Imvura irakubye igiye kugwa muri gakondo igihe cy’iminsi(7).

May 27th ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umunu dore ikizira kirimbuzi kigiye kujya ahera cyahanuwe n’Umuhanuzi Daniel,kigiye kujya ahagaragara kugirano ibyahanuwe bisohore ,none mwana w’umuntu bwira ubwoko bwanjye uti mube maso kuko igihe gishyize cyera kandi ibyahanuwe bikaba bisohora amanywa nijoro uko niko Uwiteka avuze

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho inshuro ya kabiri,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abategarugori bo mw’Itorero rya kristo bab’anyantegenke, bagiye gucyurwa mu ijuru kuko batazashobora guhangana nibihe biri imbere bikomeye.Bityo rero Uwiteka abakijije kuzarimbuka! uko niko Uwiteka avuze.

GenIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho ishuro ya (3) maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi wawe akomeje kugihigira hasi no hejuru kugirango arimbure ubugingo bwaweni uko rero umenye ubwenge umenye uko ugenza uko niko Uwiteka avuze

Mwana w’umuntu dore umwuka w’inzika y’inzigo uraguhagurukiye,kubera amasezerano y’Uwiteka Imana,none usenge Uwiteka Imana kugirango acubye izo mbaraga z’umwijima

CloudsMwana w’umuntu dore muri gakondo yabakiranutsi abakurikiranye ijambo ry’Uwiteka bakijijwe ibyago bikomeye bigiye kugwira iyo gakondo yabakirnutsi nk’uko byahanauwe nabahanuzi,burira abasigaye kumurwa mukuru w’Iyerusalem uti,murabe maso kuko ibihe sibyabindi amazi yamaze kurenga inkombe uko niko Uwiteka avuga. Babwire uti dore imvura irakubye kandi igiye kugwa nyamara izamara igihe kitari gito igwa  kigera kuminsi (7) bityo mukwiye kwanura ibyo mwanitse kugirango mutanyagirwa ndetse namwe mushake imitaka kugirango itabanyangira uko niko Uwiteka avuga

HighNi nuko njyanwa mu iyertekwa mbona umuhanuzi mukuru ajyanwa kumusozi mure mure ugera kubicu,maze umwanzi araza aramugerageza amubwira ko akwiye gusimbuka uwo musozi kugirango abashe kugera mugikombe cy’Abakiranutsi,umuhanuzi mukuru mbona arungurutse hasi abona ko ari hare hare cyane kandi ko adafite amabaaba yokuguruka

Ni nuko malaika w’Imana araza aramubwira ati,ntiwumvira iryo jwi rikubwira gusimbuka kuko umwanzi amaze gushegeshwa n’imbaraga z’ubuhanuzi aragirango yangize imirimo y’Uwiteka ikuri imbere .Maze mbona umuhanuzi mukuru asubiye inyuma amanuka wa musozi umwanzi atsindwa gutyo!

May 28th ,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uhereye none Uwiteka aguhaye kuzajya uhembwa buri kwezi uhabwa ibihembo bijyanye n’umurimo ukora, dore Uwiteka azaguha abantu be bazajya baguha umugisha ungana n’ibihembo by’umurimo wawe uko niko Uwiteka avuze

dIjambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uwiteka aravuze ngo, uhereye none, ntihazagire umuntu ukuzaho gusengerwa cyangwa guhanurirwa, afite amaboko yamara masa,kuko bizababera umuvumo!Uwiteka arategetse ngo,nyuma y’imyaka (6);yo mubutayu, udahembwa ubu noneho uzajya uhembwa n’abantu Uwiteka azajya akoherereza ngo ubasengere ubakize imbaraga z’umwijima ntihazagire igiciro ubaca ahubwo umuntu azajya yumva umutima we uko umuyobora maze ahitemo kuguhesha umugisha.

Naramuka azanye ituro ridakwiriye,ikimenyetso nzaguha ni uko ntazajya nkubwira ibye kugirango umusengere uwo uzajye umwihorera kuko azaba yazanye ituro nk’irya “Cain” ntabwo nzaba ndinerewe uko niko Uwiteka ategetse!.Mwana w’umuntu Uwiteka ategetse ibyo kugirango agerageze imitima y’abana bab’abantu kureba urukundo bamukunda uko niko Uwiteka avuga

USMwana w’umuntu dore leta zunze ubumwe z’America, zigiye kohereza indege izajya igenzura leta y’umwakagara kuko agiye kongera gusubira muri Congo kongera guteza imidugararo n’intambara kugirango abone uko asahura ,nyamara ntabwo bizamuhira kuko America iri kumugenzura cyane imikorere ye kugirango ibone uko imukuru ku ngoma uko niko Uwiteka avuze!.

rIjambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwakagara yamaze gufata imgamba zo kwica abasirikare bo mu bwoko bw’Abahutu,dore agiye kobohereza muri Congo mu ntambara kugirango abone uko abarimburira mu ntambara,uwo mugamba akaba awufatanije n’umwana w’umusita uyoboye igihugu cy’Abaturanyi,ndetse n’umukuru wa Congo uwo mugambi arawuzi anawufitemo uruhare

Dore baratinya ko abahutu bashobora kuzafata ubutegetsi mu mpindura matwara kuko benshi bari mugisirikare,none bwira ubwo bwoko navuze ko nzabuhindura kuzaba ubwoko bwanjye basenge cyane kandi biringire Uwiteka kugirango mburizemo uwo mugambi niba badakoze gutyo barashira nyamara ntibazavuge ko utababurirye uko niko Uwiteka avuze

May 29th ,2015 mwana w’umuntu dore abatwaye umugisha wanyu,imbaraga zabo zimaze gushira none umugisha wawe uraje ubu bari mu bibazo bikomeye nyamara naho basenga, ntabwo bazabona umugisha kuko uwabo watwawe na satani,cyeretse babanje kwihana imirimo yabo mibi yakozwe n’ababyeyi babo aho niho babona umugisha uko niko Uwiteka avuga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar