Gakondo y’abakiranutsi,igiye kuba iciro ry’imigani!

07th Nov,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,tereza amaso hirya y’umusozi w’Ikasikazi y’Iburasira maze umbwire icyo ubonye,nuko vuba na bwangu ntereza amaso Ikasikazi y’Iburasira zuba,nerekwa mbona umuhanuzi mukuru afite Inyenyeri kumaso muruhanga rwe,iyo Nyenyeri igenda imumurikira aho agiye hise,ariko we,ntabwo yari yamenye yuko ar’Inyenyeri ahubwo yaketse yuko ari Torch.

Mbona inkozi zibibi,zose zirahindukiye zitangira kwitegereza uburyo umuhanuzi mukuru yahawe Inyenyeri imumurikira aho agiye hose maze nerekwa ko inkozi zibibi zigize ubwoba kuko yazinyuraga hagati,zikamubererekara akanyuraho kandi nabonaga agenda aguruka adakandagira hasi kubutaka yari yahawe amababa “Spiritual Wings”.

VallyMbona ageze kumusozi wimbera byombi mu irango ry’Intebe yabukunzi,nuko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana yabakiranutsi yohereje Inyenyeri y’urumuli rumurikira umuhanuzi mukuru aho agiye hose kuko agiye kunyura mu mwijima udasanzwe kugirango iyo myuka mibi nimubona ihite imuhunga kuko urumuli n’umwijima bitumvikana uko niko avuga.

Dog with son08th Nov,2015 Nerekwa inzu y’Abenegitori bo kwa Gitori(Narisis Ruzezwa) bari ahantu bateranye babazanya uburyo bakongera kwigarurira umugisha w’umuhanuzi Majeshi Leon hamwe n’umuryango we,nditegereza mbona yuko buri umwe atanga igitekerezo.

Mbona umwuka w’Inzika umaze igihe kirekire kuva natangira umurimo wo guhanura ngashyira ubutumwa bw’Uwiteka Imana ampa nkabushyira ku karubanda,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,iki n’igihe cy’Abakiranutsi Uwiteka yasezeranije abakiranutsi ko bagiye guhabwa umugisha wabo inkozi zibibi zari zarigaruriye.

DevilBwira abakiranutsi babe maso kuko inkozi zibibi ziteguye kuburizamo umugisha Uwiteka agiye kubamanurira babwire buri muntu abe maso kandi yite ku nzozi bazajya babona muri iyi minsi kuko intambara aho kugabanuka ahubwo zigiye kwiyongera nuko rero bakore amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Imana kandi bitoze gukiranuka kuko Uwiteka yamaze gutegeka yuko abakiranutsi bahabwa umugisha wabo bari baranyazwe n’inkozi zibibi uko niko Uwiteka avuga.

bibleIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanzi bawe bakoze umugambi wo kugutegera kw’ishuli ndetse barashaka ku kwinjiza mu ishuli(Ibigeragezo) rizamara igihe kire kire,ariko babwire yuko baruhira ubusa kandi ko bashing umuhunda ku kirenge uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore har’umuzungu-kazi ugeraniwe ufite ikibazo kitamworoheye nuko rero naramuka akwandikiye umugirire imbabazi maze umugirire neza amenye yuko Uwiteka ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwwakagara yamaze kurya Karungu nyuma yuko inzira zose yizeraga zimunaniye z’uburyo yaguca igihanga,ndetse yanagerageje kwinjira muri in box ya E-mail zawe nabyo biramunanira

None ugenze uko usanzwe ubigenza kugirango inkozi zibibi zitangiza gakondo yabakiranutsi umugabane wabakiranutsi ikaba nagakondo y’umuhanuzi uko niko Uwiteka avuga.

Dore ntakabuza Uwiteka ntazabura gukora ibyo abahanuzi bahanuye nyamara ibyago umwakagara yifuriza abantu b’Uwiteka Imana,niwe bizagaruka.Dore Uwiteka amushyize kumunzani arapimwa asanga atageze hanyuma yitwa MENE MENE TEKERI UFARISINI mwakagara we,dore Uwiteka aragumye asanga utageze niyompamvu ugiye kota umuriro wamahanga uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirakomeza riravuga ngo,dore nta kabuza Uwiteka ntazabura guhana inkozi zibibi zo mu bwoko bw’Abatutsi zigiye guhura nakaga gakomeye cyane kuko ubwo bwoko bwamennye amaraso yabatariho urubanza ndetse zafatanije n’inkozi zikibi zo mu bwoko bw’Abahutu nazo zamennye amaraso yabakiranutsi,ariko nubwo zakoze ibyo,ntabwo zigeze zihakana Uwiteka Imana cyangwa ngo zikure ijambo ry’Uwiteka Imana ishobora byose mu mategeko agenga gakondo yabakiranutsi.

Kwiheba.kagameAriko noneho,inkozi zikibi zo mu bwoko bw’Abatutsi zintukiye ku karubanda nanjye nzabakoz’isoni ku karubanda mu maso y’Abanzi babo kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose.Icyo bazamenya yuko ari jye waremye ijuru n’Isi nibirimo byose uko niko Uwiteka avuga.

ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho ubwo nari mubuvumo mu gihugu cy’Ibabylon ku murwa mukuru wa SHUSHAN maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imbaraga z’umwakagara z’umwijima hamwe na za magigiri n’inkozi zikibi ziciriweho iteka kubera guhiga umuhanuzi no gutuka ijambo ry’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Dore umwuka wabo w’Inzika y’Inzigo uguhagurukiye,noneho ntabwo ari wowe wahagurukiye wenyine,ahubwo uhagurukiye no kurwanya Uwiteka Imana yabakirnautsi ariko uwo mwuka uhuye nkaga gakomeye cyane,kandi uhuye nuko Uwiteka nawe yamaze kuwufatira icyezo kugirango uwo mwuka awukoze isoni ku manywa y’ihangu kugirango amahanga yose azamenye yuko ubwoko butagonda ijosi bwatutse Uwiteka Imana bubwira amahanga yose yuko Uwiteka Imana yabakiranutsi adashobora byose none dore Uwiteka akoze ikintu gishya kugirango bamenye yuko ashobora byose.

141209180644_rwanda_flag_304x171__nocreditYabahaye igihugu,abakamira amata,baranywa bashira inyota,abona ntibanyuzwe abongeraho igihugu cy’abaturanyi,nabwo ntibahaga,abongeraho amazi y’ikuzimu mugitaka nabwo ntabahanga none kubera kwima nk’abami n’ibikoma ngoma barangije banzura bavuga yuko adashobora byose.

Reka nanjye nanzure mvuga  yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose waremye Ijuru n’Isi,kandi nzihesha icyubahiro mu gihe kitari kure kugirango umurengwe wabo nkumareho burundu.Dore nzaheha igihugu nk’uheha umwanda cyangwa amazira ntoki kugirango amahanga yabwiwe yuko ndashobora byose amenye yuko noneho nshobora byose uko niko Uwiteka avuga.

MsituIjambo ry’Uwiteka Imana ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ahar’ubutayu habaye ishyamba ndetse hahindutse mukidaturwa kuko hagiye kuba indiri y’imbwa nibihunyira,imbwa n’amasega nibikoko byose bituye mu munara w’Ibabylon

Dore ngiye gukora ikintu gishya kizatangaza amahanga yose yo mu isi,bakazamenya yuko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi.Mwana w’umuntu dore gakondo yanyu izahinduka igitangariro ariko nimara gusuka umujinya wanjye ku nkozi zibibi zose zishizeho burundu zikibagirana.

Nzongera ngirire imbabazi ubwoko bwanjye muri gakondo yabakiranutsi,nzabasana imitima,nzasana igihugu,nta rubwa ruzongera kuba muri icyo gihugu cy’abakiranutsi,ntawuzongera ku ntuka kumanywa yihangu cyangwa ngo yigishe ubwoko bwanjye gukiranirwa bakorera izindi mana z’amahanga ahubwo bazaramya izina ryanjye ndetse banyubaha kandi bandirimbira bazasenga nanjye nzumva gusenga kwabo nanjye nzabasubiza kugirango bamenye yuko baramya kandi bagasenga Imana ikiranuka yita kubwoko bwayo uko niko Uwiteka avuze.

Mwana w’umuntu,bwira abakiranutsi,ubabwire uti,ibihe bishyize cyera kandi dore bigeze mu irango rya gakondo yabakiranutsi,bashake mu maso h’Uwiteka Imana yo nyine bafite imitima iciye bugufi kugirango mbashe kumva gusenga kwabo maze mbashe kubagirira neza kuko kumvira kuruta yigiciro uko niko Uwiteka avuga.Dore ntakabuza nzabaha igihugu ho umwandu wabakiranutsi kugirango mutegeke kiriya gihugu cyigaruriwe n’inkozi zibibi uko niko Uwiteka avuze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar