NYIRAMPARA, wihinduye NYIRAMUGISHA Mediatrice iryo zina yarihawe nabapfumu!Uwiteka amukojeje isoni ku karubanda!

30th OCT,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari magigiri umwe wihaye inshingano zo ku guhiga nanjye ngiye guteza ibyago namakuba mu muryango we,kugirango muce intege zo gukomeza kuguhiga kuko uwo niwe nkingi yo muri uwo muryango we maze niyumva ibyago namakub abyagwiriye umuyango we,kandi warabishyize ahagaragara azahita gira ubwoba ndetse acike intege maze ananirwe gukomeza guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa uwo musore wo mu bwoko bw’Abatutsi ategurirwa ibigori bivanze nibigoye kugirango amenye yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ko atajya anegurizwa izuru.Dore Uwiteka niwe ntwari yo kurugamba ahora anesha kandi abamwiringira bahorana amahoro iyeka ryose ndetse abacitse intege azibasubizamo kugirango barusheho gushikama no kumwiringira uko niko Uwiteka avuga.

Nongera kujyanwa mu iyerekwa mbona amadini yo muri gakondo yitotomba kubera yuko abantu b’Uwiteka bagize ingaruzwa muheto ngo basigaye bizera ijambo ry’Uwiteka ry’Ubuhanuzi aho kwizera ibyo bigishwa nabayobozi babo bahagarariye ayo madini.

Nongera kubona ninkozi zibibi zo mu bwoko bw’Abarozi nazo zitotombera kuba zitakibona abantu ngo kuko basigaye biringiye ijambo ry’Ubuhanuzi nuko nerekwa mbona bakora inama yo kurwanya umuhanuzi nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntutinye kandi ntugire ubwoba ahubwo komera kumurimo wanjye kuko nzabana nawe kandi nkazigaragariza isi yose bikunyuzemo kuko nd’Uwiteka Imana yawe kandi narirahiye dore nzabana nawe kandi isi yose izamenya yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kandi ibyo nagambiriye kubakiranutsi banjye byose nzabikora kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Dore maze kugira abantu bashima izina ryanjye kumugabane w’IBURAYI ibihugu bigera kuri (5); Ububiligi,France,Hollande,Ubwongereza,FinLand nzakomeza gukoresha ibikomeye cyane kandi uzazengruka isi yose nk’uko nabigusezeranije ko nzagukoresha ibikomeye ndacyakomeza kukoherereza abantu banjye kugirango bamenye yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ari jye mushumba wabo nabo bakaba intama zanjye uko niko Uwiteka avuga.

Nzagukoresha ibikomeye mu isi yabazima kandi nzaguha ubwoko bwanjye ubuyobore nzamara agahinda batewe n’Isi yabagizi ba nabi,abarwayi nzabakiza,abashinje nzabahaza abananiwe nzabaruhura kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yabo abo nibo nzakoresha ibikomeye mu gihe cy’umugoroba  mu masaha ya kiberinka mu gihe cya nimunsi ubwo inyana zizaba zibyinagira amatovu muruhongore uko niko Uwiteka avuga.

Wongere uhanure ubwire ubwoko bwanjye uti,ishyano riraguye muri gakondo yabakiranutsi,kuko bakomeje gukora ibikorwa byabanikolaiti,ndetse icyo gihugu kikaba cyuzuyemo ababeshyi biyitirira izina ryanjye,ubabwire utimhasigaye agahe gato nababwiye mu gice cya (4) cy’ubuhanuzi ni gice cya (5) cy’ubuhanuzi aho ngiye guhana inkozi zikibi muri gakondo yabakiranutsi kugirango isi yose uzabone yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose nubwo bagiye guhamya yuko ntashobora byose ariko sinzabura kubera yuko nshobora byose kuko kuri wa munsi wahanuwe nabahanuzi ubwo bazabura aho bahungira haba mu mwinjiro cyangwa mu mbere nubundi umunsi babuze aho bahungira ubwo bazaba babyiganira mu mwinjiro nibwo bazamenya yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose uko niko Uwiteka avuga.

Dore ntakabuza ibyaremwa byose ntibizabura kuririmba kuri wa munsi wa makuba utegerejwe iminsi myinshi kandi igihe kirekire,dore barategura kuzahungira Uganda aho naho nzahabuza amahoro,yewe na Kenya naho nzabuza amahoro maze ndebe aho bazerekera kuko batazerekera mu Burundi kuko nzaba maze kuhasenya naho ntamahoro azaba ahari,Tanzania ntibazatinyuka kuhakandagiza ikirenge kuko babanye nabi,Congo umuriro uzaba waka bazahungira hehe?Uko niko Uwiteka abaza!

Nuko rero yamwe bana bumucyo,ndabagira inama yo gusoma urya mwana kugirango mutarimbuka ahubwo mu mwiyegereze kugirango muzabone amakiriro kumunsi wa makuba uko niko Uwiteka abagira inama.

Mwana w’umuntu,dore abantu bigize abashumba bintama zanjye kungufu,nyamara sinigize mbaha umurimo,none intama zanjye barazigurisha uko bishakiye bakazirya ibinure izibyibushye,bimaze ubukene bwose ariko nanjye ngiye kubereka yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kandi bagiye kumenya yuko ari jye wironkeye intama zanjye kandi ko ntigeze mbaha kuragira intama zanjye uko niko Uwiteka avuga.

Intama zanjye ziratereranwa barazigambanira amanywa nijoro,zifite inyota zabuze uzijyana kwiriba ngo zinywe amazi maze atari ibirohwa,baziragira ubwatsi bwo mubutayu bwumagaye zabuza uwazijyana ahari ubwatsi bunetse!Ariko noneho ngiriye imbabazi intama zanjye nk’uko umubyeyi agirira imbabazi umwana we wicishejwe inzara nabagaragu nabaja uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,dore abadayimoni bhagaritse umutima kubwikorwa ngiye kugukoresha dore ngiye gusenya imikorere yabadayimoni yagize abantu banjye kuba imbata zibyago,akaga,amakuba,nyamara ibyo byose kubanyiringiye ngiye kubagirira neza kugirangobamenye yuko mu ijuru har’Imana ica imanza zitabera uko niko Uwteka abivuga.

Dore abagizwe imbata nabadayimoni ngiye kubakiza kugirango batangire baririmbe indirimbo nshya mu mitima yabo kuko uko niko nasezeranije abankunda kuko nanjye nkund abakunda kandi nzaba icyubahiro nubukire kuko ifeza nizahabu byose ari ibyanjye uko niko Uwiteka abivuga.

Dore ntakabuza nzitura inkozi zibibi ibyo zakoreye ubwako bwanjye nanjye nzarwana ishyaka ry’abantu banjye kugirango mbamare umubabaro wo mutima kugirango batazaheranwa nagahinda nzabomora,nzabavura ibikomere bagize ibihe byinshi nzabasubiza ibyabo byariwe ninzege uko niko Uwiteka abivuga.

Mwana w’umuntu,ba maso cyane kuko za magigiri zirimo gukubita agatoki ku kandi kuko zirimo kubunda bunda kumbaraza zabanyabyaha ngo zirimo guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka akuburiye.Dore zirimo ku kugenza ariko nyamara zirarushwa nubusa nk’umusambanyi wa gapote kuko zidashobora kubona ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuze.

31st OCT,2015 Nongera kujyanwa munsi ya gakondo yabakiranutsi mu gikombe cyaho (Vally) nerekwa umwuka w’ikinyoma ushyirwaho iherezo,mbona werekeye muburengerazuba bwicyo gikombe(Vally) nereka ko uwo mwuka ukozwe nisoni,nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ikinyoma cy’umwakagara ugeze kwiherezo kuko icyo ari cyo nashakaga yuko yigaragaza ko arumunyakinyoma maze ibinyoma byose yabeshye amahanga bigashyirwa ahagaragara maze nyuma yo kwigaragaza nibwo nzakoresha abantu abantu banjye maze mukoze isoni imbere yamahanga uko niko Uwiteka abivuze.Nuko nsubiza Uwiteka Imana yabakiranutsi nti yeee Uwiteka Mana imanza zawe niz’iteka ryose nyaguhora ku ngoma reka ibyavuzwe nijambo ryawe bisohore maz abatuye isi bamenye yuko dusenga Imana itari ikigirwaMana

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mudamu ugiye gusengera numwe nakubwiraga warozwe nikozi zibibi yagiriwe nabi cyane nizo nkozi zibibi zatwaye umutware we.zimumanika mugisenge cy’inzu.Nuko nerekwa ikintu kimeze nk’icyuma cy’urumambo gishinzwemo ikindi cyuma kimeze nk’igihato nerekwa ko urwo rumambo rwatongerewe uwo mugabo wamanitswe niyo nkozi yikibi,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mugabo ubonye ngiye kumumanura hariya aho yamanitswe nizo nkozi zikibi kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nuko ndabwirw ngo iyo nkozi yikibi iba mu gihugu cya FINLAND yagiriye nabi abantu benshi ariko noneho ibikorwa bye byose Uwiteka abishyizeho ishyerezo.Maze ndabwirwa ngo iyo nkozi yikibi Uwiteka ayikojeje isoni muruhando rwamahanga uko niko Uwiteka avuga.Maze nerekwa ukuboko k’Uwiteka kuramburwa gufata rwa rumambo rw’Icyuma uwo murozi yamanitse hejuru mugisenge cy’inzu mbona ukuboko k’Uwiteka gusenya urwo rumambo rushinzemo igihato cyo kuba inkoreragahato.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,iyo nkozi yikibi ikaba nindaya yigaruriye uriya mugabo imugira ingaruzwa muheto,ariko noneho ibyo mbishyizeho iherezo kuko uriya mudamu agiye kumenya yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi nzamugarurira umutware we,kandi nzamusubiza ibyo yambuwe byose uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu bwira uwo mudamu uti,Uwiteka aravuze ngo ukwiye kubatizwa mu mazi menshi kandi ukazabatizwa mu mazi menshi (Immenssion water) n’umugaragu wanjye Majeshi Leon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar