Abega naho bazamuka bakajya mu bushorishori bw’Inyenyeri Uhoraho azabamanurayo!!!

Mar 22, 2021 Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni bari basigaye mu mulimo wa data wo mu ijuru,aho yateye uruzabibu rwe ‹vineyard› mbona bose bahunga urwo ruzabibu baragenda maze haboneka amahoro k’Umwami Kigeli Ndoli atangira gukorera uruzabibu rwa data ari ntambara yabadayimoni n’abega bamaze imyaka myinshi cyane duhanganye kubera kwanga ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (24) obtained N° 5314/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (25) obtained N° 5315/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (26) obtained N° 5316/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (27) obtained N° 5317/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (28) obtained N° 5318/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned room number (29) obtained N° 5319/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,igihe cy’inkozi z’ibibi abazimu,n’abadayimoni kirarangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bahunga gakondo yabakiranutsi,bahungira mu butayu bugufiya,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane.Maze rirambwira riti,abega bari barigaruriye gakondo yabakiranutsi barayigize umwandu wabo,ariko noneho,igihe kiraje kandi kirasohoye,ubwo izo nkozi z’ibibi zigiyegiye guhunga gakondo yabakiranutsi,maze igahabwa banyirayo,abakunzi b’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Uwimana Ernest obtained N° 5320/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Denise kikuyu community clan obtained N° 5321/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,amakuru warugiye gutangaza,uramenye ntugire aho ujya,kuko za nkozi z’ibibi zamaze gutega inzira nyabagendwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,umunyemali cyangwa umuherwe ‹tycoon› “KABUGA FELICIAN” yitaby’Imana,kumuburanya nta cyo bizabamarira kuko yamaze gushyirirwaho iherezo n’ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,rirambwira riti,ubwire umuryango we,ntibazirirwe bamukorera amasengesho kuko namara gupfa azahita ajyanwa mu muriro utazima ‹in hell› uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned KABUGA FELICIAN obtained N° 5322/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mu munsi irimbere uzakenera udukoresho twinshi tujyanye n’ikoranabuhanga aho umurimo ukora uzakenera ko ukwiye kuba ufite (back up) ububiko bwaho ubika amakuru akenewe kugirango bizagufashe kujya ubona uko ujya gutangaza amakuru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abiteegtse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega na za magigiri (spy) birukanka cyane bahunga igihugu cy’Ibabylon berekeza mu butayu bugufiya.Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,abega na za magigiri nta sezerano bagifitanye n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kubera iyo mpamvu dore ukuboko k’Uhoraho kubavuyeho bamanuwe mu butayu bugufiya uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned company generated AstraZeneca over covid19 obtained N° 5323/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umudayimoni wihinduye mu nyamaswa yitwa GIRAFE,ishalkisha Umwami Kigeli Ndoli.Mbona haje Malaika w’Uwiteka Imana Nyiringabo araza ayica ijosi.Amaze kuyica ijosi,wa mudayimoni urongera wihinduramo inyamaswa yitwa LEOPARD,na none Malaika arongera nayo ayica igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Mar 23,2021 njyanwa mu iyerekwa mbona ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa matatu’kiza murugo aho ntuye.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,ubuyobozi bwoherejwe mu nzu yawe «igihugu cyangwa inzu ntuyemo» «this is can be combination prophecy» uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami YUHI VI amaze kuziguruka,noneho arifuza yuko mwahura mukaganira uko mwahererekanya ubwami,igihe azagukenera,ntuzange kumwakira kuko arijye wamushyizemo umutima wo guca bugufiya kugirango nsohoze umugambi wanjye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibirindiro by’ingabo z’abega byose bicirwaho iteka.Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,ucireho iteka izo ngabo z’abega kugirango ubwo zisakirana n’ingabo z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo zitwa «INKOTANYI» ntibazabashe kuzitsimbura,ahubwo zizabatsinde kandi zizaba ziyobowe n’Umwami Kigeli Ndoli uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kumpangaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abega bagiye ku kwifuza cyane.Kuko muzahangana kurugamba,nibamara kubona basumbirijwe,bazagusaba yuko mwakumvikana,uramenye Uwiteka niwe uzaba abakugabije ntuzemere kuko bazaba batsinzwe urugamba kugirango muhabwe gakondo yabakiranutsi nabasezeranije uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,muri gakondo yabakiranutsi hagiye kongera kuba LOCK DOWN ya covid19 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona injangwe irunguruka Umwami Kigeli Ndoli,bisobanura umwuka wurupfu.Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,urwo rupfu wongere urucireho iteka rya burundu uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned cat present death spirit obtained N° 5324/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abega baramiwe cyane kurusha uko babitekereza,kuko bafite ibibazo byinshi badateze gucyemura.Kandi bizarusha kwiyongera uko bazajya barushaho ku kurwanya,niko nanjye nzajya ndushaho kubongerera ibyago,akaga,namakuba uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned abega community clan obtained N° 5325/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli uhoreza izo nkozi zikibi mu butayu bugufiya,babwambuke binjizwe muri kaminuza (university) uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Bamaze kwinjizwa mu butayu barabwambuka batangira kwiga kaminuza,uko bose bakabaye batsindwa amaso (subjects) zose bari bahawe.Kandi byari bitegeanijwe ko,niharamuka hagize utsinda (exams) yari guhita akurwa mu butayu bugufiya uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,naho bahunga bakajya mukirere cyangwa mu bushorishori bw’Inyanyeri,aho naho nzahabamanura mbakureyo mbakubite hasi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Obadiah 1:4, ESV: “Though you soar aloft like the eagle, though your nest is set among the stars, from there I will bring you down, declares the LORD.”

Obadiah 1:4, KJV: “Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.”

Obadiah 1:4, NASB: “Though you make your home high like the eagle, Though you set your nest among the stars, From there I will bring you down,’ declares the LORD.”

Obadiah 1:4, NLT: “But even if you soar as high as eagles and build your nest among the stars, I will bring you crashing down,’ says the LORD.”

Obadiah 1:4, CSB: “Though you seem to soar like an eagle and make your nest among the stars, even from there I will bring you down. This is the LORD’s declaration.”

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,amaraso bamennye yabaye menshi cyane,kandi uhereye igihe bameneye amaraso y’ubwoko bwanjye na bantu banjye,amaraso ahora ansaba ko nyahorera kuko bishwe babaziza akamama nabugingo n’ubu,nta bwo bari bunamura icumu.Kubera iyo mpamvu,dore amaraso abaye menshi cyane mw’isi yabazima,asaba guhorerwa cyangwa guhabwa ubutabera.Niyompamvu nakugize umucamanza kuko wabaye umuhamya wibyabaye byose kugirango uzace imanza zitabera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned United Kingdom obtained N° 5326/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Congo Brazzaville obtained N° 5327/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned general post-election in the world obtained N° 5328/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned general post-election Congo Brazzaville obtained N° 5329/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamadini bose (synagogues leaders) bahagarikwa imitima cyane nibigiye kuba muri gakondo yabakiranutsi.Numva bigisha cyane uburyo bagiye gusubizwa mu butayu nyuma y’imyaka (35) bakuwe mu mahanga aho Uwiteka Nyiringabo yari abatezeho kumukorera mu buryo bukwiriye.Ariko aho kumukorera,ahubwo bakoreye ingoma y’abega.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,ubwire izo nkozi z’ibibi zitinya amaso y’abantu,zigatinyuka uwica ubugingo,ahubwo zikubaha uwica umubiri.Uti uku niko Uhoraho Nyiringabo avuga,nzabamanura mu butayu bugufiya,nindangiza mbazamure kuri wa musozi witiriwe ubwoko bw’abatutsi kugirango mwigishwe uko bubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned (synagogues leaders) obtained N° 5330/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned their churches obtained N° 5331/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,muzamara ibihe byinshi biruta ibyo mwamaze mu buhungiro kuko mwasuzuguje izina ryanjye kumanywa yihangu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mucyumba cyanjye (my room) haturuka umuriro wamashanyarazi (shock) ndikanga mva mu iyerekwa.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,muri gakondo yabakiranutsi byakomeye cyane ijambo ry’Ubuhanuzi rikomeje gukora umurimo waryo kuko abega bamaze kuremererwa cyane no kuyobora igihugu cyarabananiye kandi bahagaritse imitima bikomeye cyane.Kandi nta bwo bashobora kwemera gutanga ubutegetsi kuko na nangiye imitima yabo kugirango nzabigaragarizeho ubwoko bwanjye bumenye ko “ndi uwo ndiwe”uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Mar 24,2021 njyanwa mu iyerekwa mbona umudayimoni wo mu bwoko bw’ibisiga byitwa (outreach) uwo mudayimoni yari yoherejwe n’inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’abega,aho bifuzaga kuvangira Umuhanuzi akaba n’Umwami wagakondo yabakiranutsi Majeshi Leon Ainesha (Umwami Kigeli Ndoli),mbona uwo mudayimoni umunwa wawo wigabanyijemo iminwa myinshi cyane kugirango ubone uko utera Umwami Kigeli Ndoli ukamukomeretsa.

Mbona haturutse umuyaga waka umuriro uturutse mu butayu woherejwe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Uraza (umuyaga) utwika ya minwa yose yicyo gisiga cyangwa iyo nyoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned outreach bird obtained N° 5332/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abega bari bohereje umudayimoni uhagarika imigisha yose Uwiteka yari yamaze gutegeka ko uhabwa,none dore rambura amaso yawe urebe iburasirazuba witegereze imigisha yose ije ari wowe iziye.Ndambura amaso yanjye mbona imigisha myinshi ituruka iburasirazuba yerekeza mu gihugu cy’Ibabylon aho Umwami Kigeli Ndoli yibereye kumulimo wa data wo mu ijuru uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,inzitizi zose z’abega zakubuzaga kwerekeza mu mazi magari (abroad) zose zikuweho n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo wiringiye uko niko abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned chama cha mapinduzi CCM in Tanzania obtained N° 5333/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the spirit of destruction in Rwanda politics obtained N° 5334/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the spirit of twist in opposition leaders Rwanda politrix obtained N° 5335/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Kalenjini community by tribe clan obtained N° 5336/0003/0021 thus is heaven judiciary decision.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar