Mwirinde uburiganya bw’abafarisayo bw’uyu munsi bari bubahanurire imigisha kandi atar’Imana ivuze kuko bigize Imana namwe murabyemera!

Bakundwa mu Mwami wacu twiringiye Uwiteka Imana akaba na se wa Yesu Kristo umwana we wikinege wemeye gupfa akazuka ku bwacu nongeye kubasuhuzanya urukumbuzi rwinshi rutagira akagero.

Mfite ibyiringiro nk’ibyanyu kandi bihebuje yuko uyu mwaka tuwurangije ndetse nkaba nta shidikanya yuko abahamagariwe imirimo myiza yo muri Kristo Yesu batazabura kuwurangiza ngo binjire mu mwaka wabutabera bw’uhoraho Uwiteka Imana yabakiranautsi.Uwo mwizeye ninawe nanjye nizeye kandi nkorera.

Nejejwe no kubandikira mwebwe mwese mwatataniye hirya no hino ku isi,nukuri mbandikiye mfite agahinda kenshi kuko nzi neza yuko dufatanije imibabaro yasagutse k’Umwami wacu Yesu Kristo utaratinye kwitwa ikivume ku bwacu nyamara nyuma yo kuzuka yahindutse Imfura mu kuzuka ndetse no muri bene se benshi kugirango azitwe Imfura muri bene se benshi.

PhariseesBityo rero sinifuza yuko muriganywa nuburiganya bw’umwanzi ukorana na Bafarisayo(Pharsees) ubwo hasigaye amasaha macye cyane ngo dusezerere uyu mwaka watangiranye imibabaro kuri bamwe abandi bagatangirana umunezero ahari wenda utaruturutse ku Mana,naho byaba bikekwa yuko bias naho ariho waturutse Uwiteka niwe mu camanza utabera kuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo agiye guca imanza z’abigize ibinanira Mana ndetse ntibatinye no guhamya mukanwa kabo bavuga yuko adashobora byose.

Mbese ukimara kumva iyi nkuru y’incamugongo waba warababaye ?cyangwa waranezerewe,igisubizo ni Yego warababaye!Nuko rero ntuterwe ubwabo nuko Uwiteka agiye gusoma imanza zamaze kurangira gukorerwa iperereza ndetse zaciwe nabakiranutsi bamaze kugenzura yuko urusaku rwabakiranutsi rubaye rwinshi byatumye bakora rapolo zase nk’uko byasabwe n’Iwiteka Imana maze barazimushyikiriza ategeka yuko umwaka wa 2016 hazasomwa urubanza Numro 001/01/2016.

Izi manza mukaba mumenyeshwa yuko zizamara umwaka wose zisomwa kugirango mu gushyingo hazafatwe icyemezo cya nyuma abatsinzwe nurubanza bazashyirwe mu nzu y’imbohe aho bagenewe bazamara ibihe byabo byose nk’uko byanditswe ngo bakunze gukiranirwa Uwiteka Imana bamutera umugongo ndetse babuza ubwoko bwe gukiranuka ahubwo babushishikariza gukiranirwa kugirango bahinduke abanzi buhoraho.

Ndakwingingira yuko muri aya masaha dusigaje ko wakwihina ugahindukirira Uwiteka Imana kuko acyicaye ku ntebe y’imbabazi kuko uyu mwaka nurangira tugahita tuwinjiramo arahita yicara ku ntebe y’imanza asome imanza zaciwe nubwoko bwabakiranutsi maze namara gusoma imanza nk’uko bigenda iteka abatsinzwe nurubanza bazahita bagenerwa ibihano byabo by’iteka.

Nuko rero ntimwirengagize iyo ivuga kuko hashize igih kitari gito ivugira mukanwa kabahanuzi nubwo harabagerageje gushaka kuburizamo amagambo yayo bitwaje ibyo bari byo,ariko ntibyahiriye ahubwo bahise bakorwa nisoni kuko bashatse guhinyura uhoraho.Ndabizi neza ko uyu muns bamwe muri mwe bari bujye kurara mu masinagogi yabafarisayo nyamara nubwo muri bujyeyo nta cyo biri bubamarire kuko bari bubabwire amagambo yo kubahumuriza amagambo yamahaoro kandi ntamahoro ahari.

Dore intambara ya lll y’Isi yose irimo iratutumba nibaguhanurira amahoro umenye yuko bakubeshye kandi ko arikinyoma cyambaye ubusa.usome ubuhanuzi igice cya 1-3,4 urahasanga uburyo Uwiteka yavuze yuko amazu yubatswe mu uryo bwo gukumira imbeho,ndetse nubushyuhe,cyangwa se ayubakishijwe amahembe y’Inzovu ibyo byose ko agiye kubisenya ndetse bikarimbuka.(Amos 3:15) uribuhite ubona ko ibyo bari bubabwire bidafitanye isano nukuri,mu giye kwikorera amafaranga muyabashyire nyamara uramutse wishakiye umukene ukamuhesha umugisha agatangirana umwaka anezererewe Uwiteka Imana ntiyabura kuguha umugisha.

Bari bukubwire ngo tangirana umwaka ubiba kugirango uyu mwaka uzabashe gusarura,kandi bari bukwibutse ko icyo ubiba ari cyo uzasarura nutanga 100 uzasarura 100,nubiba 1000 uasarura 1000 ntibitangaje yuko bananirwa kwishyura uwo ubereyemo ideni ahubwo ukayafata ukayashyira abafarisayo.Ariko Umwami wacu yategetse yuko bidakwiriye yuko watanga ituro murusengero utabanje guhamagara uwo mufitanye ikibazo ngo mwikiranure.

Tekereza ari wowe uramutse wumvise yuko umuntu ugufitiye ideni yagiye murusengero agatanga arenze ideni ryawe wakumva umeze gute?Ese uwo muntu wamunezererwa!Ariko reba aramutse aje akaguha utwawe mbere yuko uyu mwaka urangira uwo muntu yaba agukuye ahangana iki?Ese wamusabira umugisha ungana iki?Ese wowe wishyuye wakumva ugize amahoro angana iki?

Ese umuntu naramuka akuzaniye ifunguro rirangiza umwaka uribubifate gute?Uri bugire umuzero ungana gute?Ese waba utekereza uburyo uwo muntu aribuhimbaze Imana yo mu ijuru?Gusa gukora ibi byose nukuyoborwa n’umwuka kuko hariho bamwe bacengeye muri twe vazanywe no guhumanya ubwoko bw’Uwiteka Imana yo mu ijuru kugirango ibyari umugisha wabo bibahindukirire umuvumo maze wa mugisha abe ari bo bawijyanira.

Ibyo ukora byose ukwiyekubikora ufite kwirinda kandi ukaba maso cyane!Ndetse ndetse waba hari nicyo Uwiteka agukoresheje bikaba ibanga ryawe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuko iyo ukuboko kw’ibumoso kubimenye nta mugisha uba ugisigariye aho ahubwo usigarana icyo cyubahiro wakoreye kuko ntayindi ngororano iba igusigariye.

Reka mbonereho gushima Uwiteka Imana yuko mwe mwese mwitanze mukangiriro umumaro urukundo rwanyu rutabuze kungirira neza kuko mwamaze ubukene bwose nari mfite kuburyo uyu mwaka wa 2015 ibyifuzo byanjye hafi ya byose bias nibyashubijwe urebye 95% byarashubijwe kuburyo umwaka uje ninjiye mu masezerano Uwiteka yansezeranije ubwo se iyo hatabaho abakiranutsi mba mvuye mubutayu?

Umugisha waturutse mu mpande (4) z’isi yose uhereye ku wa 02nd June,2015 ungana na $5000 kuko Uwiteka yavuze yuko azajya ampemba umushahara ungana n’uwo mukozi ukorera United Nations UN uko niko byagenze ufashe uyu mugisha ukawugabanya n’ukwezi usanga umushahara ujya kugera ku madollar $800 buri kwezi usibye ko atagiye azira rimwe ariko icyangombwa nuko ibyo Uwiteka yavuze atabuze kubisohoza.

Ibi mbikoreye kugirango ababayeho badafite kwizera babashe kwizera kuko muri aba bose bene data usibye kuba babona nandika ubutumwa bw’Uwiteka Imana ampa kubagezeho ntahandi tuziranye mu buryo bw’umubiri usibye ko mu mwuka tuziranye.Reka rero Uwiteka abahe umugisha utagabanije mwe mwese kandi mu menye yuko ijambo rivuga ngo Uwiteka abahe umugisha Imana yambujije kuribwira uwari we wese cyaretse abo rikwiriye nuko rero ukimara gusoma ngo uhabwe umugisha usubize ngo “Amen” bivuze ngo bibe gutyo!reka ndangize mbibutsa ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera.

Nutagendera muri uwo murongo nta bwo ushobora guhabwa umugisha kuko uba urinyuma y’ijambo ry’uhoraho,ariko nuramuka ugendeye mu ijambo bitari byabindi uhora ubwirwa nabafarisayo ntakabuza yuko utazabura guhabwa umugisha na data wo mu ijuru.Kuko iryo arisezerano ry’abakiranutsi bafite ikimenyetso cy’amaraso ya Kristo muri bo abo nibo bazajya mu ijuru bakaba na data hamwe nanjye ubuziraherezo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar