Igice cya (9) cy’ubuhanuzi.

Imirimo Uwiteka yakoreye mu gihugu cy’IBABULONI,ku murwa mukuru w’ISHUSHANI

29 May,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira Ku biringira Uwiteka Imana y’Abakiranutsi,Uwiteka ahora abazamura mu ntera no ku bishyira hejuru,nyuma yo gutunganywa muruganda rwo mubutayu,abantu benshi bifuza gukorera Uwiteka ariko ntibajya bemera amabwiriza ye,ndetse n’inzira abanyuzamo cyane inzira yo mu butayu kuko umugaragu w’Uwiteka Moses yahamaze imyaka mirongo inne (40); abona kujya gukoreshwa imirimo ikomeye cyane yogucyura ubwoko bw’Imana bwari buheza mu buretwa.

Umwami Yesu kristo nawe mbere yuko atangira umurimo ya banje kwigishirizwa mubutayu nyamara nubwo yar’umwana w’Imana ndetse akongera kuba Imana,nti byamubujije kujya kwigishwa mubutayu,iyo biza kuba amasomo asanzwe yari kujya kwiga iyobokamana ryaciye ibintu muri iki gihe aho abantu basigaye bibona mu mashuri aho kugirango bibone mu Mana kugirango ibakoreshe.

Igice cya (10) cy’ubuhanuzi

Intumwa Paul nawe akimara guhura n’Umwami Yesu,yahise atwarwa mubutayu,bukomeye aho yatangiye guhangana n’imbaraga z’Abafarisayo,abafarisayo n’umwuka ukorera mu ba pastori barwanya ibikorwa by’Imana kubera inyungu zabo.

Umunsi umwe nagiye gusenga amasengesho y’iminsi (3); ndihafi yo kugera kurusengero nayoboraga,numva ijwi ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ugiye gusenga,ariko umenye ko Uwiteka Imana,afite utubazo (2); akambere,Uwiteka Imana afite abantu (2); umwe n’injiji isenga Uwiteka akayisubiza ariko ntimenye imvugo y’Imana,abo bantu nibenshi cyane kandi baheze mu butayu nyamara Uwiteka ahora avugana nabo ariko ntibamenye imvugo y’umwuka kuko abahanuzi birukanywe mw’itorero rya kristo.

Undi muntu wa (2); n’umunyabwenge ubasha kumenya icyo Imana ivuga,akagerageza kujyendana n’Imana,yamara kugera aho abona ko bitunganye agatangira kwikorera ibitandukanye n’Imana,bityo umwuka w’Uwiteka ukamuvaho gutyo agahita umurimo w’Imana awuhindura uwe,ni uko Imana irambwira iti,abantu benshi banyambuye umurimo wanjye nyamara iyo ntazakubana nabo ntabwo uwo murimo wari gutungana.

Ubwo nahise nshaka aho nicara ntangira kwibaza uwo mugani Imana inciriye,nibajije niba ndi,mu banyabwenge cyangwa mu nijiji,nsanga ntagisubizo mfite ako kanya ubwo nahise mfata imodoka nsubira murugo ibyo gusenga mbishingukamo.Bene data bakundwa mukwiye gutekereza kuri aya magambo!Inshuro nyinshi nasengeye uyu murimo nkora nsaba Imana ko yahagurutsa umuntu wayo akadufasha uru rugendo rujya Zion,numvaga ku bwanjye ntagaciro mfite imbere y’Imana.Kandi nkumva ntakwiriye kuba nakwitwa umuhanuzi.

Natekerezaga yuko Imana yakoresha abanyamashuri menshi nubwo nanjye yaje kungirira neza ika nkandagiza mwishuri mu nzira zibizigu,natekerezaga yuko Imana ikoresha abasore beza cyangwa abagabo beza b’inzobe barebare cyane wenda abo mu bwoko bw’Abatutsi kuko hari abasa neza cyane.

Ariko naje gusanga ibyo byose ntahuriro bifitanye n’isano yo guhitamo kw’Imana,cyangwa gukorera Imana,natekerezaga yuko Imana ihitamo ihereye mu miryango myiza igaragara ifite icyubahiro,ariko nasanze nibeshya bidafite aho bihuriye nibyo nibwira cyangwa ntekereza.

Usibyeko ko nanjye naje gusanga mfite uburanga bujya gusa nabo nifurizaga gukora uwo murimo wo gukiranuka,nyamara har’ibimenyetso byinshi byanyerekaga ko Imana yampamagaye ariko ngacibwa intege nibyo ndebesha amaso y’umubiri bityo bikanyibagiza yuko nshobora kuba umugaragu w’Uhoraho.

Tujya ku ngingo nyirizina nyuma y’igice cya (7) cy’ubuhanuzi ,Imana yatangiye kumpishurira ko impaye umwuka w’umuhanuzi Elisha,ubwo buhanuzi bwoguhabwa uwo mwuka bwamaze amezi agera kuri (6);bubona gusohora,mbere yuko mpabwa uwo mwuka,namenyaga iby’umuntu mbaje gusenga,maze guhabwa uwo mwuka natagira kuzajya mbona ibibazo by’umuntu uko bimeze mbere yuko angeraho cyangwa mbere yuko musengera

 

 

Nyuma y’ukwezi nahise mpabwa umwuka w’umuhanuzi Eliya,wogukora ibitangaza n’ibimenyetso bikomeye birimo gusengera indwara zikomeye yangwa zananiranye,cyane abo duhurira kumbuga za internet,bansaba kubasengera bagakira tutaziranye cyangwa bisabe ko twabanza kuvugana kuri telephone

Dore umubare wabantu nasengeye muri uku kwezi kwa gicurasi 2015 turangije,nasengeye umuntu warurwaye umutwe wananiranye kwa muganga,nasengeye umwana w’umukobwa w’imyaka (2) kuva yavuka kugeza iyo myaka yarafite ibiro (9) gusa ndetse kwa muganga bari bamaze kumurambirwa ikibazo cye yari yatanzweho igitambo na se umubyara,uwo mwana w’umukobwa yitwa Rachael nyuma y’icyumweru kimwe yajyanywe kwa muganga basanga afite ibiro bigera ku (10)

Hakurikiyeho umukobwa witwa IRENE warurwaye umutwe wananiranye kwa muganga,Imana yambwiye ibye atarangera mbere y’iminsi (4) amaze gusengerwa byamubereye igitangaza yarasigaje iminsi mirongo (89) ngo akurwe mu mubiri,yagombaga kuzava mu mubiri kuwa 10 kanama 2015

Yahise anzanira muramukazi we,warurwaye impyiko zananiranye kwa munganga kuburyo buri cyumweru yagombaga kwishyura amadollar (80) yaburicyumweru kugirango abone guhumeka,uwo yarasengewe ahita akira ako kanya atabanje gukekeranya ndetse ansaba ko yajya kwa muganga kwipimisha ndamwemera asanga yakize

Hakurikiyeho undi mubyeyi warufite umwana kwa muganga warurwaye warusigaje iminsi (2) ngo akurwe mu mubiri,yarasengewe ako kanya abadayimoni babarogano bahita bamuvamo baragenda ahita akira,bene data imirimo ikomeye cyane irakomeje gukorwa n’Uwiteka Imana yikiriza abantu be.

kugirango yiheshe icyubahiro,ikindi cyambereye amayobera atangaje ni uburyo Imana impa amazina ya bantu baje gusengerwa mbere yuko bahagera kubera kwizera gucye kwabo Imana itanga amazina yabo ndetse igahita imbwira ibibazo byabo kugirango babashe kwizera kuko muri iki gihe abanzi b’umusaraba babaye benshi kuburyo batuma abana mugakiza batabasha kwizera ijambo ry’Uwiteka Imana

Ndakwibutsa ko ibi byose bikomoka mu gihugu bita ubutayu,aho niho umwana w’umuntu atunganirizwa kugirango abashe kugera kurugero rwa kristo rukwiriye,ubu sinatinya kubabwira ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk’uko nanjye nkigera mucya kristo,nibyo iyi mvugo iraremereye ndetse bamwe banavuga ko umuntu yaba yishyize hejuru nyamara ntabwo byaba ar’ukuri ahubwo n’urwego abantu baba batarageraho mu buryo bw’umwuka.

J1

 

 

 

May 31 ,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore muri gakondo yawe yabakiranutsi imanza zicyo gihugu zishingiye kubadayimoni,ndetse abakiranutsi batsikamiwe n’imbaraga z’umwijima z’umwakagara.

Nyamara ubabwire uti,Uwiteka amanuwe no kumva urusaku rwabakiranutsi barira muri gakondo yabakiranutsi kugirango yiterebere n’amaso ye,amenye ko kurira kwabo gufite ishingiro,umwuka w’Uwiteka arambwira ati,yewe b’abantu bariraga koko bafite ishingiro dore Uwiteka avuye kureba kandi asanze abaharega bafite ukuri kuko igihugu ntabutabera gifite uko niko Uwiteka avuga

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bwanjye bwagizweimbohe n;Umwami Ahab,yabigishije gukorera ibigirwamana,ndetse no gusenga izindi mana zitari imana nya Mana.None wongere uhanure uvuge uti,dore Uwiteka arirahiye ngo nzamanuka nkize ubwoko bwanjye bwagizwe imbohe mbukize amaboko yibigirwamana kugirango isi yose izamenyeko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu ,igihe ubaye mu gihugu cy’ubutayu “IBABULONI”kumurwa mukuru w’Ishushani mu kengero z’ubutayu bw’uwo murwa,dore igihe kirasa nigisohoye,none hanura uvuge ngo hehe nubutayu uko niko Uwiteka avuga.

Uwiteka aha Umuhanuzi andi maso mashya!

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka aguhaye TV flat screen yo kuzajya ureberaho ubuhanuzi aho bugeze kugirango umenye ibikorwa bikorerwa mu Isi,dore Uwiteka yarangije ikibazo cya mudasobwa,agiye no kuguha uburyo bwa connection kuburyo utazongera guhangayika kuko wagaragaje kumvira no kwihanganira ubutayu wemera gusiga ibyari indamu zawe,ni cyo gituma Uwiteka yagushyize hejuru kandi yakuvuzeho umugisha mwinshi utagabanije.

Uwiteka anduhura umuruho wa cyber Cafe!

Lap

 

 

 

May 30 ,2015 ubwo narimvuye kumurwa mukuru Shushani mu gihugu cy’IBABULONI,ubwo nari maze gufata umwerera nari nohererejwe na mwene data w’umukiramutsi uba mu gihugu cyiyoborwa n’Umwami –kazi,hamwe n’umugati witwa “Hamburger”.Uwo mwami –kazi akaba yarakolonije igihugu cy’IBABULONI,imyaka itari micye.

Ako kanya mbona mpamagawe n’umuhanuzi mukuru nawe uba mu gihugu cy’IBABULONI mu ntara yitwa “ULAY”imwe mu ma “province”yahongaho IBABULONI,nuko umuhanuzi mukuru amenyesha yuko agiye kuza mu murwa mukuru w’ISHUSHANI ngo Uwiteka ayamubwiye yuko umwakagara yamaze kugera mu ntara ya “ULAY”,ni uko araza ansanga kumurwa mukuru w’ISHUSHANI nawe afata ku kerera kumukiranutsi yari yohereje umuhanuzi.

kaga

 

 

 

Nuko ambaza iyerekwa ry’amashira kinyoma rijyanye nubryo umwakagara yamaze gufata icyemezo cyo gukoresha kamarampaka “Referendum” yogutorera ugomba kuba umuhanuzi mukuru kugirango azajya ahabwa manda nayirangiza aveho hajyeho undi muhanuzi.Kubwamahirwe yasanze nanjye iryo yerekwa Uwiteka yarinyuriyemo.

Ndamubwira nti,dore umwakagara agiye gushyiraho abahanuzi bibinyoma bazajya bahanurira ubwoko bw’Uwiteka kugirango abayobye!Bityo ntibukomeze kwita kubuhanuzi bw’abahanuzi b’Uwiteka,ni uko ndamubwira nti,kuwa 29th gicurasi 2015 ubwo nari mubuvumo ku nkengero z’ubutayu hapfo y’umurwa mukuru w’ISHUSHANI.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umuhanuzi mukuru ari mu nzira aza kugusanganira kugirango muhure muganire kubijyanye nayo matora ya kamarampaka “Referendum”agiye gukorwa muri gakondo yabakiranutsi

Nuko ndamubwira nti nabonye abakagara,nabakagara-kazi,baterana bemeza ko hagiye kubaho kamarampaka yogushyiraho abahanuzi ba” BAAR”kugirango bateze urujijo mubakiranutsi,ngo kuko abo twasize muri gakondo yabakiranutsi kumurwa mukuru w’IYERUSALEM,bose bemera ubuhanuzi bw’umuhanuzi mukuru,ndetse n’umuhanuzi,kubwiyo mpamvu,nabo bahisemo guhimba abahanuzi bibinyoma kugirango bareke gukomeza gukurikira ubuhanuzi bw’Uwiteka ngo kuko bumaze guteza ikibazo gikomeye cyane kubasigaye muri gakondo bagizwe kuba imbohe

Ni uko ndamubwira nti ,Uwiteka ayavuze ko hamaze guhaguruka umwuka w’inzika,y’inzigo,kubahanuzi b’Uwiteka ngo kuko isi yose imaze kubakurikara,kandi abanyagakondorero bose bakaba bemera cyane ubwo butumwa Uwiteka anyuza mubahanuzi be.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, dore umwuka w’ISHYARI, UMWUKA, W’INZIKA, UBURIGANYA, N’UBUGAMBANYI,bihagurukiye abagaragu b’Uwiteka none bahisemo kubarwanya bakoresheje abahanuzi ba.“BAAR”ni uko mugaragu w’Uwiteka aravuze ngo twigire mu gikari cy’umupfakazi utuye  mu banyabyaha kugirango tuhamare iminsi micye dusenga Uwiteka kugirango aduhe ikindi cyerekezo uko niko Uwiteka avuze!

Ni uko nerekwa umhanuzi mukuru anezerewe cyane tumaze gushyira akanyota kumwerera na n’umgati,dufata inzira twigira mugikari cyabanyabyaha tuhasanga umupfakazi nk’uko Uwiteka ayabitubwiye tumusobanurira abo turi bo,nikitugenza maze aratwarakira

R

 

 

 

On the first day of the week on the day of our Lord Jesus Christ,the Rhema word comes to me,and told me,son of man,look front of you,on the board was the word written in this words”Radicalization”according the research throughout find that means

« Radicalization (or radicalisation) is a process by which an individual or group comes to adopt increasingly extreme political, social, or religious ideals and aspirations that (1) reject or undermine the status quo or (2) reject and/or undermine contemporary ideas and expressions of freedom of choice».This word concerning the country of Kenya thus says the Lord our God mighty .

Med

 

 

 

Once again the word of the Lord comes to me,from above in heaven, son of man, look front of you,on the board was written this word”SYMPATHY” according the research we’ve made,find that means Full Definition of SYMPATHY

a : an affinity, association, or relationship between persons or things wherein whatever affects one similarly affects the other

b :  mutual or parallel susceptibility or a condition brought about by it

c :  unity or harmony in action or effect <every part is in complete sympathy with the scheme as a whole — Edwin Benson>

a :  inclination to think or feel alike :  emotional or intellectual accord <in sympathy with their goals>

b :  feeling of loyalty :  tendency to favor or support <republican sympathies>

a :  the act or capacity of entering into or sharing the feelings or interests of another

b :  the feeling or mental state brought about by such sensitivity <have sympathy for the poor>

4 the correlation existing between bodies capable of communicating their vibrational energy to one another through some medium

May 29 ,2015 mwana w’umuntu dore abanzi bawe bari baratwaye umugisha wawe n’umuryango wawe,Narisis Ruzezwa na Velonika Rwigara imiryango yabo ikoemeje kugira ibizazane ubu bari mu mazi abira kuko bagiriye nabi umugaragu wanjye bakamuramburaho ukuboko kw’abagizi banabi,nanjye nahagurukijwe no guhora nzarwanya iyo miryango kugeza kugisekuruza cyane uko niko avuze
Dore umuntu wese warumbuye ukuboko kubugingo bwawe nzamurwanya nzamubuza amahoro,nzamuteza ibiteye ubwoba byaninjoro urukiryi rwe nzarumaraho ntabwo baaramba mw’Isi yabazima uko niko Uwiteka avuze

b

 

 

The word of our Lord God came to me,and told me that,son of man,this is what is your God of hosts says,just read revelation 2:20,this is the Rhema word comes from the above in heaven this is what God said: But I have this against you:

You tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess and teaches and deceives My slaves to commit sexual immorality and to eat meat sacrificed to idols.

Umwakagara n’umwana w’Umusita.

k

 

 

 

June 1,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakabara n’umwana w’Umusita(M7) wiyemera cyane yeemerako azi kuneka no kwica muburyo bw’ibanga kurusha umwakagara.Dore bongeye kwishyara hamwe ngo bajye gutera, gusahura no kwambura igihugu cy’Abaturanyi cya Congo.

Bajyanywe no gusahura amabuye yagaciro mur’icyo gihugu.

Three

 

 

 

Nibamara kugerayo bazarwanira ubutunzi bwicyo gihugu burimo amabuye yagaciro yitwa “DIAMOND”kuko bamaze gukora uburiganya buzabakura ku ngoma bwogushaka guhama ku ngoma nyamara igihe cyabo cyararangoye!Uko niko Uwiteka avuga.
Dore nibamara kugerayo,nzabateza kutumvina barwanire izo za “DIAMOND”zizababera intandaro yo kwirukanwa namahanga muri icyo gihugu,ako kanya umwana w’umusita azahita agambanira umwana w’umwakagara amutabemu nama kuko iyo niyo kamera ye ahinduka nk’Uruvu icyo gihe iby’umwakagara bizaba birangiye uko niko Uwiteka avuga.

Dore bazakurwayo nigitutu cy’amahanga,ubwo bazaba barwanira ubwo butunzi nyamara uwo niwo mutego w’Uwiteka kuko azabategera muburiganya bwabo,ese mwana w’umuntu?Inzira z’umwana w’umuntu,ntiziyoborwa n’Uwiteka Imana?Yabwirwa niki inzira anyuramo?Prov 19:21

Kagu

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho kunshuro ya (2);maze rirambwira riti,mwana w’umntu,dore umwana w’umusita yahamagaje abakoni koni mu gihugu cyose abaza niba azongera kwima ingoma,bamusubiza yuko yakagombye kongera kwima ingoma,ariko ngo inzitizi n’umuhanuzi wanyuze muri icyo gihugu agahanura ko umwana w’umusita azakurwa kungoma atazongera kwima ingoma.

Nuko umwana w’Abasita ababaza ati,none nkore iki? Numva bose baramusubije ngo:Banza ushake umuhanuzi wanyuze muri iki gihugu agafatwa agafungwa umuce igihanga ibyawe byose birahita bitungana,ariko igihe cyose utaramuca igihanga ntaburyo twahangana n’umwuka wubuhanuzi uko niko Uwiteka avuze

Nerekwa za magigiri z’umusita uko zakabaye zifata inzira ango zije guhiga umuhanuzi,ariko ntibagira amahirwe yo kumucakira,bashaka klumukoza isoni ariko imbaraga z’Uwiteka ziramulinda,nerekwa ko,umwana w’umusita bitahiriye nagato!?

Nuko numva isumba byose ategetse umuhanuzi mukuru gusenga agasenya imbaraga z’umwana w’umusita,yica ijisho rimwe ry’umwana w’umusita asigarana ijisho rimwe ryokurebesha nerekwa ingabo ze z’abadayimoni:

ABACWEZI,ABALANGI,ABAKONIKONI,bose uko bakabaye abaha amafunguro y’intonorano kugirango abagurire bongere bashake imbaraga zabo bamufashe gufata umuhanuzi wahanuye ko azava ku ngoma

M7

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu hanura ubaze umwana w’umusita uti?Yewe mwana w’umusita ,niki gitumye urambura ukuboko k’umwana w’umuntu? Dore kuko utinyutse gukora ibyo,Uwiteka nawe agukojeje isoni imbere yamahanga uko niko Uwiteka avuze.

Nyamara urubanza ruragutegereje aho ugiye gucirwaho iteka rya gehinomo,wakunze gukiranirwa hama hamwe umunsi w’Uwiteka ukgereho wanze inama z’Uwiteka wibwira ko,urumunyembaraga ariko noneho igihe kiraje ndetse kirasohoye kugirango ibyaguhanuweho bigusohoreho uko niko Uwiteka avuga.

On that day,the word of the our Lord God,came to me,and told me,son of man,look front of you on the board was written the Rhema word called”OVERWELL”according the research through out,means : «This word doesn’t usually appear in our free dictionary, but the definition from our premium Unabridged Dictionary is offered here on a limited basis. Note that some information is displayed differently in the Unabridged».

Niwe

 

 

 

June 02 ,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore Nyir’Urwanda Umwami wagakondo yawe,arimo gukora ibishoboka byose ngo atunganye gakondo yamasaziro,dore ntagisinzira arimo ukora hasi no hejuru kugirango hatazagira indi nkozi y’ikibi yo mu bwoko bw’Abarepubulike uzongera kwima muri gakondo yabakiranutsi

Maze nerekwa Nyir’Urwanda ahamagara umuhanuzi mukuru aramubazaa ati,mbese birashoboka ko waza tugafatanya gutunganya gakondo yabakiranutsi?nerekwa umuhanuzi mukuru amwemerera araza batangira gutunganya bakora isuku muri gakondo kugirango bazabone amasaziro meza

V

 

 

 

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,Nyir’Urwanda ntagisinzira asigaye yirwa ndetse akanarara muri gahunda zo gutunganya gakondo yabasogokuruza twahweho umugabane n’Uwiteka Imana ngaho rero hanura uvuge uti,Umwami Nyir’Urwanda KIGELI V.NDAHINDURWA yongeye kwima ingoma uko niko Uwiteka avuze,uzahirwe amajya namaza kandi Uwiteka agushubije gakondo yabasogukuruza bawe,usibye ko yayigaboye abakiranutsi.

Mwana w’umuntu dore nyir’Urwanda azataha muri gakondo yabakiranutsi kumasaha ya ni munsi hazaba ari saa 2:49 zigicamunsi uko niko Uwiteka auze

C

 

 

Ibyo! Uwiteka abikoreye kugirango ubwo azagusubiza ku ngoma nk’uko yabisezeranije kuva kera kose ndetse bigahanurwa mukanwa kabahanuzi b’Uwiteka nk’uko Uwiteka yabishatse n’ukugirango uzamenya kandi wemera ndetse wizere ko Uwiteka ariwe munyembaraga bityo gakondo yabakiranutsi uzayisige mu maboko yabakiranutsi kugirango ubwoko bwanjye buzabe abanyamahoro iteka ryose uko niko Uwiteka avuze.

June 03,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyago bikomeye biraje kw’isi yabazima nyamara bwira ubwoko bwanjye busenge cyane kandi busome ijambo ryanjye kuko ariryo ryonyine rishobora kubahumuriza kuko ibintu ngiye gukora bizahungabanya imitima n’ubugingo byabo uko niko Uwiteka avuze.

Uwiteka yigisha abantu be gusenga binyuze mu Muhanuzi Majeshi Leon AInesha.

b

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abantu bagusaba ko ubasengera ni jye ubagutumaho,ariko uramenye ntugasenge wenyine ubasengera kuko nshaka ko bamenya kwisengera kugirango mubihe bikomeye bazamenya kwambaza Uwiteka Imana,bigishe gusenga abazakurikrana imburo n’impanuro zawe bazakugiriraho umugisha uko niko Uwiteka avuga.

Umuhanuzi aho yambariye incocera ninaho azambarira inkindi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore aho wakorejwe isoni ninaho nzaguhesha icyubahiro,kuko umwanzi yakwishimye hejuru,niyompamvu nanjye aho umwanzi wawe ari ninaho nziheshereza icyubahiro uko niko Uwiteka avuze

Mwana w’umuntu dore abatutsi nabatutsi-kazi baturutse uganda batangiye gusubiranamo,kubera umwuka wishyari mpagurukije hagati muri bo kugirango batazumvikana kuko habayeho gutsokamira abandi banagakondorero niyompamvu bagiye kugira umwiryane kuko habaye kurobanura kubutoni uko niko Uwiteka avuga

Rwnda

 

 

Abo batutsi n’abatutsi kazi ngiye kubateza intambara zikomeye,kandi ntibazashobora kuzirwana kuko hagati muri bo huzuyemo umwuka w’ishyari no kurobanura kubutoni intambara ntabwo bayishobora kuyirwana kuko bananiwe gukiranuka dore ibibazo bikomeye bigiye kubahagurukira kugirango mburizemo imigambi y’umwakagara uko niko Uwiteka avuga.

Inkozi y’Ikibi

devei

 

 

 

Nerekwa umuhanuzi mukuru yica abadayimoni bari barazinze ubwoko bw’Imana,bwiri bwarabaye imbohe maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirmabwira riti mwana w’umuntu fasha ubwiko bwanjye ubwigishe gusenga no gukiranuka ibindin byose bifuza nzabibahera ubuntu uko niko Uwiteka avuga.
“But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.Mathew 6:33

IMG_20150213_114646

 

 

03 June,2015 Kumasaha yigicamunsi ubwo nari nirambitse,kuko numvaga naniwe narimaze gutanga ubutumwa bwiza bwo mu gice cy’ubuhanuzi cya (9);maze ako kanya ntwarwa muyerekwa mbona igiti gisa nicyo muri gakondo ariko cyo cyari kigufiya.

Nuko m bona haje umuyaga uragihuha ukiganisha aho nari nirambitse,ubwo najye nibwiraga ko ndi maso,nibwo nahise mpungisha umutwe kugirango kitamputaza, muri uko guhungisha umutwe,nisanze ko nari nirambitse kugisasiro.

p

 

 

Nuko ako kanya ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu,mbese waba wamenye icyo biriya bisobaura?Ndasubiza nti Oya nyagasani,ni uko arambwira ati,biriya bisobanura ko Umwami w’Isamariya Peter Nkurunziza igihe cye cyarangiye aragiye avuye ku ngoma kandi amashyrezo ni mu nzu

Nuko ndahaguruka nditunganya nerekeza kumurwa mukuru w’Ishushani,maze guhaha amafunguro imvura iba iraguye,ndihuta ngo mfate imodokari ingeza mu icumbi,maze umwuka w’Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu ihute vuba ujye gutangariza abatuye Isamariya yuko Umwami waho akuwe ku ngoma nk’uko ibyahanuwe bibivuga.
Umurongo wa bus nawumazeho amasaha (3) maze aho ngereye mu icumbi,nibwo mbere yo gutegura amafunguro nabanje gutunganya umurimo w’Uwiteka kugirango abakiranutsi bisamariya bamenye ibigiye kuba mu gihugu cy’Isamariya uko niko Uwiteka avuze.

June 04 ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,agiye gukubitwa n’Uwiteka urusika Rw’Amabyi,numva ndatangaye nibaza impamvu yabyo biranyobera,mu gihe ngitekereza impamvu y’igihano uwo mugabo ahawe n’Uwiteka ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,uwo mugabo yuzuye umwuka wuburirganya no kuyobye ubwoko bw’Uwiteka niyompamvu Uwiteka Imana agiye kumwereka ko ubugoryi bwe yita ubwenge bugiye kugira iherezo uko niko Uwiteka avuga.

Umulinzi mukuru w’Ibyasezeranijwe.

R

 

 

 

Nuko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho bwa kabiri,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe abaye ikimenyetso gikomeye cy’ubuhanuzi,dore mbere yuko agira imyaka (3) ;ubutegetsi bw’Abategetsi bakomeye mukarere k’Africa y’uburasira zuba Easter African Community EAC,bazaba bamaze kuva kubutegetsi uko niko Uwiteka avuga.

Gaza

 

 

Mu gihe benshi batekerezaga ko izo ntambara zizaba mu matora,dore bagiye gutungurwa n’Uwiteka kuko izo ntambara zizaba mbere y’amatora uko niko Uwiteka avuga.

Umwami Ahabu,n’Umwami Kazi Jezebel

 Ijambo ry’Uwiteka ryongera kjkunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagiye kubaho umukwabu uturutse murugo rw’Umwami Ahabu,na Jezebel woguhiga abatutsi bakomeye baturutse mu gihugu cya Uganda kugirango bafungwe kuko bakeka ko bafatanije nabatavuga rumwe bari hanze y’igihugu

Ikindi bashaka n’uguca intege izo mbaraga zabo batutsi baturutse uganda bagaca bugufi bagapfukamira abatutsi baturutse mu gihugu cy’Uburundi kugirango babone uko bashinga ubwami bw’Abega uko niko Uwiteka avuga

sec

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyakorewe mubwihisho bigiye gushyirwa ahagaragara kuko igihe cy’Uwiteka gisohoye uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,dore imperuka yamadini irageze kandi igeze kw’ishyerezo ,ibi bitewe n’umukwabu wogukiranuka,ndetse inkunga amadini yabonaga zose Uwiteka arazihagaritse uko niko Uwiteka avuga.

b

 

 

 

Ibyo mbikoreye kugirango bamenye ko nd’Uwiteka bishyize hejuru bakabeshya ubwoko bwanjye ko nabahaye umugisha nyamara ntamugisha nigeze mbaha ahubwo bakoranye n’umwanzi w’ubugingo bubwoko bwanjye barangiza bakambeshyera ngo nijye nabahaye umugisha,niba rijye wawubahaye noneho reka nkubakureho bityo bimenyekane ko nawubambuye hanyuma bazatanga ibisobanuro impamvu nabahaye umugisha narangiza nkawubaka uko niko Uwiteka avuga

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwana w’umuntu ashyizwe hejuru kubera akavuyo ko gukiranuka uko niko Uwiteka avuga. Kuko ako kavuyo gateye impagarara benshi mubatuye isi uko niko Uwiteka avuga

The word of the Lord God,comes to me,and told me this,son of man,I swear ,I’ll love for those who’s loved me,but for those who’s not loved me,ill be against to them says the Lord our God almighty. Prov.8:17 I love them that love me;and those that seek me early shall find me.Riches and honor are with me;yea durable riches and righteousness.My fruits is better than gold,yea,than fine gold;and my revenue than choice silver

iva

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umva uko Uwiteka avuga,dore umunsi uraje kandi urasohoye ubwo Uwiteka agiye kwihesha icyubahiro akambura umwanzi wabakiranutsi abakobwa be,n’Abahugu be,kugirango azamenye ko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Bishop Rwandamure Charles

R

 

 

Nuko ijambo rikomeza kunzaho cyane, rirambwira riti,mwana w’umuntu hanura uvuge uti,igihe cy’Abanyamadini n’Abafarisayo kirarangiye kuko bakunze gukiranirwa bahagarara kumuryango w’ijuru babuza ubwoko bwanjye kwinjira ndetse nabo banga kwinjira none nshyizeho ishyerezo kugirango ubwoko bw’Uwiteka bumenye ko Uwiteka ariwe Mana,ngiye gukoza isoni abafarisayo ubwambure bwabo nzabushyira ahagaragara kugirango bimenyekane ko batakoreraga Imana yo mu ijuru uko niko Uwiteka abuga

L

 

 

Nuko nkiri muri uwo mwuka,nerekwa intare y’ingabo irimo guhiga ihene”Intare yo mu muryango wa YUDA”Ihene ihagarariye umwuka w’ikinyoma.Maze izisanga ahantu ho mu butayu mbona irasimbutse isingira ya hene y’ingabo maze iyifata kumunwa,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu dore ikinyoma gishyizweho iherezzo uko niko Uwiteka avuga.

Abadayimoni b’Isamariya boherezwa mubutayu.

devei

 

 

 

June 05,2015 Njyanwa mu iyerekwa mbona umuhanuzi mukuru ajyanywe mu butayu bugufiya,agezeyo ahasanga inkambi yabadayimoni aho bakambitse babuze icyo bakora.

Nuko umuhanuzi mukuru asa nushaka kwegera izo nkozi zibibi kugirango arebe icyabazanye aho mu batayu,ariko abona ko nta cyo barimo gukora,ahubwo abona babaye imburamikoro.

Nuko mu gihe nanjye nkimwitegereza,numva ijwi ry’Umwuka w’Uwiteka rinjeho rirambwira riti,mwana w’umuntu ibyo urebe waba wasobanukiwe ibyari byo?

wild

 

 

 

Ndasubiza nti oya Nyagasani,nabibwirwa niki imbata yawe,nkajye uciye bugufiya?Aransubiza ati,abo badayimoni ureba,bari basanzwe batuye mu gihugu cy’ISAMARIYA,none kuva aho ubuhanuzi busohereye ,abadayimoni babuze amahwemo n’ibyicaro birukanywe mu murwa mukuru wasariya babura aho berekera bahitamo guhungira mubutayu bugufiya ubusanzwe nibwo buturo bwabo.

Ariko kubera mu butayu ntakintu kibayo,hakaba ubushyuhe cyane,barahunga bakajya gutura mu bantu b’Uwiteka!Ni uko nkomeza kwitegereza mbona abadayimoni batangiye gukina amatovu berekeza IKUSI y’uburasira zuba

Nuko mu gihe nkitegereza nerekwa umuhanuzi mukuru ahamagawe ngo ajye gutegeka imbarga z’ubuhanuzi mu gihugu cy’ISAMARIYA,mu gihe ataragerayo,numva ijambo ry’Uwiteka rinjeho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore icyaha cy’ISAMARIYA cyingana n’icyaha  CY’UBUYUDA

Kubera iyo mpamvu witeka ategetse ko,haba Isamariya cyangwa se Ibuyuda abami baho bakurwa ku ngoma uko niko Uwiteka avuze

Ni uko nerekwa umuhanuzi mukuru aturuka isamariya atwarwa kumusozi mure mure uri hagati yigikombe cy’abanyabyaha icyo gikombe cyari cyuzuye amazi menshi,ni uko umuhanuzi mukuru amanuka wa musozi agwa hasi muri ya mazi ako kanya ntwarwa mu mwuka njyanwa kujya kumutabara Uwiteka tumugiriraho umugisha tubona tuvuye muri nyanja yabadayimoni

Tuzamuka turirirmba indirimbo yamazamuka yo mu gitabo cyo gushimisha Imana,indirimbo ya 82 ivuga ngo Mwami wakomeretse aritwe waziraga,numva ngize umunezero mwinshi naho umuhanuzi mukuru we,yari yatwawe cyane bitewe nineza y’Uwiteka Imana yabakiranutsi yamugiriye ntagwe muri ya nyanja yabadayimoni

Rene

 

 

 

Nuko mbona tugeze kurusengero rwitwa RESTORATION chuch,urwo rusengero dusangamo abantu benshi basenga,ariko icyari giteye ubwoba ni uko nta mukiristu urwo rusengero rwari rufite,abasengeraga aho bose bari abashyutsi kuko ngo umuntu aza gusenga mu gihe yakabaye umukiristu agahita yigendera hakaza undi mushya bigahora gutyo

Ibyo bigatuma urwo rusengero rw’Abafarisayo ruyobowe n’umwana w’umwega Rene Masasu umufarisayo w’umuriganya ukunda icyubahiro n’amafaranga kandi akabikunda mu buryo budasobanutse bikaba bigoye kumumenya kukoyiyoberanya muruhu rw’Intama rwiyambitse ibyanditswe byare

Nuko aho twahise tuhava twikomereza urugendo ariko tubura aho gusengera kuko twashakaga aho gushimira Imana kubyo yarimaze kudukorera.Dukomeza imbere gato duhura n’umwuka w’inzika watumwe kubahamagawe n’Uwiteka ushinzwe kubahiga kugirango ubagirira nabi ntibazigere basohozwaho umugambi w’Uwiteka

Sinakubwira ubwo twahise turwana n’uwo mwuka,intambara yamaze amasaha agera kuri (2) maze imbaraga z’Uwiteka ziruruka zidutera ingabo mu bitugu tunesha uwo mwuka w’inkozi zikibi bari baduteze mu nzira dukomeza urugendo tugenda tunezerewe dushima Uwiteka Imana dusubira mu icumbi Uwiteka yaduhaye ry’akanya gato.

RDF

 

 

 

Urugendo rwo mubutayu bugufiya mu gihugu cya Kenya,igice cya nyuma Tukimara kugera muri icyo gihugu,inkozi zikibi z’Abarozi zo mu bwoko bw’Abakongomani biyita abanyamurenge bavuga ururimi rw’ikinyarwanda,bamaze kumenya ko ducumbitse kumugaragu w’Uwiteka Simon Nkunda abantu,batubonye murusengero rwabo maze bamenya ko Uwiteka yatugiriye neza akatugwiriza impano ze kugirango dukorere benedata muri kristo.

Bahise bacura umugambi wokurimbura ubugingo bwacu,aho ndavuga abarozi baba mu madini yafarisayo kuko itorero rya kristo byabagora kuribamo kuko bazirana n’impano z’ubuhanuzi,kandi kimwe mubigize itorero rya kristo n’ubuhanuzi bw’Uwiteka Imana kuko habaho amahanuzi menshi atandukanye nyamara adaturutse k’Uwiteka Imana yabakiranutsi

Twarabahunze twerekeza mu majyepfo yicyo gihugu,igihe cyaje kugera twisanga ahantu hitwa Ongota Rongai aho Imana yari yaravuze ko tuzacumbika tukahabonera umugisha.Nk’uko twabibandikiye mu buhanuzi bw’igice cya (7);twahuye n’umwana w’umusore witwa Joshua wo mu bwoko bw’Abakamba,atubonaho impano z’Uwiteka Imana,maze ashimishwa no kutugirira neza.

 

 

 

Yaje guhamagara umugore witwa Rose Marry Ndunda turamusengera nawe atubonaho Imana kuburyo budasanzwe,yari yararasazwe ikirenge,ukuguru kw’itako,no kururimi kugirango uwo azajya asaba ubufasha wese ajya mwitahoMu gihe twari tumaze kumukuraho izo mbaraga z’Umwijima yaratangaye cyane ngo kuko yari yarabwiwe ko bazamutunganya kuburyo mu buzima bwe adashobora kubura umurimo wo gukora

Ariko duhura nawe byasaga nibyamurangiranye kuko yari yaratandukanye n’umugabo we,ndetse yarahembwaga umushara ugera kumadollar $406.97 ubwo nukuvuga ibihumbi 40,000 by’amashillingi ya KenyaAriko igitangaje ntibyamubuzaga guhora mu madeni cyangwa abana kuburara,kugeza ubwo twafataga agafu Imana yabaga yatugeneye tukakamuha kugirango abana bataburara cyangwa abone uko ajya gusenga Uwiteka Imana

Akimara kutugeza murusengero Imana yadukoresheje ibikomeye birimo kwirukana abadayimoni no gufata abarozi bari muri urwo rusengero twahereye ,kuri Pastor Jenayi turamusengera ariko ntiyemera kureka imirimo ye mibi ahubwo ahitamo kureka kuba umupastor muri urwo rusengero

Twaje kujyana na Bishop Simon Agwea mumasengesho ya Ninjoro murusengero runaka ruherereye ahitwa KAYOLE,bari bateguye amasengesho yo guhimbaza Imana bashima Uwiteka Imana ko yabakoreye ibikomeye bakabona ubuzima gatozi muri leta yicyo gihugu

Twagezeyo maze twakirwa neza cyane mucyubahiro cy’abana bab’abantu,yari yavtubwiye ko ,aribubwirize ariko ntabwo yigeze ahabwa umwanya wo kubwiriza,kuko hari hatumiwe abakozi benshi barenze (3);igitangaje abavugabutumwa (2) muri bo,bihariye umwanya wose ndetse basa naho nyir’ubwite atakibafiteho ububasha kuko abo (2) umwe yarabwirizaga yaruha agaha mu genzi we!

Urebye ni bintu bari bapanze neza ndetse bitegura uburyo bwo kwangiza abantu b’Imana bakoresheje imbaraga z’umwijima zo mu bwoko bwa ILLUMINATI,bagerageje gukoresha imbaga zabo ngo bakore byabitangaza bajya bavuga,birananirana ,hanyuma ubwo nanjye aho nari nicaye inyuma ya Bishop nari ntegereje kureba ibyo bitangaza

Sinarinzi ko aho umuntu w’Imana yicaye imbaraga z’abadayimoni zidashobora kugira icyo za kora,nateekerezaga yuko zikora aruko umuntu arimo gusenga,ariko ibyo byose biterwa n’urwego rwo mu mwuka umuntu aba amaze kugeraho

Sinzi uburyo ninjiye mu mwuka gato,kugirango mbashe kumenya amakuru yahoo hantu twaje gusengera kuko ntacyo Uwiteka yari yahambwiyeho,maze nkimara kwinjira mu mwuka nerekwa uwo mugabo w’inkozi yikibi wita umugaragu w’Imana kandi akorera satani witwa MAINA.

Mbona ibyo akoresha byose kugirango yigarurire imitima yabenshi bifuza kuyoba kuko bananiwe kubaha Imana basigara bishakira abavugabutumwa biki gihe cy’ubuyobe bwa none,maze kumubona igihe ntaragaruka mu mubiri,nawe yahise amenya ko namubonye kandi arijye wamubujije kwikorera ibitangaza bye!

Yankubise urushyi rwiza mu matama ahita abyibuha ako kanya!maze aravuga ngo ankubise kuko nari muhumiririje amaso,abonye ko iyo mvugo idasobanutse ,arongera ati,yarasinziriye!Abantu baravuga bati,aya masaha ya saa munani z’ijoro umuntu yabuzwa niki gusinzira ko arimwo kubwiriza ibintu bitadufasha?

Birumvikananko abantu b’Imana barababaye ariko Babura uko bagira,ubwo yakomeje kutubeshya ariko bitagenda kubera kubera yaramaze kwivangira,bigeze mu masaha ya saa kumi z’igtondo,turataha

Abonye tugeze hanze,aravuga ngo,Uwo mugabo niwe yari yafunze imbaraga zanjye kugirango ntakora ibitangaza maze abantu baramubaz bati,ese yashobora guhagarika imbaraga z’Imana?Abura ibisobanuro

Nyuma y’iminsi runaka twaje kujya gusengera kwa Bishop mukuru wiryo dini rya satani,turi mumasengesho,umwuka w’Uwiteka avuga yeruye ati,Bishop simon Agwea,dore winjiye mubutayu,aho mubutayu niho uzamenya ko nd’Uwiteka Imana

Ahita aravuga ngo JANGWA HILO NALISHINDWE IN JESUS NAME,ndamubwira nti,rwose naho wakora iki,ntabwo ubwo butayu uzabucika kuko Atari satani ubuteye ahubwo Uwiteka niwe ubuteye

Yanze kwemera avuga ko Imana ye akorera idashobora kwemera ko yinjira mu butayu,ngo ighe agezemo nicy’umugisha ntabwo ar’igihe cy’ubutayu cyangwa umuvumo!gihe cyeje kugera turahava nk’uko twabyanditse mu gice cy’ubuhnauzi

Mu gihe kitarenze umwaka Bishop Agwea yaje kwibwa imodoka yari yarahawe na ILLUMINATI mukuru witwa koikoi,akaba ari nawe washinze urwo rusengero akoresheje  umudamu we,dore ko Josephat KOIKOI waruhagarariye iryo dini rya Satani mu ntara ya KAJIADO, yavugaga ko azagenda akizwa gahoro gahoro ariko agakomeza kwenyera ku nzoga,ari nako yisanzura mubangavu budutonore

Umudamu wa koikoi nawe bahise biba indi modoka ye yo mu bwoko bwa Renno ntoya yo kugendamo,Bishop yahise yinjira mubutayu yirukanwa mu nzu nuwo mukozi wa sekibi,ahita asubizwa mucyaro ahitwa KAKAMEGA,WESTERN.

Uyu Bishop yakoreshaga imbaraga zo mu bwoko bwa Soothsayer’s spirit,naho koi we yakoreshaga Frimassion spiriti,naho pastor Jenayi we yakoreshaga sorcerers spirit,ubwo Simon amaze kwinjizwa mubutayu,Koi yahise agarura wa murozi twafasha witwa Jenayi urumva ibisa birasabirana.

June 06 ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bw’Abatutsi bavuye Uganda bagiye gukora ikizamini cyitwa Trigger “Oral,Listenning ,and  writing”harimo abakobwa n’abahungu maze mbona abakobwa benshi batsinzwe icyo kizamini naho abahungu bapfa kugerageza bahawe iminota igera kuri (58) minutes

Nerekwa hatangwa isoko “Tender”maze haza abantu benshi kuripiganira,harimo abashinwa,nabazungu,ariko mbona iryo soko umuhanuzi mukuru ko ariwe uritsindiye uko niko Uwiteka avuga

FDLR

 

 

 

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bw’Abahutu navuze yuko nzabugira ubwoko nibuca bugufi bukumva imiburo yanjye,dore noneho umwanzi w’ibyiza nasezeranije ko nzakorera ubwo bwoko mu gihe bazaba bamaze kuba umwandu w’Uwiteka,dore afashe ingamba zo kurimbura ubwo bwoko ahereye mubahoze ar’ingabo za XFARE,abahoze muri APR,RDF,na Local defense abo bose agiye kubarimbura ngo kuko akeka ko bashobora kwifatanya n’umwanzi w’umwanzi we uko niko Uwiteka avuga

Local

 

 

 

Dore gakondo yabakiranutsi,izasigara arumusaka kuko umwanzi w’ibyasezeranijwe,yamaramaje kurimbura ubwoko bwanjye,none burira abantu b’Uwiteka uti,mwabantu mwe,ko mugiye gukubitwa n’inkuba itagira amazi mwabaye mushakisha aho mwaya kugama iyo mvura ikabanza igahita?Uko niko Uwiteka abaza!

Muri iryo rimbura hasigaye abahutu bacye cyane mbona hacitse ku icumu abakobwa (2) nabasore (4) bishyirahamwe batangira kuririmbira Uwiteka bashima ko bacitse ku icumu ariko batazi ibyo bakora iyo bava cyangwa iyo berekera

Mu gihe nkibabajwe niryo rimbuka ryabereye muri gakondo yuabakiranutsi,ndetse n’ubwoko Uwiteka yahize ko azagira umwandu we,ijambo ry’Uwiteka ako kanya rinzaho riti,mwana w’umuntu dore umwanzi yarimbuye ubwoko bw’Uwiteka ngo batazakorera Uwiteka Imana,ariko nayubusa naho hasigara bacye cyane mubarokotse ntakabuza yuko bazakorera Uwiteka Imana yabakiranutsi

Nerekwa amashyirahamwe yabahutu yubatse ahitwa NYABUGOGO yose asenywa n’umwakagara kugirango batazashyigikira umwanzi w’umwanziwe.ni uko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho riti,mwana w’Umuntu,dore umwuka w’inzika uraguhagurukiye ube maso kandi wirinde kuko ijambo ry’Uwiteka ryavugiwe mukanwa kawe rimaze kwamamara kw’Isi yose.

Kuburyo umwanzi w’Uwiteka atagifite umwanya mu mitima y’abantu b’Uwiteka,none yarahiye ngo ntazarya ntazanywa atabonye igihanga cyawe uko niko Uwiteka avuga.Nerekwa  umwuka w’ikinyoma wari warakomeretse uruguma rwica,uwo mwuka usa nutagiye kuzanzamuka wongera kwisuganya uturuka mubutayu aho warurwariye ugaruka mu murwa mukuru w’Iyeusalem

Maze utangira guhimba amayeri y’uburyo wakongera ukumvisha isi,ko ukwiye kongera gutegeka manda ya lll muri gakondo yabakiranutsi,mu gihe warimo kwisuganya rwa ruguma rwongera gutonekara maze ibyanyuma biba bibi kurusha ibyambere imbaraga z’icyo kinyoma zarangira burundu zigenda nkanyomberi

Maze kwitegereza ibi byose nahise mvuga nti,uwagiye ntabwo yihuse kuko barahirwa abo Uwiteka yakinze kureba ibikorerwa muri gakondo yabakiranutsi kuko biteye agahinda n’umubabaro utazashira,ni uko mpita nshima abapfuye batabonye ibyago by’abakiranutsi bikorerwa mu isi yabazima

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi wabakiranutsi aguteje umwuka w’impanuka arashaka ko ucibwa amaboko ntuzongere kubona uko uzajya wandika ubuhanuzi,ariko ariyimbire kuko Uwiteka ariwe Mana yawe akurinze uzengurutswe n’imbaraga z’Uwiteka zirinze umusozi zion uko niko Uwiteka avuga

Nuko nerekwa umuhanuzi mukuru afata ubwato yambuka ava kumurwa mukuru w’ISHUSHANI mu gihugu cy’IBABULONI,ageze mu Nyanja hagati muri nyina,umwuka w’inzika wari wabukereye  ateza ishuheri,ryinshi ubwato buribirandura bugwa mu mazi maze Nihutira kujya gutabara umuhanuzi mukuru maze nerekwa wa mwuka w’inzika y’inzigo uhagaze ku nkombe urimo dusekerara gusa

Ubonye ko nawubonye,uhita wihindura undi muntu,maze uza kudufasha kuzahura ubwato,sinzi uko nerebye hirya gato,ako kanya wa mwuka w’inzika uhita ucurika bwa bwato bujya hasi ikuzimu y’inyanja,ariko nahise mbukuramo maze wa mwuka ukorwa nisoni

Wahise uva ahongaho ujya guteza imidugararo musengero rw’abakiranutsi rwari hakurya yiyo Nyanja,twumva induru zabaye nyinshi tumenya ko inzika yateye bene data tujya kubatabara,tugezeyo koko dusanga niwa mwuka w’inzika utubonye uhita urahunga.

Nerekwa gakondo yabakiranutsi yongera gusanwa,abafundi bashinzwe gusiga amarangi bahabonye umugisha mwinshi kuko amazu yose yo muri gakondo yari yari yarasenyutse abaturage batangira kuyubaka bundi bushya kugirango basane umurwa mukuru twikureho igisuzuguriro maze nezezwa nuburyo abanyagakondorero bose bashyize hamwe nuburyo imirimo y’ubushabitsi no gusana igihugu birimbanijwe mubanyagakondorero uko niko Uwiteka avuga.

Burundi

 

 

 

June 07,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Isamariya umwotsi watangiye gucumbeka,nyamara ibizaba Isamariya nibyo bizaba Ibuyuda.Ibyo bizakubere ikimenyetso cy’uko ibigiye kuba Isamariya bica amarenga yibigiye kuba Iyerusalem uko niko Uwiteka avuga.

 • b

 

 

Mu gihe nari nkitegereza uwo mwotsi warimo gucumbeka Isamariya,ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu itegereze neza urebe uriya mwotsi w’Isamariya dore utangiye guhindura ibara ryawo.

 • m

 

 

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,nyamara abasigaye muri gakondo yabakiranutsi bagiye gukorwa nisoni kuko umwanzi yabahagurukiye kuko ibyahanuwe n’abagaragu b’Uwiteka bisigaje igihe gito bigasohora mu gihe abantu bibwira yuko bigasohoye kubera ko abana bab’abantu kugeza magingo aya nta cyerekezo cy’ubuzima bwagakondo yabakiranutsi barimo kureba imbere yabo!

 • Ni uko iby’ubuhanuzi bijya bimera kuko nta muhanga w’ibyahanuwe n’abahanuzi usibye banyiri kubihanura uko niko Uwiteka avuga.Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore imfura y’umwakagara igiye kwinjizwa mu ishuri aho igiye kwiga ikamenya neza ko Uwiteka arumunyembaraga mwisi yose kandi ko ntawundi uhwanyeje imbaraga nawe uko niko Uwiteka avuga.
 • Mwana w’umuntu dore umwuka w’inzika y’inzigo wongeye guhaguruka nyamara nubwo uhagurutse ntabwo uhagurukanye imbaraga nk’izambere kuko imbaraga zawo zimaze gushegeshwa n’imbaraga z’ubuhanuzi uko niko Uwiteka avuga.
 • weapon

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi yamaze kugota umwanzi wa gakondo yabakiranutsi,none bwira abasigaye muri gakondo yabakiranutsi uti,mwirinde cyane kuko hasigaye ahintwarane kuko intwari zirataka zinyinyiiriwe uko niko Uwiteka avuga

 • Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore mu murwa mukuru w’ISHUSHANI mu gihugu cy’IBABULONI,hagiye gutera amapfa agizwe n’ubutayu bukomeye !Ubwo butayu buzaterwa n’umutegeka w’Isi,ugiye kuza gusura umurwa mukuru w’ISHUSHANI icyo kizakubera ikimenyetso cy’uko ibyahanuwe nabahanuzi bisoheye uko niko Uwiteka avuga.
 • Obama

 

 

 • Nuko nerekwa umutegeka mukuru utegeka isi,yerekanwa kunkuta z’amazu yamagorofa ndetse n’amazu magufiya abantu bose baramurebaga aho babaga bari hose,amaze kuva muri uwo murwa hacika igikombe cy’ubutayu bukomeye cyane cyasaga n’umuhora w’inka zinyuramo zahuka uko niko Uwiteka avuga
 • Mwana w’umuntu hungisha umulinzi mukuru umukure mu murwa mukuru w’ISHUSHANI kuko amapfa ateye kandi umwanzi akaba amuhigira kutamubura hasi no hejuru,maze umwerekeze mu majyaruguru yicyo gihugu kugirango azahamare iminsi yagenwe icyo gihe umwanzi azaba amaze gucogora uko niko Uwiteka avuga.
 • Mwana w’umuntu hanura uvuge uti,Uwiteka Mana ukiranuka muri byose manura imyuka ll yoguhana ubwo bw’Abayisilamu kuko bakabije gukiranirwa mu isi yabazima,kandi bakaba bakomeje kumena amaraso yabatariho urubanza uko uko niko Uwiteka avuga
 • Burira abashobora kwihana uti mwihane kuko ujinya w’Uwiteka ubamanukiye kubera gukiranirwa kwanyu kugirango niba bishoboka mukize ubugingo bwanyu mbere yuko ibihano by’Uwiteka bibageraho uko niko Uwiteka avuga
 • Uwo mwuka umanukiye ubwoko bw’Abayisilamu ,ugiye kumanukira urubyiruko nyarwanda kuko bashyizwe mugipimo kugirango bageragezwe n’Uwiteka Imana irebe kwihangana kwabo no gukiranuka kwabo kuko nyuma yibi byose Uwiteka azakoresha iby’Ubutwari kubazanesha urwo rugamba uko niko Uwiteka avuga.

 Amry

 

 

June 08 ,2015 Mwana w’umuntu dore igisirikare cy’Urwagasabo kizasenywa cyongere kubakwa bundi bushya kuko ikiriho ubu gifite amatwara yakinyeshyamba,kandi cyikaba cyubakiwe k’umuntu umwe gusa,bityo rero cyizasenywa kugirango hubakwe igisirikare cy’umwuga cyubakiwe ku mbaraga z’Igihugu uko niko Uwiteka avuga .

  • ko

 

 

 • Mwana w’umuntu dore umwakagara asuzuguye umutegeka w’isi yose kubera guhindura itegeko rya gakondo yabakiranutsi,none uwo mutegetsi azabiranijwe uburakari bwinshi cyane kubera ubwo uburiganya bw’umwakagara!
 • None uwo mutegetsi akuyeho umwakagara kubutegetsi vuba cyane byihuse kandi mu buryo butunguranye kandi budasobanutse!
 • Burira ubwoko bwanjye bube maso kuko ibyahanuwe byageze imbere yagakondo yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.
  • Nuko nerekwa inteko yabakagara yongera kwisuganya ngo bireememo izindi nteko z’ibinyoma zotatowe n’abaturage ngo kugirango bahindure kandi basenye itegeko rigena imikorere yo muri gakondo,maze nerekwa umuhanuzi mukuru yegera izo nteko ngo yitegereze neza inkuru izabone kibara.
 • Amaze kwegera izo nteko z’abakagara n’abakagara kazi,abonamo ingingo (3) arizo bahinduye kugirango babone ububasha bwo kwimika ubwami bw’abakagara ,sinzi ukuntu bakebutse babona umuhanuzi mukuru maze havamo umwakagara usheshe akanguhe yatsa ikinyabiziga cye yirukankana umuhanuzi mukuru.
 • Ageze imbere gato ikinyabiziga cye kirazima gisazira aho,maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,uko niko Uwiteka ajya akiza abagaragu be bamukorere batarabanyabwoba kugirango asohoze umurimo we uko niko Uwiteka avuga.
 • Nerekwa ako kanya umutegeka w’Isi kubera uburakari bwinshi yarafite ,yahise yimika kuburyo butunguranye Rukara rw’Igisage rubundiye mu mahanga amwimika bitunguranye maze amahanga aratangara abantu bose bemera ko Uwiteka ariwe Mana kuko asohoje ibyo yavuze.
  • Maze nerekwa abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abahutu bafite ubuhanga buhanitse bigira inama yuko bareka politike ahubwo bakinjira igisirikare kugirango babone imyanya ikomeye!

 

  • five

 

 

 

 • Nerekwa rutuku rw’imvange rucigatiye amafaranga mu ntoki rutanga ayo mafaranga mubahutu kugiango bagurire abahutu bize bemere kwinjira igisirikare ari benshi kugirango bakore kandi bategure kudeta yo kuzakuraho ubwami ngo kuko Rukara rw’Igisage rubanesheje imberer yamahanga
 • Ni uko iyo migambi yose ndayitegereza ndatangara cyane,bagerageza gukora nk’uko bakoze mberer bashaka abatutsi bibasambo nabo bize babanyanyagizamo izo ntonorano ngo bemere binjire igisirikare kugirango bazabone uko bongera gukora amarorerwa bitwaje igisirikare.
  • Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu andika ayo mabanga kuko bitazabaho ubu,ahubwo bizabaho cyera maze uburizemo iyo migambi mibisha kuko itandukanye n’imigambi y’Uwiteka
  • H

 

 

 

 • Nerekwa imirimo y’inkozi zikibi ishyirwaho ishyerezo kubera ko igihe cy’Uwiteka cyahanuwe n’abahanuzi gisohoye,mbona baciye hasi no hejuru ngo barebe ko bakomeza kwimakaza umuco mubi wabadayimoni ariko Uwiteka ababera ibamba!Igihe bakomeje guhatiriza basanga ahabo hatakiriho kuko bashoye ukuboko kwabo mu mirimo y’Uwiteka Imana bituma Uwiteka Imana abarakarira arabarimbura kubera gushaka kurwanya ijambo ry’Uwiteka ryavugiwe mukanwa kabahanuzi.
  • Erega ntanzira zihari kuko dore inzira zose Uwiteka yarazisibye zabaye umusaka ni mushaka mwemere ko Uwiteka ariwe Mana kuko atazabura gusohoreza abakiranutsi ibyo yavuze !ni uko rero musome urya mwana atarakara akabarimburira gushira kuko imfura na se birangana
 • Ariko se ubundi ninde wabaroze kuburyo mudashobora gutinya amaboko y’Uwiteka?Ninde uhwanye nawe muri mwe?Mbese ninde wamenya imfatiro cyangwa inkingi z’Isi?Cyangwa imfatiro z’Inyanja?Dore bwenge arabagira inama yo kwemera no kugendera mu nzira zitunganye kugirango muzabone kuramba no kubaho igihe kirambye,ariko ni mwanga kumvira iyo ivuga ntakabuza no kurimbuka muzarimbuka ndetse muzashira mwese nta nuw’umuti uzasigara wo kubara inkuru,kuko Uwiteka niwe wimika ashyiraho ndetse agakuraho uko niko bwenge abaza!
  • banyam

 

 

 • Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abakongomani bavuga ururimi rw’ikinyarwanda bihinduye ubwoko bw’Abanyamurenge nyamara ntawabagize kuba ubwo bwoko.
 • Dore bagerageje kurwana intambara kugirango bagire akarere kibigengaho,ariko iyo migambi yabo nayiburijemo kuko bakoze ibyangwa namaso y’Uwiteka kuko bakurikiye abana bab’abantu bibagirwa ko kera bakibana n’Uwiteka bamugiriyeho umugisha.
  • Binjiye mu byi’Isi cyane kurusha kwinjira mu by’ubugingo uko niko Uwiteka avuga,dore imigambi yabo nzayiburizamo ntakabuza kugeza igihe bazamenyera ko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi
 • Bananiwe gukiranuka,bananirwa kwizera ijambo ryavugiwe muri bo,ibitangaza by’Uwiteka hagati muri bo bisigaye aramateka kuko banyuranije n’Uwiteka Imana yabakiranutsi Imana yo mu ijuru uko niko Uwiteka avuga.
 • Dore intambara zose barwanye zababereye impfubusa kuko batabanje kungisha inama,iyo baza kwiringira ijambo ryanjye ntibiringire ubusambanyi bwagaragaraye hagati muri bo,mba narabanye nabo,ariko noneho kuko biringiye imbaraga z’abana bab’abantu niyompamvu nabataye!
 • Dore bahora babaza ngo Mana kuki wadutaye niki cyaguteye kuva hagati muri twe?Babwire uti Uwiteka afitanye urubanza namwe kuko mwamutaye mugakurikira amaboko y’abana bab’abantu.
  • Nicyo cyatumye nanjye mbata mva hagati muri mwe kuko mwagendeye mu nzira za balaki mwene Bewori washatse kuvuma ubwoko bwanjye bwa YAKOBO nyamara se sinari namubujije akanga kugeza aho mpindura umuvumo we yavumaga ubwoko bwanjye kuba umugisha uko niko Uwiteka abaza?
 • Dore intambara zose bazashoza ntabwo bazazitsinda kuko zitari mubushake bw’Uwiteka ahubwo nzabateza abanzi babo babamareho bazabaheha nk’uheha amabyi hazasigara bacye cyane bo kubara inkuru uko niko Uwiteka avuga.
 • Abazarokoka hagati muri bo bazababwira uko Uwiteka yabatereranye akabakuraho amaboko maze umwanzi wabo akabigirizaho nkana bazahinduka iciro ry’Umugani mu mahanga yose kugeza ubwo bazajya batinya kwitwa abanyamurenge kubera gukorwa nisoni zo kutumvira Uwiteka Imana yo basogukuruza uko niko Uwiteka avuga.
 • Mwana w’umuntu dore ikibazo kiraje,ariko ntugitinye kuko ntacyo kiribugutware kuko ufite imbaraga zo kugitegeka,ni uko rero usabe Uwiteka Imana yabakiranutsi akugirire neza kugira ukomeze umurimo w’Uwiteka Imana yo mu ijuru uko niko Uwiteka avuga
 • Mwana w’umuntu,sengera uyu muntu batanzeho igitambo kuko ar’umuririmbyi w’Uwiteka dore abanzi bubugingo barashaka kumutambaho igitambo cy’Abadayimoni nyamara nusenga Uwiteka Imana izo mbaraga zabo ntacyo zishobora kumukoraho uko niko Uwiteka avuga.
 • Ahagana mu masaha ya saa munani z;amanywa ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,Mwana w’umuntu, dore abanyamurenge bavuga ururimi rw’ikinyarwanda biyita abakongomani,mbamanuriye amakuba ibyago,n’kaga bikomeye kuko bakomeje gushing ijosi bakaba banyubaha,dore biringiye bana babo bagiye mu mahanga aho naho nzabasangayo mbateze ibyago maze ibyiringiro byabo mbihindure imfabusa uko niko Uwiteka avuga.
 • Dore umugisha wose bari bafite ndawubambuye kuko biringiye abana bab’abantu bananirwa kwiringira Uhoraho,niyompamvu bagiye guhinduka igitangariro mu maso yabatuye isi,uko niko Uwiteka avuga.
 • Ahagana mu masaha ya nimunsi,ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore officers bakuru ba RDF bagiye gukorwa nisoni kuko bagiye kuraswa na bana babo babyaye,kuko bananiwe kurwanya ikibi,none abana babasore mbaye umwuka w’ubushizi bw’amanga kugirango batinyuke bahaguruke barwanye umwakagara kuko igihe gisohoye ngo ibyahanuwe n’abahanuzi b’Uwiteka bishyirwe ahagaraga.
 • Bakomeje kubicira inkeri,none igihe niki ngo bimenyekane yuko muri bo umuhanuzi yaranarimo ariko kubera imitima yabo yagoswe n’umwuka w’ikinyoma watumye badashobora gushaka mu maso h’Uwiteka ahubwo bihitiramo gukorana n’umwuka ww’inkozi zikibi,dore biringiye umwana w’umuntu ushira umwuka mu bugingo none bakozwe nisoni uko niko Uwiteka avuga.
 • Dore izo ngabo ziyita ibihangage igihe cyabo cyo gushyirwa ahagaragara kirasohoye,nyamara abiringiye Uwiteka ntabwo bazakorwa nisoni kuko kubakiranutsi Atari ko bizahora uko niko Uwiteka avuga.
 • Igiti kiraguye kubera kubemba amashami n’imizi.

Igiti

 

 

 

 

June 09 ,2015 njyanwa mu iyerekwa nerekwa igiti cy’umuvumu giteye haruguru y’ubutayu bugufiya,maze mbona icyo giti cy’umuvumu cyarumye amababi gitangiye kuma amashami yacyo,ni uko nerekwa abakagara batangiye kurura cya giti ngo bajye mu mashami kujya kukiguyaguya bagisukire amazi barebe ko cya kongera kubobera kigatoha amababi yacyo ariko biba iby’ubusa kuko cyari cyaramaze kubemba mu mizi yacyo.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu reba hirya gato urabona ikindi kimenyetso cy’ubuhanuzi,ndareba maze kwitegereza neza,mbona har’ikindi giti kinanutse kirimo guhuhwa n’umuyaga nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti hunga wigireyo gato kuko uwo muyaga ugiye kukigusha kuko igihe cyacyo cyo kurimburwa kirasohoye

Aho munsi ya cya giti cy’umvumu hari umwana w’umukobwa wagumiwe utararongorwa w’umusinzi cyane maze uwo mukobwa ndamubaza nti ese urakijijwe?Aransubiza ati yeee,ndamubaza nti ko mbona usa numusinzi aransubiza ati nibyo ndasinda ariko nkanasenga

Rwd

 

 

 

Ndamubwira nti rero ntabwo urakizwa ukwiye gukizwa kugirango Uwiteka agukize ubwo businzi,aransubiza ngo bizaba biza gahoro gahoro,ni uko mva ahongaho maze ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu biriya ubonye waba ubizi icyo bisobanura?

Ndasubiza nti Oya! Rirambwira riti,kiriya giti cy’umuvumu n’imbaraga zo guterekera zikoreshwa n’umwakagara muri cya giti kitwa umuvumu kiba mu murera cya kindi Pastor Deo wo muri Eglise Vivante yakozemo umushinga agahabwa amafaranga menshi dore cya namuhaye kuba kumiseri mukuru muri leta y’umwakagara

Kiriya giti cy’umuvumu nicyo abategetsi bo muri gakondo bagiye bishingikirizaho ngo gitanga imbyaro,umugisha,ubutegetsi,inka nibindi,nyamara igihe cyacyo kirageze ngo kirimburwe kuko cyamaze kubemba mu mizi yacyo kandi cyamaze kuma ibibabi ndetse namashami yacikaguritsemo kabiri

Kiriya giti gisobanura ubutegetsi bw’umwakagara hamwe na leta ye,abantu benshi bakorera munsi ya kiriya giti wabonye cy’umuvumu ndetse na wamukobwa wabonye bisobanura amadini yo muri gakondo yose akorera munsi ya kiriya giti cy’umuvumu agasambana nacyo ndetse bagasangira n’inzoga

Niyompamvu uriya mukobwa wabonye asa numusinzi kuko idini ryo muri gakondo ryamaze gusinda ibyisi kandi ryamaze kwivanga n’Isi ntabwo watandukanya isi na politike,hanyuma cya giti kindi kitagira ubwoko wabonye kinanutse kirimo guhuhwa numuyaga nil eta ya Pierre Nkurunziza yarangije igihe cyayo,ubu ubutegetsi buriho ntabwoko bugira kuko atagifatwa nk’Umukuru wemewe n’amategeko kuko yanze kuva kubutegetsi ariko uriya muyaga wabonye ugiye kumuhirika ave ku ngoma akorwe nisoni

mva aho ngaho njyanwa mubutayu bugufiya mbona abapastori bayoboye utudini duto duto,bari mubutayu barimo gukina inkinamico udukino dusa n’utwabana bato,maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu bariya ba pastori wabonye bayoboye utudini duto,nibanyamujya iyo bigiye kuko batazi icyatsi nururo ibyo babwiwe nibyo bakora ahubwo nabo usanga baharanira kumenywa na cya giti cy’umuvumu aho guharanira kumenywa n’Uhoraho

None dore bishyize mu butayu nyamara kuzabuvamo bizabagora kuko bitazaborohera,ahubwo bazabugwamo,dore bemeye guterwa urushinge rwabadayimoni kugirango abazimu bakorere mu mibiri yabo nabo baremera nyamara bazi neza ko uyu mubiri udakwiye gukorera abami babiri

Nkurwa aho njyanwa kumusozi mure mure nerekwa Intama ifite amahembe mare mare irimo kurwana n’ihene nayo yarifite amahembe ayisumba mare mare cyane birarwana hashira umwanya mwinshi maze mbona ya Ntama inesheje ya Hene,ni uko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu waba wasobanukiwe ibyo weretswe?Ndasubiza nti Oya,arambwira ati,iriya hene isobanura umwuka w’ikinyoma urimo kurwanira kumusozi w’Uwiteka n’Umwuka w’Uwiteka Imana

None hanura uvuge uti,dore umwana w’intama aranesheje abakiranutsi babonye agahenge kuko ukuri kwa kristo kugiye gushyirwa ahagaragra kukagira ijambo mu mitima yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore abayita abashumba bayoboye ubwoko bwanjye bavuga ko bakora umurimo wanjye ariko igitangaje bajya kubwiriza bakivugira amateka n’imigani yabakera nyamara bibiliya barayifite ariko ntibayisoma

Basigaye noneho bajya kubwiriza badafite bibiliya bajya kubwiriza bagerayo bagatira bibiliya bagasoma aho babonye hose hajyanye nibyo bifuza bagahita bavuga iryo jambo nyamara batazi uko risobanura bakivugira ibibaje mu mutwe bakarangiza umuhango bahita bigira mubucuruzi bwabo umwanya bari bamugeneye bakawuha korali ikaririmba ibyo nayo itazi ubwo bakarangiza umuhanga bakigendera bakavuga ko bavuye kumurimo w’Imana.

Mwana w’umuntu babwire uti,igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo buri muntu agiye guhemberwa imirimo yibyo yakoze kuko imirimo bakoze izageragereshwa umurimo kugirango imirimo yabo igaragare yuko yabaye iyukuri cyangwa itari iyukuri uko niko Uwiteka avuga.

Cheeter

 

 

 

June 10 ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore urugendo wari gukorera ku murwa mukuru w’Ishushani rureke ahubwo umanuke wigire mu butayu kuko ISHUSHANI umwanzi yahagutegeye kugirango nuhinguka agute muri yombi uko niko Uwiteka avuga!

Nuko ijambo ryongera bwa kabiri kunzaho, maze rirambwira riti,mwana w’umuntu reba imbere yawe maze umbwire icyo urimo kureba, ndareba mbona inyamaswa yurusamagwe “Cheeter”ndasubiza ngo mbonye inyamaswa yurusamagwe “Cheeter”arambwira ati,nguwo umwanzi wawe wagutegeye mu murwa mukuru w’ISHUSHANI, uwo niwe wagutegeye mu mayira abiri agana kumurwa mukuru w’ISHUSHANI mu gihugu cy’IBABULONI uko niko Uwiteka avuga.

Umudayimoni w’inkazi wo mu bwoko bw’IMBOGO

B

 

 

 

Nuko njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni bajya gukambika munsi ya gakondo yabakiranutsi, maze bategera munsi yurugo kugirango nihagira umwe wo bwoko bw’Abakiranutsi usohoka abo badayimoni bahite bamucakira,nerekwa umuhanuzi mukuru aza arwana nabo maze barahunga bajya hepfo gato aho batagaragara kugirango babone uko basohoza imirimo yabo mibisha

Nuko igihe ngitekereza ikigomba gukorwa ijambo ry’Uwiteka Imana yabakiranutsi rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwanzi yakoresheje ikorana buhanga kugirango agute mukigozi cy’Umwanzi ,ni uko rero ukwiye kugira ubwenge kugirango umenye uko ugenza uko niko Uwiteka avuga

R

 

 

 

Mwana w’umuntu dore umwanzi ahagurukiye umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe none haguruka werekeze mu butayu kugirango abe ariho usengera Uwiteka Imana kugirango acire inzira umulinzi mukuru kugirango aterekeza mu majyepfo yamajyaruguru y’umurwa mukuru w’ISHUSHANI ho mu gihugu cy’IBABULONI.

Nuko ndahaguruka ndagenda ngeze mu butayu ndasenga,nyuma yamasengesho mbona hamanutse intumwa y’inkonkobotsi itumwe n’Uwiteka iraza maze irambaza iti,none muhanuzi w’iby’Uwiteka ndamusubiza nti yeeee!Arambwira ati dore aka kanya Uwiteka akuntumyeho ngo nkuzanire uyu mugisha kugirango ukore imirimo y’Uwiteka warutegereje gukora.

N’uko nshima Uwiteka Imana ko atajya atererana abamwiringira,uwo mwene data musabira umugisha k’Uwiteka Imana kuko yamukoresheje ibikomeye kandi biteye ubwoba,mva aho mu butayu ngenda nezerewe kuko bwari bwije ubwo nahagurutse mu cyakare nerekeza aho umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe aherereye nuko nkora ibikwiriye maze imigambi yabadayimoni iburiramo gutyo

Umunsi ukurikiyeho ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu erekeza mu gikari cyabanyabyaha maze ushake umuhinza mukuru umubwire iby’umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe maze akugirire neza,ndagenda mbonana n’umuhinza mukuru mutekerereza amavu namavuko y’umulinzi w’ibyasezeranijwe nuburyo umwanzi yari yagambiriye kumugirira nabi.Ako kanya yahise ategeka ko umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe ko agirirwa neza nk’uko bikwiriye maze nezererwa Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Umwakagara agiye gukora umukwabu wabavuye kurugerero.

RDF

 

 

 

June 12 ,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore muri gakondo yabakiranutsi bagiye gukora umukwabu w’abantu bahoze mu gisirikare ubu batakiri mu gisirikare kubera gutinya yuko bazifatanya n’umwanzi w’umwanazi ya gakondo y’abakiranutsi.

Dore bazagenda babaza niba baravuye mu gisirikare mu buryo bwemewe n’amategeko,abo bahoze mu ngabo bazafungwa igihe kire kire bategereje gucirwa urubanza ariko ntabwo bazacirwa urubanza ahubwo leta iratinya ko imirwano yaba igiye gutangira bagahita bahunga igihugu bakajya kwifatanya n’umwanzi kurwanya ubutegetsi bw’Umwakagara

Buri izo ngabo zahoze mu gisirikare uti,uwamenya ubwenge yaba akuyemo ake karenge kuko amazi atakiri yayandi uko niko Uwiteka avuga!

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu ,dore harabagore batatu ba babanyababuloni ngo barashaka kureba umwuka ugukoreramo barebe ko ar’Umwuka w’Imana,nyamara nibaza bakakugeraho imyuka ibarimo irahita ibavamo kugirango niheshe icyubahiro uko niko Uwiteka avuze

Nyuma y’iminsi (3) abo bagore bahise babaririza aho uwo muntu w’Imana atuye maze bamenya ko ncumbitse mu nzu y’ujakazi w’Uwiteka baramushaka bavugana nawe maze basaba ko twabonana ndabemerera bigeze kumunsi wa (3) ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rimbwira imyuka ikorera muri abo bagore maze rirambwira riti,dore imyuka ibarimo yatinye ku kugera mu maso none bagiye guhindura gahunda ngo ntibakibonetse kumasaha ya nimunsi nakira ubutumwa bw’uko abo bagore batakije nk’uko ijambo ry’Uwiteka ryavuze niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu dore hahagurutse umwuka w’ubusambanyi mu isi yabazima,none hanura uburire ubwoko bwanjye abakiranutsi uti,mwirinde kuko hahagurutse umwuka w’ubusambanyi udasanzwe kuko umwanzi yagambiriye kugusha intore z’Uwiteka auko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu dore abitirirwa izina ry’Uwiteka baragenda bacika intege gahoro gahoro nyamara kandi ibihe niho bigenda birushaho kumera nabi,none bwira ubwoko bw’Uwiteka uti,dore ijambo ry’Uwiteka riragenda rirangira nk’urumuri rugenda ruzima buhoro buhoro kuko mutamenye aho ibihe bigeze ni uko rero nimukanguke kuko intambara zigiye kurwanwa nabakiranutsi bahagaze mu mwami wacu Yesu kristo.

HCR

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore ishyirahamwe rya HCR rigiye kujyana impunzi mu mahanga izo mpunzi zigera kuri 802,ibyo bigiye kubaho mbere yuko uyu mwaka wa 2015 urangira uko niko Uwiteka avuga,dore abatekereza ko bazajyanwa mu mahanga ntabwo aribo bazajynwa kuko Uwiteka ayamaze kwikorera urutonde rwazajyanwa muri ibyo bihugu bikomeye kandi byateye imbere naho abibwiraga ko bari kuri rutonde nzabakuraho kugirango abakene nabaciye bugufi bamenye ko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwanzi yagutegereje ngo arebe ko unyura aho usanzwe unyura ariko yakubuze,dore Uwiteka uyu munsi yaguhishe munsi yamababa ye uko niko Uwiteka avuga.

Dore umwanzi ijambo ry’ubuhanuzi rimaze kumuhindura ubushingwe none amaze kujegera niyompamvu yakajije umurego wo kuguhiga nyamara arabizi neza yuko Uwiteka aguhishe munsi yambaba ye kuko igihe gishyize kera aguhiga ariko ntakubone,niyompamvu ahagaritse umutima cyane kuko ijambo ry’ubuhanuzi wamuhanuyeho rimaz gusohoza imbere yamaso ye kubwiyo mpamvu umujinya we warakurakiriye cyane ageragza gukoresha ikoranabuhanga ngo arebe ko yagutahura nyamara byaramunaniye.

Ahagaragara mu mayira abiri agirango uribuhnayure ariko ntakubone nyamara arashinga ikirenge kumuhunda uko niko Uwiteka avuga.

June 13,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore leta y’umwakagara ihangayikishijwe cyane na «Radio inyange» kubera ubuhauzi bushyirwa ahagaragara ndetse bukaba bugiye gusobanurwa,«Inyange TV»,nayo ibahagaritse umutima kuko iki kinayakamukuru gisurwa n’abanyarwanda benshi ugereranije nibindi binyamakuru byandika amakuru y’urwagasabo.

 

 

 

Komera ushikame kuko Uwiteka Imana arikumwe nawe, kandi yavuze yuko azagukoresha iby’ubutwari,dore abo muri gakondo yabakiranutsi, uhereye uyu munsi wanditseho ubuhanuzi babashyize mu mwijima kugirango batazajya bumva «Radio inyange»,cyangwa ngo barebe «InyangeTV»,ariko abanyarwanda bandi batuye mu bindi bihugu bazajya babasha kuyikurikirana.

Dore iminsi iragiye kandi igihe kirasohoye ngo ibyahanuwe bishyirwe ahagaragara ‘nk’uko byahanuwe n’abahanuzi uko niko bigiye gusohora kugirango Uwiteka asohoze amazerano yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga’.

Mwana w’umuntu dore imbaraga z’umwijima ziraguhagurukiye kubera umurimo mwiza w’Uwiteka yaguhamagariye,abakurwanya bararwanya Uwiteka Imana,aho niho bagiye kumenya imbaraga z’Uwiteka Imana ,kuko bigiye kumenyekana yuko hagati y’ibigirwamana byabo,n’Uwiteka ninde ukwiye kwitwa Uwiteka Imana? Niba ari ibyo bigirwamana byabo reka uyu munsi bimenyekane ko ari byo bikwiye guhabwa icyubahiro,kandi niba ar’Uwiteka Imana yabakiranutsi reka nabyo bimenyekane ko ariwe Mana ukwiye guhabwa icyubahiro uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu dore abanyagakondorero bagiye gukorwa nisoni kuko imbaraga za satani zibamanukiye baguweho n’igicu cy’umwijima,none rero babwire uti,amahano arabagwiriye kandi isoni zigiye kubakora,ariko nyuma y’umwijima umucyo uzabavira kuko umucyo wavuye mu mwijima uko niko Uwiteka avuga.Ni uko ntekereje benedata twabanaga imbere y’Uwiteka Imana bagizwe imbohe nabadayimoni b’umwakagara numva ndababye kuko batashoboye kumvira ijambo ry’Uwiteka ryatubwiye kwiga kugirango mu bihe biri imbere Uwiteka azadukoreshe ibikomeye

Yatubwiye gushaka za passport impapuro z’inzira kugirango mu gihe gikowiye tukurwe murwagasabo nk’uko Loti yakuwe Isodoma n’Igomorah,ariko benshi muri bene data ntabwo bigeze bumvira ijwi ry’Umwuka w’Imana wavugiye mukanwa kabahanuzi uhereye muri za 1998,ahubwo bashyuhijwe nirari ry’umubiri bahita gushing urugo rutazaramba.

Nanjye habuzeho gato ngo mere nkabo,ariko kubw’imbabazi z’Uwiteka yari yanjyanye mu ishuri,mbona nibura ko nshobora kuba nasoma icyapa cyo kunzira ni uko Uwiteka arambwira muri 2010 ati mwana w’umuntu dore igihe cyo kuva sodoma na Gomorah kirasohoye none gira umwete wo kumvira Uwiteka uve hano kuko nurangara bazakurukiriza muri 1930.

Nuko mfata umwanzuro wa nyuma wo kwizera Uwiteka Imana nerekeza mu mahanga nyobowe n’Uwiteka Imana nk’uko yayoboye Abraham ubwo yerekezaga mugihugu cya Canani ,aho niho natangiye gukorera Uwiteka nisanzuye gato,bitari cyane kuko nari nahungiye mu gihugu cya Misiri nyamara icyo gihugu cyari gifitanye amasezerano yuko abazajya bahungirayo bazajya bafatwa bagasubizwa muri gakondo yabakiranutsi.

Nigute wamenya ko ufite impano yo guhanura?

b

 

 

 

Impano y’ubuhanuzi umuntu arayivukana,cyane ishobora guturuka mu gisekuruza,ku bantu bakomoka ku bwoko bwa Israel,iyo ukurikiranye amateka usanga abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi bafite aho bahiruye n’ubwoko bwa Israel.

Ikindi ni uko impano y’ubuhanuzi irandura,nk’uko indrwara yandura,ariko uwayanduye birumvikana ko adashobora guhanura nk’uwayivukanye,cyeretse iyo abaye umuntu ushaka  mu maso h’Imana cyane.

Bigatuma wa mwuka mwinshi w’ubuhanuzi umuzaho nk’uko umuhanuzi Eliya yawusigiye umuhanuzi Elisha,iyo ukunda umuhanuzi,cyangwa ukaba ukunda ukuri kw’Imana muri wowe,ukaba urwanya imikorere mibi irangwa hagati yabafarisayo nabakiristu,iryo shyaka iyo Imana imaze kuryitegereza ikurekurira iyo mpano igatangira gukorera muri wowe.

Umuntu wese wumva muri we ko adakunda Imana mu buryo buhagije,kandi akaba yumva ntawundi muntu yakunda nk’uko akunda Imana,kuko umuntu ubusanzwe abyiyumvamo,ibyo ntibiterwa gukizwa cyane ahubwo biterwa no gusoma ijambo ry’Imana mu buryo bukwiriye rikakubera ibyokurya bya buri munsi

Ijambo ry’Imana iyo rimaze kugwira muri wowe,utangira kubona cyangwa kumva ibitumvwa n’amatwi y’abana bab’abantu,ndetse ugatangira kubona ibindi bintu aya maso asanzwe atabasha kubona.

Umuntu ufite impano y’ubuhanuzi satani aramwanga kuko aba amuzi neza ko ariwe uzajanjagura umutwe ,bityo aguteza abantu bakakwangira ubusa,ahanini bakugirira ishyari nta nicyo ufite,iyo wibajije impamvu bakwanga urayishaka ukayibura!

Kandi atangirira mu bavandimwe bawe bakakwanga ,bakakwita bamenya,kuko uba ufite imitekerereze itandukanye niyabo,ahanini usanga mupfa ibikorwa by’ubugome bwabo uba udashyigikiye,ugasanga rero batakwemera,hari igihe abavandimwe banjye bigeze ku mbwira ko mama yambyaye hanze kuko igihe cyose nabaga ntandukanye nabo mu bitekerezo.

Kuko ntabwo nashyigikiraga ibikorwa by’urugomo akanshi abana bavukana bakunda kugira cyangwa bakabigirira abandi!Ikindi ni uko ntasanga nabo,basanga na data,naho jyewe ngasa na mama,mama yari umubyeyi mwiza w’ingeso nziza cyane kuburyo ntaho yarahuriye na data.

Ndibuka igihe kimwe nkir’umwana niga mu mashuri abanza ngeze nko mu mwaka wa (4); nagiye kwisoko ngeze hafi nisoko twaguriragaho kuko ryari kure nka kilometere (30); ugenda namaguru kuko nta modoka zitwara abantu zari zakahageze,umubyeyi umwe aranyitegereza maze arampamagara arambaza ati wa mwana we mama wawe yitwa nde?

Ndamusubiza yitwa: Kazera Marcela,ati nyoko najyende yar’Imfura!Ngino nguhe umusuru kuko nyoko yar’umubyeyi mwiza niyigendere,uhereye ubwo nahise nifuza kuba cyangwa kwitwa imfura kuko ntabwo narinzi icyo bisobanura,ariko nahoraga ntekereza ko umuntu w’Imfura ar’umuntu wintungane ukwiye gukora ibyo gukiranuka.

Ubwo natangiye kwigira umubatizo ndi mu mwaka wa (3); nyamara ntibyari byemewe ko,umuntu utaragera mu wa (5) yigira umubatizo mu idini rya kiliziya gatolika,ariko kubera gukunda kwiga iyoboka Mana byatumye banyemerera kuko muri Region yose nabye uwa mbere mu kumenya amasengesho yose ya kiliziya amibukiro nibindi ntibuka byinshi bijyanye nimihango ya kiliziya gatolika

Natangiye kumva ko nshobora kubona inema kugez’ubu sindasobanukirwa inema icari cyo kuko haramasengesho batwigishaga kuvuga,bakatubwira ko,umuntu uvuga ayo masengesho buri munsi ashobora kubona inema nyinshi,ntabwo bigeze badusobanurira ngo inema niki?Nanjye kuko nari muto ndetse mugufiya mubanyeshuri bigiraga umubatizo barengaga p+300 sinashoboye gutinyuka ngo mbaze ngo inema niki?

Navuze ayo masengesho imyaka n’imyaka irarangira,ariko izo nema ntazo nabonye!gusa nakunda uburyo Umwami Yesu yatangiye gukora ibitangaz akiri muto,nifuzaga kumera nkawe!Ibyo byari ibyifuzo byo mu buto bwanjye!

Natangiye kujya nerekwa ibintu ariko simenye ibyar’ibyo!Bitewe ni uko mama satani yari yaramwishe nkiri muto,nta muntu nashoboye kubona ngo mutekerereze ibimbaho,nagiye mpura n’ibintu bitandukanye kandi bibi,ariko ntibyigeze bintera ubwoba,abo barozi wumva njya anita inkozi zibibi,bajyaga bohereza inzoka kumanywa cyangwa ni njoro,ariko zose nta nimwe yashoboraga kuncika ntayishe!

devei

 

 

 

 

Satani akurwanya ukiri muto,ndetse akajyenda akubuza amahwemo hirya no hino,akagutesha amashuri kugirango utazigera wiga ukaba icyo ugamba kuba cyo,ariko reka nkubwire ko icyo ugomba kuba cyo ntabwo kizaterwa n’amashuri wize ahubwo biri muri gahunda y’Uwiteka Imana mu migambi ye,kuko yakumenye ukiri munda ya mama wawe.Umugani wa padiri iryo ni jambo ry’Imana.

Inshuro nyinshi umuhamagaro utangirira mu nzozi,ujyenda ubona ibintu ariko ntube washobora kubisobanukirwa bitewe ni uko uba udafite uwagusobanurira,niyo ugiye kuri babafarisayo kuko bihamagaye batigeze bahamagarwa,usanga amayerekwa yawe cyangwa inzozi badashobora kuzigusobanurira kuko nta mwuka w’Imana ubabamo.

NB:Umunsi umwe maze kuba umugaragu w’Uwiteka navangirwaga no kwigereranya nabandi uko bameze cyangwa aho bageze ibyo bafite nkumva ko nanjye ibyo nkwiye kubigeraho,nyamara ntabwo ibyo ari byo Imana yari yarampamagariye kuko nahoraga numva ndi imfumbyi bityo nkifuza najye kuba umugabo nk’uko data yabaindaze mbere yuko yitaba Imana yarambwiye ati mwana wanjye singusigiye umurage w’ibintu ahubwo uzabe umugabo,ikindi umenye neza ko aha turi ari mu mahanga kuko iki gihugu cya Tanzania ntabwo ar’igihugu cyacu twebwe dukomoka mu Rwanda.


V

 

 

 

Bityo rero umenye neza ko dufite Umwami witwa KIGELI V Ndahindurwa twarahunganye abahutu bafata ubutegetsi twirukanywe nababirigi,none umenye mwana wanjye ko muzataha n’ubona Umwami uzamusuhuze naho jyewe ho ndabona ngeze mu marembera.

Nibutse aya magambo numva ndababaye !Umwana wawe ntuzamusingire bugaragara ahubwo uzamusigire umurage mwiza,uwo niwo uzamugira kuba umugabo,kuko azahora aharanira kuba umugabo nk’uko wamubwiye.

Reka nanjye ku munsi wa none mbahe umurage mwiza nkabakiranutsi benedata ndasaba ko mwaharinira kuba abakiranutsi kugirango satani azakorwa nissoni kumunsi wa mateka ubwo azaba yibwira ko tumuri inyuma azasinge ari wenyine,ese aya magambo haba hari icyo yaba akubwiye,hari icyo yaba agufashije?

Dore ibyo mukwiye kwirinda,mukwiye gutandukanya amagambo avuga ngo “ I have a dream”,bitandukanye  n’inzozi zisanzwe,nta mwana w’umuntu ushobora kwiha inzozi,ayo namagambo umwanzi akoresha kugirango ateshe agaciro ubwiza n’imbaraga z’Imana ihoraho”imigambi itandukanaye n’inzozi,ibi satani akunze kubikorera mu bantu bitwa ko bize nyamara aho niho utahaguye arahakirira.Nta muntu ushobora kwiha iyerekwa kuko iyerekwa rituruka ku Mana data wa twese

Kuba «visionary» iyi n’imvugo ya bantu bashaka guheza abandi mu murimo w’Imana,ndetse zikaba zimwe mu ngaruka z’uko umurimo watangiye,iyo igihe cye kigeze,ngo ave ku mwanya nabandi bayobore atangira kuvuga ko ariwe wahawe iyerekwa!Niba ari wowe kuki utashyizeho amategeko ajyanye niryo yerekwa?

Burya umwana apfa mu iterura,aha rero niho bene data mu kwiye kwirinda,dore ko,abantu benshi iyo bitarabageraho usanga ,babyumva,ariko byaba yuko noneho bageze muri wa mwanya nabo ugasanga bahinduye imvugo.

Nuko dukomeze kucyo nashakaga kuvuga,nabwiye Imana,ubwo nari mu masengesho nti Mana yo mu ijuru jyewe ndambiwe uburiganya buri mu madini dusengeramo,none ibintu ni bibiri,umpe capitali cyangwa se igishoro cy’Umwuka wera kugirango ngukorere ibyo niba bidashobotse,ndeka nigire kwishakira imibereho kugirango mbone imibereho myiza.

Kuko mbizi neza ko nzajya mu ijuru kuko wanyeretse amazina yanjye yanditse mi gitabo cy’ubugingo,bityo nzarinda ubukiristu bwanjye nzabone uko njya m u ijuru,ariko niba aruko umurimo wawe umeze,kuko nabonaga byarahindutse ubwami bw’abantu ku giti cyabo,Mana undeke nikorere nishakire imibereho itariyo gushakirwa mu murimo wawe kuko hanze y’umurimo ntarubanza ruzaba rundiho rujyanye ni uko umurimo wawe ntawukoze neza.

Aho hose ntacyo Imana yansubizaga ahubwo yanyerekaga mu nzozi no mu mayerekwa,ariko «still» na nubu sindashobora kumenya icyo ibyo bisobanuye!Nibwo Imana yambwiye ko izanjyana mu butayu kunyigishirizayo ibijyanye n’amahishurirwa n’amayerekwa,ndashima Imana vuba aha hari mwene data uba mu bihugu by’Uburayi witwa NDAYIZEYE yangejejeho iyerekwa Imana yamuhaye usibye ko ntamwibuka maze ambwira uburyo Imana yamuhishuriye ambona ndimo kuvuga ubutumwa bwiza mu masoko,hirya no hino ndi kumwe nundi musore mugifiya.

Byaranshimishije cyane kuko nabonye ko,Imana itagira ubwiru kumurimo wayo,numvise ndushijeho kwigirira ikizere nubwo naringisangwanywe ariko noneho byarushijeho,burya bene data abahamwa barenze babiri ubwo buhamya buba arukuri.

Nubwo tudashobora kubuza imbwa kumoka cyangwa ngo tubuze igihunyira gusura inabi,ariko iyaduhamagaye iratuzi,mbese waba warahamagawe,haba har’icyo Imana yakuvuzeho?Niba hari icyo yakuvuzeho atari ya mvugo yabadayimoni,ntakabuza yuko ibyo yavuze bazasohoza.

Komera rero ushikame kuko iminsi ishyize kera ivugiye mu kanwa kabahanuzi,dore mu 1994 Uwiteka Imana yavuganye n’umugaragu wayo w’umunyamerica maze iramubwira iti,dore kumugabane w’Africa ngiye guhagurutsa ibisigazwa «The Remnants»insuzugurwa basa nabanzwe n’isi.

Reka rero uwo muhamagaro wahamagwe nubwo hashoze igihe kirekire abadyimoni bakwibasiye uko niko bigenda kuko nanjye maze imyaka (6); mu butayu ndimo nigishwa n’Uwiteka Imana,mbese waba uri mu butayu?Humura igihe cyabwo kirarangiye kandi igihe cyo gushyirwa hejuru ku mwana w’umuntu kigeze bugufi.

Ubutunzi bwose buri kw’isi nubwa data wa twese,ntutinye ntugire ubwoba ngo ahari bizagenda ukundi ntakundi bizagenda bizagenda kurya nyine data yategetse uko niko Uwitekaa vuze.Mbese ufite kwizera niba ugufite kwigumanire kugirango wime amatwi abashaka kugucva integer.

Gukorera Uwiteka bigirira umumaro kubamutegereza iteka ryose,kuko abamwiringiye ntibishoboka ntibizanashoboka ko bakorwa nisoni,gucishwa muruganda ntabwo bisobanuye ko waciriweho iteka na data wo mu ijuru. Humura arakuzi kandi aragukunda nanjye nari nzi ko naciriweho iteka, ariko uyu munsi wa none ndi muzima ndashima Imana nubwo umwanzi wa gakondo yababkiranutsi ahora angera amajanja ariko njya nezererwa nuburyo data wa twese hamwe n’umwuka werw w’Umwami wacu Yesu kristo uhora ampumuriza ngo ni mpumure nta kibazo.

Humura rero uri uwo uriwe muri Kristo,kandi nutagwa isari ibyo Uwiteka yakuvuzeho azabisohoza!Ariko kandi umenye neza ko abo wita INSHUTI ZAWE,ABO NIBO BANZI BAWE,KUKO SATANI NTABWO AJYA AKORESHA abari kuri yawe,akoresha babandi wiringira cyane kugirango abone uko akugeraho.

Abitwa inhsuti zawe za hafi abo nibo bazakugambanira,ndetse ntazatinya no gukoresha abitwa abavandimwe bawe,niba umugore wawe ari umwega ntazatinya kugucisha igihanga igihe cyose azabisabwa na bene wabo kugirango bagere kumugambi wabo,uko niko bagerageje gukoresha madame kugirango abafashe kuncisha igihanga ku buryo buboroheye.

Tekereza niba umwakagara akoresha abari hafi ya Nyir’Urwanda,kugirango bamwumvishe ko akwiye kureka ubwami agahabwa ibiri munsi y’ubwami,mbese bizagenda gute kumukristu wasezeranijwe ubwami bwo mwijuru,urumva ko satani atazagutinya niba ashobora gutinyuka Umwami w’Urwanda KIGELI V Ndahindurwa ngo ahabwe intonorano nyamara azi neza ko afite isezerano ryo kongera kuba Umwami wabanyarwanda!

Ariko igitangaje ibyo satani ntabwo abitinya!Ntabwo ikibazo cy’Umwami w’Urwanda ar’ikibazo cy’Urwanda ahubwo nikibazo cyo mu buryo bw’Umwuka kuko ibyasezeranijwe,byasezeranijwe ubwami ntabwo ari repubulika,none se Umwami w’Urwanda aramutse agurishije ubwami iby’umuhamagaro w’Imana muri gakondo yabakiranutsi ntibyaba birangiye!Niba ukunda umuhagaro wawe ngaho tangira usengere ubwami bw’Urwanda kuko amasezerano yabakiranutsi ahishwe mu bwami bw’uRwanda.

nccleon@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar