Igice cya (44) cy’ubuhanuzi

 

Nov 16, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso ya muntu,nerekwa ibikorerwa mu isi y’Umwuka aho inkozi z’ibibi zihaye gukorera mu ibanga zibwira yuko ibyo zikora bitazapfa bimenyekanye.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Mukashema Esperance yitabaje Chancellor Bezinge Boniface kugirango amurwaneho,ariko ntubyiteho,ahubwo ukore icyo Umwami Mana Uwiteka nyiringabo ashaka kandi yagutegetse kumukorera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndi hejuru kumusozi,hepfo mu itaba hariyo imbogo (umudayimoni w’inkazi) mbona nayo irazamutse ariko inyura icyerekezo kinyuranye nicyanjye.Igeze imbere ihura ni nzoka yo mu bwoko bw’URUZIRAMIRE,mbona itinye kuba yarya iyo ‘MBOGO’.

Ubwo kuruhande rwanjye aho nari mperereye mbona abagore [2] bandi imbere bamanuka umusozi,ariko bashakaga ko,mbakurikira mbona bamanutse ahantu hameze nk’umuhora,kandi nyamara hari ahandi hantu hamanukaga umusozi,ariko hakaba hari ugutambika.Nditegereza inyuma yabo bagore(Inkozi z’ibibi) mbona nshobora kugwa muri icyo kinogo cyangwa uwo muhora.

Igice cya (43) cy’ubuhanuzi

Igihe ngiye kumanuka uwo muhora,ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ntunyure muri uwo muhora,kuko abo bari bakurimbere ar’inkozi z’ibibi zashakaga ko uzikurikira maze ukagwa muri uwo muhora maze zikabona uko zikubona kuko zakubuze uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zirimo kuguhigira hasi hejuru kuko washyize imikorere mibi y’inkozi z’ibibi zikomeje gukorera ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo kuko ubutabera bw’Uhoraho bukomeje gukora umurimo wabwo uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Nsubzwa mu iyerekwa mbona ndi muri gakondo ya bakiranutsi,nerekwa abanyagakondorero batangazwa cyane ngo ni uko umwuka w’Imana zera wabonetse muri jye,kandi ukavuga iby’ubuhanuzi bw’umukuru w’igihugu cy’America yuko Donald Trump ari we uzaba umukuru wa leta zunz’ubumwe z’America.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abagusuzuguraga,baguye mu kantu kubw’ijambo ry’Uhoraho ryavugiwe mukanwa kawe,rigahanura ibikomeye mu isi ya bazima.None hariho bamwe uyu munsi wa none batafuzaga ko banakurebesha irihumye,none ubu barimo kwifuza kumenyena nawe.

Dore umuhanda wa Rwandax ugiye gufungwa kubera ingabo za mahanga zizaza zerekeza gikondo muri parking zishakisha aho ziparika ubwo zizaza gutanga inkunga ya mahoro muri gakondo yawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nov 17, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara atanga amapeti menshi yo kurwego rwa LT.General,maze ageze kumugabo udafite amashuri waturutse Tanzania amuha LT.General.

Mbona haje abaririkare aho twarimo gufata amafunguro muri restaurant nziza yo kurwego rwo hejuru,haza ingabo ze za KDF,mbona baramfashe barantwara ndongera ndabacika maze ndababwira ngo,mwongere muze kumfata ndebe ko mu mbona kuko hotel ngiyemo noneho ntimushobora kuyigeramo(hotel y’igorofa) amasezerano mukindi gihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona inzu narintuyemo nyimukamo,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,dore umwakagara agiye gukoresha imbaraga asanzwe akoresha zo kurwego rwo hejuru,ariko noneho igishyashya agiye gukora agiye kubeshya yuko ngo urumusirikare ufite ipete rya LT.

Nyamara iyo migambi ntabwo izamuhira kuko yagerageje kenshi guhiga ubugingo bwawe ariko biranga birananirana kandi naramuretse kugirango aguhige ubashe kunyizera kugirango nkwereke yuko ntawe umwanzi yakura mubiganza byanjye mufite uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Mwana w’umuntu,dore ufite buri cyimwe cyose gikenewe,ubwo rero uramenye yuko igihe cyawe cy’urugendo cyegereje uko nagukuye Uganda ninako nzagukura IBABYLON kugirango ubwoko bwanjye bumenye yuko Uwiteka akomeye kandi afite imbaraga zo kurinda ubwoko bwe.Kuko nakugize ikimenyetso kuri benshi kugirango bamenye yuko ukorera Uwiteka Imana nzima kandi ifite imbaraga uko niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nuko rero mwana w’umuntu,tegura ibyo utegura,vuba vuba kuko umwakagara yariye karungu,kandi imbaraga ze,ukaba umaze kuzishegesha ku buryo bufatika kandi bugaragara kuko ubwoko bwanjye nashakaga yuko bwizera ijambo ryanjye kurusha uko bwizera umwakagara.None uyu munsi niko bimeze ubwoko bwanjye bumaze kwizera ijambo ryanjye,nubwo yabugosaguse,nanjye ubwo nzamukura ku ngoma,nzarinda abizeye ijambo ry’ubuhanuzi bwaturutse mukanwa kawe,kugirango mbereke yuko nd’umunyembaraga wa YAKOBO Uwiteka ushobora byose waremye Ijuru n’Isi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanze si heza nihabi cyane,wigumire murutare rwawe dore umwanzi yazabiranijwe nuburakari kubera inkuru za bamagigiri washyize ahagaragara nimikorere yabo.Ariko cyane wa mudame wo muri SPAIN niwe wateje ikibazo cyane kuko yamaze kumenyekana kandi yari magigiri wihishe mubushorishori kandi akaba yarakoze umurimo ukomeye cyane mu itanga  rya Ndahindurwa.

Nuko rero umenye uko ugenza kwa kundi ujya ugenza kugirango urinde ubugingo bwawe niko Uwiteka avuga.Dore bagiye gukoresha abariganya bagiye kwiyitirira izina ry’Uwiteka,ariko wowe ukinge urugi rw’inyuma ahasigaye Uhoraho aguhe ubwenge kugrango umenye uko ubyitwaramo maze Uhoraho yiheshe icyubahiro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyringabo abivuga.

Nerekwa inzu barimo kuyisiga amarangi barimo kuyitunganya,maze uwasigaga arambwira ati,rero bugiye hanze ufate akayaga niturangiza gusiga turaguhamagara kugirango urebe neza uko twasize iyo nzu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ariko kando dore inkozi z’ibibi ziri kumwe na wa mwuka w’Inzika y’Inzigo z’abatutsi,witonde kugirango utagwa mu gaco kabo bakakugirira nabi uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo akuburiye.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urubyiruko rwinshi rumaze kwangirika kubera kunywa urumogi kuko umwanzi Satani yamaze gutwara urubyiruko rwinshi mu biyobya bwenge kugirango yangize ejo hazaza habo heza kandi bananirwe kubaha Uwiteka no kutita ku ijambo rye,niyompamvu ngiye gukora ibikomeye cyane mu isi ya bazima kugirango nangize imigambi yose y’umwanzi Satani hamwe ni nkozi z’ibibi zicuruza ibyo biyobya bwenge kugrango bamenye yuko Uwiteka ari we Mana waremye Ijuru n’Isi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nerekwa leta y’umwakagara ibura icyo ihemba abakozi bayo,aho kugirango babahe ibihembo byabo bya buri kwezi,ahubwo bakabazanira ibiribwa mu mwanya wo kubaha umushahara wabo bakoreye buri kwezi.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara nzamwigaragarizaho,nerekane kwera kwanjye no gukomera kwanjye kuko yasuzuguye izina ryanjye maze abatuye isi bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora ibyo ukora vuba,kuko umwanzi agiye gutega imitego myinshi cyane,usibye ko yose uzayisimbuka uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Ijambo ry’Uhoraho rirakomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uhawe indi mirimo kandi kandi ukuwe mu gihugu cy’IBABYLON kuko imirimo wahakoraga icyuye igihe uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,menyesha ubwoko bwanjye yuko,bibiliya yitwa NIV New Translation Version,yavangiwe ni nkozi z’ibibi kuko baujujemo umwanda gusagusa kugirango bayobye ubwoko bwanjye.Nuko rero burira abakoresha iyo bibiliya yuko bakwiye kuyireka kuko aho gukiza ubugingo bwabo,ahubwo izaburimbura uko niko Uhoraho Uwiteka Nyringabo abivuga.Iyi bibiliya yanditswe ni dini rya ILLUMINATI nibo bahimbye bibiliya ya NIV,kugirango bayombye intore z’Imana niba bishoboka.

Babwire uti,umuntu wese ufite iyo bibiliya,ayifate ayitwike narangiza agure iyindi bibiliya nziza amaze gusenga Uwiteka kugirango amuyobore,kuko hariho version nyinshi za bibiliya kandi hakaba hakiriho ibyiringiro yuko zishobora kuboneka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza,rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abo muri gakondo,nubwo nta matwi bagifite yo kumva,ubabwire uti,umuntu wese ufite amafaranga muri bank nayakuremo ayibikeho,kandi ayahindure mu mafaranga yamanyamahanga kuko ibyahanuwe bigiye gusohora kandi bikaba bigeze kumuryango wo mu irango rya gakondo ya bakiranutsi.

Dore ubutegetsi buriho bugiye gusahura amafaranga yose yo muri za bank,bityo rero,uwizeye kandi akaba yiringiye ijambo ry’Uwiteka ryahauriwe rinyuze mukanwa k’Umuhanuzi,yumve icyo umwuka w’Uwiteka abwira ubwoko bwe.Kuko hagiye kubaho ibintu bitigeze bibaho mu isi ya bazima,kandi isi yose izavuga yuko Uwiteka ari we ntwari ya YAKOBO uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo riti,nahagaritse kwicisha abantu amazi,ariko amazi yasimbuwe n’umuriro,none rero,umuriro Uwiteka yavuze,ugiye kumanurwa uturutse mu Ijuru kugirango ukongore kandi wangize imirimo yose yinkozi z’ibibi zihora zibwira yuko ibyahanuwe bidafite umumaro.Ariko umuriro Numara kubamanukira ukabageraho,aho niho bazamenya yuko rwose umuhanuzi yarabarimo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Mukashema Esperance yarababaye wagirango yararenganye.Nyamara aho kwihana ahubwo akomeje kugambirira imigambi mibi kubugingo bwawe kuko Uwiteka niwe wamushyize hanze,ntabwo ari wowe wamushyize ahagaragara kubera ibikorwa bye byo gukiranirwa.

Yibwiraga yuko akorera mu bwihisho ahantu h’umwijima,ariko byashyizwe ahagaragara ku karubanda kugirango inkozi z’ibibi zose zicirweho iteka,kandi zimenye neza yuko uyu ari umwaka wa [3]; w’ubutabera bw’Uwiteka Imana ikiranuka kandi igira neza,kandi ko igihe cy’Uhoraho cyo guha ubwoko bwe ubutabera bwajujubijwe ni nkozi z’ibibi bumenye yuko Uwiteka ajya agira neza,kandi ko,gukiranuka kwe,kudafite aho guhuriye nababigize umwuka wo gukiranirwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugore mwahuriye kuri Whatsapp wakwandikiye agushimira kubuhanuzi wahanuye kuri Donald Trump,akaba akorera mu bihugu by’abarabu,uwo mugore ni magigiri akaba umwegakazi.Umwirinde ndetse ntiwongere kuvugana nawe,kuko bamaze gukora deployment ku isi hose aho bafite intore ngo zikwandikire kugirango zigushakemo amakuru yaho uherereye naho waboneka kugirango baguce igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore umuntu bari basigaje wagigiraga ubwami bw’uRwanda,yari Mukashema Esperance,ntawundi muntu basigaranye wabafasha kumenya amakuru yibirimo gutegurwa cyangwa birimo gukorwa.Uwo niwe warsigaye wenyine,nuko rero uburire Chancellor areke kugira uwo yiringira cyangwa yizera,kugirango gahunda zose zisigaye zibashe gukorwa mu buryo bwibanga.Nibitagenda gutyo,bazahitana ubugingo bwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka akoherereje umugisha akoresheje ubwoko bwe,nuko rero ubasabire umugisha kugirango Uwiteka abiteho kandi abagirire neza kugirango bamenye yuko Uwiteka Imana ukorera ari we Imana ikiranuka kandi ari we munyambaraga uko niko Uwiteka abivuze!

Uwiteka Imana uhe umugisha bene data bose barwanye ishyaka ryo gukiranuka,no kugirango izina ryawe rihabwe icyubahiro.Aba bantu bose Mana bashyigikiye umurimo wawe,uzabibuke mu gihe isi izaba iri mu kaga gakomeye uzabibuke igihe cya kaga gakomeye cyane uzibuke imirimo yabo yo gukiranuka.

Dore ibikomeye biraje mu isi ya bazima,ubarindire mu mababa yawe,ndetse ukuboko kwawe k’ubuntu bwawe,ntibuzabure kubabaho,kandi imbaraga zawe zibabaho kugirango bamenye yuko bataruhiye ubusa ahubwo bamenye yuko uri Uwiteka Imana ikiranuka kandi igira neza uko niko Uwiteka Imana avuga.

Nov 18, 2016 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zigiye gukora ibishoboka byose kugirango ziguhigire hasi no hejuru kutakubura kugirango zishobore gukomeza imirimo yazo,kuko wazibereye inzitizi zikaba zidashobora kugira icyo zakora muugsenya ubwami bw’uRwanda kuko Uwiteka ahita abiguhishurira.Ubwo rero umenye icyo ukwiye gukora kugirango utagwa mu mutego wabo uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirakomeza riranganiriza,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zigutegeye munsi ya gakondo yawe,kugirango ubwo uri bujye gukorera uruzabibu rw’Uwiteka, bahite bahagufatira.Nuko rero ukwiye kumenya ubwenge kugirango umenye uko ugenza kugirango izo nyanga birama zirimo ku kugenza zitabona urwaho zigahungabanya umutekano wawe kuko uwo zajyaga zikuraho amakuru Uhoraho yamaze kumushyira ahabona kugirango uahabwe ubutabera yahaye abandi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Abega twari duturanye bagejejwe mu butayu bugifya bwa bundi bwo hagati indani mu butayu bukomeye cyane.Mbona barikumwe ninshuti zabo nazo bajyaniranye bari mu butayu bashakisha amazi yo kunywa bayabuze.Ubwo nabonaga nabandi bamaze kuhabatanga bibera mu gihugu cy’ubutayu bugufiya ndetse barubatse inzu baratuye bemera kwibera mu butayu kuko ntayandi mahitamo bari basigaranye.

Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyahanuwe bigeze mu marembo yo mu irango ry’amarembo y’intebe yabukunzi.Kandi Abega kuko batinyutse guhangana n’Ijambo ry’Uwiteka,ndetse bakavuga ko,bazamurwanya bakamunesha,niyompamvu baciriweho iteka bakazajyanwa mu muriro utazima kuko batinyutse gutuka umwuka wera w’Imana zera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,witonde cyane kuko abega bameze nabi cyane,kuko bazi neza yuko Umwami mushya ugiye gusimbura Ndahindurwa wanze kumvira ijambo ry’Uwiteka bigatuma ahindurwa ku bwami y’Uwiteka yari yaramuvuzeho.Nuko rero dore abega bafatanije nuwahoze ar’umufasha wawe,bamaze gushyira deployment ahantu hose mwagiye munyura mu butayu bugufiya ababwira ko ariho mwajyaga muhungira.

Nuko nkimara kuva mu iyerekwa,nfungura e-mail nsanga hariho mushiki wacu muri Kristo Yesu,Umwami wabakiranutsi,nawe yeretswe neza iyerekwa nkiryo narimaze kwerekwa uburyo hagiye kwima Umwami mushya,kandi ko mbere yuko yima ingoma,Umwakagara yari yashandikishije ahantu hose ngo abanze ace igihanga cy’Umuhanuzi ngo kuko yabuze umugogo w’Umwami Ndahindurwa,imandwa zamusabye igihanga cy’Umuhanuzi ukomeje kuvangira akaburizamo imigambi yabo abitegetswe n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nuko maze gusoma ubwo butumwa bwa e-mail nezezwa cyane nuko Uwiteka yita ku bantu be,kandi akoresha abantu batandukanye kugirango turusheho gukomezanya kugirango umwanzi ataduca muri humye nk’uko yariciyemo kuri Ndahindurwa wanze kumvira Umwuka w’Imana agatanga adasohoje mu masezerano uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kumburira gahunda z’Abega b’Abakagara rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore izo nkozi z’ibibi zimeze nabi cyane,zahize ko uyu mwaka utarangira ziguciye igihanga,none kora kwakundi usanzwe ubigenza maze urebe yuko batayoyoka.Uhite ukora amasengesho yo kwiyiriza no gusenga Imana iminsi [7] utarya utanywa maze urebe ko badashwiragira bakamera nka bihehe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore baguteguriye ishuri rizamara igihe kitari gito,ariko uhumure kuko Uwiteka yabanye nawe,atazabura ku kugirira neza,no kugukorera ibikomeye,kuko igihe usigaje IBABYLON ari gito cyane.Numara kugenda bazasigara bahiga umuyaga,kuko aho uzekerekeza Uwiteka atazabura ku kugirira neza kandi uburiganya bwa za magigiri bitwaza gushyigikira umurimo w’Imana buzaba burangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,no kumpishurira gahunda zose z’inkozi z’ibibi.Maze nerekwa ijambo ryitwa Rhema Word ritwa DARK!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwijima umanukiye inkozi z’ibibi n’Abega bAbakagara kuko bagiye kwinjira mu mwijima ukomeye cyane kandi bakaba badateze kubona ukundi umucyo w’Uwiteka uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.Burira ubwoko bw’Uwiteka ubabwire ngo iyi minsi iri mbere ninjyana muntu,kuko umucyo ugiye gusimbura umwijima kugirango Uwiteka yiheshe icyubahiro mu isi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,mbere yuko ukurwa IBABYLON,ubanze ushakire “INSURANCE” y’Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe kugirango umusige mu mutekano wuzuye kugirango inkozi z’ibibi zitazamuteza umutekano mucye umaze kugenda niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!.

Nov 19, 2016 njyanwa mu ierekwa mbona inkozi z’ibibi zijyanwa mu butayu bugufiya buherereye munsi ‘ishuli ryigisha abanyarwanda bo mu bwko bw’Abatutsi kubaha Uwteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi.Nerekwa na badayimoni nabo ubwabo bajyanwa muri ubwo butayu kwigishwa yuko hariho Uwiteka Imana waremye Ijuru n’Isi.

Nerekwa Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe, ajya gutangira izo nkozi z’ibibi ngo azihindukirize munsi yuwo musozi Uwiteka yigishirizaho abatutsi kumwubaha no kumenya yuko mu Ijuru hari Imana ikiranuka.

Ijmabo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za nkozi z’ikibi zo mu bwoko bw’Abacwezi n’Abalangi zijyanywe mu butayu bugufiya bakwifurizaga bibwira yuko Uwiteka Imana Nyiringabo asinziriye,none nibo babujyanywemo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona madame Nyiramongo Jezebel amanurwa mu butayu bugufiya we na bana be,maze Umwakagara abubakira STATION ya PETROL ku nkengero ziri haruguru yubutayu bugufiya.Nerekwa ishuri rya LA COLLOMBIELLIE naryo bajya kuryubakira hafi na rya riba ry’amazi yabadayimoni ariko nah niharuguru ku nkengero z’ubutayu bugufiya bujya kwegera ya Nyanja iri mu majyaruguru y’Africa y’uburasira zuba.

Iyi STATION ya PETROL niyo Umwakagara mukuru yari yarashingiye umugore muto wa kabiri yashatse ngo kugirango yihimure kuri NYIRAMONGI JEZEBEL kugirango azajye abona aho aruhukira kubera guta umutwe.Uwo mugore ni muto muto ariko uringaniye,akaba yarabyaranye n’umwakagara umwana w’umuhungu ufite imyaka [12] kandi akaba yarabakoreye pisine mu rugo rwabo kandi akaba nta bantu bajya bagera aho ngaho murugo rwabo.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira ngo,uwo mugore muto umwakagara yashatse yamuhaye umutongo uhagije ku buryo naho yapfa badateze kuzacyena,kandi abantu bamuzi bakaba ari bacye cyane ko yashakanye n’umukuru w’igihugu cy’uRwagasabo.Ariko ndabwirwa ngo,umwakagara namara gupfa,uwo mugore azahita ashaka undi mugabo kuko aracyari mutoya urebye afite nk’imyaka hagati ya [30,na 33] uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ubwo butayu buhinduka imisozi miremire mbona abatutsi baturutse IBURUNDI bazamuka iyo misozi mbona icitsemo amazi nkabona bagenda mubishanga by’amazi yamaze gusatura ubutaka.Nerekwa ko Umwakagara afite abandi bana hanze nundi mugore utazwi nundi muntu uwari we wese,kandi ko uwo mugore arusha agaciro Nyiramongi Jezebel ariko nawe mbona asigaye kuri za nkengero z’ubutayu.

Nerekwa ko Nyiramongi yamenye yuko umwakagara nawe yabyaye hanze akaba anafite abana hanze mu buryo bw’Ibanga rkomeye cyane kubera umutongo wamubanye mwinshi cyane ku buryo Nyiramongi Jezebel adashobora kuwutegeka wenyine.Mbona Nyiramongi biramubabaje cyane atangira guhiga uwo mugorre wundi kugirango amukuremo umwuka.Ariko biramunanira kuko yabimenye igihe cyagiye kandi bari hafi kwinjira mu butayu bugufiya kugirango bigishwe kumenya yuko Uwiteka ari we Mana.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara ni nshuti ze,bose bajyanywe mu butayu bacishijwe bugfiya kugirango bamenye yuko Imana iriho kandi ko ariyo itegeka byose bikaba yavuga bigakomera.Ndabwirwa ngo,uwo mugore wa kabiri waharitswe kuri Nyiramongi namara bimaze gukomera azahita yigira umukizwa cyangwa umurokore kuko azaba amaze kubona ko byose bishoboka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

mountain

 

 

 

Iriya misozi nariya mazi yatobotse aturuka ikuzima,nibibazo bikomeye kandi binyuranye bigiye kubahagurukira.Dore bazaba impunzi bazahungira mu butayu,kandi imitongo yabo yose bazayamburwa kuzageza ubwo bazasigara batuye ku nkengero za bwa butayu bakunyujijemo kugirang nabo bajye kubuturamo.

Nta muntu uzabakura muri ubwo butayu,ahubwo buzabahindukira icumbi ryabo rihoraho kugirango bameneye neza yuko Uwiteka ari we Mana ikiranuka.Uhereye icyo gihe bazaba bamaze kugezwa mu butayu,nibwo bazamenya uburyo Umwami Yesu agira neza,bakazanamenya yuko mu ijuru har’Imana uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa abatutsi baturutse Burundi basigaye barebera kure gakondo ya bakiranutsi,nkaho itakiri gakondo yabo.Babonaga umuntu uturutse muri gakondo bakamuvugisha ari kure nawe yinyuriraho kuko atifuzaga kubavugisha bitewe nuko nabo ubwo bari bagikomeye ku bwami bw’Umwakagara,ntabwo bigeze bita ku muntu numwe kuko batigeze batekereza yuko ubwami bwabo buzarimbuka bugakurwa ku isi ya bazima.

Nov 20, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe ari muri cya kibaya kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi,nerekwa mbona yitegereza uruzabibu ruri haruguru y’icyo kibaya ko rumaze gukomera kandi rukineye yuko rwakorerwa neza,kuko rugeze igihe cyo gukorerwa hari habaye mu cyi kugirango mu itumba imvura nigwa izasange rwamaze gukorerwa.

Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe aragenda mbona ageze munsi neza neza ya gakondo ya bakiranutsi.Aho kuzamuka ahateganye na gakondo ya bakiranutsi,yigira imbere ho hato,mbona azamutse mu itongo rifatanye na gakondo naryo ryaraye,kandi igiti cy’Umulinzi cyari giteye muri gakondo ituranye na gakondo ya bakiranutsi yabaye umusaka.

Nerekwa azamuka afata rimwe mu mashami bataye,araritwara ajya kurishinga aritera muri gakondo yabaye umusaka (itongo) icya ntangaje ako kanya icyo giti cyahise kimera kandi kirakura kigira amshami kiragara kiba kirekire ku buryo butangaje.

Ako kanya mbona ko cya giti kimaze gukura, mbona mu murima waya gakondo isanzwe yabakiranutsi,hari hateyemo ibigori kandi byari byeze ariko habura ubusarura.

Nerekwa abagabo [2] bahagararanye n’Umuhanuzi Mukru arimo abaha amabwiriza yuko ibyo bigori babitema bakabyigiza inyuma maze bagatera ibindi muri uwo murima.Amaze kuberekera arakomeza arazamuka yerekeza haruguru hagati murugabano rwa gakondo ya bakiranutsi,na rya tongo ryatewemu cya giti cy’Umulinzi.

Aragenda ageze haruguru hagati na hagati ya rya tongo, naya gakondo ya bakiranutsi, mbona yari kumwe n’umugabo mbona bagiye kurunguruka muri rya tongo, mbona harimo iso-ko y’amazi meza abantu barimo baivomaho rwihishwa.Mbona wa mugabo warujyanye n’Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe, ahindutsemo umugore ahita afata ijerekani ye, asubira inyuma ntiyaba akigiye kuvoma kuri ya so-ko iherereye mu itongo.

Nerekwa niryo riba rya mazi meza ‘isoko yabonetse muri rya tongo rituranye na gakondo ya bakiranutsi, mbona hariho abagore benshi cyane (abagambanyi) barimo barivomaho ariko barutaga ubwinshi abagabo.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti, mwana w’umuntu, dore itongo wabonye ni ubwami bw’uRwanda, naho  abagore wabonye benshi bagiye kuvoma kuri ririya riba ry’Isoko y’amazi meza,ni b’abagore babagambanyi babahawe ikiraka cyo kugigira ubwami bw’uRwanda bukorera mu buhungiro.

Dore bariho barashaka ko, bamenya iby’ubwami kuko ubwami kuva Umwami yatanga, bwafashe indi ntera ikomeye ubwo Umwakagara ybwiraga yuko busenyutse, ahubwo nibwo burushejeho gukomera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko rero wowe kora umulimo wawe wo kumenyesha abari ibwami ubundi ubihorere kuko umuntu iyo yamaze kumenya haba hasigaye kwifatira ibyemezo!Kandi ntacyo ashobora kuzitwaza avuga ko atamenye ibiriho gukorwa mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga.

Naho biriya bigori wabonye byeze bigiye gusarurwa muri gakondo ya bakiranutsi, nibigeragezo byamaze gutunganirizwa Umwakagara akaba agiye gusarura ibyo yabibye, kandi ararangiza gusarura hahita haterwamo ibindi bigori (ibindi bigeragezo) bisimbura ibyari byeze!!!

Naho uriya mugabo wabonye waje guhindukamo umugore akanga kuvoma amazi, na bantu [2] umugore n’umugabo bahoze mu nteko y’ibwami bw’uRwanda, bagiye kwikuramo kubera ko bamenyekanye yuko bagambaniraga ubwami bw’uRwanda.Nuko rero ibyo weretswe ubyandike neza, kandi ntubigire ubwiko kugirango batazitwaza yuko batamenye ibyahanuwe bakazavuga yuko wabyanditse uzimiza imvugo bakaba batarigeze kumenya icyo Uwiteka yashakaga kuvuga.

Nuko rero mwana w’umuntu dore umwana w’umuntu ashyizwe hejuru kubw’ijambo ry’Uwiteka,kandi ibyari amabanga bisobanuriwe abari barabihishwe kugirango bamenye yuko Uwiteka ari we Mana ikiranuka kandi ifite mukiganza cyayo imbaraga zose zo gukiranuka niko Uwiteka avuga.Dore umwakagara igihe cye kirarangiye,kandi acyuye igihe,niyompamvu ijambo ry’ubuhanuzi ryavuze yuko azabarwanya ubwo azaba ageze aho bigaragara yuko abanesheje,akaba ariho azahita akurwa ku ngoma.

Kugirango hatazagira umuntu numwe uzikubita kugituza, ngo niwe wacyuye ubwoko bw’Uwiteka nk’uko babyirase mu myaka yashize, byaje gutuma umujinya w’Uwiteka ubagurumaniraho bigatuma bamburwa gakondo bari barahaweho isezerano yuko izaba iyabo ikazababera umwandu wabo ubuziraherezo uko niko Uhoraho abivuga.

Niyompamvu ubwami bw’Umwakagara bwaciriweho iteka,kandi budateze kuzakomeza gutegeko ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Bagiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane,ubwo bazaba bibwira yuko bagiye kongera gushing imizi y’ubwami bw’Abega,ahubwo nibwo izahita irandurwa niko Uwiteka avuga.Abarwanije ijambo ry’Uwiteka bose bazakorwa nisoni kuko batazongera kwibukwa ukundi kandi icyo gihe, bizahinduka amateka akomeye ubwo bazaba bavuga ngo”Uwiteka yari yarabivuze”.

Nerekwa ubwami bw’umwakagara bugura ibitangaza makuru byose bizwi kugirango bitazigera bivuga ibyo gusenyuka k’ubwami bw’Umwakagara ubwo bizaba bigeze mu marembera intambara igeze mu mahina.Ndabwirwa ngo, nubundi ibinyamakuru byinshi byamaze kurya intonorano kugirango ntibikavuge yuko ubwami bw’Umwakagara ari bubi, ahubwo ko ar’ubwami bwiza cyane kugirango batavuga ko abaturage bamerewe nabi bigatiza umurindi abarwanya ubutegetsi bwe,bityo amahanga agafataniriza hamwe gukuraho ubwami bwe.

Ndabwirwa ngo,nubwo bimeze gutyo,nta kizatuma ubwami bwe budakurwaho,uko agura bitangaza makuru akagira ibanga ibikorwa bibi byo gukiranirwa kugirango abanyagihugu badatabarwa,ninako isenyuka ry’ubwami bwe naryo rizagirwa ibanga bityo,amahanga akaba ari nta cyo azabikoraho kuko atigeze amenya ko ubwami bwe bwigize bugira ikibazo mu isi ya bazima.

Kuko bahoraga bavuga ko,aramahoro bityo amahanga akaba atarigeze amenya iby’ubwami bwe uko niko abayobotse ubwami bwe batazabona uko bisobanura ubwo ubwami bwabo buzaba busenyutse kandi bikazagorana kugirango amahanga azabashe kubumva no kubaha ubufasha kuko ubwami bwabo bwasenywe mu ibanga kandi ibibazo byabo bari bafitanye nabatavuga rumwe nabyo bikaba byaragizwe ibanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore ukuboko k’Uwiteka kuzabaremerera, kandi igihe cyabo cyo kuba ku isi, kizagabanywa kigirwe kigufiya.Kugirango batazabona kurama bakazarwanya ubwami bwashinzwe n’Uwiteka Imana ikiranuka kandi ibyo bizaba kugirango umuvumo wabavuzweho uzabashe kuzakora umurimo wawo aho niho bazamenya yuko Uwiteka ari we Mana, kandi ko ari we waremye Ijuru n’Isi uko niko Uwiteka avuga.

genocide

 

 

 

 

Nov 21, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso ya bana b’Abantu,nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo ukubita agatoki ku kandi,wigira nk’aho wisinzirije,ariko wari maso!Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,wirinde cyane kurusha uko wirindaga kuko umwanzi agutegeye ahamanuka,kugirango arimbure ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga!

Dore wa mugore wikigina,niwe wafashaga za magigiri guhiga ubugingo bwawe,none washenye agahuru kimbwa.Nyamara kandi dore,Umwami usimbura Ndahindurwa agiye kwima ingoma kuko igihe kiregreje kugirango azibe icyuho cya Ndahindurwa wanze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana yawe niko Uwiteka avuga.

None mwana w’umuntu,umenye ubwenge kuko burya uwinzirije,ntabwo aba asinziriye,ahubwo abashaka ko,wirara kugirango wibwire yuko asinziriye,nyamara aba ari maso uko niko Uwiteka Nyiringabo akubiriye,kandi nuko ajya avuga!Nuko rero ube maso cyane kurusha Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe kugirango ibitotsi bitazakubuza kwinjira mu isezerano niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara agiye kohereza abantu [2] mu Burundi agiye gutangaho igitambo mbere yuko atera igihugu cy’Uburundi,hanyuma igitambo nikigend neza,abone kubutera kuko intambara yamuteye ubwoba ko ishobora kuzaba imbarutso yo kumukura kubutegetsi niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Dollar

 

 

 

 

Nerekwa umwuka w’ikinyoma ukiri mutoya,mbona bawuzanye mu igurishwa,uwo mwuka w’ikinyoma warukuze vubavuba (umwana w’Ihene) mbona bashaka kuwungurisha $35,mbaha amadollar $20 barayanga,ngo ni uko uwo mwana w’Ihene ukuri mutoya kandi wakunze vubavuba ufite amezi [2] gusa.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwwana w’umuntu,dore bagiye kukoherereza umwuka w’ikinyoma bateguye mu mezi abiri ashize,ubwo rero umenye uko ubyitwaramo nibaramuka bashatse kugurisha uwo mwana w’ihene ubahende kugirango utabagurira niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nongera kubona inama ya bagore benshi iterana(AbaroziKazi)cyangwa agaco kabagambanyi,mbona bakora ibishoboka byose ngo baburizemo gahunda zanjye ariko umugambi wabo Uwiteka awushyira ahabona,ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mugambi wabo bagizi ba nabi,ntabwo uzabatunganira kuko banyuranije n’ijambo ry’Uhoraho ikindi kandi ibirenge byabo byihutira kumena amaraso niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Kumasaha ya nimunsi,ubwo narimvuye mu murwa mukuru w’IBABYLON,ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kuvaho k’Umwakagara kuzambanziriza no kwirukanwa kw’abashingamateka mu nteko y’Umwakagara,kugirango ibyahahuwe bibone gusohoza umurimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,mbere yo guhaguruka uva ku murwa mukuru w’IBABYLON,warukwiye kubanza gutunganya uruzabibu rw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,hamwe na gakondo yawe wahaweho kuba umwandu wawe kugirango uzasige ibidatunganije bitunganye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ikigori kibisi ariko kimaze gukomera bitari cyane,maze mbona ndiyeho urutete rumwe gusa,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,humura ikigeragezo cyari cyije imbere yawe,gikuweho ntabwo kiribukugereho.Nubwo inkozi z’ibibi zagerageje kwitambika imbere yawe kugirango ziguce intege,ariko Uwiteka arahagobotse uhumure kuko iryavuzwe n’Uwiteka ntabwo rijya ribuzwamo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

terrorrpf

 

 

 

Nov 22, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso ya bana b’abantu,mbona uburyo hakozwe inama zo kuzamara abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abahutu.FPR,imaze gukora inama,bemeza yuko bazamarisha abahutu indege(urupfu)kugirango bazabamareho burundu.

Nerekwa bashyirwa mu kizu kimwe cy’Igorofa kitaruzura,babashya ngo bagiye mu nama ya FPR,maze bahita babamariraho bose bararangira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa ko,abanyamurange b’abasore nabo bakora umwuga wo guhumanya abantu (kuroga) mbona bahawe amarozi ngo bayashyire mu nzira nyabagendwa abantu banyuramo.Mbona Umuhanuzi Mukuruaraje ayakuyemo,maze impano bari bafite zishinzwe gukorera Uwiteka,mbona barazambuwe zongererwa Umuhanuzi Mukuru wahawe kugenzura ibyahanuwe n’Uwiteka Imana Niringabo.Mbona abanyamurenge basigaranye ya mahwa gusa gusa (inzitizi) z’ijambo ry’Imana kuko banze kumvira umwuka wera w’Imana zera z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko avuze!

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo,agenda genda hirya no hino ashakisha Umuhanuzi ngo amuce igihanga,nerekwa amugenda runono,ariko ntiyabasha kugera kumugambi we,kuko Umuhanuzi yari yamaze kubicenga cyangwa kubitahura yuko hariho umwuka w’ubugambanyi kubera kwivuguruza kujyanye no kwirengagiza gutunganya ibyo uwo mwuka wemeye.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika y’Inzigo,arimo gutegura ikinyoma ari bukubeshye kuko yamaze gufatwa mu ngoto zibyo yemeye kugukorera,akaba atarabikora,none agiye gushaka ikinyoma cyaba kikurangaza kugirango ube uhugiye kuri cyo,maze nawe abe yitegura uburyo bundi bushya bwo guhangana n’umwuka w’Imana zera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umuhanuzi yongererwa imirimo inshuro [2] zijyanye n’umurimo w’icyubahiro,mbona abamalaika bo mu Ijuru,bahamagazwa mu nama y’igitaraganya,kugirango bige bakandi bategure imirimo y’Umuhanuzi agiye gukora bamaze igihe bamutegurira.Numva babwirwa ngo,nimugire vuba mwohereze imirimo yo gukiranuka kugirango Umuhanuzi abone uburyo akomeza imirimo ye yahamagariwe n’Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka avuga.

Nuko mbona atangiye umurimo  wa mbere mbona ko awutunganije neza cyane,ndetse mbona ahawe abamufasha bagera kuri [2] nawe wa [3] maze mbona bose yuko iyo mirimo ibabereye cyane.

Kandi mbona muri bo hagati yabo,habonetsemo uwakunze umurimo w’Uwiteka cyane,kandi mbona uwo murimo ahawe umukwiriye kandi umutunganiye neza cyane kuko wari umurimo w’icyubahiro ujyanye nubutumwa bwiza bw’ijmabo ry’Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka Imana ya bakiranutsi abivuga.

Nerekwa abanyamurenge bahabwa amazi ya mineral water yo kunywa angana na little [1] yo (kwiyeza) ariko bananirwa gufungura ayo maze ngo bayanywe,ahubwo bakomeza kuyarebera basa naho har’icyo bategereje.Ijambo ry’Uwiteka Imana rirambwira riti,mwana w’umuntu,amazi abanyamurenge bahawe yo kunywa banze kuyanywa ahubwo dore barimo kuyarebera gusa.

Ndabakangara ngirango ndebe yuko bafungura bakayanywa ndabwirwa ngo biherere ntubakangare,ahubwo abandi batari bayateguriwe barayamburwa  ahabwa abandi kuko bagaragaje gusuzugura umugisha wa mazi yo kwihana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,fata ya mahwa bari bashyize mu nzira nyabagendwa,wongere uyasubize mu nzira kugirango bazitirwe ntibazabone uko bazakenera kwihana nibanabishaka bizababere inzitizi kuko banze kumvira umwuka w’Uwiteka Imana ikiranuka bazabone kurimbuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga!

Numva ntangajwe cyane no kubona umuntu ahabwa amahirwe yo kongera kwihana kugirango azabone ubugingo buhoraho,ariko bakanga kwihana.Ijambo ry’uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntubabare kandi ntutangare,kuko umwana wo kurimbuka nuwo kurimbuka.Kuko ahabwa amahirwe akanga kuyakoresha,asa n’umwana ushonje uhabwa ibere akanga kuryonka uko niko Uwiteka Nyiringabo avuze!

Nuko rero dore abantu benshi barimo gucirwaho iteka,banze kwemera ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ubanza batekereza yuko Imana izava mu Ijuru ikaza ku isi kubacira imanza.Ese ntibazi yuko ijambo ry’Uwiteka ryavuze kandi rinavuga ko,ari mwe muzacira imanza abana b’abantu?Niko Uwiteka abaza!Nuko rero dore iminsi irahita vuba nk’uko umuririmbyi yabivuze,kandi irahita yihuta vuba,kandi abantu batarakizwa!!!

«The word of the Lord come to me, and told me, son of man,look,the new device types of phone, has been detected your system. You need to be so intelligent more that as usually, because your enemies they betrayed you to break down your system. Thus is how the Lord your God says. But do not fear nor trembled before of them, always trust in the Lord your God, because God hidden you in his wings that is how Lord your God said»

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari “NYAMPINGA” wavuganye n’Uwiteka Imana Nyiringabo,amubwira yuko azabana nawe,none yabuze uko abikubwira kubera kugutinya,akabura uko yatangira abikubwira.Nuko rero andika ubu butumwa ubushyire ahagaragara kugirango umucire inzira yo kugirango abone uko yavugana nawe,abone yuko Uhoraho yamaze kuvugana nawe bityo bimworohere umukure mu bwoba uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Mwana w’umuntu,dore za magigiri zari zitegereje uyu munsi ko uri bujye gushyiraho amakuru n’ijmabo ry’ubuhanuzi wahawe n’Uwiteka,nuko rero ntugende aka kanya kuko bakigutegereje ahubwo wigendere igihe cyategetswe n’Uhoraho Uwiteka Imana yawe kugirango badasenya ndetse bakanarimbura uruzabibu rwawe wahaweho gakondo n’Uwiteka Imana yawe niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi zohereje igisiga cyo mu bwoko bwa EAGLE,ubusanzwe ubwo nibwo burozi bukomee bakoresha,ubwo iyo eagle imaze kugera mu cumbi ryanjye,mbona ukuboka gufashe inkota,guca ibaba rimwe gisigarana irindi baba,mbona kwa kuboko kurongeye gukata ibaba rya kabiri,noneho gisigara nta baba kigifite.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uranesheje kuko imyuka mibi bari bohereje yo mubbwoko bwa eagle iciriweho iteka niko Uhorao Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibuye ryaciwe Imanzi

stone

 

 

 

Nov 23, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ikimodoka cya rukururana gihagaze ahantu giparitse gitegreje kugenda,ariko abashofeur bacyo (drive) babanza gufata amafunguro kugirango babone akabaraga ko gukomeza urugendo.Nuko mbona bavuyemo bategura amafunguro basaga nabayagendanye,maze mbona bahuye n’Umuhanuzi nawe mbona bashatse kumuha amafunguro ariko Babura uko bayamuha,ahubwo bakoresha umwuka w’Inzika y’Inzigo,kugirango babone uko bamuhumanya bahindure gahunda z’Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abafarisayo,bashatse umukobwa ugiye kwigira nyampinga utari we wahanuwe n’ijambo ry’ubuhanuzi,ngo akwandikire yiyita NYAMPINGA,maze turebe yuko umumenyya uko niko bagambanye!

Ijambo ry’Uhoraho rirmabwira riti,naramuka akwandikiye,uzamuhe ikizamini,uzabanze urebe e-mail azakoresha akwandikira,hanyuma umubaze igihugu azaba ahereyeyemo,umubaze ingano ye,uburebure bwe,n’igihugu yavukiemo,amashuri yize uko angana,ururimi avuga niba ari France cyangwa Engilish,uzamubwire yohereze ifoto kugirango umenye uko asa, uzahita umuta muri yombi kuko ibyo bisubizo byose ubifite kandi akaba atabizi uko Uwiteka yabiguhaye niko Uwiteka avuga.

Dore izo gahunda zakozwe na banzi bumusaraba,bakorana na za magigiri kugirango bategure uburyo baguca igihanga bakoresheje umukobwa wiyita NYAMPINGA,nyamara atari we!?Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo kumukoresha ikizamini naramuka agitsinze,azaba ari we,ariko naramuka atagitsinze,azaba ar’umuhimbano uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kuko uzaza mu izina ry’Uwiteka,azasubiza ibibazo byose uzamubaza kandi nta nakimwe kizamusoba mu mutima,ahubwo azabivuga nk’uko umuntu anywa amazi,aho niho uzamenya yuko uwo NYAMPINGA aturutse k’Uwiteka Nyiringabo. Maze numara kumva ibyo byose abashije kubisubiza,uzamenya yuko uwo ari we waturutse k’Uhoraho wavuzwe n’ijambo ry’ubuhanuzi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkomeza kwerekwa uburyo abo ba drive (abayobozi) runaka bashaka kunyitaho cyane,kandi nabonaga bafite igihunga cyinshi,kubera uburiganya bwinshi barimo bakoresha,kugeza naho bashaka kunshyirira ku isahane itogeje,ndetse bakayishyiraho amafunguro hamwe nisupu y’ibitukura,itagira akanofu cyangwa akagufa,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,witegereze abana b’abantu,bafata umugisha bagashaka kuwuhindura umuvumo,kandi babizi neza yuko bidashoboka.

Aho rero niho ubonera yuko Satani na badayimoni arabanyabinyoma,kuko bashaka kwemeza ko,ibidashoboka ngo bishoboka,kandi bidashoboka!Niyompamvu Satani yitwa umuriganya hamwe na bamukorera bose,kandi bidashoboka!Yirengagiza umwuka w’Uwiteka Nyiringabo ukorera mu Muhanuzi,akumva yuko byanze bikunze,yaba afite ubushobozi bwo kuriganya umwuka w’Imana zera.

Yabonye ariganya indangare,yibwira yuko nawe ari ko azakugenza?!Nuko rero umwihorere kuko atajya agira isoni zo gutekereza,urajya kubona ubone akwandikiye,kandi ntabwo azi e-mail ari bukoreshe,ahubuke akwandikire,kandi atanazi ibisabwa kuri “NYAMPINGA” kugirango yinjire mu isezerano maze abe aguye mu mutego niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,niyompamvu inkozi z’ibibi zakoze ibishoboka byose zikohereza cya gisiga,zibwira yuko,zakoze ibikomeye kuko inkozi z’ibibi zihagaritse umutima ukomeye cyane,kubera ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rikomeje gusohoza umurimo waryo nk’uko ibyahanuwe bivuga.

Akaba ariyompamvu bavangira abantu benshi biyita abahanuzi,kuko baba batarahabwa imbaraga zo guhangana nizo nkozi z’ibibi bakihutira gukora umurimo bahamagariwe,ariko igihe kitaragera ngo bahabwe imbaraga zo kuwutangira.

Kuko bidashoboka yuko wajya mu murima udafite isuka,cyangwa se ngo Numara kugera mu murima ngo urebe inyuma ngo ube ugishimishije uwaguhamagariye umurimo we kandi bibujijwe gukora ibisa bityo niko Uwiteka avuga.Abantu benshi bakunda kwiyitirira impano yo guhanura,ariko ntibazi ibisabwa kugirango ubashe kubana nayo,cyangwa ibikwiriye kugirango ushobore kwemererwa yuko yakorera muri wowe.

Niyompamvu uzakorehwa ibikomeye n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi,abanza kwigishirizwa mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,nk’uko Moses yigishirijwe iminsi [40] ni myaka [40] hanyuma Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo,nawe akaba yarigishijwe mu myaka [30] iminsi [40] mu butayu bugufiya,akamara ni minsi [3] munda y’Isi,kugirango azabone kunesha umwanzi wabakiranutsi,no kugirango asige urufatiro rw’abakiranutsi mu isi ya bazima!

Niyompamvu kubona cyangwa kumenya inkozi z’ibibi byoroha cyane kubamenya ijambo ry’Uhoraho,kuko uwarisongeye wese,ahabwa ububasha bwo kumenya no gutahura imigambi y’umwanzi wese ushaka kwiyitirira izina ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,maze agakora ibinyuranye nuko Uwiteka ashaka bigatuma ashyirwa ahabona maze akamenyekana yuko adakorera Uwiteka Nyiringabo,ubwo akaba aciriweho iteka kuko yihanzemo ibidakwiriye kugirango ayobye ubwoko bw’Uhoraho bwatoranirijwe gukorera Uhoraho no gukiranuka muri byose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mwana w’umuntu,burira ubwoko bw’Uwiteka,ububwire uti,umuntu wese wicyekaho,kuba umwuka w’Uhoraho w’Imana zera,kuba waba ukorera muri we,asabe Uwiteka guturiza muri we,kandi yirinde kwishyira ahagaragara cyangwa gushaka kumenyekana cyane yuko umwuka w’Imana zera waba ukorera muri we,kuko inkozi z’ibibi zihita zitangira ku kurwanya imburagihe yuko Uwiteka agukoresha ibyateganijwe kuri wowe bityo,umwanzi akaba ageze kuri gahunda ze bitamugoye,ariko iyo habayeho guturiza mu w’Uwiteka,igihe iyo kigeze wisanga urimo gukoreshwa ibikomeye nibiteye ubwoba,kuko uba waramaze gutunganywa ushobora guhangana nizo nkozi z’ibibi ukazinesha kandi ugakomeza gukora umurimo wa data wo mu Ijuru uko bikwiriye.

Ariko iyo ugize amashyushyu yo gushaka kwitwa umukozi,kandi wagombaga kwitwa umugaragu,kandi  uwaguhamagaye kuzagukoresha igihe cye yateganije cyo gukoreshwa ibyo yaguhamgariye kitaragera.Aho niho wisanga waramaze kwishyira mu byubu bugingo bujyanye no gukiranirwa,maze ukisanga waramaze kwiciraho iteka kandi wari warahamagariwe gukoreshwa n’Uhoraho,ariko kubera kutumvira umwuka w’Imana zera,ugahitamo kwiyobora kandi utazi uwaguhamgaye ibyo agomba kugukoresha byanze bikunze ntakabuza yuko ucirwaho iteka ugahinduka umwe mu nkozi z’ikibi zirwanya ijambo ry’Uhoraho wakabaye ukorera mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga!

Ntushobora gukorera Uwiteka wikunda,ukunda icyubahiro,wishyira hejuru,udakiranuka,udashaka mu maso h’Uwiteka ngo wumve icyo Uhoraho akuburira,udafite Umuhanuzi ugusobanurira kugirango utazigira ikigenge muri wowe,aho usanga warahindutse iyiragira ikicyura.Ariko iyo wiyorohereje mu mutima,ukicisha bugufiya,ugategereza ijambo ry’Uwiteka gusohoza umurimo waryo,ntakabuza byanze bikunze,igihe cy’Uhoraho iyo gisohoye,ushyirwa hejuru ugakoreshwa iby’ubutwari bikomeye mu isi ya bazima.

Ariko abikunda kandi bakunda iyisi,byarabagoye,kandi bizakomeza kuzabagora cyane,kugirango bazashobore kunezeza shebuja wabahamagariye umurimo mwiza wo gukiranuka mu isi ya bazima niko Uwiteka avuga.Erega ubwenge bw’umuntu,butandukanye kure cyane na gahunda y’Uwiteka Imana.

Ubwenge bwawe nibwo burwanya Imana,kuko bukomoka kuri Satani kubera kutumvira kwa Adam na Eva,niyompamvu habaho ubwenge bw’Ijuru,nibwa Satani bukomoka kumugore wanze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana ikiranuka.Iyo Adam na Eva baza kumvira Uwiteka ntibumvire Satani,bariguhabwa ubwenge bwo gukiranuka.

Ariko kuko banze kumvira ijambo ry’Uwiteka,niyompamvu amaso yabo yahweje ibishimisha amaso yabo bitandukanye n’umugambi Uwiteka yarabafiteho.Ninde se waruzi ubwenge bw’Uhoraho yari kuzabaha?None se,Imana ntabwo yarizi ko bazakenera ubwenge?Kuki se yabahaye ubwenge bw’ibanze bwabashoboje kugirana ikiganiro na Satani kugeza ubwo bwabagejeje kubwenge bwabateye kutumvira Imana?

Uko niko nawe iyo udategereje ugashyushwa no gushaka kumenya ibitakugenewe kandi ubizi neza yuko Uwiteka yabikubujije,uhita wiciraho iteka kandi warufite ubugingo muri wowe.Nyamara ntakumvira Imana ntakunezeza Imana.Ntakwizera Imana,ntakunezeza Imana.Mbese wanezeza Imana utayumvira?Ese wakumvira Imana utagira kwizera muri wowe?Kumvira bijyanye no kwizera Imana,biruta ibitambo byamashimwe bya bana b’abantu niko Uwiteka avuga.

Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo,iyo ataza kwizera Imana no kuyumvira ngo azirikane ibyo yavuzweho akiri mu Ijuru,ntabwo yari kunezeza iyamuhamagaye,kandi ntabwo yari guhabwa izina risumba ayandi mazina yose haba mu isi no mu Ijuru.Uko niko bijya bimerera abumvira Imana,iyo banesheje urugamba bahabwa izina risumba amazina yose haba mu Isi,cyangwa haba mu Ijuru.Niyompamvu umwanzi arwanya cyane abahamgariwe bene iyo mirimo kugirango batazahabwa izina risumba ayandi mu isi.

Kuko byaranditswe ngo,uzanesha azahabwa izina ritazi n’umuntu wese,cyaretse urihawe,uzanesha azahabwa kurya ku giti cy’ubugingo,uzanesha izina rye rizandikwa ku nkingi yo murusengero rw’Uwiteka Imana.Unesha nzamuha ikamba ry’ubugingo,unesha ntabwo azasogongera kurupfu rwa kabiri,unesha nzamuha kuri Manna yahishwe mu Ijuru,kandi unesha nzamuha ibuye riciweho imanzi, ryanditsweho izina ritazwi n’umuntu wese cyeretse urihawe,uzanesha azahabwa ubutware bwo kuyoboza amahanga inkozi y’icyuma,kandi abatazamwumvira azabamenagura nk’uko ikibindi kimenagurwa,uzanesha azahabwa inyenyeri ya mugitondo yaka muruturuturu uko niko Uwiteka yavuze mu ijambo rye,Ibyahishuwe 2:1-29.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwanzi atanze amadollar $3500 yo kugambana ngo ucibwe igihanga,ayahaye abanyamahanga kugirango bagutegere kuruzabibu ugiye kurukorera dore bazajya bahagarara kumihanda hirya no hino bagutegereje kugirango basohoze umugambi wabo mubisha w’ubugizi bwa nabo niko Uwiteka akuburiye.

Nuko rero umenye ubwenge kugirango umenye uko ugenza,kuko imigambi yabo isa no gushinga umuhunda ku kirenge kuko ibyo bagambiriye kandi bahora bagambirira bitigeze bishyira mu bikorwa,ndetse bidateze no kuzashyirwa mu bikorwa kuko ukuboko k’Uhoraho kuri hejuru y’ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nkomeza kwitegereza ibigiye kubera mu isi ya bazima,mbona igihugu cy’Ubushinwa kirimo kwikorera imyitozo y’intambara ya lll y’isi yose,kugirango bitegurire kuyirwana ntibaztungurwe nayo kuko igihe cyayo gisa naho kiribugufi mu marembo y’isi yose.

Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirmabwira riti,mwana w’umuntu,dore mu isi ya bazima hagiye kubera ibikomeye cyane,kandi isi yose igiye kunyeganyezwe kugirango Uwiteka yiyerekene,nimfatiro z’ikuzimu zigiye kuriduka,kandi inzitwazo za bana b’abantu zikurweho kugirango abishyize hejuru bacishwe bugufi,ndetse na bacishijwe bugufi bashyirwe hejuru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyringabo abivuga.

Nov 24,2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ibikorerwa mu isi ya bazima.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara ameze nabi cyane,kandi arifuza kurimbura ubugingo bwawe,kugirango udasohora mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko barimo gukora ibishoboka byose ngo barimgure ubugingo bwawe,nyamara burinzwe n’Uwiteka Imana ikiranuka yo mu Ijuru ntibashobora kububona niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nerekwa nambaye impeta eshatu za DIAMOND,mbona abasirikare b’Umwakagara (abadayimoni) bashaka kuzinyambura,ariko umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,arambwira ati,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zirarekereje ngo zikubuze kwinjira mu isezerano,nyamara nta mwana w’umuntu ushobora guhagarika isezerano ry’Uwiteka Imana Nyiringabo.Kuko aravuga bikaba yategeka bigakomra uko niko Uwiteka avuze!

Nerekwa Uhuru ari mu nzira y’igitaka nyabagendwa,tugendana,narimfashe mu ntoke,maze mbona inkoni (ubutware) imbere yanjye,ndayifata ndayimwereka arambwira ngo ninyijugunye hasi,ndayijugunya hasi ihita ihindukamo inzoka, ijwi ry’Uwiteka rirambwira ngo,UHURU na RAILA iyo nzoka ibakoreramo,kandi izabateza ikibazo gikomeye cyane.Nibwo UHURU ansabye kongera kuyifata,ngerageza kuyifata iriruka irancika.

Ndabwirwa ngo,uko iyo nkoni igucitse,uko niko UHURU ubutegetsi,bwe buzahindukamo intambara, ubutegetsi bwe bugahita bumucika niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nerekwa irukanka mu muhanda wenyine ameze nk’umusazi,agakubita hepfo no haruguru,akagaruka ariko ntiyagira icyo ageraho mbona abanyaKenya barinyuma ya RAILA birukanka inyuma basa nabarimo kwigaragambya.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,aho washatse biteguye kumva ko,wakozwe nisoni.Ariko uko bazajya bitegura amakuru mabi akuvugwaho,ahubwo niko Uwiteka azarushaho gukomeza guhinduramo isoni kuba icyubahiro niko Uwiteka avuga.

Nogera kwerekwa urusengero rwa Restoration Church rwuzuyemo urubyiruko rwinshi cyane,ariko mukanya ko guhumbya,umwuka wabadayimoni uhita utera urwo rusengero maze uhereye ku bana bingimbi,na basore bamaze gusarika,bose abadayimoni babinjiramo bahinduka abarwanyi nkabasinzi banyuye amarike cyangwa akabamfasha gakurwa kumugongo w’ingona (urumogi)

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngayo ng’uko,iyo niyo nyiturano yo gukorera Satani,abantu banze kumvira ijambo ry’Uwiteka,bihimbira gukiranuka kwabo,none bibagizeho ingaruka zikomeye cyane badateze no kuzazirangiriza niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara arahangayitse cyane bikabije,yamaze kumenya yuko ugiye gufata rutema ikirere uramenye urabe maso cyane,atakubuza kujya kwimika Umwami w’uRwanda ugiye gusimbura Ndahindurwa wemeye guhindurwa n’ijambo ry’uwiteka kubera kutaryumvira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nyamara dore igihe kiragiye kandi kirasohoye ngo ibyahauwe bishize umurimo wabyo,kuko bigaragara ko,akazubazuba ka kiberinka kamaze kugera mu amrembera gasanga nyina mu majyepfo y’ubwami bw’uRwanda niko Uwiteka avuga!

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamurenge bakinisha agakiza k’Umwami wa bakiranutsi YESU Kristo,kabonetse bigoranye cyane kumanywa yihangu inyabihanga.Mbona iruhande rwabo,hari umworera muremure cyane,ubategereje kugirango ubamire bunguri.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe kirimbuka kwa banyamurenge bo mu bwoko bw’Abatutsi kiregereje kandi kigze bugufi kuko banze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana ikiranuka none bararimbutse niko Uwiteka avuze!

Baburiwe kenshi cyane,ngo bareke ingezo ni mirimo yabo mibi,barangay,none baciriweho iteka n’Uwiteka Imana yo mu Ijuru niko Uwiteka avuga.Ndabwirwa ngo,umwuka w’Uhoraho wakoze ibishoboka byose ngo ubihanishe ariko baranze!None ubwo banze kumvira iyo ivuga iri mu Ijuru,niki kindi kandi gisigaye ngo bacirweho iteka?Niko Uhoraho abaza!

Nkomeza kureba na bandi bari kumuhero w’umworera basa nabamaze kugera ikuzimu kandi bakiri ku isi ya bazima!Nabonaga bakomeje gusenga ariko batazi ko baciriweho iteka kubera kutumvira kwabo.

Ndabwirwa ngo,ninandike mburire abamaze kwiciraho iteka yuko gusenga kwabo nta cyo gushobora kubamarira kandi kudashobora kubagirira umumaro kuko ubwabo bamaze kwiciraho iteka kubera kutumvira ijambo ry’uwiteka Imana ya bakiranutsi niko Uwiteka avuga.

Umwakagara akuwe ku ngoma,ninde uzamusimbura?!

Nov 24, 2016 Ijambo ry’Uhorahora Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu bimeze nabi cyane,kuko Umwakagara ahagaritse umutima bikomeye cyane,kubera ko,yari izeye yuko,azakoresha intonorano agahabwa umugogo w’Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa.

royal

 

 

 

None byarananiranye,nibwo yahisemo kuguhiga atakubona,agahitana Chancellor Benzinge Boniface,none nawe yaramubuze,kandi igihe yahawe kirasa nicyamurangiranye,akaba nta gihe asigaranye.Ibintu rero ntabwo byoroshye kandi birakomeye cyane kuko Umwakagara ahagaritse kandi afite agahinda ko mu mutima gakomeye ndetse gaherekejwe nubwoba bwinshi cyane kuko azi neza ibigiye kumubaho uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nov 25, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi zitegura umugambi wo kurasa Umuhanuzi Majeshi Leon,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,tegereza urabona kugiraneza kw’Imana uwiteka Nyiringabo ukorera.Ntanganzwa nuko uwagombaga kundasa ari nawe wankijije maze umwanzi akorwa nisoni zikomeye uko niko Uwiteka Nyirirngabo abivuga.

Nkomeza kwerekwa imigambi yabo mibisha barimo gutegura ariko Uwiteka agenda ayiburirzamo,mbona bacukura ikinogo kirekire cyo guhambamo Umuhanuzi Majeshi Leon,maze amazi aturuka ikuzimu ari menshi bananirwa gukomeza gucukura ababana menshi ntibaba bagishoboye gukomeza gucukura.Mbona icyo kinogo bacukuraga gihindikamo amazi ya toilet maze Babura uko bakomeza gucuuramo kandi badashobora kubona aho bahagarara.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,inkozi z’ibibi zashatse guhangana n’Uhoraho Imana yawe ukorera,reka bagiye kubona yuko badahanije imbaraga kugirango bamenye yuko Uwiteka ari we Mana ukorera afite imbaraga kubarusha niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa umwakagara ategura inkozi z’ikibi azakoresha mu bugizi bwa nabi,akimara kuhatirimuka ako kanya ayo mabandi Uwiteka ahita ayaha akazi keza,kandi hari hasigaye iminsi [3] ngo babone kuza guhitana Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeye cyane ariko ube maso cyane kandi wirinde kugirango Uwiteka yigaragaze yuko ar’umunyembaraga kandi ko ari we Mana yawe kugirango bamenye yuko ufite Imana kandi wiringire inyamaboko kandi ijya igira neza mu gihe cyayo niko Uhoraho Nyirirngabo abivuga.

Nerekwa inzoka yitwa CHACK mbona umutwe wayo,ucibwamo kabiri,nongera kubona ucibwamo kabiri kunshuro ya kabiri,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihe cy’umwanzi wabakiranutsi kiregereje agiye gucibwa igihanga(Umwakagara) dore iminsi yarangiye iyo Uwiteka yari yaramugeneye none aciriweho iteka.Dore kiriya kinogo cya cukuwe,yashakaga kuguhambamo,ntabwo azagira amahirwe yo kugihambwamo ahubwo azacibwa igihanga cye kijugunywe mu butayu aho kizaribwa ni nyandagazi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,wibuke yuko,Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yavuze yuko,kuwa 25 ugushyingo,2016 Malaika azanyura mu gihugu kujya gusiga amaraso kunkomanizo z’abakiranutsi kugirango batazarimburanwa na banyabyaha.Uko niko bagenze kuko Malaika yamaze gusiga inkomanizo zose ahasigaye bagategereza akagiye kubabaho aho niho bazamenya yuko Uwiteka ari we Mana ya bakiranutsi kandi ari we munyembaraga wa YAKOBO uko niko Uwiteka yavuze!

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona RENE MASASU afite utwana twinshi twindahekana,dufite nkilo [1] gusa twicaye mu ku isiniya y’ibyo kurya,kandi twananiwe no kurya.mbonamo kamwe gafite inkibilo [2] gusa nubwo ibyo kurya bagaburirwaga byari byiza,ariko bari batarageza igihe cyo kubirya.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abakiristo ba Restoration Church baragwingiye mu buryo bw’umwuka.Kandi nta cyizere yuko bazakira ngo babe abantu bazima bashobora gukura mu buryo bw’umwuka niko Uwiteka avuga.Kuko bagaburirwa amafunguro bdakwiriye niko Uwiteka avuga.

Nerekwa Umwakagara akurwa ku ngoma,asimburwa na gasore ubona kibera mu muhanda gafite ibilo nkibye!Ndabwirwa ngo Umwakagara yakuwe ku ngoma kandi ugiye kumusimbura ntashobora kuba umukuru w’igihugu kuko aragasore kibera mu muhanda niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ingabo z’umwakagara zinaniwe cyane,kandi zitagifite umuyobozi uziyobora,maze ijambo rinzaho rirambwira ngo,ingabo z’umwakagara zabaye izabihehe zitagira umutware kuko ibyo ijambo ry’Uwiteka ryabahanuyeho ryasohoje umurimo waro niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Nuko rero burira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bamenye ko Umwakagara igihe cye cyarangiye niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abantu ko igihe cy’Umwakagara gisohoye igihe cye cyarangiye,ababishoboye nubwo bikomeye batangire bakureyo imiryango yabo muri gakondo ya bakiranutsi.Kuko Umwakagara igihe cyo gutegeka cyarangiye imbere y’Uwiteka Imana Nyiringabo,hakaba hagiye kuyobora undi Mwami ukiri muto uzaba ukomoka mu nzu isuzuguritse.

Ariko ndabona ntawuzasimbura Umwakagara ku ngoma,yaba mubasangirangendo be,cyangwa mu muryango wa bakagara,nta numwe mbona uzasimbura,ahubwo hazima ingoma umusore ukiri muto,kandi nuwo abakagara bateganije,ntabwo bazamwimika ngo amare iminsi [2] ahubwo azamara umunsi umwe nigice cy’umunsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nov 26, 2016 njyanwa mu isi y’umwuka maze nerekwa ibitaboneshwa na maso ya bana b’abantu,maze mbona abana [5] bicaye mu butayu maze mbona haje umuyaga urabakubita batwarwa numuyaga.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imyuka [5] iagaritse amasinagogi ashingiye ku kinyoma aciriweho iteka muri gakondo a bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nerekwa Ihene imaze gukura ifite amahembe maremare yakuze arenga agahanga ayo,mbona haje umuhoro uhera muruhanga ukuraho ya mahembe uruhanga rusigara gusa.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore amahembe y’umwuka w’ikinyoma araranduwe kandi aciriweho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Nkomeza kwerekwa intambara iri hagati ya banyamugisha na banyamuvumo,nuko mbona NYAMPINGA wahawe isezerano ry’umugisha w’Uwiteka,nerekwa mbona ahesha umugisha Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Akimara kumuhesha umugisha mbona hanze gato y’isezerano haturutse umugabo witwaje umuvumo ariko yiyoberanije kugirango NYAMPINGA atamutahura akamenya ko aje kumuhumanya ako kanya ijambo ry’Uwiteka rirambwira guhita nsohoka hanze,nkimara gusohoka nerekeza aho ijambo ry’Uwiteka rintumye.

Ndagije imirimo nakoraga ndagaruka nsanga NYAMPINGA yagetseho urugi,wa mugabo wasaga nikigina,nsanga yicaye hanze yahindutse igikara kandi yabembye (guhumana) uruhande rumwe.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari NYAMPINGA ushaka kuguhesha umugisha kandi uwo NYAMPINGA,afitanye isezerano n’Uhoraho Uwiteka Imana,ariko dore umwanzi agiye kumuhumanya kugirango adasohoza mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana ikiranuka.

Nuko rero andika ubu butumwa kugirango ubwo azaba amaze gusohoza ibisabwa n’Uhoraho Uwiteka Imana ikiranuka,ari buze gusoma ubu butumwa maze amenye icyo Uwiteka Imana amuvugaho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mwana w’umuntu,burira uwo NYAMPINGA,uti uri mu bitotsi byinshi cyane,kandi umwanzi akumereye nabi bikomeye kandi arubikiriye kugirango akwambure umugisha wawe none kanguka uve mu bitotsi kugirango ube maso niko Uwiteka avuga,kugirango umwanzi atakuriganya niko Uhoraho avuze!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kumbwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka aguhesheje umugisha,ariko umwuka w’Inzika y’Inzigo,ukomeje gushoberwa no kumirwa kubwo kubura uko wagira ngo uhagarike umugisha wawe.None dore impanga z’umugisha ziraje kandi zigeze mu biganza byawe mbere yuko umwuka w’Inzika y’Inzigo ukugeraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkomeza guhishukirwa uburyo za magigiri zikomeje kugira ikibazo gikomeye cyane zishakisha inzira zakoresha kugirango zibashe kugera kumuhanuzi ngo zirebe ko zamuhitana zikamuca igihanga.Mbona zirimwo kujya impaka ari nanko zungurana ibitekerezo uburyo zakoresha ariko mbona zirangije inama yazo zibuze umwanzuro zafata kugirango gahuda yabo yubugizi bwa nabi ibe yashyirwa mu bikorwa.

bible

 

 

 

Nuko ijambo r’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira izo za magigiri uzibwire uti,yemwe bana b’abantu,mwiruhiriza iki,ko ibyo mutekereza bidashoboka kuko Umuhanuzi w’Uwiteka cyangwa bamenya amenya byose mbere yuko bibaho kuko nicyo Uwiteka yamuremeye kugirango ace imanza zitabera kandi asubizemo imbaraga abari batentebutse.None niki gitumye mwemera gukiranirwa bigeze aho?Uko niko Uwiteka abaza!

Dore muravumwa wa muvumo wo gucirwaho iteka,kubwo kugambanira umwana w’umuntu,utariho urubanza kandi nta cyo yabatwaye.Niki gituma murwanya Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,hamwe n’ijambo rye?Uko niko Uwiteka ababaza!Mbese ubwo Uwiteka abahagurukiye mwajyahe?Ubwo se yabagenderera mwakora iki?Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ababaza!Nuko rero ndabagira inama yo kwibuza kugira nabi,ahubwo muhindukire ndetse mugarukire Uwiteka Imana mureke kugira nabi kugirango muzaragwe ubugingo.

Ndabizi neza yuko izi nama mutaribuzemere ariko Uwiteka abaye abatanzeho umugabo kugirango kurimguka kwanyu gukomeye cyane kwegereje kuzabone kubagwira ubwo muzaba muri mubitotsi uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,burira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bube maso kuko umwanzi aciriweho iteka kugirango ubwoko bw’Uhoraho buheshwe umugisha.Kuko igihe cyategetswe n’Uwiteka Imana cyo guheshwa umugisha kirageze kandi kirasohoye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nuko mbona inkozi z’ibibi zinjijwe mukaga gakomeye cyane kugirango ubwo zizaba zirimo kwivuruguta muri ibyo bibazo bikomeye ubwoko bw’Uwiteka bizabone uko buhabwa umugisha nta mbogamizi cyangwa inzitizi niko Uwiteka avuze!

Nuko rero bene data bakundwa mube maso cyane kugirango umwanzi atabariganya mu gihe gisa nk’iki cy’ubutabera bw’Uwiteka,aho agiye gusohoza isezerano rya buri wese yasezeraniye kugirango risohore maze mumenye yuko Uwiteka atajya abeshya kandi ajya asohoza ibyo yasezeranije abamukunda niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Nuko rero mube maso cyane kuko ibi bihe ar’injyana muntu kandi indangare zikaba zitazaragwa ubwami bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo JEHOVA Uwiteka Imana yanjye niko avuga.

Leon

 

 

 

Nov 27, 2016 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora vuba gahunda uzirangize kuko igihe cyagiye kandi ibyahanuwe bigeze kumuryango wabyo kugirango bisohore niko Uwiteka avuga.dore ibikomeye biraje kubafite umubiri muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi ababigiraga ibikinisho,noneho bagiye kubyumviha amatwi kandi babirebeshe amaso yabo kugirango bazabe abagabo bo kubihamya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inka (abadayimoni) babatererano bashinzwe kwangiza gahunda zijanye n’umugisha.Mbona turabisikana bajya aho mvuye kandi bagenda biguru ntege.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zikozwe nisoni kuko Uhoraho Uwiteka nyiringabo Imana yawe,ya ISSAC,YAKOBO,na Abraham yihisheje icyubahiro yikoreye umurimo kuko wamwiringiye.

Dore abadayimoni bakozwe nisoni hamwe na bashebuja babo,kuko Uwiteka akoreye mu gihe cye,kandi birirwaga bakugenza ngo barimbure ubugingo bwawe niko Uhoraho Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nuko rero ugire umwete wo gutunganya ibidatunganye,kuko Uhoraho azakoresha ubwoko bwe,kugirango bugukenure kubikenewe byose,kugirango ukurwe ku nkengero z’ubutayu kandi usage Umulinzi Mukuru wa masezerano nawe umukuye mu gihugu cy’ubutayu kugirango usige afite umutekano uhagije cyane yuko uzi yuko inkozi z’ibibi zihiga ubugingo bwe kugirango zibe amasezerano ya bakiranutsi mbere yuko binjira muri CANNAN uko niko Uwiteka avuga.

Naho bariya badayimoni wabonye bagiye kurisha ibyatsi kuko batsinzwe nurubanza rw’Uhoraho Uwiteka Imana.Kuko umugisha bari barahagaritse,Uhoraho yamaze kuwurekura kugirango abakurwanya bamenye yuko ukorera Uwiteka Imana ifite ubutware nububasha nimbaraga niko Uwiteka avuga.

PK3

 

 

 

Nkomeza kwerekwa ibigiye kuba ku bwami bw’Abega buyobowe n’Umwakagara mukuru Paul Kagame Rutagambwa.Mbona habayeho guhunga gukomeye ariko nta nintambara ibaye kubera gutinya ko,intambara izabasanga batarahunga ngo basahure igihuga gakondo ya bakiranutsi.Nerekwa abagize inzego zose za leta y’ubwami bw’Abega,mbona buri muntu afashe ibishoboka byose ashoboye bijyanye nibyo yifuza mu gihugu cy’abakiranutsi,dore ntawabatangaga imbere.

Buri wese amaze gufata icyo azahungana,mbona bafashe urugendo rujya gusa n’urwo Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa yagiyemo.Nabo mbona bamwe baramukurikiye ariko bo amahirwe bagize bari bamaze kwitegura urwo rugendo bari bagiyemo mbona binjiye mu gihugu cy’ubutayu.

Nuko ijmabo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,reba kandi witegereze uko,abagize ubwami bw’Abega b’Abakagara uko bagiye gukora amasiganwa mu butayu bugufiya bahunga ubwami bwabo ni ngoma yabo,kandi nta w’ubikrukanye,kandi baravuze yuko ntaho bazanyura haba muri politike nta nzir ihari,haba muri demokarasi naho nta nzira ihari,ndetse haba no mu ntambara naho nta nzir ihari.None se buriya barahunga iki?

Nuko numva mbuze icyo nsubiza umwuka w’Imana,kuko mu byukuri nta ni cyintu nakimwe nabonaga bahunga kuko nta muntu warubari inyuma abirukankana nagerageje kwitegereza sinagira icyo mbona nkeka ko bahungaga umuyaga!?

Numva bamwe bavuga ngo,uriya musazi ngo nzamahanuzi matindi Majeshi Leon,adukozeho!Ubuhanuzi bwe,nibwo butugejeje ahanga!

Undi aravuga ngo,umwita se umunyamakuru yabyize hehe,maze ndabwirwa ngo,mbasobanurire yuko,mu gihugu cy’IBABYLON,ntabwo nirirwaga mpunga birukanka gusa,ahubwo naho nahagiye ibyo ntari kwigira muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi igihe nahamaze cyari gihagije kugirango nshobozwe kwiga ibyo nifuzaga kuhiga,kuko njya kuva muri gakondo sinabuze kwitwaza impapuro zose za noteri wa leta ziriho umukono we,kuko narinzi yuko ngiye mu butayu kandi nzabumaramo igihe kirekire ndetse cyinini kuko ntarinzi igihe nzahamarayo.

Mbona abanyashuri twiganye ikoranabuhanga muri KIST,mbona nabo bafungafunga utwabo tworoshye,ariko bon ta cyo bashoboye kwibikaho uhereye igihe cyose bamaze mu gihugu kuva twahunga gakondo ya bakiranutsi duhunga inkozi y’icyuma y’umwakagara,uko nabasize ninako nababonye bahunganye ibidashobor akubakiza cyangwa kubagirira umumaro mu butayu bugufiya mbona nabo barahunze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,biriya ubonye nibyo barimo bakora,kuko bamaze igihe bahunga mbere yuko intambara ibasanga muri gakondo ya bakiranutsi,ninayompamvu igihugu gikennye cyane,kuko bagisahuye mbere yuko intambara ibasatira kuko ninayompamvu itazabura kuzababaho kandi ibatunguye ubwo bazaba bibwira ko itakibaye uwo niwo munsi izahita iba.Kuko bamaze kubyizera barabyemera ko intambara izababaho mu gihugu cyabo.

Maze bahitamo kwisahurira ubwami bwabo kugirango bazabone impamba ni byo bazakoresha kuzarwanya ubwami buzaba bumaze kubasimbura.Ariko bibagirwa yuko bazahunga basize bakoze genocide icyo gihe bazaba bahigwa bukware na mahanga uko bahize interahamwe,nabo niko bazahigwa kuko amateka atajya abur kwisubiramo kugirango Uwiteka aavangire abanyabwenge abereke yuko ubwenge bwabo arubusa niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bakimara kubona uko ubwami bwabo busenyutse,bahise bahungana inzego zose za leta kugirango batagira umwanda wo gukiranirwa usigara mu murwa mukuru no mu gihugu cy’Uwiteka Imana yahayeho abayikunda kubabera umwandu!Nuko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore imikorere y’inkozi z’ibibi burya yose irasa,uko MRND yahunze,ninako na FPR,uko bahunganye leta,nabaturage ninako bahunganye ibisigazwa bya genocide bamaze gukora,bahunganye amaradio bahunganye za bank,mbese bahunganye imanda yose bari bariteguriye kandi idashobor akuzagira icyo izabamarira kuko ibyo baunganye byose bitazagira icyo bizabamarira ahubwo abanyamahanga bazabibaka babyitwarire kuko bazaba babigurisha ubusa kugirango bashobore kugura inzira babone aho banyura bahunga hanyuma bikazababera imfabusa niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Yewe numva ndatangaye cyane,mbona ko,ibyisi nta nyirabyo bigira,kandi ko,kwirirwa uruhira ibyisi,bisa no kuruhira ubusa ibitagira umumaro mu isi ya bazima.Nsanga abatibye Imana bagaherekezwa mu mahoro,baruta abahungana ubwinshi bw’ubutunzi butarimo gukiranuka na mahoro nabyo nsanga ar’ukwiruka inyuma y’umuyaga!!!

M7K

 

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za “KAGAME DEFENSE FROCEKDF/RDF,mbona zihunga zinyuze muri Congo,ariko zishaka kujya Uganda ku mwana w’UMUSITA,ariko zigeze kumupaka uhuza igihugu cya Congo na Uganda,UMUSITA yanga ko zinjira.Mbona ko yacyira abasivilian gusa,ariko abasirikare yanga kubaha ubuhungiro kuko yabafashije kubona igihugu none gutegeka bikaba bibananiye.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ingabo z’umwakagara za KDF/RDF,zishakire inzira aho zizanyura kuko nta nzira zizabona ubwo Umwami wazo azaba akuwe ku ngoma.Dore isi izababana ntoya,uko abo bahize yababanye ntoya,nabo niko bizabagendekera kuko bo izababana ntoya kurushaho kuko amahanga azishimira cyane ikurwa ry’Umwakagara ku ngoma uko niko Uwiteka abivuga.Ubwo rero uwaba umuhanga cyane yahita akuramo ake karenge kugrango bizajye gucika yambutse ubwo kandi urabe wumva birenge niwowe ubwirwa niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa umudamu witwa Marie FIATI akaba umudamu wa FIATI ukorera umunyemari cyangwa umuherwe Tirbert AYABATWA Rujugiro,na madame we,akaba murumuna wa madame RUJUGIRO,nerekwa ajya gufungura idini mu murwa mukuru w’IYERUSALEM,uwo mudame yasengeraga muri Restoration Church ku Gisenyi ndabwirwa ngo,dore madame FIATI agiye gushaka akadini gafite integenke za mafaranga kugirango bavange idini maze ababereye umuyobozi kugirango azabe umyobozi wiryo dini ariko ntibizaba biturutse k’Uwiteka Nyiringabo,ahubwo niwa mwuka wubucuruzi bw’ijambo ry’Imana wateye mu bihe bisa nkibi?Uko niko Uwiteka avuze!

Nov 28, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona ibitarebeshwa amaso y’abantu,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyirirngabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za Magigiri z’Umwakagara zimeze nabi cyane,zarunguriwe cyane kubera ijambo ry’Uhoraho watangaje ugashyira ahagaragara ryababujije amahwemo!

None urabe maso kuko bohereje magigiri Nyagasaza Innocent FRUIT wakugambaniye muri Uganda kuza gukora Tracking and Report.Dore ari kumwe nundi ukora nk’umunyakamuru bazajya bahererekanya amakuru kugirango bamenye umihagurukire yawe nimiryamire yawe uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kungarukarukaho inshuro ya kabiri,na none rinsobanurira neza uko ryambwiye mbere kuko ntari nasobakiwe neza ryongera kungarurira Nyagasaza Innocent Fruit mu Iyerekwa noneho ndasobanukirwa ibyo nabwiwe mbere uko biteye.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,kora amasengesho iminsi [2] urebe ko umwuka w’Imana utabatumura bakerekera mu butayu, uko basanzwe batumuka Uwiteka akabatwara mu butayu kugirango ubashe kubona inzira unyuramo uko niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa njya kuvoma amazi ariko igikoresho narimfite ndakibura,ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwo ubona udafite ikibindi cyo kujya kuvoma amazi,bivuze yuko,gahunda warugiyemo uyihorera nicyo bisobanuye kandi niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho maze rrambwira riti,erega mwana w’umuntu,hirya no hino,uzengurutswe na banzi.Ahubwo ukwiye kuba maso cyane kuko umwanzi amerewe nabi cyane kandi ahagaritse umutima bikomeye cyane! Kurusha ibindi bihe byose byabayeho.

Kuko noneho amerewe nabi bitewe na gakondo yawe wahaweho ku kubera umwandu wawe.Ukaba ugenda ushyira ahagaragara imikorere y’umwanzi,kandi gahunda zose akoze Uwiteka akaziburizamo maze abicanyi be akoresha bagakorwa nisoni hamwe na bambari be,ubu rero bakaba bahisemo kongera ku kugigira kuko umugambanyi akaba numwicanyi Mukashema Esperance kuva yagambanira Umwami w’uRwanda ukamushyira ahabona,byatumye acirwaho iteka maze haduka izindi za magigiri zishinzwe ku kugigira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko uhumure cyane kandi uhumurike kuko Uwiteka Imana yawe muri kumwe kandi akwitayeho kurusha ibibaho byose byo mu isi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nuko ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza maze rirambwira riti,dore abagambanyi baraje,kandi bazahora baza,kuzageza igihe cyategetswe n’uwiteka Imana ya bakiranutsi,bagakurwa ku ngoma,aho niho uzabona agahenge kuko batazaba bakiri ku ngoma kuzageza igihe cyategetswe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga.

Dore banyanyagije mu murwa mukuru w’IBABYLON,ngo ntibarye kandi ntibanywe,kugeza bakubonye bakaguca igihanga niko Uwiteka avuga.Nuko rero mwana w’umuntu,wigumire  murutare rwawe,kuzageza igihe Uwiteka ari bukubwire ukavamo ukajya gukora umurimo w’uwiteka Imana Nyiringabo.

Dore batewe ubwabo cyane nuko washyize ahagaragara ihunga ryabo,kandi abaturage bakomeje gutegereza wa munsi wavuzwe n’Uwiteka Imana Nyiringabo kuko bafashwe bunyago n’Abega b’abakagara,nibyo ijambo ry’Uwiteka ryababwiye mbere y’igihe yuko utazakiza ubugingo bwe hakiri kare,ntakabuza yuko bizamugora kuzatabarwa n’Uwiteka Imana akurwa muri gakondo igiye kwaka umuriro.

None ubu niko bimeze abaturage bakomeje gutegereza yuko bacirwaho iteka,ariko uko bizagenda kose,nibo bazaba biciriyeho iteka,kuko Uwiteka nta cyo atakoze ngo,ababurire,ariko banga kumva iyo ivuga yo mu Ijuru,bica amatwi,none dore bararimbutse!Dore nta mahirwe nta n’inzira zisigaye banyuramo kuko ahantu hose Umwakagara yarahafunze.Baraburiwe babifata minenengwe,bagirango nti bizasohoza umurimo wabyo,none reba karabaye baciriweho iteka niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze  riramabwira riti,mwana w’umuntu dore umwuka w’urukoza soni ukujeho,ariko nubwo bawuhereje,ntaho uri buhurire nawo,wowe ugenze kwa kundi ujya ugenza,ahasigaye ubareke bakomeze kuridagirira mu migambi yabo mibi, kuko bamaze gucirwaho iteka,kandi bakaba arabanyamuvumo,kandi umunyamuvumo buri gihe nta bwo ajya ahirwa,ibyo akoze byose biburizwamo kugirango atagira icyo ageraho uko niko Uwiteka avuga.

Iyo utaza kubaciraho iteka,bari kuba abanyamugisha bakazaguta muri yombi,ariko kuba baraciriweho iteka,bisobanura yuko,badateze guhirwa mu byo bakora byose,ahubwo bazarushaho gukiranirwa cyane.Nerekwa abatutsi-Kazi,barushaho kugira irari ry’ubusambanyi cyane,wagirango barinyuye mu mazi cyangwa mu mata.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abatutsi-Kazi,irari ryo gusambana rirushijeho kubatera icyaka cyinshi kugirango barusheho gukiranirwa cyane,maze ibyahanuwe bibasohozeho umurimo wabyo.

Banze kumvira ijambo ry’Uhoraho,ahubwo bayoboka imana z’Umwakagara bajya kuzitambira ibitambo,biga umwuga wo kuroga,kandi bakomoka mu bwoko bw’Uwiteka Imana ikiranuka.Niyompamvu Uwiteka atazigera abarebesha ijisho ryiza ry’imbabazi,ahubwo azabima mu maso he;kugirango gukiranirwa kwabo guhwane n’imirimo yabo bakoze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore w’umurundi Kazi,wahumanije bene data akoresheje umwenda wo kwambara kugirango bazahorana ubukene iminsi yose yo kubaho kwabo.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzanira urwandiko rwanditsemo ibaruwa ndende ariko ijambo nabashije kumenyamo ni rimwe ryali ryanditsemo ngo”IBANGA”ndabwirwa ngo,ibyo yakoze byose yabikoze mu ibanga rikomeye kandi yarazi yuko batazapfa babimenye uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari umugore uherereye aho ujy’ujya gukorera umurimo w’Uwiteka,uwo mugore yashatswe n’umunya IVORY COST,uwo mugore akaba yaratandukanye nuwo mugabo,kandi akaba akomoka Uganda ntabwo ar’umunya BABYLON,arashaka kuzagusuhuza yamaze kwisiga ibyo kuguhumanya,maze ugahita uhumana kuko yamaze ku kurarikira.Aho hantu ntuzahasubire kandi ntuzamusuhuze cyangwa ngo uvugane nawe uko niko Uwiteka avuga.

Erega mwana w’umuntu,isi yamaze kwangirika,nta bantu bayibamo bubaha Imana,ahubwo yuzuyemo inkozi z’ibibi gusa,zirirwa zihiga ubwoko bw’Imana na bantu b’Imana badafite Imana,kugirango babahindure imbohe za Satani,maze ibikorwa byabo bitere imbere babeshya ngo n’Uwiteka Imana wabahaye umugisha kandi barawuhawe na Sekibi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kkunzaho cyane,maze rirmabwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri ziravumwe ndetse nimyenda bambaye nayo iravumye iriho umuvumo ku buryo umuntu wese ubakozaho ikiganza azajya atwara uwo muvumo.Nerekwa bajya kumesa imyanda yabo Bambara cyane cyane imyenda yimbere (VEST) cyangwa agasengeri kimbere mbona mu maha yuwo mwenda harimo ibibara bisa nubuki bameshe banga kuvaho.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,biriya bintu ubonye byo mukwaha n’umuvumo wamaze gufata imyenda yabo ya za magigiri,bagerageje kwihana ngo Imana ibagirire imbabazi,ariko biranga.

Baburire ubabwire uti,ntabwo umuvumo uteze kuzabavaho,mwarishe abantu kandi mubahoye ubusa,ikindi nntabwo mwigeze mujya kwihanira abo mwahemmukiye kugirango mugirirwe imbabazi.Nuko rero kuko mwakoze imirimo yo gukiranirwa no kumena amaraso,kandi mukaba mwarabikoranye ubugome,nta nimbabazi mwigize mubagirira,namwe muravumwe mubaye ibicibwa mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu wirinde abana b’abantu kuko ataribeza!Kuko umugambi wabo atarimwiza ku bana b’Abantu kuko bahora bagambirira ibibi kugirango basohoza ibyifuzo byo mu mitima yabo byubugizi bwa nabi babishyire mubikorwa abo nibo nakubwiye bamaze gucirwaho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo bakiri mu isi ya bazima uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore magigiri uri mu gihugu cy’UBUTALIANI wiyita NKUSI JAMES,yohereje ama Euro €20 kugirango nujya kuyafata bahite baguta muri yombi.None byuka ujye kureba e-mail bohereje urahita umenya uko bimeze.

Nuko mfungura e-mail nsanga koko James Nkusi yohereje ama euro €20 kugirango bayamfatireho,nerekwa hari magigiri bakorana kuri telephone uri mu gihugu cy’IBABYLON,bakwiragiye kuri za bank,na za western union.Numva ntangajwe cyane na za magigiri umuntu wohereje ama euro 20 ngo muhamagare arashaka kuvugana nanjye!ashaka kuvugana nanjye se,ngo bigende gute?Yambwiye ko ngo YUSUF All Mugenzi ukorera bbc,ngo yifuza kuvugana nanjye.

Ariko se mwana w’umuntu,Mugenzi ntabwo azi uburyo yakubona,cyangwa afite umuvugizi?Uwo ntawundi ni Mukashema Esperance kuko wamubwiye ubuhanuzi bwa All Yusufu Mugenzi bitwaje Mugenzi bibwira yuko wakwifuza kuvugana nawe?

Niko Uwiteka abaza!wibuke yuko ibi byose bije nyuma yo gushyira hanze Mukashema Esperance nibwo za magigiri zahise zitagira gushaka kuvugana nanjye kuko uwo zari zarashyizeho Uwitka yaramutahuye amushyira ku karubanda none nibwo batangiye kukwandikira nyuma y’igihe kitari gito batavugana nawe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nov 29, 2016 njyanwa mu mwuka nerekwa imirimo ikorerwa mu isi, itagira umumaro,nerekwa umugore wakoreraga za magigiri utuye kumugabane w’UBURAYI,sinzi impamvu abanyarwanda batarumva yuko gukorera Satani bigira ingaruka banze bikunze!Mbona za magigiri ziroga uwo mugore zikoresheje Chemical Product.

Nerekwa uwo mugore abyimba mu myanya ndangagitsina,uhereye murukinyerero kumanura hasi.Nerekwa uwo mugore (magigiri) bamuroga kugirango atazigera amena amabanga yabo yibyo bamukoresheje akabishyira ahagaragara,mbona uwo mugore yararwaye atagishobora kuva hasi,kandi abazaga kumushungera,bashaka kumuhagurutsa,ninabo bongeragamo ibirozi kumubiri we,bashaka kugirango ahite yisangira basekuru iwabo wa twese atamennye amabanga yabo uko yagiye akorana na za magigiri.

Nuko numva ndatangaye cyane,uburyo za magigiri zigira amarozi ya moko yose,nuburyo abazikoreye bajya barangiriza mukaga no mukangaratete.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo niwamuvumo wavumye uwo mugore wagambaniye umwuka w’Imana wera,none utangiye kumugiraho ingaruka zerekana umuntu wavumwe n’umugaragu w’Uwiteka kugirango batazajya bakinisha umuntu w’Imana (Bamenya) bajye bubaha umuntu w’Imana kandi bamutinye ndetse bamwubahe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko nkomeza kwerekwa ubugome bwa za magigiri uburyo zimaze kubona neza neza ko adashobora gukira,zahise zikubura zirigendera,ntizaba zikigaruka kumureba zimushinyagurira kuko zari zimaze kwikorera umurimo wazo.Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara uko akora,abanyarwanda banze kwizera ijambo ry’Uwteka,ariko noneho bizeye iry’Umwakagara ubarimbura,banga kwizera iry’Uwiteka ubaha ubugingo buhoraho,none bararimbutse uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ndabwirwa ngo,bene abo,ntibakwiye kuririrwa kuko banze kumvira umwuka w’Imana ukorera muri wowe,ahubwo banezezwa no kugambana no kumena amaraso,yabatariho urubanza!Ibyo nibyo bihembo bakwiriye guhembwa kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Reka ibyo bibabeho kugirango batinye umwuka w’uwiteka kandi bamwubahe kugirango bimenyekane yuko mu Ijuru hari Imana ikiranuka kandi ica urubanza rubera niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,riza kuri bene data,maze rirababwira riti,dore Umulinzi Mukuru wa masezerano,abohewe n’Uwiteka Imana Nyiringabo.Nyuma y’igihe kirekire yabaye imbohe y’igifungo cyo kugisasiro cyo mu butayu,Uwiteka aramwibutse,kandi amuhinduye imbohore kugirango atangire gukorera Uwiteka kuko amaze kwigishirizwa mu gihugu cyo mu butayu bugufiya,kandi ko igihe cye gisohoye niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nimukomeza amategeko yanjye,nzaza hamwe na data tubane namwe!Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye,data azagikorera kwihesha icyubahiro mu mwana we!!!

Bene data bakundwa sibyiza ko mutamenya amabanga ibihishwa mu buryo bw’umwuka,mu buryo gusubiza ababajije ibibazo bijyanye ni mpano z’umwuka harimo ni mpano y’ubuhanuzi,dore bimwe mu bibazo bene data babajije:ese Umuhanuzi ashobora gusobanura inzozi utazimubwiye?Ese kuki bamwe mu bahanuzi umuntu abasaba ko bamusobanurira ubuhanuzi,bakagusubiza ko bari bugusengere ngo kugirango Imana igusobaurire!?

Sibyo gusa ibibazo ni byinshi ariko reka tubisubirize hamwe nibindi utabajije,kwisobanurira inzozi cyangwa iyerekwa,bisaba yuko uba warasomye ijambo ry’Imana neza inshuro nyinshi zirenze inshuro [2];ikindi nuko hariho abahanuzi batobona keretse bahanuzi bakuru,uko barutana ninako imirimo yabo yo kugabura ibyahanuwe nayo iba itandukanye.

Ariko ubusanzwe umuntu wese wikekaho impano yo guhanura,Imana ibanza kumuha umwuka wo kurondora ishingiye kumutwaro agirira itorero rya Kristo Umwami wa bakiranutsi.Ariko akenshi biterwa nurukundo bakundaga Imana rugenda ruhinduka,bitewe na maganya yo muri iyisi,no kwizera ku muntu kugenda guhindagurika kubera imbaraga z’umwanzi zibarwanya ariko kenshi bigaterwa no kwifuza ibyisi.

Umuhanuzi ashobora kugusobanurira ibyo warose ariko bisaba ko,aba afite za mpano [7] zo mu gitabo cya YASAYA cyangwa Isaiah harimo umwka bita mighty power (umwuka wimbaraga) uwo mwuka iyo uwufite,ntusabwa kwirirwa ujya gusengera abantu mu mago yabo cyangwa ahariho hose,ahubwo ushobora gusengera abantu kuri telephone bagahuta bakira cyangwa ugasengera amazi bakayakoresha ibibazo byabo bikaraangira.

Kumenya ubusobanuro bw’ibyahanuwe,amayerekwa cyangwa inzozi nk’uko bigaragara muri YOBU 33:14-18,Habbakkuki 2:2,nahandi henshi,bigusaba yuko uba ufite impano yo kumenya bita impano y’ubwenge (KNOWLEDGE SPIRIT,and WISDOM SPIRIT) izi mpano ziboneka muri 1Corinthinias 12:1-11 uhereye kumurongo wa mbere kugeza aho bigarukira.

Izo mpano uko ari [9] habonekamo umwuka wo kurondora imyuka ishingiye kumwuka w’ubwenge nimbaraga z’umwuka w’Imana.Ntabwo ushobora kuba Umuhanuzi ukomeye uri umunyabwoba,ikindi  nuko udashobora kuba Umuhanuzi urobanura kubutoni cyangwa uca imanza zibera.Ntabwo bishoboka bisaba ko uba ufite ubutabera muri wowe,nta moko ugira mu mutima wawe.

Ikindi nuko bidashoboka yuko waba Umuhanuzi utagira urukundo muri wowe,nibura impano zose uko ari [22] usabwa kuba uzifite cyangwa se ukaba ufite kimwe cya kabiri cyazo.umuhanuzi asabwa kuba adakunda impiya,kuko abenshi basubijwe inyuma ni uko bakunze impiya no gushaka kumenyekana ku isi nk’uko byateye muri iki gihe.

Umuhanuzi atungwa n’Imana yonyine,kandi nta dini agira ababrirwamo,kuko akenshi aba akorera abantu b’Imana,ariko Imana ishobora kumuha gufungura itorero kugirango arusheho gufasha benshi mu bakeneye kubona cyangwa kugirirwa neza n’Uwiteka Imana.Umuhanuzi ntiyemerewe kwaka abantu ifeza ngo abone kubasengera cyaretse iyo Uwiteka yabigize itegeko kugirango ubashe gukora umurimo wa data no kugirango ubashe kubona uko wabaho.

Urugero Uwiteka yavuze mu gice cya (8) cy’ubuhanuzi yuko ntakwiye gusengera umuntu uwari we wese atabanje gushyigikira umurimo nkora.Kandi yongeyeho ntazasengera umuntu mu gihe umwuka w’Imana utampinshuriye ibye,yongeraho nindamuka nsengeye umuntu nta cyo atanze,ko bizamubera umuvumo.

Umuhanuzi utazi gusobanura inzozi cyangwa iyerekwa aba akiri hasi cyane,kandi aba agifite urugendo rulerule kugirango ajyanwe mu gihugu cyo mu butayu kwigishwa n’Imana kugirango abashe kumenya imvugo y’Imana ivugira mu migani.Kandi ibyo Imana ibikorera kugirango ikugeze kurwego rundi rukomeye kuko udashobora kuzamuka mu ntera utabanje kwigishwa n’Uwiteka Nyiringabo akwigishirije mu butayu bugufiya kugirango uzabashe kwigisha ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kumenya umwuka w’Abahanuzi akenshi ushobora no kubarebera imbuto bera,ndetse ninyigisho bigisha niba zaba zitandukanye ninyigisho zabafarisayo.Ikindi umwuka w’Imana abasha kuguhamiriza yuko Umuhanuzi runaka akorera Imana cyangwa Satani.Ariko Imana igenda imukwereka muri negative iyo akoreshwa ni myuka mibi,naho iyo akorera Imana akoreshwa n’umwuka w’Imana,imukwereka mu buryo buri positive.

Umwami wa bakiranutsi Yesu Kristo,yaravuze ngo,ushaka ku nkurikira yiyange yikorere umusaraba we,iyo rero wikunda cyane ureba ubuzima bwawe ugashaka kubugereranya nabatarahamgawe,nibwo wisanga warayobye ugava mu byizerwa.

Urugero Imana ikoresheje bene data batandukanye harimo na za magigiri kumpesha umugisha,bakishyura inzu nkabona uburyo  bwo kubagezaho ijambo ry’ubuhanuzi na makuru ibyo byose n’Uwiteka wabikoze muri abo bantu bose nta numwe nzi muri bo usibye kuvugana kuri e-mail cyangwa kuri telephone,nubwo bamwe muri bo umwuka w’Imana ahita abashyira ku karubanda ko bakorera sekibi(umwakagara) nyamara iyo wumvise amagambo yabo,uburyo bavuga iby’Imana ushobora gukeka yuko bakijijwe.

Bivuze ngo,Uwiteka iyo ataza gukora ibikomeye ngo ampe umwuka wo kurondora,baba baranjyanye ikuzimu!Ikintu gitangaje,ni uko abantu bapfa buri munsi,ariko akaba abasigaye ku isi nta somo bashobora gukura mu birimo kubera ku isi ya bazima.Hari benshi bahemutse birabagaruka,ariko kugeza magingo aya,usanga abantu ntasomo bakura mu mateka y’ibyabaye,ahubwo bakarushaho gukiranirwa!?

Ndababwiz’ukuri yuko njya nibera mu nzu,ndetse rimwe na rimwe na mafunguro akabura,ariko mu minsi micye cyane,uburyo Imana ikora ntiwabimenya,njya kuri e-mail ngasanga hariho mwene data,cyangwa magigiri wohereje amadolar cyangwa ama euro,cyangwa Pound kuko byose bitegekwa n’Uwiteka.Ubwo ubukene bwanjye bukarangira gutyo,kandi igitangaje buri cyintu gikoreka mu gihe cya cyo.

Ntushobora kuba Umuhanuzi udafite umwuka ukora ibitangaza,ariko ibyo bitangaza na byo,ntabwo biba bijyanye nubushake bwa Satani,ubwo se umuntu azafata inzoka ayihinduremo Chocolate,hanyuma avuge ngo,nimbaraga z’Imana?

Ngaho nimba afite imbaraga z’Imana nasengere ibimuga bimuhuruke(gukira)nimba afite imbaraga z’umwuka nasengere impumyi zihumuke!Ben data mukwiye kuba maso kuko inkozi zikibi zajyaga cyera magic zikaza ku shuri (primary) bagafata isukari bakayihiduramo umucanga cyangwa bagafata umusatsi bakawuhinduramo urwembe.

Izo nkozi z’ibibi zimaze kubura ifeza nimpiya mu isi,zahise zishinga insengero,noneho bwa bumagi bakoreraga hanze,batangira kubukorera murusengero bayobya benshi bafite inkovu zibyaha mu mitima yabo.Kandi igitangaje,naho bamenya yuko izo nkozi zibibi zibabeshya,ntabwo bagerageza no guhunga ngo bave muri iryo dini.

Niyompamvu nababwiye yuko hariho abantu bamaze gucirwaho iteka bakiri ku isi ya bazima!Akenshi umuntu wamaze gucirwaho iteka uzasanga atagira umwete wo gushaka umu maso h’Uwiteka Imana.Uzabona na bamwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zitirirwa Imana,aho uzasanga imyifatire ye,ntaho itandukaniye niyabaririmba indirimbo za gipagani(secular)bakundwa aho mwatataniye ku isi hose,murasabwa kuba maso cyane kugirango mubashe gukiza ubugingo bwanyu.

Ninde wakugambanira atari inshuti yawe?Ninde wakuobya atari umushumba wawe?Ninde wakugirira nabi ntaho muziranye?Umwanzi w’umuntu,nuwo murugo rwe!Aya namagambo yavuzwe n’Umwami wabakiranutsi.None nanjye nongee kuyasubiramo!Umwakagara iyo ashaka kuguca igihanga,akoresha inshuti yawe,Col.Karegeya Patrick yahitanywe nuwo mu muryango,Umwami Kigeli yahitanywe na bana babakuru be,kubera gukunda intorano.

Umuntu utakuzi yaba agushakaho iki?Ariko noneho hari babandi muturanye,cyangwa abo mu miryango ya kure cyangwa ya hafi,abo nibo banzi ba mbere wakagombye kubanza kwirinda!Aho udatekereza niho umwanzi anyura.niyompamvu ukwiye kuba maso cyane kugirango uzabashe kurama ukiri mu Mana kugirango utamburwa umugisha wawe ni nkozi z’ibibi.

Nov 30,2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona muri gakondo ya bakiranutsi,kuri STADE, amahoro abantu ari urujya nuruza,baturuka mu muhanda uturuka mu murwa rwagati,basa naberekera kuri Station ya Police ya Remera.

Nabonaga abadamu bambaye imyenda mu bwoko bwimishanana bavuga ko ngo bagiye mubukwe.Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyarwanda mu minsi ya vuba,bagiye kwambara imyenda ya mabara,kandi bazizihizirwa cyane kuko bagiye guhuzwa n’Umwakagara igiye gutanga ubutegetsi abatabishaka ariko kuko igihe cyarangiye ntakundi byagenda akwiye kubisa abandi nabo bakinjira mu gihe cyabo nk’uko ijambo ry’Uwiteka ryabitegetse niko Uwiteka Nyiringabo avuga!

Dore Uwiteka agiye kuruhura abanyarwanda nubwo bagiye guhura nibikomeye,ariko ntakundi byagenda kuko barushye cyane kurusha uko bakomeza kuruha umwakagara atavuye ku ngoma.Kandi igihe cye cyararangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Dore bagiye kwakira umubabaro uzaba uvanze numunezero,kandi byose bizaba bikenewe kuko ntakizasiga ikindi niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abacuruzi bo mu bwoko bw’Abahinde bavuga ururimi rw’ikinyarwanda,mbona bacuruza imyenda ya chagua,maze haza abagabo bamabandi batangira kubambura ya myenda bacuruzaga.

Ndetse mbona bazanye na ma modoka kugirango bayagurshe bunguke,ariko nayo abura abaguzi!Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imirimo yose ijyanye n’ubuyobozi ndetse nubucuruzi bya leta yose iciriweho iteka kuko igihe cy’umwakagara cyamaze guhumuza kugirango asimburwe nundi muntu ijambo ry’Uwiteka ryavuze niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,mbona inzu yacu yo muri gakondo (igihugu) isenywa n’umugore uvukana na basaza be,maze basaza be Babura aho bakinga ahubwo hahinduka itongo ryiberamo inkoko(abazimu) b’abaterekerano hamwe n’Ihene (umwuka w’ikinyoma)

Ndabwirwa ngo”mwana w’umuntu”,dore gakondo ihindutse isenga ry’abajuru n’amabandi nabicanyi, kuko imaze gusenywa kuko inkozi z’ibibi zibonye ziciriweho iteka zigahitamo kuyisenya kugirango hatazigera abandi bantu bigera bayibamo niko Uwiteka avuga.Nk’uko ijambo ry’ubuhanuzi ryahanuwe kugirango risohoze umurimo waryo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko mbona abatuye muriyo nzu,bakwiye imishwaro,babuze aho berekera bakorwa nisoni kumanywa y’Ihangu.Maze mbona Abega bitotomba cyane bavuga ngo,umwanzi wabo n’Umuhanuzi w’Uwiteka wabahanuyeho ibyago bikabije,ariko bibagirwa ko,nabo bateje akaga gakomeye cyane mu bwoko bw’Uwiteka Imana.Kandi ko birukanye abanyagakondorero bagakwirwa imishwaro amahanga yose batagira naho kwikinga.Mbona iyo nzu yarabomotse imyirango yambi,uwimbere nuwinyuma,nta masengesho ahari yakiza igihugu!

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,icyo umuntu abibye ninacyo asarura,babibye kurutare,none basaruye umuyaga!!!Ibyo bakoreye abandi nibyo nabo bakorewe,reka bumve uko Umwami agira neza mu guca imanza zitabera azicira ubwoko bwe,kuko benshi muri bo,barimo abatagira shinge na rugero kandi babuze kivurira niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ndabwirwa ngo”mwana w’umuntu”umugore wabonye n’Itorero ry’iyitirira ko rihagarariye Kristo Umwami wa bakiranutsi,ryanze kugendera mu nzira z’Uwiteka Imana Nyiringabo,ahubwo ryemera kugendera mu nzira z’Umwami-Kazi Jezebel Nyiramongi wazuwe nuburiganya ubwicanyi,nikinyoma kugirango akomeza kwikorera imirimo yo gukiranirwa no kurwanya umurimo w’Uwiteka muri gakondo ya bakiranutsi niko Uwiteka avuga.

Abafarisayo barwanije umugambi w’uwiteka bifatanya n’umwuka w’ikinyoma kugirango bakomeze kuramira intonorano zabo zidahungabanywa,niyompamvu Umwami Mana atazabura kubagororera ibihwanye n’imirimo yabo kugirango bamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we Mana waremye Ijuru n’isi avuga bikaba yategetaka bigakomera uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kubera mu isi ya bazima,numva impunzi z’abanyarwanda zivuga ko,icyemezo cyamaze gufatwa bidasubirwaho,ko umwakagara agomba gukurwa ku ngoma kuko igihe cye cyo gutegekesha abanyarwanda carangiye.Mbona za magigiri zari zsihinzwe kugigira abanyarwana bimpunzi bazifata zose uko zakabaye buri magigiri yakizwaga ana maguru ahunga ngo badarimbura ubugingo bwe nk’uko zarimbuye ubwa bandi.

Mbona habaeho gutumanaho kwihuse cyane hagati y’impunzi hirya no hino ku isi.Nerekwa ko byamaze kurangira kuko Ijuru ryamaze gutegeka.Kandi ko ryamaze gufata icymezo cya nyuma yuko Umwakagara akwiye kwirukanwa ku ngoma kuko yategetse abanyarwanda hamwe n’ubwoko bw’Uwiteka akoresheje imbaraga z’igitugu no gukiranirwa benshi akaba yarabishe,abandi abashyira mu nzu zimbohe na bugingo nubu.

Numva ijwi ry’Umuhanuzi rirangururra mu hagati y’isi n’Ijuru,rivuga mu ijwi rirenga cyane ngo”Uwiteka Imana Nyiringabo”arakomeye!Ijabo ry’Uhoraho rirongera riravuga ngo”Uwiteka Imana Nyiringabo”arakomeye kuko ibyo yavuze,no kubikora azabikora kuko atajya abshya cyangwa yisubireho ku byo yavugiye mukwana k’umugaragu we,ahubwo abihoresha gukiranuka kuzuyemo imbaraga nyinshi nurukundo rwinshi cyane kugirango bimenyekane yuko Uwiteka ari we Mana uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ikibanza kimaze igihe kirekire cyaraguzwe (gahunda yo gutaha) ariko abakiguze bananirwa kucyubaka.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,tangariza bose ubabwire uti,igihe cyo kubaka icyo kibanza,kirageze kandi kirahoye kugirango ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,bubone aho guhisha umusaya uko niko Uhoraho uwiteka avuga.

Nkomeza kwerekwa ibigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngaho fata umuriro utwike umurima w’ibigori byasaruwe hagasigaramo ibisigati.Nuko mfata imvumba narimfite ndayatsa ntwika uwo murima w’ibigori maze umuriro uraka ndigendera.Mbona igihugu cyose kirafashwe cyaka umuriro maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwwana w’umuntu,ubwo umaze kwatsa umuriro igendere ariko usige ubwiye ubwoko bw’Imana bukuremo akarenge kabo!Uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa umugabo washatse umugore ariko babura urubyaro,maze mbona uwo mugore ajya kuzana umwana wa mukuru we,kugirango abantu bazajye bavuga yuko ar’umwana wabo.Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu sengera bariya bantu kugirango Uwiteka abahe urubyaro.

Nuko ndasenga mbwira Uwiteka Imana ya bakiranutsi nti data wa twese wo mu Ijuru ndakwinginze ngo ugirire uriya mugabo umuhe urubyaro nk’uko ijambo ryawe ryabitegetse uko niko Uwiteka avuga.

nccleon@gmail.com

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSSave

Translate »
Skip to toolbar