Impano zose zikorera mu madini zicirwaho iteka rya burundu!!!

12 Nov, 2020 The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned MaMa LINDA obtained Nº 3674/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

 

 

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Diana Kamugisha obtained Nº 3675/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Amos Kamugisha obtained Nº 3676/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,nta bwo amayira yari yatungana ngo werekeze kumulimo kuko inkozi z’ibibi zahagaze mu nzira ngo zirimbure ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona «NYAMPINGA» yamaze kugera mu gihugu cy’Ibabylon aje gusura Umwami Kigeli Ndoli nk’uko ijambo ry’Ubuhanuzi ryabihanuye ko azaza gusura Umwami Kigeli Ndoli mu butayu bugufiya nyuma yo kumutegereza imyaka ‹23 ariko cumi ‹12 akaba ayimaze mu butayu amutegereje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Harindintwali Jean Paul obtained Nº 3677/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,kandi azaza ari mu bihe byitwa LOCKDOWN over covid19 mu gihugu cy’Ibabylon kumurwa mukuru w’Ishushan uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned JOE BIDEN the president of united states of America USA obtained Nº 3678/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the chief of protocols in white house obtained Nº 3679/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Democrat party obtained Nº 3680/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,inkozi z’ibibi ‹evil doers› zari zagutegeye aho usanzwe ukorera,none zatangajwe ni uko wakoreye kumurwa mukuru w’Ishushan uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nov 13,2020 njyanwa mu iyerekwa mbona inka icibwa igihanga,bisobanuye gupfa kw’abadayimoni,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abazimu bari bagutegereje bapfuye kuko wari warabaciriyeho iteka niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ubugambanyi burarimbanije kuva aho utangarije igice cy’i(136)cy’ubuhanuzi inkozi z’ibibi zahagaritse imitima ku buryo bukomeye cyane,none ziri mu nama zitegura umugambi wo kurimbura ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dore bamaze iminsi (21) bagutegereje ngo barebe ko baguca iryera,ariko barushijeho gukorwa nisoni (shame on you) uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned (evil doers) obtained Nº 3681/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwitwa Nsengiyumva Renovat ataha amakwe y’abantu benshi cyane,ariko igihe cye kigeze cyo gucyuza ubukwe bwe,abeshya ko agiye kuzana umugeni maze abantu baramutegereza baraheba agenda buheriheri (bisobanuye ko,we atazabona uzamutahira ubukwe we) cyangwa atazashyingurwa azagwa ku gasi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Nsengiyumva RENOVAT obtained Nº 3682/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Amos Kamugisha obtained Nº 3683/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Nyiramongi Jeannette obtained Nº 3684/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Pastor Ngarambe Albert obtained Nº 3685/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Jackeline obtained Nº 3686/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Josiane obtained Nº 3687/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned Pastor Vedaste obtained Nº 3688/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned the commission voters obtained Nº 3689/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imbwa (2) na ba police (2) balimo guhuna huna aho nyuze hose ngo barebe ko babona uburali bwanjye babone aho banshakira.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,inkozi z’ibibi zilimo gukoresha police ngo babone uko barimbura ubugingo bwawe uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me,and told me that man of living God the creator of the planets condemned police obtained Nº 3690/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned two dogs obtained Nº 3691/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Nov 14,2020 njyanwa mu iyerekwa mbona abega bagira ubwoba bwinshi cyane,maze ndabwirwa ngo,Umwami Kigeli Ndoli,abega batewe ubwoba cyane n’igice cy’i(136)cy’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona bafashe rusake bajya kuyica umutwe kugirango bajye guterekerera abazimu babo babaze nimba bazatsinda urugamba rubali imbere uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned abega community clan obtained Nº 3692/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the evil spirits they exercise obtained Nº 3693/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the rooster they exercise to know in their future obtained Nº 3694/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned their spirits called “imandwa” obtained Nº 3695/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamasengesho bigize intwari zo gusenga (prayer warrior) batajya bashaka gukozwa ibijyanye nijambo ry’Ubuhanuzi ryahanuwe n’Umwami Kigeli Ndoli,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,uko bazajya barushaho kwinjira mu masengesho ngo bashaka guhindura ijambo ry’Ubuhanuzi,niko nzajya ndushaho kubakubira kwinjizwa mu butayu bwinshi cyane,kuzageza igihe bazageraho bakabona kogusenga kwabo kutagifite umumaro maze bagahagarika ayo masengesho yabo kuko badashaka kumva bijyane n’umulimo w’ubutabera bw’Uhoraho ukorwa n’umugaragu wanjye Umwami Kigeli Ndoli nimikiye mu butayu bugufiya mu gihugu cy’Ibabylon niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the prayer warrior obtained Nº 3696/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,kuko batemera ijambo ryanjye ry’Ubuhanuzi, kandi Imana basenga akaba ariyo nawe usenga, ndetse banakorera,ubabwire uti,niyompamvu gusenga kwanyu kutazigera gusubizwa kuko mwanze gusenyera umugozi umwe kubera inyungu zanyu zirwanya inyungu z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Akaba ariyompamvu uyumunsi mwebwe mwese mukora ibisa bityo muciriweho iteka rya burundu kuko mukora ibyo muzi atari impanuka uko niko Uwiteka abitegetse.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned all the prayer centers obtained Nº 3697/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned all the intercessors in the world obtained Nº 3698/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned all the business prayer centers obtained Nº 3699/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi njya gusengera mu idini rya ADEPR,abayobozi baho bambonye baranyirukana banga ko dusengana ngo njya mbahanuraho ibyago,akaga,na makuba,kandi ko ngo nabaciriyeho iteka.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ubwo ADEPR bakwirukanye bakanga gusengana nawe,nawe ubambure umwuka wawe kuko ariwo bakoresha mugusenga kwabo.

Ubwo ako kanya ndahanura ndababwira ngo kuko munyirukanye kandi umwuka musengesha akaba ari umwuka wanjye,nanjye ndawubambuye muzajya musengesha umubiri kandi gusenga kwanyu ntabwo kuzongera gusubizwa ibyo muzabyemera mu maze kubona ko ibyago akaga na makuba bigwiriye munsengero zanyu uko niko data wo mu ijuru abitegetse.

Icyo gihe nibwo muzamenya ko jye na data aritwe dutegeka isi nijuru,kuko ubutware nkoresha nabuhawe na data «father of heaven» uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Kandi dore ubusambanyi nibwo bwuzuye insengero zanyu,kandi muvuga ko mujya mu ijuru,mbese abakiranutsi barasambana?Ese bagenzi bajya mu ijuru bagira ishyali?Nyamara mwanze kwizera ijambo ryanjye igihe muzabimenyera muzasanga mwaramaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the church of adepr obtained Nº 3700/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned ADEPR prayers obtained Nº 3701/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned ADEPR requests obtained Nº 3702/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the “hymn singing among of them” obtained Nº 3703/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned the word of God preached among of them obtained Nº 3704/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned all the church leaders of the adepr obtained Nº 3705/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God the creator of the planets condemned all the evangelist of the church leaders of the adepr obtained Nº 3705/0011/0020   thus is heaven judiciary decision.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar