Urubyiruko nyarwanda bagiye guhura nakaga gakomeye cyane!

09th OCT,2015 nerekwa mu rwagasabo habaho ibyemezo bikomeye cyane,bizafatirwa abanyarwanda bazashaka guhakana cyangwa guteza umwuka mubi wo kwigaragarambya ihindurwa ry’ibyemezo byo guhindura itegekonshinga kugirango umwakagara atongera kwiyamamaza ku nshuro ya lll ngo yicare ku ntebe yabukunzi.

Nerekwa ko,abo leta y’umwakagara  izafata ibashinja gushaka kwamagana ibyemezo by’urukiko,ko bazahanishwa igihano cy’inkoni (150) zigihano.Kandi izo nkoni bazazikubitwa kuzageza bashizemo umwuka wabazima

Nerekwa ko abaturage bifuza abanyapolitike babayobora ngo bigaragambye bahakane ibyemezo by’urukiko ariko Babura abanyapolitike babaserukira.Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,nk’uko Uwiteka Imana ayabakiranutsi yabivuze ninako bigiye kugenda.

Kuko nta mwana w’umuntu Wabasha gukiza ubwoko bwajye,jyewe ubwanjye nijye uzabikiriza kuko ibibazo barimo birenze imbaraga za muntu.Abanyapolitike ntibashobora gukiza ubwoko bwanjye

Kandi ibyo nabikoreye kugirango ubwoko bwanjye burusheho kunyizera no kunyiringira,kugirango mu gihe kigiye kuza bazabashe guhagarara badatsinzwe nurubanza bazabashe guhamya imirimo y’ukuboko k’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

PierreNerekwa mu gihugu cy’ISAMARIYA Uwiteka ahamanura umwuka wigisuzuguriro,mbona umukuru w’igihugu Peter Nkurunziza agiyeweho n’igisuzuguriro mbona abaturage babandi rwimbi bo mu giturage batazi amazi uko asa,cyangwa uko umurwa wa Bujumbura usa,nerekwa ko bamusuzuguye cyane birenze urugero.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Peter Nkurunziza mbere yuko ava kubutegetsi azambanzirizwa no gusuzugurwa nabaturage rwimbi bizagaragaraza yuko yamaze kwamburwa ubutegetsi.Bazamuzusugura kandi nta cyo azabasha kubatwara kuko uwo mwuka uzaba uturutse k’Uwiteka Imana yanjye.

Umugabo we agiye kumutangaho igitambKosigeio

Njyanwa mu mwuka nerekwa umuririmbyikazi wo mu gihugu cya Kenya uririmba indirimbo z’Imana Gospel songs,nerekwa ko,agiye gutangwaho igitambo numugabo wamushatse wo muri NIGERIA  Bishop ukorera Satani ufite idini rinini cyane.Uwo muririmbyi yitwa EMMY KOSGEI akazahitanwa n’impanuka azatezwa niyonkozi yikibi yamushatse uko niko Uwiteka avuga.
ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mudamu agiye gukurwa mu mubiri kuko igihe gisa nikirangiye cyo kuba ku isi uko niko Uwiteka avuga.

YouthNerekwa urubyiruko nyarwanda ko,rurimo rushakisha aho rwakwihisha ariko rurahabura kubera ibyago,akaga,amakuba bigiye kugwira igihugu,nerekwa bashaka kwambuka ikiraro ngo bafate hakurya ariko biranga kuko igihe Uwiteka yari yarabahaye ngo bakize ubugingo bwabo bagikerensheje maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urubyiruko nyarwanda ruraminjiriwe kuko babuze aho bihisha ibyago byahanuwe ku gihugu cyabo.

bibleDore bakerensheje ijambo ry’Uwiteka none baciriweho iteka kuko banze kumva bakaga kwiringira ijambo ry’buhanuzi ngo bakize ubugingo bwabo uko niko Uwiteka avuga.Numva ngize agahinda gakomeye cyane kuko bashakaga kurira ikiraro ibiti bigacikamo kabiri bakoze ibishoboka byose ngo bikize ariko basanga barakererewe Uwiteka yaramaze gukinga urugi babifashe minenengwe ariko noneho bamaze kubona yuko ibyari ibyuya bihindutse amaraso uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirakomeza rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bazize kuba barasuzuguye umwuka w’Uwiteka Imana yabakirnautsi none dore baciriwe iteka ryose uko niko UWiteka avuga.
Passion08th OCT,2015 ubwo narimvuye kumurimo w’Uwiteka mu murwa mukuru w’ISHUSHAN,nicaye mu modoka nerekwa ibintu bitatu (1) neretswe amaraso ashushanije nk’ikinyomoro “PASSION”,nitegereza ayo maraso ndayoborwa.

Haza irindi yerekwa mbona ijambo ry’Uwiteka Bibiliya iri hejuru y’ibuye,maze nkomeza gutangarira ibyo mbonye maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’Umuntu bwira abatuye isi uti,umuntu wese utemera ko Kristo ariwe jambo ry’Imana ntuzajye impaka nawe kuko uzaba usohoje umurimo wawe

BloodIjambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore amaraso y’Umwami wa bakiranutsi niyo yo nyine afitemo ibyiringiro gukiza umuntu kandi akaba ari nayo atanga ikimenyetso cy’ibigiye kubaho.

Amaraso ya Yesu akiza ibyaha ariko ntabwo atwikira byaha cyangwa atwikire umuntu,ngo kugirango adahura nibibazo,amaraso ya Yesu amara ibyaha,akiza indwara ,yirukana abadayimoni agacacagagura imigozi yabagizwe imbohe n’umwanzi wabakiranutsi akaba n’umwanzi w’Uwiteka nyiringabo,akaba umwanzi w’Umwami Yesu Kristo,akaba umwanzi w’umwuka wera .

Njynwa mu iyerekwa mbona ko igihugu cya Kenya kiri mukaga gakomeye cyane,mbanza gukeka ko,aruko abadapite batangaje yuko mu isanduka ya let anta mashiliingi bafite yashizemo amashillingi yatabara igihugu kigiye mukaga “Reserve treasure money” maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu nk’uko wabihanuye ko icyo gihugu kizinjira mukaga gakomeye cyane kuburyo umuturage wicyo gihugu azifuza gufpa aho kubaho niko bigiye kugeda.

KenyattaNongera guhabwa ubuhanuzi bwo mu gihugu cya Kenyanerekwa ko icyo gihugu  cya Kenya  abakomeye n’abahoroje bose ntibazabura kwisanga mu nzira za mazamuka kuko banze kumva bakigira ibikomerezwa imbere y’Uwiteka Imana  bagasuzugura ijambo ryayo,niyompamvu nanjye ukuoboko kuzabaremera kugirango bazamenye yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuko birngiye ibigirwamana nyamara ku munsi wa makuba ntabwo ibyo bigirwamana byabo bizabasha kubatabara uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuhanukazi uba ku mugabane w’UBURAYI mu gihugu cy’UBUFANCE,nerekwa ko,uwo mudamu afashe umwana w’umuhungu ubyibushye cyane kandi usa neza,ariko yaramufatiye mu myenda ishaje.Maze nerekwa uwo mwana  w’umuhungu amuhereza umugabo we,numva abwirwa ngo,shaka iyindi myenda mishya  yo gufatiramo umwana wawe kuko imyenda wamufatiragamo imaze gusaza cyane.Uwo niwawundi wahanuriwe numukambwe usheshe akanguhe ko hagiye kuza abantu bazakorana nawe umurimo w’Uwiteka Imana yabaakiranutsi.

Chicken10 OCT,2015 nerekwa ko abadayimoni bagiye gukarangwa mu mavuta ashyushye,mbona igikarango cya mavuta gishyirwa kuziko rya mavuta maze bashyiramo inkoko nyinshi cyane zo gukarangwa,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugiye gusengera umuntu watererjwe nabadayimoni bakomeye cyane,ariko kuko igihe cyabo badayimoni cyageze cyo kurekura uwo mukiranutsi,dore Uwiteka aguhaye ubutware bwo kubirukana kubera yuko Uwiteka yumvise gusenga gusenga kwe uko niko Uwiteka avuze.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar