Yewe Kigali we! Ubonye ishyano, nikangahe nashatse ku kubundikira nk’uko inkoko ibundikira amajyi yayo ukanga!??

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,hanurira umurwa mukuru w’Iyerusalem (Jerusalem) uwubwire ngo,yewe wa murwa we w’Iyerusalem uzabona ishyano! Kigali,Kigali we,nikangahe nashatse ku kubndikira,nk’uko inkoko ibundikira imishwi yayo,ariko ukanga?!!

Matthew 23:37 King James Version (KJV)

37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

Ubonye ishyano Kigali mountain,ubonye jail mountain,ubonye ishyano Kigali we,ubonye KIST we,ubonye ishyano kiyovu cyaruguru,ubonye ishyano Nyamirambo we,kuko umwanzi akumanukiye,uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga!!!

Nuko maze guhanura ibyo,numva ngize agahinda ko mu mutima gakomeye cyane,kuko gakondo ya bakiranutsi igiye gusigara ari umusaka nk’uko ibyahanuriwe abahatuye byahanuwe!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze riramwbira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ubwire abo barangije amahugurwa y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uti,uku niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga,mukwiye kugenzura ijambo ry’Ubuhanuzi mukamenya aho bugeze bukora umurimo wabwo kugirango mutazatungurwa kuko ijoro riranyinyirirwe,intwari nazo ni uko,hasigaye ahintwarane uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu nzu ndikumwe na NZIKA ya Nzigo,twalimo gusangira imbuto (fruits) bisobanura umugisha, ariko nubwo nzika yaryaga izo mbuto,nabonaga ahagaritse umutima ku buryo bukomeye,kuko ar’umugisha yari yahawe ngo awuhe Umuhanuzi,ariko we akihitiramo kuwusangira n’Umuhanuzi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

«The word of the Lord came again unto me,and said,woe Kigali,woe Kigali, the disasters and calamities will fall upon of you thus how the Lord almighty says»

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni bitwa «INTORE HAMWE» bagenderaga hejuru yamamodoka (ibinyabiziga) binaganitse no kumpande z’imodoka.

Binjira mu bantu babaca ibihanga,umuntu wese bakega ko atar’umwega,umusinga,cyangwa umushingwe,bahitagabamuca igihanga,kandi batemaga umuntu ahagaze umutwe ugahita ugwa hasi!!!

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire abatuye umurwa w’Isalem,uti,uko niko Uhoraho Nyiringabo ababuriye.

Icyo cyari igice cy’abagabo,mbona abega-kazi biyita «inshinzi-kazi,bo mu bwoko bw’abadayimoni» bafataga umwana mutoya,bagakubita ku kibambasi (wall) naho abagore bagenzi babo,bakabambura ubusa,bakabashingamo ibiti mu gitsina (vaginal) kugeza umugore apfuye!!!

Njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cy’Umwami-kazi (united kingdom uk) mbona umugore ufite umwana ajya muri embassy y’Umwakagara kujya guhura na za magigiri z’Umwakagara ngo bagambanire Umwami YUHI VI uburyo bamuca igihanga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dec 4,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona pastor (Rudatsikira Alexander) yongera kugaruka kugambanira Umuhanuzi,ariko aza anyuze muyindi nzira,akoresheje undi muntu barikumwe,uwo mugabo yaje yitwaje intonorano zo guha Umuhanuzi,ariko mu isura ye,hakagaragara Pastor Alexander.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mugambanyiw’umwega,wongere umucireho iteka,kuko yongeye gutinyuka kugambanira umwana w’umuntu.Ahabwa N° 1118/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka,uwo mugabo bagiye gukoresha.Ahabwa N° 1119/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ube maso cyane kuko Nyiramongi Jezebel alimo guhiga ubugingo bwawe cyane uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Jeannette Nyiramongi Jezebel acirwaho iteka,kubera ibikorwa by’ubwicanyi bw’indanshyikirwa.Ahabwa N° 1120/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umugabo Jezebel Nyiriamongi agiye gukoresha,nawe umucireho iteka rya burundu.Ahabwa N° 1121/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,doreUmuhanuzi mukuru ahagaze kumulinzi w’inkike,aragutegereje,none genda ujye kureba icyo agushakira.Ndagenda nsanga agihagaze ategereje maze ambonye arambwira ati,mugaragu w’Uhoraho,Uwiteka arantumye ngo,nkubwire ngo,wohereze abega kuri wa musozi wubatsweho amashuli yo kwigisha abatutsi kubaha Uwiteka Imana Nyiringabo,kuko bakabije guhiga ubugingo bwawe.

Yemwe mw’abega mwe,hamwe nabasangirangendo banyu,mbohereje kumusozi wubatsweho amashuli yo kwigisha ubwoko bw’Abatutsi kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Muzahamara ibihe nibihe byinshi cyane,kandi bizarambirana cyane,kandi iryo niryo herezo ryanyu kuko mwatinyutse kugambanira umwana w’umuntu,uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umutwe w’ingabo uharanira isubiraho ry’ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka (62) mu buhungiro,uzatangirira mu gihugu cy’Ibabylon,kandi uzakuraho ingoma y’abega,na (REP) itemewe namategeko uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

LT.Gen.Mushyo Kamanzi ahabwa N° 1122/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Sam Rugege nawe acirwa iteka kuko atigeze atanga ubutabera kandi yarashinzwe guca imanza zitabera,ahabwa N° 1123/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dr.Faustin Nteziryayo nawe acirwaho iteka,ahabwa N° 1124/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega batonze umurongo berekeza muri DRCongo,ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Peter Nkurunziza agiye gukurwa ku ngoma,kandi ako kanya mu gihugu cy’Isamariya hazahita hatangira ibiroli bikazatangira saa sita z’amanywa,bikazageza kugicamunsi,mu masaha ya nimunsi,ibyo biroli bikazimukira muri gakondo ya bakiranutsi,aho bizarara inkera kuzageza mu gitondo akaba ariho bizarangira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Icyo gihe Nkurunzi azahita afata urugendo rwihuse rwerekeza mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,kugirango ajye guhura n’iteka ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Dec 5, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona inzoga yo mu bwoko bwa “CHAMPANY” mbona ihabwa abatutsi,hamwe n’abatuye isi,ngo bayinywe,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umujinya (wrath) w’Uwiteka Imana Nyiringabo,umanukiye abatuye isi,kuko Uhoraho abashyize mukato kazamara agahe gatoya kugirango bamenye ko ariwe waremye ijuru n’isi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo z’abega zitwara abavuye ku igerero zibasubiza mu buretwa bw’abega bahozemo,ariko abakomoka mu nzu y’abega,bo bagatwarwa muri DMI na NISS kugirango batazavaho bagwa kurugamba,ariko ndabwirwa ngo,nta cyo bizabamarira kuko badateze gutsinda urugamba,kandi abandi naho bagwa kurugamba,bazaba bazize akamama k’abega,ariko abega bo,bazagwa mu butayu bahunga ingabo z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomezaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore za magigiri z’abega zatanze intonorano muri police yo mu gihugu cy’Ibabylon ngo aho bakubona hose bahite bakurasa ibyawe bihite birangira none ube maso cyane,kandi wigumire murutare bazahiga bagereho baruhe bazadohoka bakureke kuko ari nta munyabugingo upfa uko niko Uwiteka abivuga.

Dec 6,2019 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona hagati mu bitwa abashumba (pastors) bamwe ari aba rnc,abatari muri rnc,bari kuruhande rw’abega,mbona urwango rukomeye hagati yabo,kandi nyamara bahagarara kuruhimbi bitirira Uwiteka bigisha Urukundo.

Ijambo ry’Uhoraho rintegeka kubaciraho iteka,kuko bakoresha umwuka w’ikinyoma,ibyo bigisha,badashobora kubikora.Bikoreza abandi imitwaro badashobora no gukozaho imitwe y’intoke.Bahabwa N° 1125/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,usome mathayo 6:23,mbese niba abitwa ko bari mu mucyo,bari mu mwijima,ubwo uwo mwijima unganiki?

Matthew 6:23 King James Version (KJV)

23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

Abo bashumba bose aba rnc,n’aba fpr,bose bacirwaho iteka,bahabwa N° 1126/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abashumba bashyigikiye fpr,nabo bacirwaho iteka Bahabwa N° 1127/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ikuzimu,mbona abadayimoni bashinze igisirikare kw’isi,bakaba aribo bayobora igisirikare cyo kw’isi yose,kandi icyo gisirikare kikaba kiyoborwa n’igisirikare cy’Abahinde (India) nibo batsindiye contract y’ikuzimu,abakabili bakaba ingoma y’abega,bakaba aba mbere mugutanga amaraso aho basabwa kwica abaturage bashinzwe kulindira umutekano kugirango bongererwe igihe cyo kuguma ku ngoma.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,iwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka igisirikare cya India (Ubuhinde) bahabwa N° 1128/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumbaho akarande maze rirambwira riti,nturekeraho kuko na rdf nayo ukwiye kuyiciraho iteka kubera kumena amaraso atariho urubanza. Bahabwa N° 1129/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abo badayimoni bakaba banashinzwe gutera abantu indwara ya sida (HIV) no kwinjira muri za mayibobo (street kids) bagira abadayimoni bazajye babona abo binjira babone ubuturo kuko mw’isi ari buturo bagira.

Abadayimoni batera sida (HIV) Bahabwa N° 1130/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abadayimoni bateza abana kujya mu mihanda Bahabwa N° 1131/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abateza ubusambanyi nabo bacirwaho iteka. Bahabwa N° 1132/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abadayimoni bashinzwe ubugambanyi muri za ministeri, Bahabwa N° 1133/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abadayimoni bashinzwe kwiba umutungo w’igihugu, Bahabwa N° 1134/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abategetsi babona imyanya bakoresheje imbaraga z’umwijima, Bahabwa N° 1135/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abadayimoni bashinzwe kulinda abamaze kuba abanyamuryango babo, Bahabwa N° 1136/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Aho ikuzimu nahabonye abagabo (2) bo mu bwoko bw’abameru bagambaniye Umuhanuzi mu bihe bitandukanye,2015 na 2019,uwa mbere yitwa Stanley Karigi,undi yitwa Daniel Muitii,bose bakorera umwami w’ikuzimu,kandi bitwa ko bakorera Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Stanley Karigi ahabwa N° 1137/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Daniel Muitii ahabwa N° 1138/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Aho ikuzimu nahabonye nabashumba bo muri ADEPR,nabo Bahabwa N° 1139/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nahabonye nabashumba bakorana n’umutwe wa politike witwa «Rwanda National Criminality ariyo RNC mu magambo ahinnye,ariko kw’isi bakoresha Congress kugirango abantu batabamenya ko bakorana n’ikuzimu» abo nabo bahabwa N° 1140/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Umutwe wa  FPR urashimwa cyane ikuzimu kuba ariwo ugerageza kw’isi yose kwica abantu benshi,kandi isi igaceceka,kuko abakabaye babafatira ibyemezo,nabo ni abanyamuryango ba satani bahurira ikuzimu mu nama bajya bagira za buri mwaka. Bahabwa N° 1141/0012/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar