Inzara n’inyota umutobe n’umugati bigiye kuba umwuma muri gakondo

May 20th ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana dore muri gakondo yawe,hagiye gutera inzara ninyota bitarigera bibaho murwagasabo.

wIcyo kizaba ar’icyorezo gitewe n’Uwiteka kugirango abaturage barusheho kuzinukwa umwakagara kuko igihe cyo cyo kwicara ku ntebe yabukunzi kirangiye uko niko Uwiteka avuga,dore banyarwanda bagiye kwifuza umutobe ariko ntibazawubona kuko ibihe bigeze imahina!Dore bazifuza umugati nyamara aho bazajya gusaba umutobe n’umugati,ntabwo abaturanyi bazawubaha ahubwo bawubagurisha nyamara nta feza bazaba bafite zo kugura uwo mutobe nuwo mugati uko niko Uwiteka avuga ibyo nzabikorera kugirango ngabanye imbaraga z’umwakagara

deveiMay 21st ,2015 mwana w’umuntu,dore nyuma yogushyira ahagaragara ubuhanuzi bugaragaza umubar e wabakiranutsi,nabakiranirwa kw’Isi yose,umwanzi yababajwe nuko abantu bari baradamaraye wabahwetuye bagatangira gushaka mu maso h’Uwiteka bityo ube maso klandi wirinde kuko umwanzi n’inkozi zibibi baguhagurukiye uko niko Uwiteka avuga

bMwana dore imbaraga z’umwanzi zashinze imizi mu maleta yose yo kw’Isi,kugirango arwanye ubwoko bwanjye,kuko abenshi bicwa namaleta kugirango batarwanya imbaraga za sekibi,bityo rero wirinde kugirango bataguhutaza uko niko Uwiteka avuga ariko ntutinye kuko ndikumwe nawe kandi nzakurinda ngukorere ibikomeye uko niko Uwiteka avuga

Ku nshuro y all,ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intabwa z’Uwiteka     «The Remnants»Uwiteka yongeye kuzibuka kuko zatereranywe nabiyita abakozi banjye nyamara ntabwo bagenje nk’uko bikwiye,none hanura ubabwire ngo,Uwiteka arabibitse uko niko Uwiteka avuze

RKu nshuro ya lll ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi yamaze gufata ingamba zo kwivugana umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe «Michael Rwogera Leon»none ukore amasengesho kugirango ubulizemo izo mbaraga z’umwanzi uko niko Uwiteka avuga

May 22nd ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe kiraje kandi kirasoheye ubwo Uwiteka aImana yamaze gufata umugambi wo kugutwara mu mahanga aho ugiye gukoreshwa ibikomeye uko niko Uwiteka avuze

Niyompamvu Uwiteka yakurekeye mu butayu igihe kire kire kugirango ubanze utunganywe mu gihe cy’Uwiteka nikigera azagushyire ahagaragara kugirango agukoireshe ibikomeye mu isi yabazima kugirango yiheshe icyubahiro uko niko Uwiteka avuga

May 23rd ,2015 The Rhema word of the Lord comes to me,and the word which was written on board before me, «Trio»according the research throughout find that means «The group not below  three people of singers»For the second time the word of the Lord comes to me and told me that ,son of man be watchfull, because your enemies there’re up and down find you out to kill you thus says the Lord of hosts,but the Lord your God almight is your shield says the Lord.

cadreIjambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore bakada ba fpr bagiye kujyanwa kwigishwa ishuri ryo kubaha Uwiteka hanze y’inkiko z’urwagasabo gakondo yawe,kuko iryo shuri bagiye kwiga rizabigisha ko Uwiteka ariwe Mana,dore ibyo bari biringiye biyoyotse n’kumuyaga wa nyomberi uko niko Uwiteka avuga”kuko bazamenya yuko Kristo ariwe Mwami wa bami akaba n’Umwami wabakiranutsi uko niko Uwiteka avuze

snaleMwana w’umuntu dore umwuka w’uburiganya,n’umwuka w’ishyari kuko abanzi bawe baguhagurukiye kuko wishe imbaraga zibigirwamana zabo,ntibashobora kuba bakongera gukungahara cyeretse babanje gukuraho igihanga cyawe kuko ayo ariyo mabwiriza bahawe n’umwanzi sekiba na satani uko niko Uwiteka avuze

pMwana w’umuntu dore Uwiteka aguhaye imbaraga zo kurwego rwohejuru kugirango wice kandi urimbure imbaraga z’umwanzi n’imikorere y’inkozi zikibi nabadayimoni .Izo mbaraga bakoresha n’imbaraga z’umugore witwa Djezebel uba munyanja uwo niwe utanga ubutunzi bwo mu isi kubakiranirwa ndetse nabashaka ubutegetsi niwe ubaha ubwo bushobozi bose niwe biringira ba maso kuko uwo mugore hamwe na satani barahiye ko bazaguhiga hasi no hejuru uko niko Uwiteka avuga

Mwana w’umuntu hanura uvuge ngo Uwiteka ashyizeho ishyerezo ku nkozio zkibi zo mu bwoko bw’Abarozi kuko bakomeje gutoteza ubwoko bwanjye,bagiye guhura nakaga gakomeye cyane kuburyo bagiye kumenya ko Uwiteka ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga

Mwana w’umuntu dore ngiye gukora ibikomeye mu isi yabazima kugirango isi yose imenye ko ari jyewe Uwiteka Imana yabakiranutsi,naho bahungira mu mahanga ya kure ukuboko kwanjye naho kuzabasangayo kugirango mbacire imanza zitabera uko niko Uwiteka avuze

Ubwire ubwoko bwanjye uti,mwebwe ho muri umwandu w’Uwiteka nironkeye kuko kubalinda ntazabura kubarinda kugirango mu menye ko nabamenye mu izina uko niko Uwiteka avuze

May 25th ,2015 mwana w’umuntu dore umwuka w’inzika y’inzigo uraguhagurukiye,kubera umwuka w’ishyari nyamara abakurwanya nzabarwanya uko niko Uwiteka avuga kuko abakurwanya bazibwira ko ari wowe barwanya ariko nijye bazaba barwanya bazamenya ko nd’Uwiteka Imana yawe uko niko Uwiteka avuga

fMwana w’umuntu dore fpr ivuguruye igiye gusaba imisanzu kubanyamuryango bayo,kugirango begeranye ubutunzi kuko igihe cyo gutaha muri gakondo gisoheye”iyo fpr nikindi gisa nayo ndetse namahame yuwo muryango namwe ntaho atandukaniyo na fpr,iyo ntayindi ni Rwanda National Congress RNC,bibwira ko bazafata igihugu nyamara ntabwo bazagifata kuko ntashobora kungera guha inkozi zibibi kuyobora ubwoko bwanjye uko niko Uwitekaa avuga

Mwana w’umuntu hanura ubwire abakiranutsi hamwe n’abanyarwanda bose uti,ntimwiringire izo nkozi zibibi zibabeshya ko bazafata igihugu,kuko igihugu kizayoborwa n’Umwami w’uRwanda kuko ariwe nahisemo ko azayobora ubwoko bwanjye hamwe n’umuhanuzi mukuru babwire bareke kwiringira abo banyapolitike kuko bose arabanyabinyoma badakiranukira Uwiteka Imana niyompamvu ntazabaha gakondo yanjye ngo bongere kuyobora ubwoko bwanjye kuko bikubise kugatuza bavuga yuko ngo arabanyembaraga uko niko Uwiteka avuga

May 26th ,2015 mwana w’umuntu dore imishinga yose fpr ifatanije n’Abashinwa igiye guhagarara ndetse abanyapolitike (3) bo mu gihugu cy’Ubushinwa baba ministiri bagiye kwirukanwa ku myanya yabo kubera kunanairwa gukorana namahanga neza kubera uburiganya bakoresha mubushabitsi uko niko Uwiteka avuga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar