Umwakagara ahakanye Uwiteka Imana mu itegeko nshinga izuba riva!


Umwakagara noneho areruye agaragaje yuko atemera Imana abanyarwanda bajyaga bajya impaka bavuga ko ngo kagame arumukozi w’Imana none aberetse igihandure yuko niyo Mana bamwitirira ko atayemera.Abajyaga impaka noneho babonye ko ibyo bmwitiriraga abihakanye kumugaragaro.

Abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko bagiye impaka zikomeye ku nteruro igaragara mu mushinga w’Itegeko Nshinga mu gika cy’irangashingiro ivuga ko ‘Imana isumba byose’ aho bamwe basabaga ko iguma muri uyu mushinga, abandi bagashimangira ko ivamo.

Abadepite batunguwe no gusanga mu Mushinga w’Itegeko Nshinga hatarimo igika cyiguva ko Imana ishobora byose, maze bibaza impamvu banatanga ibitekerezo ko iyo ngingo ari ngombwa.

Byagiweho impaka ndende bamwe bashaka ko icyo kiguma mu Itegekjo Nshinga, abandi bagasobanura ko bitakiri ngombwa bashingiye ku myumvire itandukanye y’uko abantu bumva Imana.

Mu gihe cyo gutora, ku nshuro ya kabiri (kuko n’ubwa mbere abadepite ntabwo baryemeje) abadepite 49 gusa nibwo baritoye, abandi 8 baryanze, abandi barifata haboneka n’impabusa.

Perezidante w’umutwe w’Abadepite avuga ko iryo rangashingiro ridatowe, kubera ko ritabonye amajwi ya ngombwa ngo ritorwe.

Nyuma yo gusubika imirimo y’Inteko mu gihe cy’iminota 10 ndetse n’inama y’abaperezida ikongera guhura inonosora ibitekerezo by’abadepite, abadepite bagarutse mu Nteko rusange maze Visi perezida Uwimanimpaye yongera gusobanura ko Iyo nteruro igomba kuvamo, abadepite barongera baratora.

Abagera kuri 70 bose baryemeje, bityo igika kivuga ko ’Imana isumba byose
kandi ishobora byose’ kitazagaragara mu Irangashingiro ry’Itegeko Nshinga.

Kimwe mu bika by’Irangashingiro mu mushinga w’Itegeko Nshinga cyateje impaka

IRANGASHINGIRO
Twebwe, Abanyarwanda,
TUZIRIKANYE ko Imana isumba byose
kandi ishobora byose;
TWIBUKA jenoside yakorewe Abatutsi
igahitana abana b’u Rwanda barenga
miliyoni, twibuka n’amateka mabi yaranze
Igihugu cyacu;


DUHAYE ICYUBAHIRO GIKWIYE 
abakurambere b’intwari bitanze batizigama
bahanga u Rwanda, intwari zaharaniye
umutekano, ubutabera, icyubahiro,
ubwisanzure, zikanagarura ituze n’ishema
by’Igihugu cyacu ;
DUSHINGIYE ku mahirwe dufite yo kugira
Igihugu kimwe, ururimi rumwe, umuco
umwe n’amateka maremare dusangiye
bigomba gutuma tugira imyumvire imwe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar