayibobo (street kids) bisobanura abadayimoni ,zashakaga kwiba ibyangombwa byanjye (id’s) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mu pastor mubana agiye kwiba ibyangombwa byawe ngo kuko wamuhanuriye nabi.

Akoresha imyuka mibi yo mubwoko bwa (SOOTHERS) imbaraga z’abadayimoni zikoreshwa mumaso yamaze kumenya yuko wamuhaye file number none ube maso cyane niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ukwiye kwandika ineza wagiriwe na Marceli witwa RASTA ubwo wari mu gihugu cy’Ubuperesi kuko yagiye akuburira akubwira abantu bahigaga ubugingo bwawe kugirango ntuzabyibagirwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka umugore wo mu bwoko bw’Abakikuyu witwa Magret Wanjiru kuko akabije gukiranirwa ahumanya abantu.Ahabwa N° 0471/0008/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka umugore wundi ukora umwuga wo kuroga witwa PHAUSIA ONYANGO,wo mu bwoko bw’ABALUHYA n’ABAJALUO ahabwa N° 0472/0008/0019 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ntuhirahire werekeza kumulimo kuko za nkozi z’ikibi zamaze gutegera ubugingo bwawe mu mpande zose z’umurwa mukuru w’ishushani uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona tujya gusaba no gukwa (dowry: an amount of property or money brought by a bride to her husband on their marriage). Murugo iwabo na “NYAMPINGA kuko bari baje mu gihugu cy’Ibabyloni ngo imihango yose izabe ariho izabera niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

27 aug, 2019 Neno la bwana likanijia juu yangu na kuniambia  ee sauti ya nyiani,tabiri juu ya wachungaji walio jiita kwenye huduma,ili niweze kuwahukumu na kuwapatia haki yao wanayo isitahili, kwasababu waliingilia kazi ambayo sio wito wao asema bwana wa majeshi.

Wakapewa hukumu kulingana na matendo yao,file number ya hakumu yao ni N° 0473/0008/0019 kwamba wameshindwa kesi mbere za mwenyezi mungu na bwana Yesu Kristo,pammoja na roho mtakatifu asema bwana wa majeshi.

None la bwana likanijia juu yangu na kuniambia ee sauti ya nyikani, tabili juu ya biashara na mifugo ya wachungaji ili ihukumiwe kwasababu walifanya kinyume na mapenzi ya bwa.Hiyo mifugo huwafanya kutowajibika katika kazi ya bwana kwasababu wametajilika.Ikahukumiwa na file number N° 0473/0008/0019 asema bwana wa majeshi.

Biashara zao pia zikahukumiwa zikapewa file number kulingana na hukumu yao N° 0474/0008/0019 asema bwana wa majeshi.

Neon la bwana likazidi kuwa juu yangu nakuniambia ee sauti ya nyikani,pia uwahukumu wachungaji wanao fanya kazi ya mkono na pia wafanya kazi ya Mungu,ijapokuwa hawakuitwa na Mungu.Wakahumiwa kulingana na matendo yao wakapewa N° 0475/0008/0019 asema bwana wa majeshi.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imineka yahiye cyane igeraho irabora,ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,iyo mineke ubonye,n’umugisha udaturutse k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ugiye koherezwa na za nkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa za magigiri z’abega niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

28 aug, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abadamu (3) bagiye guhura n’umwuka wurukoza soni

1.Mugabekazi Justine Gaston (Umwegakazi)

2.Asumpta Kayiranga utuye muri Canada (Umwegakazi)

3.Immaculate utuye muri gakondo ya bakiranutsi usengera kwa ya ntumwa ya satani Gitwaza Paul.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo yabakiranutsi harokoka abanyamakuru bacye cyane bacitse ku icumu ry’ingoma y’abega ya fpr.

 

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu abamakuru bazicwa n’ingoma ya fpr kugirango batazatanga amakuru yibyabaye muri gakondo ya bakiranutsi ku ngoma mpotozi y’abega uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona haza abashyitsi baturutse mu rugendo rwa kure cyane, baje gusura Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha mu gihugu cy’Ibabyloni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Uhuru Kenyatta hamwe n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha bakira abashyitsi baturutse mu mahanga ya kure.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abashyitsi bagiye kuza bazaba baje gusura Umuhanuzi hamwe na Uhuru Kenyatta umukuru w’igihugu cy’ibabyloni uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse!!!

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzika zose n’inzigo zose zongeye kuzikuka uko zakabaye zose imizi nimiganda yazo bizikukana ubukana budasanzwe.

Ndabwira ngo,abo ni rnc na fpr bongeye guhagurukira Umuhanuzi wabaciriye imanza zitabera none bamaze kwemera yuko Umuhanuzi koko ari umucamanza kuko ibyo yabahanuyeho byose bimaze kubasohoraho.

Akaba ariyo mpamvu bafashe icyemezo kigayitse cyo guhiga ubugingo bw’Umuhanuzi kandi badashobora kumubona kuko bisa no gushinga icumu ku kirenge cyangwa kwiruka inyuma y’umuyaga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane, maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umwana w’UMUSITA ateranije inama,ariko sijye uyiteranije.

Kandi ahamagaje rwara rw’umugara rubundiye mu ishyamba hamwe nabambari be ngo bashakishe uko baguca igihanga,nyamara akaburiye mu siza,ntabwo kabonekera mu isakara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abasore n’inkumi bajyanwa mu butayu budasanzwe bwa butayu bubi cyane burimo na mabuye.

Icyantangaje ni uko na badayimoni babaga muri ubwo butayu nta cyo bashoboraga gutwara umuntu kuko nta mbaraga bari bafite gusa barebeshaga amaso yonyine ari ntakindi bashobora gutwara umuntu.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abasore n’inkumi bo muri gakondo ya bakiranutsi,bagiye kujyanwa mu butayu buzabakomerera cyane kandi butigeze bubaho nta nundi muntu wabaye muri ubwo butayu.

Kuko banze kwizera ijambo ry’Ubuhanuzi ngo bakize ubugingo bwabo,none bagiye kurimbukira mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingoma y’abega ibuze ibisubizo kubibazo byugarije gakondo ya bakiranutsi,maze za magigiri zose zakoreraga Umwakagara n’ingoma yabo y’abega,mbona zifashe utwangushye zikuramo akarenge zirahunga.

kuko urugamba rwali rumaze kubabera amahina rwarabakomereye cyane habura uwabatabara ngo abagarurire ibyiringiro maze bahitamo gutatana bose bafata iyishyamba niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nzika ya nzigo y’abashambo,abasita,abasinga,bose bateranira hamwe ngo barwanye Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha wahawe kuba umucamanza utabera mw’isi yabazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

29 aug,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.James Kabarebe ari mukaga gakomeye cyane,ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mujenerali agiye guhura na kaga gakomeye cyane kuko umwakagara yamaze kumukuraho ikizere kuko yamaze kumenya ko arimo kumugambanira ngo azamusimbure ku ntebe yabukunzi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rimbwira imigabo nimigambi bya rnc uko bifuza ko wakwamburwa ubwene gihugu kugirango uzahere mu butayu bw’ibabyloni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndwana n’umwuka w’ikinyoma (ihene) yari isekurume,ndayifata nyica igihanga,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,inkozi zikibi z’abega zigiye gukoresha umuntu wumunyamahanga kugirango akubeshya kandi arakwandikira emails kugirango babone uko bahackinga emails zawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibigori byeze ariko byagwingiye kuburyo badashobora kubisarura (ibigeragezo byapfubye) ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ibigeragezo biraje ariko ntabwo biribukugereho niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore igihe cyawe cyo kuva mu butayu ubwo kizaba cyegereje,nzika na nzigo (rnc&fpr) bazaguhagurukira cyane bakurwanye cyane kuko bazakora ibishoboka byose ndetse bazifashisha n’ikoranabuhanga ngo barebe uko baguca igihanga.

Ariko nta bwo bizabatunganira kuko gahunda zabo zamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo niko abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umwuka wurukoza soni uraje wirinde cyane kugirango udacirwaho na za nkozi z’ikibi zo mu bwoko bw’abega n’abashambo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyama ziminofu zifashe kw’igupfa,maze mbona ukuboko gufashe inkota gukokora za nyama zari zifashe kw’igufa maze igufa risigara ryanamye!

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubugambanyi bw’ejo ntabwo buzabatunganira kuko bwamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

30 aug, 2019 ijambo ry’Uhoraho ryongera kuvuga ibyo ryali ryavuze ko ubugambanyi burimbanije mbona ko habayeho ibitero byinshi cyane,ariko ukuboko k’Uwiteka Nyiringabo kumba hafi cyane niko Uwiteka akora.

Njyanwa mu iyerekwa mbona twicaye mukinyabiziga,ariko nubwo twari duhetswe nicyo kinyabiziga,cyari kinahetse ikindi kinyaziga nacyo kilimwo imbere muri icyo kiduhetse uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ngaho manuka werekeze mu butayu bugufiya ngire icyo nkwereka.Ndamanuka ngeze mu butayu bugufiya uwanyerekaga arambwira ati egera kiriya giti gitoya maze urebe munsi yacyo urahasanga ubutumwa buhari maze ubutware iwawe burakubera umugisha.

Negera cya giti,ndeba munsi yacyo mutwatsi twari duhari,mpasanga ibyana (2) byurukwavu ndabifata mbijyana iwanjye kubitungirayo.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,urabe maso cyane kandi ugire ubwenge kuko uburiganya bw’abega, n’abashambo, burakomeye cyane ube maso cyane udacirwaho iteka nizo ndakebwa zahindutse abanzi b’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,nubwo rwara rwumugara ahiga ubugingo bwawe,nyamara bizarangira aza kugushaka kuko impera nimperuka urugamba ntabwo azarushobora,bityo rero bizaba ngombwa yuko agushaka ngo muvugane uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore wakoraga kuri bbc witwa Dinah Gahamanyi ajyanwa mu butayu bukomeye cyane azira umuvumo wa nyina Christine gahamanyi wakomeje imigenzo yiwabo yo gukiranirwa,kandi akaba azayiraga umukobwa we Dinah Gahamanyi,maze Uhoraho ahita amumanura mu butayu kujya kwigishwa kubaha Uhoraho Nyiringabo mbere yuko aragwa ibigirwamana byiwabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mpabwa akazi ko gukora muruganda hamwe na bandi twari twatsinze ikizamini,mbona banshyize kuri shift ya ll ngo abe ariyo nzajya nkoramo niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,wongere ucireho iteka magigiri w’Umwakagara witwa Gakaya Jean Marie utuye muri Canada.Ahabwa N° 0476/0008/0019 kubera ubugambanyi no gukiranirwa cyane kandi gukomeye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Magigiri BISERUKA nawe acirwaho iteka nyuma yogusanga atsindwa nurubanza imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ahabwa N° 0477/0008/0019 niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Naho magigiri witwa OMARI nawe acirwaho iteka kubera gukiranirwa no kubuza umudendezo ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ahabwa N° 0478/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Magigiri Tito acirwaho iteka ubufatanya cyaha bwo kwica ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa N° 0479/0008/0019 niko Uwiteka abitegetse.

Magigiri Karekezi nawe ashinjwa ubufatanya cyaha acirwaho iteka.Maze ahabwa N° 0480/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Magigiri Christian Nyabirungo acirwaho iteka kubera kwica umuntu mu gihugu cya Canada,ahabwa N° 04810008/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kungarukaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umutinganyi NABONIBO ALBERT wongere umucireho iteka kubera gukoza isoni izina ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa N° 0482/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

31 aug,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ubukene bwinshi cyane mu gihugu cy’ibabyloni.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ibyahanuwe ku gihugu cy’ibabyloni bigeze mu irembo rya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona rnc ijya gushaka imisanzu mu baturage,ariko abaturage banga kuyitanga kuko bamaze kumenya ikinyoma cya (rep) itemewe namategeko yabaheza nguni bo mu bwoko bw’abatutsi na abahutu bemera republika itemewe namategeko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa banzanirwa gusengera umwana wari yapfuye,ndamusengera arazuka,maze ababyeyi aho gutanga ishimwe k’Umuhanuzi,ahubwo bajya gutanga ishimwe murusengero kandi ataribo bamusengeye.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abantu bamaze kurya uburozi bumva yuko igikozwe cyose bakwiye kujya gushimira mu masinagogi,ariko baba banashaka kwigaragaza no kumenyekana kubera ubwibone no gushaka kwishyira hejuru niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

01 Sept, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona komisiyo ishinzwe itekinika ryamatora y’umukuru w’igihugu muri gakondo yabakiranutsi,ihura nikibazo gikomeye cyane,aho bakiriye umushyitsi waruzanye no kugenzura uko amatora yagenze mu mwaka wa 2017 amatora yabaye taliki ya 4 kanama uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Noneho bamaze kubona ko ikinyoma cyabo kigiye guhishuka,wa mushyitsi asaba abakuru biyo komisiyo ishinzwe itekinika ry’amatora y’Umwakagara, ko bamuha uburenganzira bwo kujya mubaturage kugirango yibarize abaturage uwo batoye mu matora y’umukuru w’igihugu yabaye 2017.

Nuko ya komisiyo imusaba ko yababwira uduce yifuza kwerekezamo kugirango batekinike bategure bagitifu kugirango bashakishe abantu bari buhure nawe bamwemeze yuko batoye umwakagara.

Ariko uwo mushyitsi yababwiye ko we atifuza ko bamutegurira abamwakira,ko ahubwo we azajya agenda aho ashatse kandi akagenda ku gihe ashakiye kuko azajya aganiriza abaturage ahuye nabo mu muhanda aho yajya hose maze mbona ko komisiyo ibuze uko ibigenza.Bitewe nuko uwo mushyitsi yari yoherejwe nabashinzwe gutera inkunga ubutegetsi bw’abega,byabaye ngombwa ko bamwemerera maze ikinyoma cyabo kiba gikubitiwe ahareba inzega niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ahahoze ari gakondo ya bakiranutsi (Karagwe) mu gihugu cy’Abakaludaya.Mbona ako gace ko gatuwemo na bantu bacye cyane ugeranije nabari bahatuye b’impunzi z’1959.Ariko kandi mbona ko hanagutse kandi ubutaka bwaho bumeze neza.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,iriya ntara yahoze ari iyagakondo ya bakiranutsi,kandi Uhoraho yarirahiye ko azayigaruza kuri gakondo ya bakiranutsi bityo gakondo ikaguka uko niko Uwiteka abitegetse.

Mbona ko abanyarwanda bahatuye ari abo mu bwoko bw’abahutu, basimbuye abatutsi bari bahatuye,cyakora ntabwo batashye bose kuko hatabuze gusigara nabandi bacye bashimye kwigumira muri ako gace kuko bazi neza yuko ari gakondo yabo kandi bitinde bishyira kera hazasubizwa ku gihugu cyabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo nkomeza kugenda imbere nitegereza abatuye muriyo ntara uko bangana,mbona abandi banyarwanda bo mu bwoko bw’abahutu, na none baturiye iyo ntara.Kandi bakijijwe kuko numvise barimo kuririmba indirimbo yo mugushimisha ya (28) ivuga ngo «umukiza azahanagura amarira yacu yose,kandi tuzanererwa igihugu yadusezeranije»

.Numva ngize kunezerwa kudasanzwe bituma njya kubasuhuza,ariko bakimbona bahita baraceceka bibwira yuko ndi magigiri w’abega uje kubabuza umudendezo wabo nk’uko abega basanzwe babigenza aho bazirana nabanyarwanda banezerewe Uhoraho Uwiteka Imana yabo niko Uwiteka abivuga.

28: Twarabatuwe rwose rwose


1
Twarabatuwe rwose rwose
Mu Mwami Yesu Kristo.
Twigish’ ijambo rye rizima
Mu mbaraga z’Umwuka.Cyo
dukomeze tujye imbere,
Dutsind’ ibigerageza!
Turwan’ intambara twizeye,
Twihanganire byose.
2
Tur’abasirikare benshi,
Twogejwe mu maraso.
Umwami wacu Yesu Kristo,
Ni nawe muyobozi.
Kubw’ imbaraga ze dufite,
Tuzabaho no mu rupfu.
Dukomeze dushyire mbere,
Dushimir’ Ihoraho.
3
Kwa Yesu dufit’ ubutwari,
Dufit’ ubushobozi.
Iyo twizey’ amagambo ye,
Uko yayatubwiye.
Ku musaraba haturuka
Iriba rimar’ inyota.
Twa hanywerey’ amazi meza,
Amazi y’ubugingo.
4
Mw ijuru n’igihugu cyacu,
Cyuzuyemw amahoro.
Mu gihe tuzakigeramo,
Tuzahimbaza Yesu.
Umukiz’ azahanagura
Amarira yacu yose.
Tuzanezererw’igihugu,
Yadusezeranije.

Nyamara nubwo byari bimeze gutyo,nabonye umubyeyi wabo yarari mu nka (2) bari batunze,alimo kuzihanagurisha inkuyo,maze ndibwira nti,ese byashoboka yuko umuntu yafatanya agakiza,kandi akanatunga n’abadayimoni?Uko niko Uhoraho Nyiringabo abaza!!!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umbwirire ubwoko bwanjye uti,uku niko Uhoraho avuga,dore nzabagirira neza mbasubize igice cya gakondo yanyu cyatwawe nabakomeye bakagishyira ku kindi gihugu kugirango muzamenye yuko nitwa Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo (rubasha) kandi nca imanza zitabera nzihereye mu bwoko bwanjye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona rnc igirana amasezerano nabahoze ari abanyamakuru b’umuseso,Didace,Kabonero,hamwe n’umuvugizi Gasasira Jean Bosco,ko,bagiye kuzajya bakorera mukwaha kwa rnc umutwe wa politike ushinzwe gukora iterabwoba mubanyarwanda banze kuyoboka uwo mutwe.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore uwo mutwe wa politike nta gihe na kimwe batakoze iterabwoba mu banyarwanda,kuko ibikorwa byose bashinja umwakagara,barabikoranye igihe bari bakivuga rumwe niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Kandi biriya binyamakuru ni kayumba nyamwasa wabishinze kuko yararimo kwitegura guhangana n’umwakagara igihe cyo kumusimbura ku ntebe yabukunzi ubwo kizaba kigeze niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Niyompamvu ubonye basinyana amasezerano n’abahoze ari abanyamakuru bibyo bitangaza makuru,kugirango bongere basubire mu mwuga wabo maze batangira bakorere uwo mutwe wa politike ahari bibwira yuko uko abanyarwanda bakunda ibyo binyamakuru bazongera bakabikunda ariko birasa nuguhungira ubwayi mukigunda niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuvumo wa karande kubanyarwanda bo mu bwoko bw’abatutsi baturutse mu gihugu cy’Isamariya (Burundi) amaraso bamennye bakiri muri icyo gihugu cyari cyarabahaye ubuhungiro.Ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abo batutsi bariho umuvumo wa karande kandi uzabagwa nabi kuko wiyongereye kuwundi basanze muri gakondo ya bakiranutsi kubera gukorera ishyaka rya fpr rishinzwe kumena amaraso yabatariho urubanza.

Kuribo sigitangaza kuko bari basanzwe bamena ayo maraso,kuba bakomeje kumena amaraso yabatariho urubanza ibyo bitaga “IBORO” uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bacirwaho iteka rya burundu kuko kuva naho batahiye muri gakondo yabo,ntabwo bigeze bihanira ibyo byaha bakoreye mu gihugu cy’isamariya.Bahabwa N° 0483/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse!

Umuhanuzi asubizwa mu butayu bugufiya ku nshuro ya ll

Uwo wibwira yuko ari inshuti yawe,uwo niwe mwanzi wawe,kuko udashobora kwangwa cyangwa kugambanirwa n’umuntu mutaziranye,cyeretse yahawe ikiraka.

Taliki ya 12 mata 2019,nibwo za nkozi z’ikibi Rucamihigo Mark n’umugore we Mutubahamana Rachel bafatanije n’inkozi zikibi kugambanira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,nyuma yamezi (17) yarashize dutandukanye nibwo bahimbye ikinyoma cyo gushaka uko bacisha igihanga Umuhanuzi,ariko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abyitambikamo.

Nahise mpungira mu murwa rwagati w’Ishushani mu gihugu cy’Ibabyloni uhereye taliki 01 may,2019 nahamaze iminsi (47) nabwo bankurikirayo ndahava noneho njya gukora ubutayu nyirizina nkuko Uhoraho Nyiringabo yari yabivuze mu bice by’ubuhanuzi bwabanjirije ubungubu na nubu nandika ubu butumwa nkaba ngikomeje gukora ubutayu bwose kugirango mburangize burundu abazankomokaho batazigera bahura nibisigazwa by’ubutayu ntakoze niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubutayu nabutangiye taliki ya 17 june 2019 aho nagiye mucyumba cyamasengesho nkahamara iminsi (45) baza kubona network nakoreshaga ya modem baza kuhanshakishiriza cyane abicanyi ba rnc bayobowe na kayumba nyamwasa hamwe n’umwana w’Umusita M7.

Ubwo narahavuye nerekeza mu ntara yitwa cetral of Kenya ituwemo nabakikuyu nahamaze iminsi (2) naho ndahava mpungira mu bundi butayu bukomeye cyane ariko Uwiteka angirira imbabazi agenda abumfashamo kugeza magingo aya ndashima Uhoraho Nyiringabo kuko yakoze ibikomeye cyane kandi akomeje gukora ibikomeye ahabwe icyubahiro.

Muri prayer centre yitwa Emmanuel Prayer centre Uwiteka yahakoze ibitangaza bikomeye aho yambwiye kurandura igiti cyari cyaratewe nka amazabahu (uruhimbi rwa satani) rwatumaga abazaga gusenga badashobora gusubizwa.

Maze kurandura ayo mazabahu umugore warushinzwe iyo nzu yogusengeramo yasizwe na sebukwe Professor MWANGI yahise akora uko ashoboye azana abapastor maze bambaza impamvu naranduye icyo giti,mbabwira ko ari Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo wabimbwiye.

Barambaza bati kuki wabikoze wenyine,nanjye ndababaza nti,hari hakenewe abagabo se ko bitari urubanza,niba mufite ikibazo nimubaze iyo Mana mukorera.Ubwo nabibazwaga na Rev.MAIBA hamwe na Pastor KATEYI ngirango mwabonye ko bamaze gucirwaho iteka.

Ubwo muri iryo joro ryo kuwa 23 July,2019 bahise bafata icyemezo kigayitse cyane banyirukana muriyo prayer centre ndigendera hari saa 9:23 nibwo rero nagiye ahitwa by pass ninjira mu gihuru gihari kumuhanda wa kaburimbo nkuko mwabibonye kuri inyangeNews TV.Urwo nirwo rugendo nari ntangiye rw’ubutayu nyirizina.

Muri ijoro nyirizina ubwo haje umugabo warufite imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz abadayimoni barayizamura bayikura mu muhanda irenguka umuhanda igwa mukiraro (bridge) amapine ajya hejuru imodoka umugongo wayo ujya hasi igitangaje ni uko yavuyemo ari muzima arataha maze baza kuyikuraho bucyeye bwaho.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uriya mugabo akijijwe nuko waruri hano,iyo uza kutahaba,ndakubwiza ukuri ubugingo bwe bwari burimbuke uyumunsi wa nanone uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bucyeye bwaho Uwiteka yaje gukora igitangaza gikomeye ntangira ubutayu butari ubwo mukigunda gahoro gahoro Uwiteka agenda agabanya imbaraga z’ubutayu bugenda bworoha Uhoraho abishimirwe.

Sept 2, 2019 Njyanwa mu iyerekwa mbona ndwana n’umwuka w’ikinyoma wabaga mukazu kwubatswe kunzira nyabagendwa iyo nzira ikaba ariyo abagenzi berekeza IZION banyuragamo berekeza kururembo rwaho.Iyo abagenzi bahageze bahita baharuhukira kugirango bafate akabaraga maze babone gukomeza urugendo.

Umuhanuzi ahageze nibwo yicaraga muri ako kazu,agasangamo ibitotsi byinshi cyane,iyo udahise uhaguruka ngo wikomereze urugendo wisanga wamaze gusinzira maze imyuka yibinyoma ikagusanga igahindura icyerekezo cyawe ikagukuramo kwizera maze ugatangira gushidikanya uagatangira kwifuza gusubira inyuma aho waturutse kandi ubizi neza ko wahunze kurimbuka kuzaba kumusozi wiwanyu ndetse no mu gihugu cyiwanyu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umuhanuzi yahise asinzira kubera umuruho n’umunaniro wo mu butayu, abadayimoni baraza ariko bahageze basanga umuriro umuzengurutse hirya no hino,maze akangurwa nurusaku rwabo badayimoni babonye ko akangutse bahita barahunga maze akomeza urugendo rwerekeza IZION uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona munsi ya gakondo ya bakiranutsi muri cya gikombe cy’Iyerekwa, mpabona nzika na nzigo balimo guterekerera abatavuga rumwe nubutegetsi bwabo,bari bafite inka,imbata,n’inkoko byose byari ibyo gutanga ibitambo kugirango baterekerere abazimu maze babahe imigisha yo kuguma kubutegetsi niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubwire abo bategetsi n’abo bazimu n’abadayimoni uti,mwamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo ntabwo ibyo mukora byabagirira umumaro kuko byari bifite agaciro igihe Umuhanuzi yari ataratangira imilimo niko Uwiteka avuga.

Kandi ikindi gikomeye ngo bashakaga kumenya nimba Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha bazamufata bakamuca igihanga!

Imandwa zimaze kwinywera amaraso no kurya inyama maze zibaha ibyiringiro yuko byanze bikunze Umuhanuzi bazamufata bakamuca igihanga kandi nyamara zarababeshyaga uko niko umwuka w’ubuhanuzi abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abega bafite ubwoba bwinshi cyane kubwikimenyetso cya “NYAMPINGA” ngo bagifata nkimenyetso cya nyuma cyo kurimbuka kw’ingoma yabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cy’Ibabyloni mbona inteko nshinga amategeko yo muri icyo gihugu yiga umushinga witegeko rizajya rihana za magigiri zikindi gihugu zizafatirwa mu gihugu cy’Ibabyloni cyane za magigiri z’Umwakagara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore za magigiri zikomeje guteza akaduruvayo muri icyo gihugu kubera kubuza umutekano abahatuye ndetse n’impunzi,niyompamvu ibyabo byamaze kumenyekana kandi bagiye gushakirwa umuti wo kunywa kugirango bakire indwa barwaye yo kunywa amaraso ya bana b’abantu uko niko ubuhanuzi bubivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Nyampinga aza azanye igisabo (gushyingirwa) maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ngiye gutunganya inzira nyabagendwa nkure mu nzira za magigiri kugirango umukobwa wanjye azabone inzira anyuramo adatinya ibiteye ubwoba by’abega niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Pastor Alexandre Rudatsikira yoherezwa n’ingoma yabo (abega) kuza guhiga Umuhanuzi yitwaje uburiganya kugirango amufatishe bahite bamuca igihanga.Ndabwirwa ngo iyo nkozi y’ikibi wongere uyicireho iteka rya burundu. Ahabwa N° 0484/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore w’umusazi wahindutse umudayimoni woherejwe n’abega kazi kuzajya ajujubya abajyanywe mu butayu kwigishwa kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ko uwo muzimu ageze kw’iherezo rye, kandi ko abari mu butayu batazongera guhura nikibazo cyuwo muzimu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ingabo za rdf zisigaramo abahutu gusa gusa kuko abatutsi bari bamaze gushiramo muri icyo gisirikare.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,nta bwo ingabo za rdf zizasigaramo abatutsi ubwo intambara yo gukuraho ingoma ya abega izaba itangiye kuko bazahunga bakava muri icyo gisirikare bakisangira abandi bashaka kubuhoza gakondo ya bakiranutsi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imbago za gakondo ya bakiranutsi zatwawe nibihugu bikomeye, ndabwirwa ngo, Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agiye gukoresha inzira cyangwa uburyo bugera kuri (80) eighty ways to restore our homeland uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona magigiri Rucamihigo Mark yiyahura ajya kuiriba rile rile cyane ry’amazi arasimbuka yinagamo ariyahura kubera gukiranirwa gukomeye ubugambanyi bakoreye Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha maze Mutubahamana Rachel asigara yifashe mapfubyi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 3, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abega kazi bohereza umwuka wurukoza soni k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha kugirango atabwe muri yombi,ariko umwuka w’ubuhanuzi abyitambikamo usubizwa kubawohereje uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Sept 4,2019 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,Uwiteka nawe amaze kurambirwa ubutayu bwawe kuko ubumazemo igihe kirekire akaba avuze ngo,abushyizeho iherezo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word: You’re a person with a severe congenital, mental, deficiency, mentally, retarded person thus what the Lord your God says.The punishment of a person strict harsh.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bagiye guhanwa kandi bikomeye n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Kuko amaze kurambirwa gukiranirwa kwabo uko niko Ubuhanuzi bubivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega batangiye kugurisha ubutunzi bwabo kuko bamaze kubona iherezo ry’ingoma yabo uko niko ubuhanuzi buvuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona cya giti cyahoze ari kirekire cyane hanyuma kiza kuba kigufiya kandi kitagisigaranye amashami kuruhanderwacyo (umwakagara) maze mbona ko nimizi yacyo yamaze kubora hasigaye kurimbuka kigwa hasi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Umwakagara imbaraga ze zararangiye zaba iza politike cyangwa iza gisirikare ndetse nizamahanga yirataga kera zamaze kwinjiramo nkongwa hasigaye igihe cyategetswe kugirango acirweho iteka akurwe ku ngoma niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko Umuhanuzi akomeje kwitegereza neza abona amashami (2) rimwe (1) ryasaga naho ryamaze kwihaguraho kugishyitsi cyaryo (umwakagara) irya (2) naryo mbona ko aho kuzamuka rigana ejuru,ahubwo rikura rigana hasi ricuramye,kandi ko ritakigaragara nkuko ryagaragaraga mbere umwakagara akiri ku ibere ry’ubutegetsi uko niko ubuhanuzi buvuga.

Full justice delivery : ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,Uhoraho amaze gutanga ubutabera ku ngoma ya abega,kuko ubutegetsi bwabo bugenda bucika intenge gahoro gahoro kuzageza igihe buzarundukira nk’uko byahanuwe nijambo ry’ubuhanuzi.

Ariya mashami (2) wabonye ni Gen.James Kabarebe na Gen.Charles Kayonga bagaragiye Umwakagara none yamaze kubakuraho ikizere nta bwo akibizera kandi nta mbaraga bagifite mu butegetsi bwe,kuko ahora abikanga yuko bazamusimbura ku ntebe yabukunzi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nzika yohereza abajepe R/G baturutse mu gihugu cy’Abakaludaya baza mu gihugu cy’Ibabyloni baza bavuga ko bahunze ingoma y’abega, kandi nyamara bazanywe no gucisha igihanga Umuhanuzi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo ijambo ry’ubuhanuzi rikomeza kumbwira imigabo nimigambi yababisha b’ingoma y’abega ko ngo bazanywe no kugenza ubukwe bw’Umuhanuzi na Nyampinga bamenye uko buzagenda naho buzakorerwa maze bateze akaduruvayo niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo bo mu bwoko bw’Abaisilamu bahangana n’umugabo wo mu bwoko bw’abazungu bashakaga kumuca igihanga.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu abaisilamu bagiye guhangana nibihugu by’abazungu kandi bigiye guhura nakaga gakomeye cyane none ubacireho iteka bazahure nakaga gakomeye cyane.Bahabwa N° 0485/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa njya mu butayu mpura ninymaswa yo mu ishyamba yitwa GAZELE ndayifata irandwanya nyifata ukuboko nihembe rimwe ndayiganza nyitwara iwanjye mu butayu bugufiya aho nacumbikiwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu Uhoraho Nyiringabo agiye kohereza umugisha mwinshi utubutseho gacye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uducurama twinshi cyane,mukandi kanya imitwe yatwo igahinduka antelope maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ugiye kubona za magigiri zishushanya cyane zikwandikira zikubwira ko zifuza gukorana nawe murwego rw’itangaza makuru aho bifuza kuguha ADS ubashyirire kuri egretnews.com nyamara namayeri yogushaka guhackinga za emails zawe ube maso kandi cyane niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zigabanyamo ibice (2) bamwe baza kugigira ari ba Pastors mu gihugu cy’Ibabyloni kandi baza ngo bashaka guhura n’Umuhanuzi ngo bamushimire akazi gakomeye cyane yakoze ko guhanura agakura abantu mu mwijima.

Abandi baza bihinduye abacuruzi bahunze gakondo ya bakiranutsi baza ngo bifuza guhura n’Umuhanuzi bamuzaniye umugisha bamushimira yuko yakijije ubugingo bwabo kuko ngo bamenye byinshi mu buhanuzi batari bazi,kandi ko ngo ubuhanuzi bwagiye busohoza umulimo wabwo maze bituma babwizera uko niko Uhoraho Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inama yigitaraganya yahamagajwe n’abega ngo bigaga ukuntu baca igihanga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha mbere yuko ikimenyetso cyo guhura na Nyampinga gisohoza umulimo wacyo.Ariko mbona ko imigambi yabo ibapfubanye bakama ikimasa niko ubuhanuzi bubivuga.

Sept 5,2019 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka «SUSAN NJERI» kubera gutuka umwuka w’Imana yavuze yuko ngo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,ari “ GOD IS UNJUST ICE,UNWORTHY” ahabwa  0486/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa umugisha w’imodoka yo kugeneramo kandi izaba arinshyashya kugirango Uhoraho akwibagize imibabaro yo mu butayu yose wagize uko nko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa GIKUNDIRO JULES utuye muri leta zunz’ubumwe z’America ahitwa BOSTON,ko asigaye ari magigiri akorana n’inzego z’ubutasi z’Umwakagara.Ahabwa N° 0487/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha amanuka umusozi ucuramye cyane ku buryo yasabwaga kwitonde uko ahamanuka maze bigeraho amanuka yicaye kugirango ataza gukora impanuka.Amaze kumanuka mbona ko yerekeje muri hotel yahoze acumbitsemo aba ariho asubira kujya gucumbika niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njyanwa ahahoze ari ikiyaga ariko gisa naho cyakamye,maze mparoba amafi (17) ariko muriyo harimo ifi imwe (TILAPIA) nini cyane kandi nziza (umugisha) uturutse ahantu hadasobanutse umuntu atatekerezaga yuko haturuka umugisha uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Sept 6,2019 nerekwa amakipe (2) akina umupira wa maguru,muri ayo makipe uko ari (2) habuze utsinda undi!Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ariya makipe wabonye ari (2) ni RNC na RPF,bazahangana ariko imperuka yabo nta numwe uzatsinda undi.Ahubwo gakondo ya bakiranutsi izahabwa abandi batigaragaje ko aribo bakwiye gusimbura abagara ku ngoma nk’uko nyamwasa kayumba yigaragaje yuko ngo ariwe ukwiye gusimbura umwakagara ku ngoma niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo (30) barimo nzika na nzigo mbona baje gusaba Umuhanuzi yuko ngo bahura bakaganira.Ndibaza nti,mbese abagara niki twavugana ko gahunda zabo bahora bashaka guca amashu (imitwe y’abantu) ndongera ndibaza nti,ese abashambo bo twavuganiki,ko nabo bameze nk’abagara nabo batunzwe no guhemukira abo bakabaye bagirira neza.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,nakugize umucamanza wabari mw’isi yabazima.Abo banyepolitike bose birirwa basakuza biyereka amahanga nta nakimwe bazageraho kuko byose nabishyize mu biganza byawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ubwo bateguye intango y’inzoga bagirango tujye kuyicaraho tube ariho tuganirira,ariko mbona Umuhanuzi agize amakenga yiyo nzoga,kuko nubusanzwe atanywa inzoga,maze imigambi yabo iburizwamo gutyo nuburiganya bwabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imbaraga z’abakonikoni,abacwezi,abalangi,zikoreshwa n’abega kazi,zose ziyoyoka.Mbona ko zishizeho burundu!!!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ziriya mbaraga z’abega nzazimaraho burundu ku buryo zitazongera kwibukwa ukundi kugirango bimenyekane yuko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo atajya abangikanwa nibigirwamana uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ngiye kwica umwana w’inkozi y’ikibi yitwa SUSAN THOMAS,umukobwa we witwa MANGADA,kuko yahumanije ubugingo bwawe kandi akakurwanya akoresheje imyuka mibi.Ndetse nuwo mucyecuru nawe ubuzima bwe mbushyizeho iherezo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 7,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ubugambanyi bukomeye cyane bugiye gukorerwa Umuhanuzi.Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubwo bugambanyi ubucireho iteka kugirango butagukorerwa.Bahabwa N° 0488/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mu butayu bugufiya mu gihugu cy’Ibabyloni mbona magigiri washyizweho gukora (tracking and report) kugenza Umuhanuzi aho atuye,aho akorera hose maze bazabone uko bamugwa gitumo.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ukwiye kuba maso cyane kuko inkozi z’ikibi zilimo kwiga amayeri yose yuko bakugwa gitumo bakaguca igihanga ngo kuko ijambo ry’Ubuhanuzi rimaze kubagera mu ijosi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo mpura nuwo magigiri afite umupira (ball) dutangira gukina amacenga tuyakinira mu butayu bugufiya,ndamucenga kugeza ubwo yatsinzwe amanika amaboko uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko nubwo twakinaga ayo macenga,hakurya yacu ho gatoya,hari ingabo za rdf nazo zari zamanuwe mu butayu bugufiya kwigishwa kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ubwo abega bamaze kubona yuko batsinzwe amacenga,nibwo bohereje inzoka nini cyane (python) iza ingenda runono kugirango ndamutse ndangaye ihite inkubirana maze imire bunguri.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bakoze uburiganya bukomeye cyane ukwiye kuba maso,kuko bagiye gukoresha abandi bantu bo mu bwoko bw’Abanyamahanga,kugirango utazabatahura kuko bo imvugo yabo wamaze kuyica iryera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 8,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abana b’abakobwa bakomoka mu miryango yishoboye bajya gushaka impushya (Driving License) DL,aho kwiga nk’uko biteganijwe bagakora ikizamini,ahubwo banyura (back door) aho batanga ruswa y’igitsina ndetse namashillingi kugirango bagere kubyo bashaka vuba cyane bitabagoye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Yaba abagisha cyangwa abanyeshuli banyura inzira z’ubusamo,bose bahabwa N° 0489/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukwiye gutanga ubutabera ku bantu bose batwara imitungo itari iyabo,na ababona ubutunzi mu nzira zidakwiye kandi zirimo uburiganya no gukiranirwa kugirango bamenye yuko Uwiteka aca imanza zitabera. N° 0490/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abo bakobwa nabo bagore basigaye bajya mu nzego zifata ibyemezo,cyangwa mu buyobozi batabikwiriye kuko baba bakoresheje uburiganya bunyuze mubikari by’imibiri yabo abo nabo bakwiye gucirwaho iteka. N° 0491/0009/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 9, 2019 ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukwiye gukora amasengesho y’iminsi (7) kugirango ubashe kuburizamo imigambi y’abagara niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ejo ntuzanyure aho wanyuze uyumunsi,cyangwa ngo ukorere aho wakoreye ejo kuko za nkozi z’ikibi zikomeje gutega ubugingo bwawe uko nuko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirmbwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubwire ubwoko bwanjye busenge cyane kuko rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba aramutse afashe ubutegetsi,ubwoko bwanjye bwahur ana kaga gakomeye cyane kuko yamahoro mwaharaniraga uhereye kera yabaye umugani kurimwe.Nubundi ntabwo muzaba mukiyabonye kuko imikorere ye ntaho itaniye niy’umwakagara niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore inama y’ubugambanyi ikomeye cyane iyobowe na rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba irarimbanije,ariko sijyewe uyiteranije ,ahubwo yateranijwe na za nkozi z’ikibi zo mu bwoko bwa (REP) itemewe namategeko.Bahabwa N° 0492/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uramenye uyumunsi ntugere mu murwa mukuru w’ISHUSHAN kuko za magigiri zabukereye zitegereje ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word called VENAL:

The rhema word comes unto me called venal means capable of being bought or obtained for money or other valuable consideration.

Sept 10,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ko nkoze exam ndayitsinda mbona 15/20 ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu uhaguruke ujye kumulimo kuko ibyaguhigaga byamaze gukurwa mu nzira uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 11,2019 haza umugabo umwe wihuta cyane aho narindi mu butayu bugufiya,kandi uwo mugabo ngo yaraje kumbera umuyobozi aho twakoreraga mu butayu bugufiya.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,hariho umuntu Uhoraho agiye kohereza ngo mukorane umurimo niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ukomeze kwigengesera cyane kuko za nkozi z’ibibi zikomeje umugambi wo gushimuta Umuhanuzi.Nuko rero ube maso cyane kuko bagikomeje gutegerereza mu mayira abiri uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igyi rishizwe imbere yanjye,nshaka kurimena ariko ryanga kumeneka.Ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu,iryo sigyi.

Ahubwo nimyuka mibi yishushanije mu ishusho yigyi.Mbona haje umuyaga uturutse mu butayu bugufiya uhuha rya igyi,maze mbona mu muyaga havuyemo imbaraga ziricamo kabiri.Ndabwirwa ngo imbaraga z’umwijima zara zaguteye ziraneshejwe.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nzika na nzigo (rpf&rnc)baza kundeba bambaza impamvu nabaciriyeho iteka,mbabwira yuko Uwiteka ariwe wategetse iby’imanza zabo bagacirwaho nkuko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa njya gukora course muri kaminuza ngezeyo nsanga basaba kwiyandisha wishyuye 5000k nagan kwishyura nsubirinyuma.Ndabwirwa ngo,ikigeragezo cyari cyikujeho kiburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore inkozi z’ibibi ziraguhagurukiye kandi cyane,ariko zamaze gucirwaho iteka niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 12,2019 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka ubutunzi bwa Nsengiyumva Renovat wahisemo gukorera ubwami bw’abadayimoni na satani,kuko yanegurije izuru umwuka w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa N° 0493/0008/0019 niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzu nziza yubatse ku kanunga kumusozi hejuru cyane.Umuhanuzi yasabwaga kujya muriyo inzu kuko niyo yari ubakiwe (isezerano) byamusabaga kwurira akazamuka ako kanunga akabona kwinjira muriyo inzu nziza yateguriwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Mbona ingoyi zose zari ziboshwe Umuhanuzi zose zikurwaho nijambo ry’Uhoraho (ubuhanuzi) maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu ingoyi zose zari zikuboshwe ziciriweho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,Uwiteka Imana yawe akubakiye urugo,kandi agukoreye ubukwe bwiza cyane niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo bazaniye Umuhanuzi amabuye yagaciro bavugaga yuko bayagurisha,ariko ntabwo bari bazi kuyapimisha ijisho.Yari amabuye yo mu bwoko bwa COLTA,maze basaba Umuhanuzi yuko yabafasha akabimishiriza mucyuma cyabigenewe.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunza ho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abanyarwanda balimo kugenzura ibimenyetso by’intambara mu buhanuzi kugirango bamenye uko bazahunga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi z’abega kazi zibura aho zihungira intambara nyuma yuko ibyahanuwe kuri gakondo yabakiranutsi bisohoje umulimo wabyo.Mbona abega kazi baananiwe gutwara za mandwa zabo ngo bazihungane kuko bizeraga yuko zizabafasha kongera kuzagaruka kubutegetsi muri gakondo yabakiranutsi niko Uhoraho Nyringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane ndabwirwa ngo;abagara bakomeje guhagarika umutima cyane,kandi barwanije ikimenyetso cya “NYAMPINGA” ngo mudakora ubukwe ku gihe cyari giteganijwe,ariko kuko bibwiye yuko bafite imbaraga,ntabwo bamenye yuko barushijeho kwikongereza umujinya w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ibyago byabo byongeye kwikuba inshuro 7×70 niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abegakazi bagandariye umubyeyi wabo (umwakagara) bariraga amarira avanzemo namaraso!!! Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubwo abega kazi bazaba bashyingura umwakagara barira ayo kwarika.

Nabo urupfu ruzaba rubategereje ngo rubakurikize shebuja kuko babanye akaramata kandi yabakamiye amata avanzemo namaraso bemera kuyanywa bashishikaye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyarwanda bahuze gakondo ya bakiranutsi bahabwa ubwenegihugu mu bihugu bahungiyemo,nyuma yo kwamburwa ubuhunzi mu bihugu bahungiyemo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,humura “NYAMPINGA” araje kandi vuba cyane,nubwo wahuye n’intambaza z’abega n’abashambo batifuzaga yuko icyo kimenyetso gisohoza umurimo wacyo,nyamara ibyo Uwiteka yavuze ntakizabibuza gukora umulimo wabyo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 13,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’abega duhangana zishaka kumfata,nyamara ntabwo zari zizi yuko nanjye nahawe ikiraka cyo kuzihiga nkazifata.Maze ntangira kwidegembya njya ahagaragara zigirango zigize amahirwe yo kumbona.

Naho ni umutego nari naziteze.Ziza kunshimuta,mbangize amahirwe nanjye yo kuzifata nzinshyikiriza ubutegetse bwari buzitegereje ngo bazibaze impumvu bateze umutekano mucye mu gihugu kitari icyabo,bakagerekaho no kugihiga abanyagihugu babo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona natezwe amahwa mu nzira nyabagendwa nari kunyuramo.Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bateze imitego ahantu hose ukorera ntuhirahire ujya ahabona ngo ujye kwandika ijambo ry’Ubuhanuzi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibiteye ubwoba muri gakondo ya bakiranutsi.Nerekwa uko ingabo za rdf zilimo guhabwa amahugurwa mu gihe intambara izaba irimbanije babona yuko bakuwe ku ngoma.Mbona bigishwa uko bazajya bica abaturage bagasibanganya ibimenyetso,ndetse nuwababonye bakora ibyo,nawe ko bagomba kumwica bagasibanganya ibimenyetso burundu niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,naho bahisha ibimenyetso by’ibyaha bazaba bakoze,nta kabuza byange bikunde amaraso bamennye azabahama kandi azabagaruka kuko bamaze gucirwaho iteka niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,urabe maso cyane kuko nyamwasa yamaze gushaka ba DCI bo mu gihugu cy’Ibabyloni ngo bakwambure ibyangombwa (id’s) niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega balimo gutegura gushimuta Umuhanuzi mu mpera z’umwaka wa 2019,kugirango intambara bateganya ko izabakura ku ngoma ishobora kuzaba muri 2020 kandi itangaza makuru ry’Umuhanuzi rikaba ariryo ryonyine risa naho ari ryo risigaye kandi ryizewe nabaturage niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubukwe bw’Umuhanuzi buzamo abacyubahiro benshi kandi bakomeye,ndetse hazamo n’abanyamahanga benshi cyane bari batashye ubwo bukwe kuko bwari ubukwe bwateguwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Sept 14, 2019  nerekwa ko ingoma ya abega yakuweho,maze hima ubwami,mbona igihugu cya RUSIA na TURKY basaba ubutegetsi bwasimbuye abega na fpr,ko batanga umusanzu wamahugurwa aho bifuzaga guhugura abakozi ba Leta yaririho icyo gihe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nigihugu cy’Ubushinwa (china) nacyo gisaba ko cyafasha Leta yasimbuye iya fpr,ko cyatanga amahugurwa kubanyagihugu bo muri gakondo ya bakiranutsi uko bakongera kwiyubaka ngo bubake igihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ngiye gukuba inshuro 94×7 cyangwa 7×94 y’ibyabaye muri 1994 kugirango bimenyekane yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yarakariye ubutegetsi bw’abega uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibizaba muri icyo gihugu bizateraisi yose ubwoba bukomeye cyane,kandi nta muntu wo muri gakondo ya bakiranutsi uzongera gukinisha icyitwa ubwicanyi,cyangwa urugomo barugirira abanyantegenke uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibigori biri mu mulima biraterwa bihita bikura vuba vuba,maze ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ibigeragezo biraje ariko ntabwo biza kuguca iryera kuko ngiye gutuma umuyaga uturuka mu butayu bugufiya ukabihuha byose bikagwa hasi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 15, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu ishyamba (ubuhunzi) maze uko nagendaga mur iryo shyamaba mpura n’inka nini cyane yapfuye!Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,iyo inka ubonye ni umudayimoni wahigaga ubugingo bwawe ibihe byinshi ariko noneho yamaze gucirwaho iteka ibyayo byararangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo wari umsaruro wamasengesho wasenze y’iminsi (7) kugirango umenye neza yuko Uwiteka yita kubugingo bwawe kandi akubwira umusaruro wamasengesho kugirango urusheho kugirango imbaraga niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane ndabwirwa ngo,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ikimenyetso cy’intambara ko igiye gutangira,ugiye kubona wa mutwe uharanira ubwami bw’uRwanda ko busubira ku ngoma,ugiye kumva amakuru yawo vuba cyane bidatinze niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 16, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona njya mu inyanja ndoba amafi (fish) ntari nsanzwe ndoba,kuko bwari ubwa mbere mbonye ayo mafi adasanzwe.Ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ugiye guhabwa umugisha udasanzwe utari wabonaho mu buzima bwawe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba hamwe n’umwana w’UMUSITA bakora imihango yagipagani aho balimo guhumanya Umuhanuzi ngo kuko itangaza makuru akorera radio egretnews radio ribabujije amahwemo rigatuma badasinzira ngo kuko ikinyoma cyabo cyamaze guhishurwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kumbwira uko bagiye gukora uburiganya bakabeshya rubanda rw’Umwami kugirango babashyigikire babone gushoza intambara yo gukuraho Umwakagara na fpr ariko icyo kinyoma kikaba kizabatunganira niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,ndabwirwa ngo;ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umwana w’UMUSITA hamwe na rwara rwumugara barangije inama yo kugambanira Umuhanuzi nyamara nubwo bayirangije ntawo izabatunganira niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo binyangamugayo begeranya inkunga yo gushyigikira ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro bumaze imyaka (60);mbona ko abantu benshi bamaze gusobanukirwa ikinyoma cya (REP) itemewe namategeko,ahubwo bakaba bifuza ubwami bwahanuwe n’Uhoraho Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abarokore cyangwa abakizwa bo muri gakondo ya bakiranutsi,no mu gihugu cy’Ubuperesi baheze murungabongabo kubera gushyigikira ikinyoma cya (REP) bakananirwa guhagarara mukuri kw’ibyo bimeye kandi bezera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umukuru wa diaspora mugihugu cya Australia witwa Karekezi Emmanuel.Ahabwa N° 0494/0008/0019  niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga

Sept 17,2019 njyanwa mu iyerekwa mu butayu bugufiya bw’Ibabyloni mpasanga abagabo baje gusenga Uwiteka Imana Nyiringabo.

Duhabwa ikizamini (exam) cyo gukora kijyanye no kutanywa no kutarya,abo bashumba cyangwa ba Pastor’s bananirwa kwihangana ngo basenge Uhoraho Nyiringabo,batsindwa ikizamini kuko iminsi bari bahawe bananiwe kuyirangiza.Ariko jyeweho ndayikora ndayirangiza mba selected ntsinda ikizamini gutyo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona kandi njya gukora ikindi kizamini exam cyo gutwara ikinyabiziga (driving and Lisence) nacyo ndagitsinda (guhabwa ubuyobozi bwo kuyobora abantu b’Uhoraho Nyiringabo) ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,igeragezwa ryawe rwakuzanye mu butayu rirarangiye kandi n’ubutayu bwawe warulimo bushyizweho ishyerezo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndongera kandi nsabwa kongera gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga,ndongera ndagikora kandi na none ndagitsinda.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu tukugerageje bihagije none dusanzwe ukwiye kandi wuzuye kuba umuyobozi ukwiriye kuyobora bongerakandi bampa Driving Linsence uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ku nshuro ya lll ba Pastors bajyanwa mu butayu gukora ikizamini na none kirabatsinda noneho bahitamo kunyura mu inzira z’ubusamo aho bagiye gukorana nabagize inzego z’iperereza za DMI kugirango ngo biborohere guhaba uruhushya rwa DL,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’’Urangurura mu butayu,aho niho ruzingiye kuko abo bashumba bigisha abantu kwizera kandi ari nta kwizera bagira kugeza ubwo bajya kuba abagaragu b’abapagani bagafatikanya ubumagigiri no kwigisha ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo! Mbese amata n’amavuta birajyana?Niko Uwiteka abaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri hamwe naba officers bafite ranks CPT,LT,2LT, bazamurwa mu ntera kugirango bategurirwe kujya kurugamba kumashana nuwo umwakagara yita umwanzi w’igihugu bahoranye.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ntabwo bahawe ayo mapeti kuko bayakoreye ahubwo bayahawe ari ukugura urupfu kuko bazayishyura bakayakorera kurugamba niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nyuma yigihe gitoya cyane umwakagara ahinduye inzego z’ubutasi,ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umwakagara nubundi agiye kongera guhindura abayobozi binzego z’ubutasi,ndetse n’inzego za gisirikare aho Gen.Nyamvumba Patrick agiye gukurwa kumwanya wo kuyobora ingabo,naho murumuna we nawe akamburwa umwanya w’ubutasi icyo nacyo kizakubera ikimenyetso cyo kuvaho k’Umwakagara niko Uwiteka abivuga.

Abihinduye impunzi kandi ari bamagigiri bahabwa N° 0495/0008/0019 kubera kuriganya bagambiriye kumena amaraso yabatariho urubanza niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abigize abanyeshuli kandi ari ba za magigiri bahabwa N° 0496/0008/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar