Uwiteka agambiriye gukoza isoni intasi ziyitirira ijambo ryayo kugirango barimbure ubugingo bw’Abakiranutsi b’Uwiteka Imana yo mu ijuru!

13 OCT,2015 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika  y’Inzigo yak era hagati ya leta y’umwakagara repubulika itemewe namategeko n’ubwami bw’uRwanda bwakuwe ku ngoma nabazungu bo mu bwoko bw’Ababiligi.Nerekwa Malaika w’Imana aje aho imfura zari ziteraniye atoranyamo abagabo bakuru hamwe nabasore bakiri batoya,maze atangira kubaha imyitozo yo gukoresha imbunda ntoya zitwa Pistole cyangwa Masotera.

KigeliNuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwami bw’uRwanda bugiye gusabwa abagabo bintwari bazigishwa gukoresha imbunda ntoya za masotera bazajya barinda abayobozi b’ubwami bw’uRwanda bw’Umwami KIGELI V.Ndahindurwa uko niko Uwiteka avuga.

Mutara lll Rudahigwa yasezeranye n’Uwiteka ko,atazibagirwa ubwoko bwe bwabakiranutsi.

RudasMwana w’umuntu nk’uko byahanuwe niko bigiye gusohora,dore Uwiteka yarirahiye avugako azasubizaho ubwami bw’uRwanda kuko uko ariko Umwami w’Umwami Mutara lll Rudahigwa yabisabye Uwiteka maze igihugu cyose acyegurira Uwiteka Imana ayo niyo masezerano bagiranye kuko yasabye Uwiteka Imana yuko atazibagirwa abakomoka murubyaro rwo kurukiryi rw’ubwami bw’uRwanda kuko yiringiye Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Uwiteka yibutse ubwami bw’uRwanda!

Ingoma1Mwana w’umuntu abagize ibiro by’ubwami bw’uRwanda bazatangara cyane kuko babyumvisha amatwi ariko imitima yabo ikaba ikure,ariko icyo gihe,bazamenya yuko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi niwe  utegeka isi yose namahanga yose ari muri iyo isyi uko niko Uwiteka ategetse!

Ibigiye kubaho mu muri gakondo yabakiranutsi byo kugarura ubwami,ntabwo aruko ubwami bwakiranutse ahubwo nuko Uwiteka yubahiriza amasezerano yagiranye n’Umwami Mutara lll Rudahigwa kuko icyo Umwami asaby’Imana,ntibishoboka ko itagikora kuko imitima y’Abami iba mukiganza cy’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

bible14th OCT,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka agiye kuguhuza nabakomeye ariko gukomera kwabo kurarangiye niyompamvu bagiye kugushaka kuko bafashwe mu ijosi kandi bakaba bafite amakuru avugako ukorera Uwiteka Imana itananirwa uwo niwo mugabane wawe none witegure vuba bishoboka urumva baguhamagaye kugirango ujye gukemura ibibazo byananiranye Numara kugerayo nzakubwira uko uzabigenza nibemera ku kumvira bazarya byo mu gihugu nibanga ku kumvira inkota izabarya uko niko Uwiteka avuga.

Ibigambo by’ubuhanuzi!?

CigaretteNjyanwa mu iyerekwa mbona umuntu unzaniye amapaki yamasigarete menshi cyane,arayampereza nkimara kuyakira ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bamaz kwegeranya ubuhanuzi butari ubwabo niyompamvu bwagereranijwe namagambo y’umwana w’umuntu none bagiye kubutunganya babukoherereze babwita ubuhanuzi bahawe n’Uwiteka Imana yo mu ijuru.

None ntube injiji y’umwana umenye uko ubagenza kandi ntuzabure kubashyira ahagaragara kugirango isi yose ibamenye yuko badakorera Uwiteka ahubwo ko ari za magigiri ziyitirira umurimo w’Imana uko niko Uwiteka ategetse. Nyamara niyompamvu ubonye cyangwa weretswe ririya tabi bita siggarete kuko risobanura amagambo uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu izo nkozi zibibi zigenda ziyitirira ubutumwa bw’abantu butandukanye kugirango bemeze abantu yuko aragaragu b’Uwiteka Imana,none utegereze urebe yuko bazaguha ayo mahanuzi babeshyera yuko bahawe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi,ariko ubanza bashing ikirenge kumuhunda kuko bizabahira yuko bahirwa mu nzira zabo z’uburiganya erega ntamatwi bagira yo kumva ibihanurwa ndetse nta na maso bagira yo kureba ibikorwa by’Uwiteka akomeje gukorera abakiranutsi ahubwo bahora bibwira yuko ariko bimeze bemra aruko babonye uko niko Uwiteka avuga.

Indamu mbi igutera umuvumo!

BloodDore biringiye ubutunzi bakuye mu nzira mbi,nyamara ijambo ry’Uwiteka mu migani rivuga yuko hazabona ishyano abubakisha umurwa amaraso atariho urubanza abo ngabo ntabwo bazahirwa mu nzira zabo kuko Uwiteka azahagurukira kurwanya abameze batyo kandi azashirwa aruko abatsinze dore barimo kuvuga ngo niryari Uwiteka yigeze akora ibyo bikatubera akabarore kugirango natwe twemere yuko bizatubaho?

Ndababwiz’ukuri yuko batazabura gutungurwa kuko abambere batazabura kuba abanyuma reka noneho babe abambere bibasohorero niho bazamenya yuko Uwiteka yavugiye mukanwa kabahanuzi kandi ko umuhanuzi yari hagati muri bo uko niko Uwiteka avuga.

Mwana dore abo bameze nka wamudamu wahoze arinshuti yawe uba kumugabane w’Uburayi mu gihugu cy’Ubuholland witwa ESTHER Murebwayire Marie,nyamara barabicira inkeri aruko burya akagabo gahimba akandi kataraza,ariko se ninde wababeshye yuko isi mutuyemo ishobora kuba ijuru? Uko niko Uwiteka abaza,dore ntakabuza nzakoza isoni inkozi zikibi zose mu gihe gisa nk’iki uko niko Uwiteka avuga.

Umuhanuzi Majeshi Leon yongera kugirwa umucamanz awabari mu isi.

judgeNiyompamvu nakugize umuhanuzi n’umucamanza wamahanga kugirango ucire urubanza ubwoko bwanjye kuko nd’Uwiteka Imana yawe,kuko niringiyeyuko imanza uzaca zizaba imanza zo gukiranuka kuko nta numwe uzarenganya ahubwo ko uzaca imanza z’amateka y’Uwiteka Imana ayabakiranutsi uko niko UWiteka avuga.

Uhuru Kenyatta afashwe mu ijosi

UhuruIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ku murwa mukuru w’ISHUSHAN,mugihugu cy’IBABYLON,hagiye kumvikana inkuru zivanze nibihu
ha by’ukuri yuko ubwami bw’icyo gihugu bukuwe ku ngoma.

Nuko njyanw mu iyerekwa mbona umurongo uzengurutse round about w’umutuku usigaje metero (30);kugirango uhuze ubroundaboutuso bwawo bw’umuzenguruko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,wko karongo nikamara guhura nta kizaba gisigaye usibye ko hazahita haba ibyago bikomeye akaga amakuba muri icyo gihugu icyo gihe bazamenya yuko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Indege zigiye kurasa umwakagara

Plane war1Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore indege z’intambara zigiye gukuraho umwakagara zigiye gukoreshwa imyitozo y’intambara kuko umwakagara yamaze guhamagaza intambara kandi umugaragu w’Uwiteka ariwe mwanzi w’umwakagara akaba abonye impamvu y’intambara kuko umwakagara yahindutse umwana mulizi udakurwa urutozi uko niko Uwiteka avuga.

Nuko njyanwa mu iyerekwa mbona abasore bibigango bahamagazwa bajyanwa mu myitozo yo gutwara indege z’intambara zizarwanya umwakagara zikamukura ku ngoma niba ushaka kubyitegereza uzamuke etage ya lll aho uribwitegereze neza ibyo werekwa,nuko ndazamuka njya ahitegeye hejuru ya etage ya lll,

Maze nerekwa izo ndege uburyo zinyuranamo ubutitsa,nuko ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,dore igihe cyawe cyo kuba IBABYLON cyirarangiye none genda baguhe imodoka ikoze mu mutaka maze ukurwe muri icyo gihugu kuko iby’Uwiteka yagambiriye kuzakorera mu isi yabazima atazabura no kubisohoza uko niko Uwiteka avuga.

Ndayariye ariko nayo arandiye!Kambayeho!

KuriaIjambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umudepite witwa Moses Kuria agurishije ubwoko bw’Abakikuyu dore ubwoko bwose burihebye kuko buhuye nakaga gakomeye cyane ibyo bibwiraga ko arubuhanga nubwenge bibahindukiye umuvumo kugirango ijambo ry’umuhanuzi risohore mu matwi yabo uko niko Uwiteka avuga.

Umwakagara atwirukanye mu murwa yadusanzemo!?

ProsIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho nkiri muri iryo yerekwa maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uburaya burarangiye muri gakondo yabakirautsi,indaya zihagaritse umutima zifite ubwoba bukomeye none zitangiye gukuramo akabo karenge buri umwe agiye gusubira iwabo kuko ibihuha by’intambara byamaze kugwira mu gihugu none indaya zimaze gutinya yuko zishobora kwicwa zizira akamama k’umwakagara uko niko Uwiteka avuga.

Nuko rero hanura uvuge uti,mwa ndaya mwe!Ninde muntu ubagiriye inama yuko umujinya w’Uwiteka uzatera muri icyo gihugu?Nuko rero nimuhindukire mushake Uwiteka Imana yabakiranutsi kugirango muzabashe kurindwa umujinya w’Uwiteka umanukiye gakondo yabakinutsi uko niko Uwitaka avuga.

Nuko nerekwa umwe mubagabo ajya gushaka indaya yo kurarana agezeyo aho zajyaga zitegera asanga nta ndaya zikiharangwa abura niy’umuti,maze nerekwa uwo mugabo asubirana amafaranga ye mu mufuka abwirwa yuko indaya zihagaritse umurimo za koraga kubera umutekano mucye nuko mbona asubiyeyo yimyiza imoso uko niko Uwiteka avuga.

bibleIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,nk’uko Uwiteka ayavuze,dore abakomeye baje bagusanga bashaka umucyo wawe kuko Uwiteka yakugize umucyo wabari mwisi mu gihe gikomeye cy’umwijima,none itegure ugiye guhamagarwa nabakomeye ariko ubu ntabwo bagikomeye kuko bamaze kunigwa mu ijosi bakaba bashaka uwabakiza akaga,ibyago,amakuba bibugarije bukomera kwabo kukaba nta cyo kubamariye mu gihe gisa nk’iki.

Nuko rero umenye ubwenge kandi umenye uko uzagenza kuko umucyo w’Uwiteka uzakumurikira IYASAYA 60:1….Ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko Uwiteka azabane nawe,kuko yagambiriye kwihesha icyubahiro mu gihe gisa nk’iki,uko niko yagambiriye muri we kugirango kuzamurwa kwawe kuzebe guturutse k’Uwiteka Imana yabakiranutsi kugirango bimenyekane yuko ukorera Uwiteka Imana yabakiranutsi Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera uko niko Uwiteka avuze!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar