Ishimwe ry’umuhanuzi ku nkengero z’ubutayu.

Bene data bakundwa nongeye kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo,Umwami wabakiranutsi.Nejejwe no gushimira Uwiteka wabampayeho umugabane wo kugirango mungirire umumaro.Mbaje gushimira abo kumugabane w’Uburayi mwemeye kuba ibikoresho by’Uwiteka Imana ishobora byose yaremye ijuru n’Isi.

Ndashimira Uwiteka wabahaye gusoma ubutumwa twahawe,tutabuhawe ngo tubugire ubwacu,ahubwo twabahawe kugirango mubugire ubwwanyu kuko muzi neza yuko twebwe ubwacu urupfu ari rwo rudukoreramo naho mwebwe ubugingo bukaba ari bwo bubakoreramo.Reka nongere mfate uyu mwanya mbonye nshimire iyo yaduhamagaye iduhamagariye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu Umwami wabakiranutsi.

Twahuye n’intambara zikomeye cyane,ndetse akenshi zari izo gukura umutima,ariko Uwiteka Imana yakomeje imitima yacu akomeza kuduha ikizere anatubwira yuko azaturinda kugirango tumenye yuko Uwiteka ariwe Mana.Uko niko byagenze uhereye mbere na mbere Uwiteka akiduhamagara nubwo twari tukiri abana bataramenya icyatsi nururo ariko ntibyabujije Uwiteka kuturindira mubujiji bwacu!!!

Hanyuma yogutahura umuhamagaro twahamagariwe,nubwo bitari byoroshye maze Uwiteka agashima ko,tujyanwa mubugaragwa kugirango abe ariho twigishirizwa ibyo gukiranuka.Aho niho umwuka w’Imana yadusanze atwigisha ibyo gukiranuka kubari mu Mana data wa twese no kubategereje kuza k’Umwami wacu Yesu Umwami wabakiranutsi.

Aho niho twaboneye imbaraga zitagira urugero kuko zadushoboje guhangana no kurwana n’imbaraga z’umwanzi waduhozagaho iterabwoba ry’iki gihe,usibye ko burya ryari ryatangiye cyera kuko ryabanje gutangirira mu mwuka hanyuma rikaza gusohoza mu buryo bw’umubiri nk’ikimenyetso cyo gutsindwa ku Mwanzi wabakiranutsi.

Kuko atabanje gukora uko akora ubu,ahubwo yabanje gukorera mu bwihisho,hanyuma amaze kubona ko gukorera mu bwihisho butadutera ubwoba,niko guhindura amayeri atangira gukorera kumugaragro.Nyamara igitangaje usanga abitwa ko bamurwanya ari bo akorana nabo,niyompamvu kumenya imbaraga z’Uwiteka ubugari nuburebure bwe biruhije kubadafite amatwi y’umwuka.

Aho rero niho Uwiteka abera cyangwa akitwa Imana ishobora byose,kuba muri gakondo yabakiranutsi abategeka baho bakuru baratinyutse gukura ijambo mu ngenga nshingiro ry’Igihugu ko Uwiteka adashobora byose,burya cyar’ikimenyetso cyo gutsindwa kwa wa mubi satani,ahitamo gushyira kumugaragaro ibyifuzo bye,kuko yarazi neza yuko ibyo byifuzo bye bitazigera bigira umumaro cyangwa bishirwe mubikorwa nk’uko abyifuza.Gusa ni byibindi ngo,ntapfa ntavuze kugirango bamenye uwo ndiwe!

Ariko nubwo bimeze bityo ntabwo bayobewe ibyo Uwiteka yavuze,kuko usibye no kubyumvana abandi,ahubwo na mana zabo,nazo ubwabo zirababwira bakabimenya tutarinze kubibabwira.Niyompamvu ibyo bakora byose batabikorana umutima mwiza,ahubwo babikora bameze nkabahagarariwe ningwe kugirango ubone kuvoma.

Nuko icyo nshaka kubibutsa ahangaha,nuko ibyo Uwiteka yavuze bitajya bihera,kandi ijambo ryose ryaciye mukanwa kabahanuzi ntabwo ripfa guhera,riratinda ariko ntirihera!Nuko rero muribuka yuko Uwiteka yavuze kenshi yuko ngiye gukorwa ku nkengero z’ubutayu namazeho igihe kitari gito cyingana n’umwaka wose ndi ku nkengero z’ubutayu uhereye igihe byahanuriwe.

Ndashaka kubibutsa yuko,ubuhanuzi Uwiteka yatanze cyane nimba nibuka neza,buri mu gice cya 1-3 aho Uwiteka yavuze yuko,umuhanuzi Majeshi Leon azaba uwanyuma mu mpunzi zizakurwa kumugabane w’Africa,kandi ko,icyo gihe kuhava kwe,bizaba bibaye ikimeyetso cy’umwakagara cyo gukurwa ku ngoma y’intebe ya Bukunzi.

Bamaze gusoma ubwo butumwa bakoze ibishoboka byose bajya muri UN bangiza files yanjye kugirango ntazigera nkurwa kumugabane w’Africa,ariko nk’uko mujya mubisoma cyangwa mubizi,murazi neza yuko Uwiteka arumunyamaboko ahambaye cyane kurusha uko abana bab’abantu babitekreza kandi burya nk’uko umugaragu w’Uwiteka yabivuze(Davidi cyangwa Dawidi)ngo Uwiteka afite inzira zirenze igihumbi yakirizamo umwana w’umuntu.

Ibyo nuko mubisoma,ariko haraho usanga bene data badashobora kubyizera nk’uko babisoma kuko gusoma no kwizera bitandukanye nk’uko kuryama no gusinzira bidafitanye isano.Nibyo ushobora kuryama ndetse abantu bakamenya ko waryamye,ariko ibanga ryo gusinzira rimenywa nawe hamwe n’Uwiteka wenyine hamwe nawe!!!

Nuko rero uko niko byagenze maze igihe mbabwira yuko Uwiteka yakinguye imiryango myinshi yo kunkura mu butayu ndetse narimfite ibyiringiro kandi nubu ndacyifite kuko ari bwo bugingo bw’umugenzi ujya mu ijuru yuko ibyavuzwe n’Uwiteka ntakabuza yuko bitazabura gusohoza.Ahagana mu masaha ya saa saba zigitondo bujya gucya ubwo nari maze kuganira n’umwe mubakiranutsi wangiriye umumaro cyane mu gutegura urugendo rwanjye rwo kuva mu butayu.

Nafunguye e-mail yanjye nsanga natumijwe n’abakozi b’Imana bigaragara ko kubwa maso y’abantu ko bakomeye cyane,icyantangaje cyane nuburyo bambwiye ko basomye ubutumwa buri mururimi rw’icyongereza bagasoma bakaburangiza bakaba bafashe icyemezo cyo kuntumira no gutegura igitera ku bwanjye bavuga ko nzagikora inshuro (2) nikurikiranya nk’uko biri mubuhanuzi mwagejejweho ejo hashize ku wa 24th Nov,2015.

Uwo Dr.Muri theology ndetse akaba na C.E.O wiyo ministeri yansabye yuko namusubiza vuba byihuse kugirango banyiherereze ticket yindege hamwe na gutegura Icumbi(Accomodation) hakiri kare nibindi byise bijyanye nabyo.Ubwo namusubije yuko ndi bubanze kubaza data yahanyuma yanyemerera nkabona kumuha igisubizo.

Niki gitumye mba bwira ibi,n’ukugirango mu menye yuko Imana dukorera Uwiteka ushobora byose yuko ariwe uturwanirira,ubwo umwakagara yatekerezaga yuko abiringira Uwiteka Imana ko tuzafashwa na UN kugirango tube abo dukwiye kuba bo,cyangwa tubashe kugera aho dukwiye kuba turi,sibyo nagato!Kuko Uwiteka Imana twiringiye afite imbaraga zisumba izabana bab’abantu zigaragarira mu ba mwizera.

Murabizi neza yuko ari mwe bagabo bo guhamya ibi mvuga,kuko bamwe muri mwe,nimwe mwakoreshejwe n’Uwiteka yamirimo myiza mutegereje kuzahemberwa nimuraka mutaguye isari kuko muzamenya yuko mutafashije umupagani ahubwo mwafashije Uwiteka Imana ya Majeshi Leon akaba ariyo mpamvu uyu munsi by’umwihariko mbasabiye imigisha myinshi kandi itunganye kuko hariho idatunganye kandi yigaragaza nk’imigisha ariko burya iba idaturutse k’Uwiteka Imana kubera ko wa mubi ahora arwanya ijambo ry’Uwiteka ryavugiye muri mwe.

Kandi ndabizeza nshize amanga cyane,yuko umwaka utaha mugiye kubona gukora k’Uwiteka Imana kuburyo budasanzwe aho benshi batizeraga ijambo ry’Ubuhanuzi bazahita baryizera badasubiye inyuma.Nuko rero mwebwe mukekwaho kuba muri abimbere muramenye mube maso kugirango mutazasohozwaho na rya jambo ngo abambere bazaba abanyuma naho abanyuma bakaza abambere.

Reka mbifurize kurangiza uyu mwaka neza,kugirango hazabeho ikinyuranye cy’uko twawutangiye,nuko tugiye kuwurangiza,umwaka itaha wa 2016,n’umwaka wo kwinjira mu masezerano,ariko ntabwo tuzahita tuyinjiramo ahubwo tuzakurwa mu butayu twigizwe hino ya Cannani aho kuri YORODANI niho tuzategerereza kugirango igihe cyategetswe kibanze gisohore maze tubone kwinjira muri gakondo yamasezerano.

Mbandikiye mfite ibyiringiro byo kuzahurira muri gakondo yabakiranutsi aho tuzakorera Uwiteka tunezerewe,harabatekereza yuko bazaguma mu mahanga cyangwa ko bakwiye gukora cyane kugirango bahabwe umugisha,ariko ndabubitsa yuko ari ntasezerano ryo guhabwa umugisha turi mu mahanga.Ahubwo twasezeranijwe ko ayo mahanga tuzayarindirwamo imigambi yumubisha(Umwakagara)ariko nta sezerano twasezeranijwe ryo kuzahabwa umugisha turi mu mahanga.

Ahubwo ubuhanuzi buvuga yuko,tuzahabwa umugisha nyuma yuko umwakagara azakurwa ku ngoma (Intebe ya bukunzi)hanyuma abatazataha cyane abo mu bwoko bw’Abahutu bazaba bafite ipfunnywe ryo kwima ingoma k’Umwami Kigeli V.Ndahindurwa.Bukavuga ko,abatazataha bazajyibwaho n’umuvumo kandi ko abari kuzaba ubwoko bw’Uwiteka(Abahutu) bazaba batakibaye ubwoko.

Ariko kubazumvira ijmabo ry’ubuhanuzi abongabo bazakurwaho umuvumo kandi bakazagirwa ubwoko nyuma yuko Uwiteka azabishimira bitewe no kumvira kwabo.Nuko rero ndabibutsa yuko mukwiye kongera gusubiramo mugasoma ijambo ry’Uwiteka Imana nubwo abari rwanya atari bacye,nyamara ibyo bigaragaza gukomera kwaryo.

Reka rero dufatikanirize hamwe amasengesho y’umurunga yo kumenya ubushake bw’Uwiteka Imana kugirango turusheho kunezererwa Uwiteka Imana yacu ko ibyo yavuze ajya abisohoza mu gihe cya byo.Bene data benshi bifuje yuko bene ibi,byaja biba ibanga,ariko se nibiba amabanga muzamenya gukomera k’Uwiteka binyuze muzihe nzira?

Reka mu mibabaro yanjye havemo icyubahiro cy’Uwiteka Imana kugirango hatazigera haboneka urwitwazo na rumwe imbere y’Uwiteka Imana.Kuko ibi nandika mbagezeho iby’imibabaro yanjye cyangwa iby’umunezero wanjye ibyo nibyo bizabacira urubanza ku munsi wa mateka abatinya umwakagara mumenye yuko arumuntu buntu ufite inyama namaraso nubwo igice kimwe kigizwe nabadayimoni akaba aribo bamukorera mukurwanya ijambo ry’Uwiteka Imana yibwira yuko ashobora kumunesha afatanije nabashebuja.

Ariko nyamara ubuhanuzi bwe buvuga yuko azazamurwa akazagera mu bicu akamera nk’igisiga cyaritse mubushori shori bw’ibicu,hanyuma akazatunganya umurwa mukuru wa Yerusalem(Kigali) hanyuma yo kwitunganiriza igihugu cye neza,akazabona kwamburwa ubugingo kuko azaba avuga mu mutima ngo niyubakiye inzu,none ngo nyibarekere?Aho niho Uwiteka azamwabura ubugingo maze ibyo yaruhiye byose bikazatungwa nabatarabiruhiye bivugwa ngo abo Uwiteka akunda,abaha umugisha bakiri mu kugisasiro.

Muzagire umwaka mwiza wa 2016 ugiye kuza dutegerejemo impinduka z’Uwiteka yasezeranije abakiranutsi,hanyuma kandi nuyu turangije muwurangize mudahutajwe na abadayimoni na Satani kugirango icyubahiro kibe icy’Uwiteka Imana ihoraho iteka n’iteka Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar